താൾ:History of Kerala Third Edition Book Name History.pdf/2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


മുഖവുര - കേരളത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിന്നടുത്ത വലുപ്പമല്ല അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്നുള്ളതെന്നു കാട്ടി ക്കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഈ ചെറിയ പുസ്തകംകൊണ്ടു വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിഷയത്തിന്റെ പരപ്പിനടുത്ത വിസ്താരവും ഉപന്യാസങ്ങൾക്കാകെക്കൂടിയുള്ള ബന്ധവും കാൎയ്യമായിട്ടിവിടെ കരുതീട്ടില്ല. കാലംകൊണ്ടു കേരള ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള തളൎച്ചയും വളൎച്ചയുമറിവാൻ പഴയ ഭാഷാരീതി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ഉപകാരമായിരിയ്ക്കു മെങ്കിൽ . അതുതീരെ വേണ്ട എന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പുസ്തക ത്തിന്റെ ആകൃതിയും അച്ചടിയുടെ രീതിയും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി അമ്മാതിരി പുസ്തകങ്ങളെ ഒരേ ഒരു പേരുകൊണ്ടു കുറിക്കുന്നതു സൗകൎയ്യമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുകയാലാണ് ഇതിന്നും ഇതിൻെ അനുഗാമികളായ പുസ്തകങ്ങൾക്കും "മംഗള മാല" എന്ന കൂട്ടപ്പേരു കല്പിയ്ക്കുവാൻ തീൎച്ചയാക്കിയത്.

ഗ്രന്ഥകാരൻ.