ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂജാസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂ‍ജാസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ശ്രീഃ
മമ ന ഭജനശക്തിഃ പാദയോസ്തേ ന ഭക്തി-
     ർന ച വിഷയവിരക്തിർധ്യാനയോഗേ ന സക്തിഃ
ഇതി മനസി സദാഹം ചിന്തയന്നാദ്യശക്തേ
     രുചിരവചനപുഷ്പൈരർചനം സഞ്ചിനോമി 1
വ്യാപ്തം ഹാടകവിഗ്രഹൈർജലചരൈരാരൂഢദേവവ്രജൈഃ
     പോതൈരാകുലിതാന്തരം മണിധരൈർഭൂമീധരൈർഭൂഷിതം
ആരക്താമൃതസിന്ധുമുദ്ധുരചലദ്വിചീചയവ്യാകുല-
     വ്യോമാനം പരിചിന്ത്യ സന്തതമഹോ ചേതഃ കൃതാർഥീഭവ 2
തസ്മിന്നുജ്ജ്വലരത്നജാലവിലസത്കാന്തിച്ഛടാഭിഃ സ്ഫുടം
     കുർവാണം വിയദിന്ദ്രചാപനിചയൈരാച്ഛാദിതം സർവതഃ
ഉച്ചൈഃശൃംഗനിഷണ്ണദിവ്യവനിതാബൃന്ദാനനപ്രോല്ലസ-
     ദ്ഗീതാകർണനനിശ്ചലാഖിലമൃഗം ദ്വീപം നമസ്കുർമഹേ 3
ജാതീചമ്പകപാടലാദിസുമനഃസൗരഭ്യസംഭാവിതം
     ഹ്രീങ്കാരധ്വനികണ്ഠകോകിലകുഹൂപ്രോല്ലാസിചൂതദ്രുമം
ആവിർഭൂതസുഗന്ധിചന്ദനവനം ദൃഷ്ടിപ്രിയം നന്ദനം
ചഞ്ചച്ചഞ്ചലചഞ്ചരികചടുലം ചേതശ്ചിരം ചിന്തയ 4
പരിപതിതപരാഗൈഃ പാടലക്ഷോണിഭാഗോ
     വികസിതകുസുമോച്ചൈഃ പീതചന്ദ്രാർകരശ്മിഃ
അലിശുകപികരാജീകൂജിതൈഃ ശ്രോത്രഹാരീ
     സ്ഫുരതു ഹൃദി മദീയേ നൂനമുദ്യാനരാജഃ 5
രമ്യദ്വാരപുരപ്രചാരതമസാം സംഹാരകാരിപ്രഭ
     സ്ഫൂർജത്തോരണഭാരഹാരകമഹാവിസ്താരഹാരദ്യുതേ
ക്ഷോണീമണ്ഡലഹേമഹാരവിലസത്സംസാരപാരപ്രദ
     പ്രോദ്യദ്ഭക്തമനോവിഹാര കനകപ്രാകാര തുഭ്യം നമഃ 6
ഉദ്യത്കാന്തികലാപകൽപിതനഭഃസ്ഫൂർജദ്വിതാനപ്രഭ
     സത്കൃഷ്ണാഗരുധൂപവാസിതവിയത്കാഷ്ഠാന്തരേ വിശ്രുതഃ
സേവായാതസമസ്തദൈവതഗണൈരാസേവ്യമാനോƒ നിശം
     സോƒ യം ശ്രീമണിമണ്ഡപോƒ നവരതം മച്ചേതസി ദ്യോതതാം 7
ക്വാപി പ്രോദ്ഭടപദ്മരാഗകിരണവ്രാതേന സന്ധ്യായിതം
     കുത്രാപി സ്ഫുടവിസ്ഫുരന്മരകതദ്യുത്യാ തമിസ്രായിതം
മധ്യാലംബിവിശാലമൗക്തികരുചാ ജ്യോത്സ്നായിതം കുത്രചി-
     ന്മാതഃ ശ്രീമണിമന്ദിരം തവ സദാ വന്ദാമഹേ സുന്ദരം 8
ഉത്തുംഗാലയവിസ്ഫുരന്മരകതപ്രോദ്യത്പ്രഭാമണ്ഡലാ-
     ന്യാലോക്യാങ്കുരിതോത്സവൈർനവതൃണാകീർണസ്ഥലീശങ്കയാ
നീതോ വാജിഭിരുത്പഥം ബത രഥഃ സൂതേന തിഗ്മദ്യുതേ-
     ർവൽഗാവൽഗിഗതഹസ്തമസ്തശിഖരം കഷ്ടൈരിതഃ പ്രാപ്യതേ 9
മണിസദനസമുദ്യത്കാന്തിധാരാനുരക്തേ
     വിയതി ചരമസന്ധ്യാശങ്കിനോ ഭാനുരഥ്യാഃ
ശിഥിലിതഗതകുപ്യത്സൂതഹുങ്കാരനാദൈഃ
     കഥമപി മണിഗേഹാദുച്ചകൈരുച്ചലന്തി 10
ഭക്ത്യാ കിം നു സമർപിതാനി ബഹുധാ രത്നാനി പാഥോധിനാ
     കിം വാ രോഹണപർവതേന സദനം യൈർവിശ്വകർമാകരോത്
ആ ജ്ഞാതം ഗിരിജേ കടാക്ഷകലയാ നൂനം ത്വയാ തോഷിതേ
     ശംഭൗ നൃത്യതി നാഗരാജഫണിനാ കീർണാ മണിശ്രേണയഃ 11
വിദൂരമുക്തവാഹനൈർവിനമ്രമൗലിമണ്ഡലൈ-
     ർനിബദ്ധഹസ്തസമ്പുടൈഃ പ്രയത്നസംയതേന്ദ്രിയൈഃ
വിരിഞ്ചിവിഷ്ണുശങ്കരാദിഭിർമുദാ തവാംബികേ
     പ്രതീക്ഷ്യമാണനിർഗമോ വിഭാതി രത്നമണ്ഡപഃ 12
ധ്വനന്മൃദംഗകാഹലഃ പ്രഗീതകിംനരീഗണഃ
     പ്രനൃത്തദിവ്യകന്യകഃ പ്രവൃത്തമംഗലക്രമഃ
പ്രകൃഷ്ടസേവകവ്രജഃ പ്രഹൃഷ്ടഭക്തമണ്ഡലോ
     മുദേ മമാസ്തു സന്തതം ത്വദീയരത്നമണ്ഡപഃ 13
പ്രവേശനിർഗമാകുലൈഃ സ്വകൃത്യരക്തമാനസൈ-
     ർബഹിസ്ഥിതാമരാവലീവിധീയമാനഭക്തിഭിഃ
വിചിത്രവസ്ത്രഭൂഷണൈരുപേതമംഗനാജനൈഃ
     സദാ കരോതു മംഗലം മമേഹ രത്നമണ്ഡപഃ 14
സുവർണരത്നഭൂഷിതൈർവിചിത്രവസ്ത്രധാരിഭി-
     ർഗൃഹീതഹേമയഷ്ടിഭിർനിരുദ്ധസർവദൈവതൈഃ
അസംഖ്യസുന്ദരീജനൈഃ പുരസ്ഥിതൈരധിഷ്ഠിതോ
     മദീയമേതു മാനസം ത്വദീയതുംഗതോരണഃ 15
ഇന്ദ്രാദീംശ്ച ദിഗീശ്വരാൻസഹപരിവാരാനഥോ സായുധാ-
     ന്യോഷിദ്രൂപധരാൻസ്വദിക്ഷു നിഹിതാൻസഞ്ചിന്ത്യ ഹൃത്പങ്കജേ
ശംഖേ ശ്രീവസുധാരയാ വസുമതീയുക്തം ച പദ്മം സ്മര-
     ൻകാമം നൗമി രതിപ്രിയം സഹചരം പ്രീത്യാ വസന്തം ഭജേ 16
ഗായന്തീഃ കലവീണയാതിമധുരം ഹുങ്കാരമാതന്വതീ-
     ർദ്വാരാഭ്യാസകൃതസ്ഥിതീരിഹ സരസ്വത്യാദികാഃ പൂജയൻ
ദ്വാരേ നൗമി മദോന്മദം സുരഗണാധീശം മദേനോന്മദാം
     മാതംഗീമസിതാംബരാം പരിലസന്മുക്താവിഭൂഷാം ഭജേ 17
കസ്തൂരികാശ്യാമലകോമലാംഗീം
     കാദംബരീപാനമദാലസാംഗീം
വാമസ്തനാലിംഗിതരത്നവീണാം
     മാതംഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി 18
വികീർണചികുരോത്കരേ വിഗലിതാംബരാഡംബരേ
     മദാകുലിതലോചനേ വിമലഭൂഷണോദ്ഭാസിനി
തിരസ്കരിണി താവകം ചരണപങ്കജം ചിന്തയ-
     ൻകരോമി പശുമണ്ഡലീമലികമോഹദുഘ്ധാശയാം 19
പ്രമത്തവാരുണീരസൈർവിഘൂർണമാനലോചനാഃ
     പ്രചണ്ഡദൈത്യസൂദനാഃ പ്രവിഷ്ടഭക്തമാനസാഃ
ഉപോഢകജ്ജലച്ഛവിച്ഛടാവിരാജിവിഗ്രഹഃ
    കപാലശൂലധാരിണീഃ സ്തുവേ ത്വദീയദൂതികാഃ 20
സ്ഫൂർജന്നവ്യയവാങ്കുരോപലസിതാഭോഗൈഃ പുരഃ സ്ഥാപിതൈ-
    ർദീപോദ്ഭാസിശരാവശോഭിതമുഖൈഃ കുംഭൈർനവൈഃ ശോഭിനാ
സ്വർണാബദ്ധവിചിത്രരത്നപടലീചഞ്ചത്കപാടശ്രിയാ
    യുക്തം ദ്വാരചതുഷ്ടയേന ഗിരിജേ വന്ദേ മണീ മന്ദിരം 21
ആസ്തീർണാരുണകംബലാസനയുതം പുഷ്പോപഹാരാന്വിതം
     ദീപ്താനേകമണിപ്രദീപസുഭഗം രാജദ്വിതാനോത്തമം
ധൂപോദ്ഗാരിസുഗന്ധിസംഭ്രമമിലദ്ഭൃംഗാവലീഗുഞ്ജിതം
     കല്യാണം വിതനോതു മേƒ നവരതം ശ്രീമണ്ഡപാഭ്യന്തരം 22
കനകരചിതേ പഞ്ചപ്രേതാസനേന വിരാജിതേ
     മണിഗണചിതേ രക്തശ്വേതാംബരാസ്തരണോത്തമേ
കുസുമസുരഭൗ തൽപേ ദിവ്യോപധാനസുഖാവഹേ
     ഹൃദയകമലേ പ്രാദുർഭൂതാം ഭജേ പരദേവതാം 23
സർവാംഗസ്ഥിതിരമ്യരൂപരുചിരാം പ്രാതഃ സമഭ്യുത്ഥിതാം
     ജൃംഭാമഞ്ജുമുഖാംബുജാം മധുമദവ്യാഘൂർണദക്ഷിത്രയാം
സേവായാതസമസ്തസംനിധിസഖീഃ സംമാനയന്തീം ദൃശാ
     സമ്പശ്യൻപരദേവതാം പരമഹോ മന്യേ കൃതാർഥം ജനുഃ 24
ഉച്ചൈസ്തോരണവർതിവാദ്യനിവഹധ്വാനേ സമുജ്ജൃംഭിതേ
     ഭക്തൈർഭൂമിവിലഗ്നമൗലിഭിരലം ദണ്ഡപ്രണാമേ കൃതേ
നാനാരത്നസമൂഹനദ്ധകഥനസ്ഥാലീസമുദ്ഭാസിതാം
     പ്രാതസ്തേ പരികൽപയാമി ഗിരിജേ നീരാജനാമുജ്ജ്വലാം 25
പാദ്യം തേ പരികൽപയാമി പദയോരർഘ്യം തഥാ ഹസ്തയോഃ
     സൗധീഭിർമധുപർകമംബ മധുരം ധാരാഭിരാസ്വാദയ
തോയേനാചമനം വിധേഹി ശുചിനാ ഗാംഗേന മത്കൽപിതം
     സാഷ്ടാംഗം പ്രണിപാതമീശദയിതേ ദൃഷ്ട്യാ കൃതാർഥീ കുരു 26
മാതഃ പശ്യ മുഖാംബുജം സുവിമലേ ദത്തേ മയാ ദർപണേ
     ദേവി സ്വീകുരു ദന്തധാവനമിദം ഗംഗാജലേനാന്വിതം
സുപ്രക്ഷാലിതമാനനം വിരചയൻസ്നിഗ്ധാംബരപ്രോഞ്ഛനം
     ദ്രാഗംഗീകുരു തത്ത്വമംബ മധുരം താംബൂലമാസ്വാദയ 27
നിധേഹി മണിപാദുകോപരി പദാംബുജം മജ്ജനാ-
     ലയം വ്രജ ശനൈഃ സഖീകൃതകരാംബുജാലംബനം
മഹേശി കരുണാനിധേ തവ ദൃഗന്തപാതോത്സുകാ-
     ന്വിലോകയ മനാഗമൂനുഭയസംസ്ഥിതാന്ദൈവതാൻ 28
ഹേമരത്നവരണേന വേഷ്ടിതം
     വിസ്തൃതാരുണവിതാനശോഭിതം
സജ്ജസർവപരിചാരികാജനം
     പശ്യ മജ്ജനഗൃഹം മനോ മമ 29
കനകകലശജാലസ്ഫാടികസ്നാനപീഠാ-
     ദ്യുപകരണവിശാലം ഗന്ധമത്താലിമാലം
സ്ഫുരദരുണവിതാം മഞ്ജുഗന്ധർവഗാനം
     പരമശിവമഹേലേ മജ്ജനാഗാരമേഹി 30
പീനോത്തുംഗപയോധരാഃ പരിലസത്സമ്പൂർണചന്ദ്രാനനാ
     രത്നസ്വർണവിനിർമിതാഃ പരിലസത്സൂക്ഷ്മാംബരപ്രാവൃതാഃ
ഹേമസ്നാനഘടീസ്തഥാ മൃദുപടിരുദ്വർതനം കൗസുമം
     തൈലം കങ്കതികം കരേഷു ദധതീർവന്ദേƒ ംബ തേ ദാസികാഃ 31
തത്ര സ്ഫാടികപീഠമേത്യ ശനകൈരുത്താരിതാലങ്കൃതി-
     ർനീചൈരുജ്ഝിതകഞ്ചുകോപരിഹിതാരക്തോത്തരീയാംബരാ
വേണീബന്ധമപാസ്യ കങ്കതികയാ കേശപ്രസാദം മനാ-
     ക്കുർവാണാ പരദേവതാ ഭഗവതീ ചിത്തേ മമ ദ്യോതതാം 32
അഭ്യംഗം ഗിരിജേ ഗൃഹാണ മൃദുനാ തൈലേന സമ്പാദിതം
     കാശ്മീരൈരഗരുദ്രവൈർമലയജൈരുദ്വർതനം കാരയ
ഗീതേ കിംനരകാമിനീഭിരഭിതോ വാദ്യേ മുദാ വാദിതേ
     നൃത്യന്തീമിഹ പശ്യ ദേവി പുരതോ ദിവ്യാംഗനാമണ്ഡലീം 33
കൃതപരികരബന്ധാസ്തുംഗപീനസ്തനാഢ്യാ
     മണിനിവഹനിബദ്ധാ ഹേമകുംഭീർദധാനാഃ
സുരഭിസലിലനിര്യദ്ഗന്ധലുബ്ധാലിമാലാഃ
     സവിനയമുപതസ്ഥുഃ സർവതഃ സ്നാനദാസ്യഃ 34
ഉദ്ഗന്ധൈരഗരുദ്രവൈഃ സുരഭിണാ കസ്തൂരികാവാരിണാ
     സ്ഫൂർജത്സൗരഭയക്ഷകർദമജലൈഃ കാശ്മീരനീരൈരപി
പുഷ്പാംഭോഭിരശേഷതീർഥസലിലൈഃ കർപൂരപാഥോഭരൈഃ
     സ്നാനം തേ പരികൽപയാമി ഗിരിജേ ഭക്ത്യാ തദംഗീകുരു 35
പ്രത്യംഗം പരിമാർജയാമി ശുചിനാ വസ്ത്രേണ സമ്പ്രോഞ്ഛനം
     കുർവേ കേശകലാപമായതതരം ധൂപോത്തമൈർധൂപിതം
ആലീബൃന്ദവിനിർമിതാം യവനികാമാസ്ഥാപ്യരത്നപ്രഭം
     ഭക്തത്രാണപരേ മഹേശഗൃഹിണി സ്നാനാംബരം മുച്യതാം 36
പീതം തേ പരികൽപയാമി നിബിഡം ചണ്ഡാതകം ചണ്ഡികേ
     സൂക്ഷ്മം സ്നിഗ്ധമുരീകുരുഷ്വ വസനം സിന്ദൂരപൂരപ്രഭം
മുക്താരത്നവിചിത്രഹേമരചനാചാരുപ്രഭാഭാസ്വരം
     നീലം കഞ്ചുകമർപയാമി ഗിരിശപ്രാണപ്രിയേ സുന്ദരി 37
വിലുലിതചികുരേണ ച്ഛാദിതാംസപ്രദേശേ
     മണിനികരവിരാജത്പാദുകാന്യസ്തപാദേ
സുലലിതമവലംബ്യ ദ്രാക്സഖീമംസദേശേ
     ഗിരിശഗൃഹിണി ഭൂഷാമണ്ടപായ പ്രയാഹി 38
ലസത്കനകകുട്ടിമസ്ഫുരദമന്ദമുക്താവലീ-
     സമുല്ലസിതകാന്തിഭിഃ കലിതശക്രചാപവ്രജേ
മഹാഭരണമണ്ഡപേ നിഹിതഹേമസിംഹാസനം
     സഖീജനസമാവൃതം സമധിതിഷ്ഠ കാത്യായനി 39
സ്നിഗ്ധം കങ്കതികാമുഖേന ശനകൈഃ സംശോധ്യ കേശോത്കരം
     സീമന്തം വിരചയ്യ ചാരു വിമലം സിന്ദൂരരേഖാന്വിതം
മുക്താഭിർഗ്രഥിതാലകാം മണിചിതൈഃ സൗവർണസൂത്രൈഃ സ്ഫുടം
     പ്രാന്തേ മൗക്തികഗുച്ഛകോപലതികാം ഗ്രഥ്നാമി വേണീമിമാം 40
വിലംബിവേണീഭുജഗോത്തമാംഗ-
     സ്ഫുരന്മണിഭ്രാന്തിമുപാനയന്തം
സ്വരോചിഷോല്ലാസിതകേശപാശം
     മഹേശി ചൂഡാമണിമർപയാമി 41
ത്വാമാശ്രയദ്ഭിഃ കബരീതമിസ്രൈ-
     ർബന്ദീകൃതം ദ്രാഗിവ ഭാനുബിംബം
മൃഡാനി ചൂഡാമണിമാദധാനം
     വന്ദാമഹേ താവതമുത്തമാംഗം 42
സ്വമധ്യനദ്ധഹാടകസ്ഫുരന്മണിപ്രഭാകുലം
     വിലംബിമൗക്തികച്ഛടാവിരാജിതം സമന്തതഃ
നിബദ്ധലക്ഷചക്ഷുഷാ ഭവേന ഭൂരി ഭാവിതം
     സമർപയാമി ഭാസ്വരം ഭവാനി ഫാലഭൂഷണം 43
മീനാംഭോരുഹഖഞ്ജരീടസുഷമാവിസ്താരവിസ്മാരകേ
     കുർവാണേ കില കാമവൈരിമനസഃ കന്ദർപബാണപ്രഭാം
മാധ്വീപാനമദാരുണേƒ തിചപലേ ദീർഘേ ദൃഗംഭോരുഹേ
     ദേവി സ്വർണശലാകയോർജിതമിദം ദിവ്യാഞ്ജനം ദീയതാം 44
മധ്യസ്ഥാരുണരത്നകാന്തിരുചിരാം മുക്താമുഗോദ്ഭാസിതാം
     ദൈവാദ്ഭാർഗവജീവമധ്യഗരവേർലക്ഷ്മീമധഃ കുർവതീം
ഉത്സിക്താധരബിംബകാന്തിവിസരൈർഭൗമീഭവന്മൗക്തികാം
     മദ്ദത്തമുരരീകുരുഷ്വ ഗിരിജേ നാസാവിഭൂഷാമിമാം 45
ഉഡുകൃതപരിവേഷസ്പർധയാ ശീതഭാനോ-
     രിവ വിരചിതദേഹദ്വന്ദ്വമാദിത്യബിംബം
അരുണമണിസമുദ്യത്പ്രാന്തവിഭ്രാജിമുക്തം
     ശരവസി പരിനിധേഹി സ്വർണതാടങ്കയുഗ്മം 46
മരകതവരപദ്മരാഗഹീരോ-
     ത്ഥിതഗുലികാത്രിതയാവനദ്ധമധ്യം
വിതതവിമലമൗക്തികം ച
     കണ്ഠാഭരണമിദം ഗിരിജേ സമർപയാമി 47
നാനാദേശസമുത്ത്ഥിതൈർമണിഗണപ്രോദ്യത്പ്രഭാമണ്ഡല-
     വ്യാപ്തൈരാഭരണൈർവിരാജിതഗലാം മുക്താച്ഛടാലങ്കൃതാം
മധ്യസ്ഥാരുണരത്നകാന്തിരുചിരാം പ്രാന്തസ്ഥമുക്താഫല-
     വ്രാതാമംബ ചതുഷ്കികാം പരശിവേ വക്ഷഃസ്ഥലേ സ്ഥാപയ 48
അന്യോന്യം പ്ലാവയന്തീ സതതപരിചലത്കാന്തികല്ലോലജാലൈഃ
     കുർവാണാ മജ്ജദന്തഃകരണവിമലതാം ശോഭിതേവ ത്രിവേണീ
മുക്താഭിഃ പദ്മരാഗൈർമരകതമണിഭിർനിർമിതാ ദീപ്യമാനൈ-
     ർനിത്യം ഹാരത്രയീ തേ പരശിവരസികേ ചേതസി ദ്യോതതാം നഃ 49
കരസരസിജനാലേ വിസ്ഫുരത്കാന്തിജാലേ
     വിലസദമലശോഭേ ചഞ്ചദീശാക്ഷിലോഭേ
വിവിധമണിമയൂഖോദ്ഭാസിതം ദേവി ദുർഗേ
     കനകകടകയുഗ്മം ബാഹുയുഗ്മേ നിധേഹി 50
വ്യാലംബമാനസിതപട്ടകഗുച്ഛശോഭി
     സ്ഫൂർജന്മണീഘടിതഹാരവിരോചമാനം
മാതർമഹേശമഹിലേ തവ ബാഹുമൂലേ
     കേയൂരകദ്വയമിദം വിനിവേശയാമി 51
വിതതനിജമയൂഖൈർനിർമിതാമിന്ദ്രനീലൈ-
     ർവിജിതകമലനാലാലീനമത്താലിമാലാം
മണിഗണഖചിതാഭ്യാം കങ്കണാഭ്യാമുപേതാം
     കലയ വലയരാജീം ഹസ്തമൂലേ മഹേശി 52
നീലപട്ടമൃദുഗുച്ഛശോഭിതാ-
     ബദ്ധനൈകമണിജാലമഞ്ജുലാം
അർപയാമി വലയാത്പുരഃസരേ
     വിസ്ഫുരത്കനകതൈതൃപാലികാം 53
ആലവാലമിവ പുഷ്പധന്വനാ
     ബാലവിദ്രുമലതാസു നിർമിതം
അംഗുലീശു വിനിധീയതാം ശനൈ-
     രംഗുലീയകമിദം മദർപിതം 54
വിജിതഹരമനോഭൂമത്തമാതംഗകുംഭ-
     സ്ഥലവിലുലിതകൂജത്കിങ്കിണീജാലതുല്യാം
അവിരതകലനദൈരീശചേതോ ഹരന്തീം
     വിവിധമണിനിബദ്ധാം മേഖലാമർപയാമി 55
വ്യാലംബമാനവരമൗക്തികഗുച്ഛശോഭി
     വിഭ്രാജിഹാടകപുടദ്വയരോചമാനം
ഹേമ്നാ വിനിർമിതമനേകമണിപ്രബന്ധം
     നീവീനിബന്ധനഗുണം വിനിവേദയാമി 56
വിനിഹതനവലാക്ഷാപങ്കബാലാതപൗഘേ
     മരകതമണിരാജീമഞ്ജുമഞ്ജീരഘോഷേ
അരുണമണിസമുദ്യത്കാന്തിധാരാവിചിത്ര-
     സ്തവ ചരണസരോജേ ഹംസകഃ പ്രീതിമേതു 57
നിബദ്ധശിതിപട്ടകപ്രവരഗുച്ഛസംശോഭിതാം
     കലക്വണിതമഞ്ജുലാം ഗിരിശചിത്തസംമോഹനീം
അമന്ദമണിമണ്ഡലീവിമലകാന്തികിമ്മീരിതാം
     നിധേഹി പദപങ്കജേ കനകഘുംഘുരൂമംബികേ 58
വിസ്ഫുരത്സഹജരാഗരഞ്ജിതേ
     ശിഞ്ജിതേന കലിതാം സഖീജനൈഃ
പദ്മരാഗമണിനൂപുരദ്വയീ-
     മർപയാമി തവ പാദപങ്കജേ 59
പദാംബുജമുപാസിതും പരിഗതേന ശീതാംശുനാ
     കൃതാം തനുപരമ്പരാമിവ ദിനാന്തരാഗാരുണാം
മഹേശി നവയാവകദ്രവഭരേണ ശോണീകൃതാം
     നമാമി നഖമണ്ഡലീം ചരണപങ്കജസ്ഥാം തവ 60
ആരക്തശ്വേതപീതസ്ഫുരദുരുകസുമൈശ്ചിത്രിതാം പട്ടസൂത്രൈ-
     ർദേവസ്ത്രീഭിഃ പ്രയത്നാദഗരുസമുദിതൈർധൂപിതാം ദിവ്യധൂപൈഃ
ഉദ്യദ്ഗന്ധാന്ധപുഷ്പന്ധയനിവഹസമാരബ്ധഝാങ്കാരഗീതാം
     ചഞ്ചത്കഹ്ലാരമാലാം പരശിവരസികേ കണ്ഠപീഠേƒ ർപയാമി 61
ഗൃഹാണ പരമാമൃതം കനകപാത്രസംസ്ഥാപിതം
     സമർപയ മുഖാംബുജേ വിമലവീടികാമംബികേ
വിലോകയ മുഖാംബുജം മുകുരമണ്ഡലേ നിർമലേ
     നിധേഹി മണിപാദുകോപരി പദാംബുജം സുന്ദരി 62
ആലംബ്യ സ്വസഖീം കരേണ ശനകൈഃ സിംഹാസനാദുത്ഥിതാ
     കൂജന്മന്ദമരാലമഞ്ജുലഗതിപ്രോല്ലാസിഭൂഷാംബര
ആനന്ദപ്രതിപാദകൈരുപനിഷദ്വാക്യൈഃ സ്തുതാ വേധസാ
     മച്ചിത്തേ സ്ഥിരതാമുപൈതു ഗിരിജാ യാന്തീ സഭാമണ്ഡപം 63
ചലന്ത്യാമംബായാം പ്രചലതി സമസ്തേ പരിജനേ
     സവേഗം സംയാതേ കനകലതികാലങ്കൃതിഭരേ
സമതാദുത്താലസ്ഫുരിതപദസമ്പാതജനിതൈ-
     ർഝണത്കാരൈസ്താരൈർഝണഝണിതമാസീന്മണിഗൃഹം 64
ചഞ്ചദ്വേത്രകരാഭിരംഗവിലസദ്ഭൂഷാംബരാഭിഃ പുരോ-
     യന്തീഭിഃ പരിചാരികാഭിരമരവ്രാതേ സമുത്സാരിതേ
രുദ്ധേ നിർജരസുന്ദരീഭിരഭിതഃ കക്ഷാന്തരേ നിർഗതം
     വന്ദേ നന്ദിതശംഭു നിർമലചിദാനന്ദൈകരൂപം മഹഃ 65
വേധാഃ പാദതലേ പതത്യയമസൗ വിഷ്ണുർനമത്യഗ്രതഃ
     ശംഭുർദേഹി ദൃഗഞ്ചലം സുരപതിം ദൂരസ്ഥമാലോകയ
ഇത്യേവം പരിചാരികാഭിരുദിതേ സംമാനനാം കുർവതീ
     ദൃഗ്ദ്വന്ദ്വേന യഥോചിതം ഭഗവതീ ഭൂയാദ്വിഭൂത്യൈ മമ 66
മന്ദം ചാരണസുന്ദരീഭിരഭിതോ യാന്തീഭിരുത്കണ്ഠയാ
     നാമോച്ചാരണപൂർവകം പ്രതിദിശം പ്രത്യേകമാവേദിതാത്
വേഗാദക്ഷിപഥം ഗതാൻസുരഗണാനാലോകയന്തീ ശനൈ-
     ർദിത്സന്തീ ചരണാംബുജം പഥി ജഗത്പായാന്മഹേശപ്രിയാ 67
അഗ്രേ കേചന പാർശ്വയോഃ കതിപയേ പൃഷ്ഠേ പരേ പ്രസ്ഥിതാ
     ആകാശേ സമവസ്ഥിതാഃ കതിപയേ ദിക്ഷു സ്ഥിതാശ്ചാപരേ
സംമർദം ശനകൈരപാസ്യ പുരതോ ദണ്ഡപ്രണാമാന്മുഹുഃ
     കുർവാണാഃ കതിചിത്സുരാ ഗിരിസുതേ ദൃക്പാതമിച്ഛന്തി തേ 68
അഗ്രേ ഗായതി കിംനരീ കലപദം ഗന്ധർവകാന്താഃ ശനൈ-
     രാതോദ്യാനി ച വാദയന്തി മധുരം സവ്യാപസവ്യസ്ഥിതാഃ
കൂജന്നൂപുരനാദ മഞ്ജു പുരതോ നൃത്യന്തി ദിവ്യാംഗനാ
     ഗച്ഛന്തഃ പരിതഃ സ്തുവന്തി നിഗമസ്തുത്യാ വിരിഞ്ച്യാദയഃ 69
കസ്മൈചിത്സുചിരാദുപാസിതമഹാമന്ത്രൗഘസിദ്ധിം ക്രമാ-
     ദേകസ്മൈ ഭവനിഃസ്പൃഹായ പരമാനന്ദസ്വരൂപാം ഗതിം
അന്യസ്മൈ വിഷയാനുരക്തമനസേ ദീനായ ദുഃഖാപഹം
     ദ്രവ്യം ദ്വാരസമാശ്രിതായ ദദതീം വന്ദാമഹേ സുന്ദരീം 70
നമ്രീഭൂയ കൃതാഞ്ജലിപ്രകടിതപ്രേമപ്രസന്നാനനേ
     മന്ദം ഗച്ഛതി സംനിധൗ സവിനയാത്സോത്കണ്ഠമോഘത്രയേ
നാനാമന്ത്രഗണം തദർഥമഖിലം തത്സാധനം തത്ഫലം
     വ്യാചക്ഷാണമുദഗ്രകാന്തി കലയേ യത്കിഞ്ചിദാദ്യം മഹഃ 71
തവ ദഹനസദൃക്ഷൈരീക്ഷണൈരേവ ചക്ഷു-
     ർനിഖിലപശുജനാനാം ഭീഷയദ്ഭീഷണാസ്യം
കൃതവസതി പരേശപ്രേയസി ദ്വാരി നിത്യം
     ശരഭമിഥുനമുച്ചൈർഭക്തിയുക്തോ നതോƒ സ്മി 72
കൽപാന്തേ സരസൈകദാസമുദിതാനേകാർകതുല്യപ്രഭാം
     രത്നസ്തംഭനിബദ്ധകാഞ്ചനഗുണസ്ഫൂർജദ്വിതാനോത്തമാം
കർപൂരാഗരുഗർഭവർതികലികാപ്രാപ്തപ്രദീപാവലീം
     ശ്രീചക്രാകൃതിമുല്ലസന്മണിഗണാം വന്ദാമഹേ വേദികാം 73
സ്വസ്ഥാനസ്ഥിതദേവതാഗണവൃതേ ബിന്ദൗ മുദാ സ്ഥാപിതം
     നാനാരത്നവിരാജിഹേമവിലസത്കാന്തിച്ഛടാദുർദിനം
ചഞ്ചത്കൗസുമതൂലികാസനയുതം കാമേശ്വരാധിഷ്ഠിതം
     നിത്യാനന്ദനിദാനമംബ സതതം വന്ദേ ച സിംഹാസനം 74
വദദ്ഭിരഭിതോ മുദാ ജയ ജയേതി ബൃന്ദാരകൈഃ
     കൃതാഞ്ജലിപരമ്പരാ വിദധതി കൃതാർഥാ ദൃശാ
അമന്ദമണിമണ്ഡലീഖചിതഹേമസിംഹാസനം
     സഖീജനസമാവൃതം സമധിതിഷ്ഠ ദാക്ഷായണി 75
കർപൂരാദികവസ്തുജാതമഖിലം സൗവർണഭൃംഗാരകം
     താംബൂലസ്യ കരണ്ഡകം മണിമയം ചൈലാഞ്ചലം ദർപണം
വിസ്ഫൂർജന്മണിപാദുകേ ച ദധതീഃ സിംഹാസനസ്യാഭിത-
     സ്തിഷ്ഠന്തീഃ പരിചാരികാസ്തവ സദാ വന്ദാമഹേ സുന്ദരി 76
ത്വദമലവപുരുദ്യത്കാന്തികല്ലോലജാലൈഃ
     സ്ഫുടമിവ ദധതീഭിർബാഹുവിക്ഷേപലീലാം
മുഹുരപി ച വിധൂതേ ചാമരഗ്രാഹിണീഭിഃ
     സിതകരകരശുഭ്രേ ചാമരേ ചാലയാമി 77
പ്രാന്തസ്ഫുരദ്വിമലമൗക്തികഗുച്ഛജാലം
     ചഞ്ചന്മഹാമണിവിചിത്രിതഹേമദണ്ഡം
ഉദ്യത്സഹസ്രകരമണ്ഡലചാരു ഹേമ-
     ച്ഛത്രം മഹേശമഹിലേ വിനിവേശയാമി 78
ഉദ്യത്താവകദേഹകാന്തിപടലീസിന്ദൂരപൂരപ്രഭാ-
     ശോണീഭൂതമുദഗ്രലോഹിതമണിച്ഛേദാനുകാരിച്ഛവി
ദൂരാദാദരനിർമിതാഞ്ജലിപുടൈരാലോകമാനം സുര-
     വ്യൂഹൈഃ കാഞ്ചനമാതപത്രമതുലം വന്ദാമഹേ സുന്ദരം 79
സന്തുഷ്ടാം പരമാമൃതേന വിലസത്കാമേശ്വരാങ്കസ്ഥിതാം
     പുഷ്പൗഘൈരഭിപൂജിതാം ഭഗവതീം ത്വാം വന്ദമാനാ മുദാ
സ്ഫൂർജത്താവകദേഹരശ്മികലനാപ്രാപ്തസ്വരൂപാഭിദാഃ
     ശ്രീചക്രാവരണസ്ഥിതാഃ സവിനയം വന്ദാമഹേ ദേവതാഃ 80
ആധാരശക്ത്യാദികമാകലയ്യ
     മധ്യേ സമസ്താധികയോഗിനീം ച
മിത്രേശനാഥാദികമത്ര നാഥ-
     ചതുഷ്ടയം ശൈലസുതേ നതോƒ സ്മി 81
ത്രിപുരാസുധാർണവാസന-
     മാരഭ്യ ത്രിപുരമാലിനീ യാവത്
ആവരണാഷ്ടകസംസ്ഥിത-
     മാസനഷട്കം നമാമി പരമേശി 82
ഈശാനേ ഗണപം സ്മരാമി വിചരദ്വിഘ്നാന്ധകാരച്ഛിദം
     വായവ്യേ വടുകം ച കജ്ജലരുചിം വ്യാലോപവീതാന്വിതം
നൈരൃത്യേ മഹിഷാസുരപ്രമഥിനീം ദുർഗാം ച സമ്പൂജയ-
     ന്നാഗ്നേയേƒ ഖിലഭക്തരക്ഷണപരം ക്ഷേത്രാധി നാഥം ഭജേ 83
ഉഡ്യാനജാലന്ധരകാമരൂപ-
     പീഠാനിമാൻപൂർണഗിരിപ്രസക്താൻ
ത്രികോണദക്ഷാഗ്രിമസവ്യഭാഗ-
     മധ്യസ്ഥിതാൻസിദ്ധികരാന്നമാമി 84
ലോകേശഃ പൃഥിവീപതിർനിഗദിതോ വിഷ്ണുർജലാനാം പ്രഭു-
     സ്തേജോനാഥ ഉമാപതിശ്ച മരുതാമീശസ്തഥാ ചേശ്വരഃ
ആകാശാധിപതിഃ സദാശിവ ഇതി പ്രേതാഭിധാമാഗതാ-
     നേതാംശ്ചക്രബഹിഃസ്ഥിതാൻസുരഗണാന്വന്ദാമഹേ സാദരം 85
താരാനാഥകലാപ്രവേശനിഗമവ്യാജാദ്ഗതാസുപ്രഥം
     ത്രൈലോക്യേ തിഥിഷു പ്രവർതിതകലാകാഷ്ഠാദികാലക്രമം
രത്നാലങ്കൃതിചിത്രവസ്ത്രലലിതം കാമേശ്വരീപൂർവകം
     നിത്യാഷോഡശകം നമാമി ലസിതം ചക്രാത്മനോരന്തരേ 86
ഹൃദി ഭാവിതദൈവതം പ്രയത്നാ-
     ഭ്യുപദേശാനുഗൃഹീതഭക്തസംഘം
സ്വഗുരുക്രമസഞ്ജ്ഞചക്രരാജ-
     സ്ഥിതമോഘത്രയമാനതോƒ സ്മി മൂർധ്നാ 87
ഹൃദയമഥ ശിരഃ ശിഖാഖിലാദ്യേ
     കവചമഥോ നയനത്രയം ച ദേവി
മുനിജനപരിചിന്തിത തഥാസ്ത്രം
     സ്ഫുരതു സദാ ഹൃദയേ ഷഡംഗമേതത് 88
ത്രൈലോക്യമോഹനമിതി പ്രഥിതേ തു ചക്രേ
     ചഞ്ചദ്വിഭൂഷണഗണത്രിപുരാധിവാസേ
രേഖാത്രയേ സ്ഥിതവതീരണിമാദിസിദ്ധീ-
     ർമുദ്രാ നമാമി സതതം പ്രകടാഭിധാസ്താഃ 89
സർവാശാപരിപൂരകേ വസുദലദ്വന്ദ്വേന വിഭ്രാജിതേ
     വിസ്ഫൂർജന്ത്രിപുരേശ്വരീനിവസതൗ ചക്രേ സ്ഥിതാ നിത്യശഃ
കാമാകർഷണികാദയോ മണിഗണഭ്രാജിഷ്ണുദിവ്യാംബരാ
     യോഗിന്യഃ പ്രദിശന്തു കാങ്ക്ഷിതഫലം വിഖ്യാതഗുപ്താഭിധാഃ 90
മഹേശി വസുഭിർദലൈർലസതി സർവസങ്ക്ഷോഭണേ
     വിഭൂഷണഗണസ്ഫുരന്ത്രിപുരസുന്ദരീസദ്മനി
അനംഗകുസുമാദയോ വിവിധഭൂഷണോദ്ഭാസിതാ
     ദിശന്തു മമ കാങ്ക്ഷിതം തനുതരാശ്ച ഗുപ്താഭിധാഃ 91
ലസദ്യുഗദൃശാരകേ സ്ഫുരതി സർവസൗഭാഗ്യദേ
     ശുഭാഭരണഭൂഷിതത്രിപുരവാസിനീമന്ദിരേ
സ്ഥിതാ ദധതു മംഗലം സുഭഗസർവസങ്ക്ഷോഭിണീ-
     മുഖാഃ സകലസിദ്ധയോ വിദിതസമ്പ്രദായാഭിധാഃ 92
ബഹിർദശാരേ സർവാർഥസാധകേ ത്രിപുരാശ്രയാഃ
കുലകൗലാഭിധാഃ പാന്തു സർവസിദ്ധിപ്രദായികാഃ 93
അന്തഃശോഭിദശാരകേƒ തിലലിതേ സർവാദിരക്ഷാകരേ
     മാലിന്യാ ത്രിപുരാദ്യയാ വിരചിതാവാസേ സ്ഥിതം നിത്യശഃ
നാനാരത്നവിഭൂഷണം മണിഗണഭ്രാജിഷ്ണു ദിവ്യാംബരം
     സർവജ്ഞാദികശക്തിബൃന്ദമനിശം വന്ദേ നിഗർഭാഭിധം 94
സർവരോഗഹരേƒ ഷ്ടാരേ ത്രിപുരാസിദ്ധയാന്വിതേ
രഹസ്യയോഗിനീർനിത്യം വശിന്യാദ്യാ നമാമ്യഹം 95
ചൂതാശോകവികാസികേതകരജഃപ്രോദ്ഭാസിനീലാംബുജ-
     പ്രസ്ഫൂർജന്നവമല്ലികാസമുദിതൈഃ പുഷ്പൈഃ ശരാന്നിർമിതാൻ
രമ്യം പുഷ്പശരാസനം സുലലിതം പാശം തഥാ ചാങ്കുശം
     വന്ദേ താവകമായുധം പരശിവേ ചക്രാന്തരാലേസ്ഥിതം 96
ത്രികോണ ഉദിതപ്രഭേ ജഗതി സർവസിദ്ധിപ്രദേ
     യുതേ ത്രിപുരയാംബയാ സ്ഥിതവതീ ച കാമേശ്വരീ
തനോതു മമ മംഗലം സകലശർമ വജ്രേശ്വരീ
     കരോതു ഭഗമാലിനീ സ്ഫുരതു മാമകേ ചേതസി 97
സർവാനന്ദമയേ സമസ്തജഗതാമാകാങ്ക്ഷിതേ ബൈന്ദവേ
     ഭൈരവ്യാ ത്രിപുരാദ്യയാ വിരചിതാവാസേ സ്ഥിതാ സുന്ദരീ
ആനന്ദോല്ലസിതേക്ഷണാ മണിഗണഭ്രാജിഷ്ണുഭൂഷാംബരാ
     വിസ്ഫൂർജദ്വദനാ പരാപരരഹഃ സ മാം പാതു യോഗിനീ 98
ഉല്ലസത്കനകകാന്തിഭാസുരം
     സൗരഭസ്ഫുരണവാസിതാംബരം
ദൂരതഃ പരിഹൃതം മധുവ്രതൈ-
     രർപയാമി തവ ദേവി ചമ്പകം 99
വൈരമുദ്ധതമപാസ്യ ശംഭുനാ
     മസ്തകേ വിനിഹിതം കലാച്ഛലാത്
ഗന്ധലുബ്ധമധുപാശ്രിതം സദാ
     കേതകീകുസുമമർപയാമി തേ 100
ചൂർണീകൃതം ദ്രാഗിവ പദ്മജേന
     ത്വദാനനസ്പർധിസുധാംശുബിംബം
സമർപയാമി സ്ഫുടമഞ്ജലിസ്ഥം
     വികാസിജാതീകുസുമോത്കരം തേ 101
അഗരുബഹലധൂപാജസ്രസൗരഭ്യരമ്യാം
     മരകതമണിരാജീരാജിഹാരിസ്രഗാഭാം
ദിശി വിദിശി വിസരദ്ഗന്ധലുബ്ധാലിമാലാം
     വകുലകുസുമമാലാം കണ്ഠപീഠേƒ ർപയാമി 102
ഈങ്കാരോർധ്വഗബിന്ദുരാനനമധോബിന്ദുദ്വയം ച സ്തനൗ
     ത്രൈലോക്യേ ഗുരുഗമ്യമേതദഖിലം ഹാർദം ച രേഖാത്മകം
ഇത്ഥം കാമകലാത്മികാം ഭഗവതീമന്തഃ സമാരാധയ-
     ന്നാനന്ദാംബുധിമജ്ജനേ പ്രലഭതാമാനന്ദഥും സജ്ജനഃ 103
ധൂപം തേƒ ഗരുസംഭവം ഭഗവതി പ്രോല്ലാസിഗന്ധോദ്ധുരം
     ദീപം ചൈവ നിവേദയാമി മഹസാ ഹാർദാന്ധകാരച്ഛിദം
രജസ്വർണവിനിർമിതേഷു പരിതഃ പാത്രേഷു സംസ്ഥാപിതം
     നൈവേദ്യം വിനിവേദയാമി പരമാനന്ദാത്മികേ സുന്ദരി 104
ജാതീകോരകതുല്യമോദനമിദം സൗവർണപാത്രേ സ്ഥിതം
     ശുദ്ധാന്നം ശുചി മുദ്ഗമാഷചണകോദ്ഭൂതാതഥാ സൂപകാഃ
പ്രാജ്യം മാഹിഷമാജ്യമുത്തമമിദം ഹൈവംഗവീനം പൃഥ-
     ക്പാത്രേഷു പ്രതിപാദിതം പരശിവേ തത്സർവമംഗീകുരു 105
ശിംബീസൂരണശാകബിംബബൃഹതീകൂശ്മാണ്ഡകോശാതകീ-
     വൃന്താകാനി പടോലകാനി മൃദുനാ സംസാധിതാന്യഗ്നിനാ
സമ്പന്നാനി ച വേസവാരവിസരൈർദിവ്യാനി ഭക്ത്യാ കൃതാ-
     ന്യഗ്രേ തേ വിനിവേദയാമി ഗിരിജേ സൗവർണപാത്രവ്രജേ 106
നിംബൂകാർദ്രകചൂതകന്ദകദലീകൗശാതകീകർകടീ-
     ധാത്രീബില്വകരീരകൈർവിരചിതാന്യാനന്ദചിദ്വിഗ്രഹേ
രാജീഭിഃ കടുതൈലസൈന്ധവഹരിദ്രാഭിഃ സ്ഥിതാൻപാതയേ
     സന്ധാനാനി നിവേദയാമി ഗിരിജേ ഭൂരിപ്രകാരാണി തേ 107
സിതയാഞ്ചിതലഡ്ഡുകവ്രജാ-
     ന്മൃദുപൂപാന്മൃദുലാശ്ച പൂരികാഃ
പരമാന്നമിദം ച പാർവതി
     പ്രണയേന പ്രതിപാദയാമി തേ 108
ദിഗ്ധമേതദനലേ സുസാധിതം
     ചന്ദ്രമണ്ഡലനിഭം തഥാ ദധി
ഫാണിതം ശിഖരിണീം സിതാസിതാം
     സർവമംബ വിനിവേദയാമി തേ 109
അഗ്രേ തേ വിനിവേദ്യ സർവമമിതം നൈവേദ്യമംഗീകൃതം
     ജ്ഞാത്വാ തത്ത്വചതുഷ്ടയം പ്രഥമതോ മന്യേ സുതൃപ്താം തതഃ
ദേവീം ത്വാം പരിശിഷ്ടമംബ കനകാമത്രേഷു സംസ്ഥാപിതം
     ശക്തിഭ്യഃ സമുപാഹാരാമി സകലം ദേവേശി ശംഭുപ്രിയേ 110
വാമേന സ്വർണപാത്രീമനുപമപരമാന്നേന പൂർണാം ദധാനാ-
     മന്യേന സ്വർണദർവീം നിജജനഹൃദയാഭീഷ്ടദാം ധാരയന്തീം
സിന്ദൂരാരക്തവസ്ത്രാം വിവിധമണിലസദ്ഭൂഷണാം മേചകാംഗീം
     തിഷ്ഠന്തീമഗ്രതസ്തേ മധുമദമുദിതാമന്നപൂർണാം നമാമി 111
പങ്ക്ത്യോപവിഷ്ടാൻപരിതസ്തു ചക്രം
     ശക്ത്യാ സ്വയാലിംഗിതവാമഭാഗാൻ
സർവോപചാരൈഃ പരിപൂജ്യ ഭക്ത്യാ
     തവാംബികേ പാരിഷദാന്നമാമി 112
പരമാമൃതമത്തസുന്ദരീ-
     ഗണമധ്യസ്ഥിതമർകഭാസുരം
പരമാമൃതഘൂർണിതേക്ഷണം
     കിമപി ജ്യോതിരുപാസ്മഹേ പരം 113
ദൃശ്യതേ തവ മുഖാംബുജം ശിവേ
     ശ്രൂയതേ സ്ഫുടമനാഹതധ്വനിഃ
അർചനേ തവ ഗിരാമഗോചരേ
     ന പ്രയാതി വിഷയാന്തരം മനഃ 114
ത്വന്മുഖാംബുജവിലോകനോല്ലസ-
     ത്പ്രേമനിശ്ചലവിലോചനദ്വയീം
ഉന്മനീമുപഗതാം സഭാമിമാം
     ഭാവയാമി പരമേശി താവകീം 115
ചക്ഷുഃ പശ്യതു നേഹ കിഞ്ചന പരം ഘ്രാണം ന വാ ജിഘ്രതു
     ശ്രോത്രം ഹന്ത ശ്രുണോതു ന ത്വഗപി ന സ്പർശം സമാലംബതാം
ജിഹ്വാ വേത്തു ന വാ രസം മമ പരം യുഷ്മത്സ്വരൂപാമൃതേ
     നിത്യാനന്ദവിഘൂർണമാനനയനേ നിത്യം മനോ മജ്ജതു 116
യസ്ത്വാം പശ്യതി പാർവതി പ്രതിദിനം ധ്യാനേന തേജോമയീം
     മന്യേ സുന്ദരി തത്ത്വമേതദഖിലം വേദേഷു നിഷ്ഠാം ഗതം
യസ്തസ്മിൻസമയേ തവാർചനവിധാവാനന്ദസാന്ദ്രാശയോ
     യാതോƒ ഹം തദഭിന്നതാം പരശിവേ സോƒ യം പ്രസാദസ്തവ 117
ഗണാധിനാഥം വടുകം ച യോഗിനീഃ
     ക്ഷേത്രാധിനാഥം ച വിദിക്ചതുഷ്ടയേ
സർവോപചാരൈഃ പരിപൂജ്യ ഭക്തിതോ
     നിവേദയാമോ ബലിമുക്തയുക്തിഭിഃ 118
വീണാമുപാന്തേ ഖലു വാദയന്ത്യൈ
     നിവേദ്യ ശേഷം ഖലു ശേഷികായൈ
സൗവർണഭൃംഗാരവിനിർഗതേന
     ജലേന ശുദ്ധാചമനം വിധേഹി 119
താംബൂലം വിനിവേദയാമി വിലസത്കർപൂരകസ്തൂരികാ-
     ജാതീപൂഗലവംഗചൂർണഖദിരൈർഭക്ത്യാ സമുല്ലാസിതം
സ്ഫൂർജദ്രത്നസമുദ്ഗകപ്രണിഹിതം സൗവർണപാത്രേ സ്ഥിതൈ-
     ർദീപൈരുജ്ജ്വലമാന്നചൂർണരചിതൈരാരാർതികം ഗൃഹ്യതാം 120
കാചിദ്ഗായതി കിംനരീ കലപദം വാദ്യം ദധാനോർവശീ
     രംഭാ നൃത്യതി കേലിമഞ്ജുലപദം മാതഃ പുരസ്താത്തവ
കൃത്യം പ്രോജ്ഝ്യ സുരസ്ത്രിയോ മധുമദവ്യാഘൂർണമാനേക്ഷണം
     നിത്യാനന്ദസുധാംബുധിം തവ മുഖം പശ്യന്തി ദൃശ്യന്തി ച 121
താംബൂലോദ്ഭാസിവക്ത്രൈസ്ത്വദമലവദനാലോകനോല്ലാസിനേത്രൈ-
     ശ്ചക്രസ്ഥൈഃ ശക്തിസംഘൈഃ പരിഹൃതവിഷയാസംഗമാകർണ്യമാനം 122
അർചാവിധൗ ജ്ഞാനലവോƒ പി ദൂരേ
     ദൂരേ തദാപാദകവസ്തുജാതം
പ്രദക്ഷിണീകൃത്യ തതോƒ ർചനം തേ
     പഞ്ചോപചാരാത്മകമർപയാമി 123
യഥേപ്സിതമനോഗതപ്രകടിതോപചാരാർചിതം
     നിജാവരണദേവതാഗണവൃതാം സുരേശസ്ഥിതാം
കൃതാഞ്ജലിപുടോ മുഹുഃ കലിതഭൂമിരഷ്ടാംഗകൈ-
     ർനമാമി ഭഗവത്യഹം ത്രിപുരസുന്ദരി ത്രാഹി മാം 124
വിജ്ഞപ്തീരവധേഹി മേ സുമഹതാ യത്നേന തേ സംനിധിം
     പ്രാപ്തം മാമിഹ കാന്ദിശീകമധുനാ മാതർന ദൂരീകുരു
ചിത്തം ത്വത്പദഭാവനേ വ്യഭിചരേദ്ദൃഗ്വാക്ച മേ ജാതു ചേ-
     ത്തത്സൗമ്യേ സ്വഗുണൈർബധാന ന യഥാ ഭൂയോ വിനിർഗച്ഛതി 125
ക്വാഹം മന്ദമതിഃ ക്വ ചേദമഖിലൈരേകാന്തഭക്തൈഃ സ്തുതം
     ധ്യാതം ദേവി തഥാപി തേ സ്വമനസാ ശ്രീപാദുകാപൂജനം
കാദാചിത്കമദീയചിന്തനവിധൗ സന്തുഷ്ടയാ ശർമദം
     സ്തോത്രം ദേവതയാ തയാ പ്രകടിതം മന്യേ മദീയാനനേ 126
നിത്യാർചമിദം ചിത്തേ ഭാവ്യമാനം സദാ മയാ
നിബദ്ധം വിവിധൈഃ പദ്യൈരനുഗൃഹ്ണാതു സുന്ദരീ 127