തിരുമുമ്പാകെ ചേരുന്നേനിതാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
നിത്യത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധൻ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു
                          ("മനുവേലാ നിനക്കു വന്ദനം" എന്ന രീതി)
ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം
                              പല്ലവി
തിരുമുമ്പാകെ ചേരുന്നേനിതാ
കരുണയിന്നധിപതിയെ.
             അനുപല്ലവി
തിരുക്കരങ്ങളാൽ തഴുകിക്കൊള്ളെന്നെ
കരുണനിറഞ്ഞ പരനെ-

            ചരണങ്ങൾ
1. പരിശുദ്ധനെന്നുപേരുള്ള പരൻ
   മരുവുന്നുയരമായതിൽ-ഏറ്റം
   നുറുങ്ങിവരുന്ന നരനുള്ളമതും
   പരമാലയമാക്കുന്നു താൻ-

2. എളിമനിറഞ്ഞ ഹൃദയമായതിൽ
    അലിവുള്ള പരൻ പാർത്തങ്ങു-അതിൽ
    മലിനമാകെ താൻ ക്ഴുകിക്കളഞ്ഞു
    പല നന്മ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു-

3. അശുദ്ധനരനെ മനുവേലിലെന്നും
    വിശുദ്ധനാക്കീടുവാനായ്-യേശു
    വിശുദ്ധ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വമതും
    വഹിച്ചു തൻ അവതാരത്താൽ-

4. മനുവേൽ തന്നുടെ ദുരിതമരണം
   പുനരുത്ഥാനമാദികളായ് വഴി
   ഇനിക്കവനങ്ങു തുറന്നു വിശുദ്ധി
   കനിവോടൊരുക്കി അത്ഭുതം-

5. വിശുദ്ധൻ വസിച്ചെന്നശുദ്ധി നീക്കുന്നു
    വിശുദ്ധത കൂട്ടുന്നെന്നിൽ-അതി-
    വിശുദ്ധസ്ഥലമെന്നകമേ ഒരുക്കി
    വിശുദ്ധനുള്ളീൽ വാണീടുന്നു-

6. മുഴുഭരണമെൻ കർത്തനാകുവാൻ
    മുഴുവനായ് കൊടുത്തെന്നെ ഞാൻ-അവ
    നൊഴിഞ്ഞെനിക്കിനി പുകഴാനില്ലൊരു-
    പൊഴുതുമെ അതു നിർണ്ണയം

7. ഒരു വിധത്തിലുമുയരുന്നതിന്നു
   തരമെന്നിൽ കാണുന്നില്ല ഞാൻ- എന്റെ
   പെരുമയൊന്നുമെൻ തനതല്ല മുറ്റും
   അരുമരക്ഷൻ സ്വന്തമേ