ദക്ഷിണാമൂർത്തിവർണ്ണമാലാസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദക്ഷിണാമൂർത്തിവർണ്ണമാലാസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ഓംമിത്യേതദ്യസ്യ ബുധൈർനാമ ഗൃഹീതം
യദ്ഭാസേദം ഭാതി സമസ്തം വിയദാദി
യസ്യാജ്ഞാതഃ സ്വസ്വപദസ്ഥാ വിധിമുഖ്യാ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 1
നമ്രാംഗാണാം ഭക്തിമതാം യഃ പുരുഷാർഥാ-
ന്ദത്വാ ക്ഷിപ്രം ഹന്തി ച തത്സർവവിപത്തീഃ
പാദാംഭോജാധസ്തനിതാപസ്മൃതിമീശം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 2
മോഹധ്വസ്ത്യൈ വൈണികവൈയാസികിമുഖ്യാഃ
സംവിന്മുദ്രാപുസ്തകവീണാക്ഷഗുണാന്യം
ഹസ്താംഭോജൈർബിഭ്രതമാരാധിതവന്ത-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 3
ഭദ്രാരൂഢം ഭദ്രദമാരാധയിതൃണാം
ഭക്തിശ്രദ്ധാപൂർവകമീശം പ്രണമന്തി
ആദിത്യാ യം വാഞ്ഛിതസിദ്ധ്യൈ കരുണാബ്ധിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 4
ഗർഭാന്തഃസ്ഥാഃ പ്രാണിന ഏതേ ഭവപാശ-
ച്ഛേദേ ദക്ഷം നിശ്ചിതവന്തഃ ശരണം യം
ആരാധ്യാംഘ്രിപ്രസ്ഫുരദംഭോരുഹയുഗ്മം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 5
വക്ത്രം ധന്യാഃ സംസൃതിവാർധേരതിമാത്രാ-
ദ്ഭീതാഃ സന്തഃ പൂർണശശാങ്കദ്യുതി യസ്യ
സേവേന്തേƒധ്യാസീനമനന്തം വടമൂലം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 6
തേജഃസ്തോമൈരംഗദസംഘട്ടിതഭാസ്വ-
ന്മാണിക്യോത്ഥൈർഭാസിതവിശ്വോ രുചിരൈര്യഃ
തേജോമൂർതിം ഖാനിലതേജഃപ്രമുഖാബ്ധിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 7
ദധ്യാജ്യാദിദ്രവ്യകകർമാണ്യഖിലാനി
ത്യക്ത്വാ കാങ്ക്ഷാ കർമഫലേഷ്വത്ര കരോതി
യജ്ജിജ്ഞാസാം രൂപഫലാർഥീ ക്ഷിതിദേവ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 8
ക്ഷിപ്രം ലോകേ യം ഭജമാനഃ പൃഥുപുണ്യഃ
പ്രധ്വസ്താധിഃ പ്രോജ്ഝിതസംസൃത്യഖിലാർതിഃ
പ്രത്യഗ്ഭൂതം ബ്രഹ്മ പരം സന്രമതേ യ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 9
ണാനേത്യേവം യന്മനുമധ്യസ്ഥിതവർണാ-
ൻഭക്താഃ കാലേ വർണഗൃഹീത്യൈ പ്രജപന്തഃ
മോദന്തേ സമ്പ്രാപ്തസമസ്തശ്രുതിതന്ത്രാ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 10
മൂർതിശ്ഛായാനിർജിതമന്ദാകിനികുന്ദ-
പ്രാലേയാംഭോരാശിസുധാഭൂതിസുരേഭാ
യസ്യാഭ്രാഭാ ഹാസവിധൗ ദക്ഷശിരോധി-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 11
തപ്തസ്വർണച്ഛായജടാജൂടകടാഹ-
പ്രോദ്യദ്വീചീവല്ലിവിരാജത്സുരസിന്ധും
നിത്യം സൂക്ഷ്മം നിത്യനിരസ്താഖിലദോഷം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 12
യേന ജ്ഞാതേനൈവ സമസ്തം വിദിതം സ്യാ-
ദ്യസ്മാദന്യദ്വസ്തു ജഗത്യാം ശശശൃംഗം
യം പ്രാപ്താനാം നാസ്തി പരം പ്രാപ്യമനാദിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 13
മത്തോ മാരോ യസ്യ ലലാടാക്ഷിഭവാഗ്നി-
സ്ഫൂർജത്കീലപ്രോഷിതഭസ്മീകൃതദേഹഃ
തദ്ഭസ്മാസീദ്യസ്യ സുജാതഃ പടവാസ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 14
ഹ്യംഭോരാശൗ സംസൃതിരൂപേ ലുഠതാം ത-
ത്പാരം ഗന്തും യത്പദഭക്തിർദൃഢനൗകാ
സർവാരാധ്യം സർവഗമാനന്ദപയോനിധിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 15
മേധാവീ സ്യാദിന്ദുവതംസം ധൃതവീണം
കർപൂരാഭം പുസ്തകഹസ്തം കമലാക്ഷം
ചിത്തേ ധ്യായന്യസ്യ വപുർദ്രാങ്നിമിഷാർധം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 16
ധാമ്നാം ധാമ പ്രൗഢരുചീനാം പരമം യ-
ത്സൂര്യാദീനാം യസ്യ സ ഹേതുർജഗദാദേഃ
ഏതാവാന്യോ യസ്യ ന സർവേശ്വരമീഡ്യം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 17
പ്രത്യാഹാരപ്രാണനിരോധാദിസമർഥൈ-
ർഭക്തൈർദാന്തൈഃ സംയതചിത്തൈര്യതമാനൈഃ
സ്വാത്മത്വേന ജ്ഞായത ഏവ ത്വരയാ യ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 18
ജ്ഞാംശീഭൂതാൻപ്രാണിന ഏതാൻഫലദാതാ
ചിത്താന്തഃസ്ഥഃ പ്രേരയതി സ്വേ സകലേƒപി
കൃത്യേ ദേവഃ പ്രാക്തനകർമാനുസരഃ സം-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 19
പ്രജ്ഞാമാത്രം പ്രാപിതസംബിന്നിജഭക്തം
പ്രാണാക്ഷാദേഃ പ്രേരയിതാരം പ്രണവാർഥം
പ്രാഹുഃ പ്രാജ്ഞാ വിദിതാനുശ്രവതത്ത്വാ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 20
യസ്യാഞ്ജ്ഞാനാദേവ നൃണാം സംസൃതിബോധോ
യസ്യ ജ്ഞാനാദേവ വിമോക്ഷോ ഭവതീതി
സ്പഷ്ടം ബ്രൂതേ വേദശിരോ ദേശികമാദ്യം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 21
ഛന്നേƒവിദ്യാരൂപപടേനൈവ ച വിശ്വം
യത്രാധ്യസ്തം ജീവപരേശത്വമപീദം
ഭാനോർഭാനുഷ്വംബുവദസ്താഖിലഭേദം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 22
സ്വാപസ്വപ്നൗ ജാഗ്രദവസ്ഥാപി ന യത്ര
പ്രാണശ്വേതഃ സർവഗതോ യഃ സകലാത്മാ
കൂടസ്ഥോ യഃ കേവലസച്ചിത്സുഖരൂപ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 23
ഹാ ഹേത്യേവം വിസ്മയമീയുർമുനിമുഖ്യാ
ജ്ഞാതേ യസ്മിൻസ്വാത്മതയാനാത്മവിമോഹഃ
പ്രത്യഗ്ഭൂതേ ബ്രഹ്മണി യാതഃ കഥമിത്ഥം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി 24
യൈഷാ രമ്യൈർമത്തമയൂരാഭിധവൃത്തൈ-
രാദൗ ക്ലൃപ്താ യന്മനുവർണൈർമുനിഭംഗീ
താമേവൈതാം ദക്ഷിണവക്ത്രഃ കൃപയാസാ-
വൂരീകുര്യാദ്ദേശികസമ്രാട് പരമാത്മാ 25