തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/പള്ളി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പള്ളി[തിരുത്തുക]

ഇബ്നു അൽബ്ബാസ്‌(റ) പറൽഞ്ഞു. അല്ല?​‍ാഹുവില്ലേക്ല ദൂതൽൻ(സ) പറൽഞ്ഞു: പല്ല?​‍ിക? അലൽങ്കരിൽക്കുവാൽൻഞ്ഞാൽൻ ആല്ല?​‍ാപിൽക്ക​‍െൽപ്പൽട്ടിൽട്ടില്ല?. (അബൂദാവൂട്‌)

ആയിശ(റ) പറൽഞ്ഞു: അല്ല?​‍ാഹുവില്ലേക്ല ദൂതൽൻ(സ) വാസല്ല?ലൽങ്ങളില്ല? പല്ല?​‍ി പണിയുവാനും അതുവൃൽത്തിയാൽക്കിയിടുവാനും സുഗല്ല?​‍ിതമാൽക്കുവാനും ആല്ല?​‍ാപിൽച്ചു. (അബൂദാവൂട്‌)

പല്ല?​‍ിയില്ല? കവിതോൽച്ചാരണവും, അതില്ല?വെൽച്ചു ക്രയവിക്രയവും അല്ല?​‍ാഹുവില്ലേക്ല ദൂതൽൻ(സ)നിരോധിൽച്ചിരിൽക്കുൽന്നു. വെളളിയാഴ്ച നമസ്കാരൽത്തിന്‌ മുൽമ്പ്‌ ചുള്ളഗ്ഗിയിരുൽന്നു സംസാരിൽക്കുൽന്നതും(നിരോധിൽച്ചിരിൽക്കുൽന്നു) (അബൂദാവൂട്‌)

ഖുള്ള?റാ(റ) നിവേദനം ചെയ്തു: അല്ല?​‍ാഹിവില്ലേക്ല ദൂതൽൻ(സ) ഈ രണ്ട്‌ ചെടികളെ, അതായതുവേവിൽക്കാൽത്ത ചുവൽന്നുള്ള?​‍ിയും, വെളുൽത്തുള്ള?​‍ിയും തിൽന്നുൽന്നതിനെ നിരോധിൽച്ചുകൊണ്ട്‌ പറൽഞ്ഞു:അവ തിൽന്നുൽന്നവൽൻ, നൽമ്മുടെ പല്ല?​‍ിയെ സമീപിൽക്കാതിരിൽക്ക​‍െൽട്ട. കൂടിയെ കഴിയൂ എൽന്നുണ്ടെൽങ്കില്ല?അവയുടെ അസുഖമായ വാസന നശിൽപ്പിൽക്കുക. (അബൂദാവൂട്‌)