ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

കദംബവനചാരിണീം മുനികദംബകാദംബിനീം
നിതംബജിത ഭൂധരാം സുരനിതംബിനീസേവിതാം
നവാംബുരുഹലോചനാമഭിനവാംബുദശ്യാമലാം
ത്രിലോചനകുടുംബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ        1

  


കദംബവനവാസിനീം കനകവല്ലകീധാരിണീം
മഹാഹർമണിഹാരിണീം മുഖസമുല്ലസദ്വാരുണീം
ദയാവിഭവകാരിണീം വിശദലോചനീം ചാരിണീം
ത്രിലോചനകുടുംബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ        2

  


കദംബവനശാലയാ കുചഭരോല്ലസന്മാലയാ
കുചോപമിതശൈലയാ ഗുരുകൃപാലസദ്വേലയാ
മദാരുണകപോലയാ മധുരഗീതവാചാലയാ
കയാƒ പി ഘനനീലയാ കവചിതാ വയം ലീലയാ        3

  


കദംബവനമധ്യഗാം കനകമണ്ഡലോപസ്ഥിതാം
ഷഡംബുരുഹവാസിനീം സതതസിദ്ധസൗദാമിനീം
വിഡംബിതജപാരുചിം വികചചന്ദ്രചൂഡാമണിം
ത്രിലോചനകുടുംബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ        4

  


കുചാഞ്ചിതവിപഞ്ചികാം കുടിലകുന്തലാലങ്കൃതാം
കുശേശയനിവാസിനീം കുടിലചിത്തവിദ്വേഷിണീം
മദാരുണവിലോചനാം മനസിജാരിസംമോഹിനീം
മതംഗമുനികന്യകാം മധുരഭാഷിണീമാശ്രയേ        5

  


സ്മരപ്രഥമപുഷ്പിണീം രുധിരബിന്ദുനീലാംബരാം
ഗൃഹീതമധുപാത്രികാം മദവിഘൂണർനേത്രാഞ്ചലാം
ഘനസ്തനഭരോന്നതാം ഗലിതചൂലികാം ശ്യാമലാം
ത്രിലോചനകുടുംബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ        6

  


സകുങ്കുമവിലേപനാമലകചുംബികസ്തൂരികാം
സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം
അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യ ഭൂഷാംബരാം
ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരാമ്യംബികാം        7

  


പുരന്ദരപുരന്ധ്രികാം ചികുരബന്ധസൈരന്ധ്രികാം
പിതാമഹപതിവ്രതാം പടപടീരചചാര്രതാം
മുകുന്ദരമണീമണീലസദലങ്ക്രിയാകാരിണീം
ഭജാമി ഭുവനാംബികാം സുരവധൂടികാചേടികാം        8

 
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം&oldid=58361" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്