താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/684

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


6.സഭാജിജ്ഞാസ

മയൻ തീർത്ത ഈ സഭയെപ്പോലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സഭ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ലോകസഞ്ചാരിയായ നാരദനോടു ചോദിക്കുന്നു. പിതൃലോകം,വരുണലോകം,അളകാപുരി,ബ്രഹ്മലോകം മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സഭകളൊന്നുംതന്നെ പാണ്ഡവസഭയോടു കിടപിടിക്കയില്ലെന്നു നാരദൻ മറുപടി പറയുന്നു.


വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

മാനിച്ചു സമ്മതത്തോടാ ബ്രഹ്മർഷീന്ദ്രമൊഴിക്കു മേൽ
ക്രമത്തിലുത്തരം ചൊല്ലീ ധർമ്മപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ. 1

യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു

ഭവാൻ ന്യായമായ് ചോല്ലീ ശരിക്കയായ് ധർമ്മനിശ്ചയം
യഥാശക്തി യഥാന്യയം ചെയ്യാമി മുറ നോക്കി ഞാൻ,. 2

പണ്ടുള്ള മന്നവരിതു നടത്തീ തക്തമില്ലതിൽ
യുക്തിയോടും കാര്യമെല്ലാം ന്യായത്താൽ കണ്ടിടുംവിധം. 3

നാമസജ്ജനമാർഗ്ഗത്തിൽ നടപ്പാനുദ്യമിച്ചിടാം
ആ മഹാന്മാർ പോയപോലേ പോകുവാനും പ്രയാസമാം. 4

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

ശ്രീമാനായൊരു ദേവർഷി വിശ്രമിച്ചതു പാർത്തുടൻ
ഏവം ചൊല്ലിദ്ധർമ്മശീലൻ ചൊന്നാവാക്കാദരിച്ചുതാൻ, 5

ഒട്ടുനേരം പാർത്തു ലോകസഞ്ചാരി മുനിപുംഗവൻ
നാരദൻ സ്വസ്ഥനായ് വാഴ്കെശ്‌ശുശ്രൂഷിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ 6

ചോദിച്ചൂ പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠൻ രാജമദ്ധ്യേ മഹാപ്രഭൻ

യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു

ഭവാൻ നാനലോകമെങ്ങും സഞ്ചരിപ്പവനല്ലയോ 7

ബ്രഹ്മസൃഷ്ടികളൊക്കേയും കണ്ടുംകൊണ്ടു മനോജവൻ?
വല്ലേടത്തും കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇമ്മട്ടെഴും സഭ 8

ഇതിലും മെച്ചമായിട്ടോ ചൊന്നാലും ബ്രഹ്മാവിത്തമ!

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

ശ്രീനാരദൻ ധർമ്മപുത്രൻ ചൊന്നവാക്കിതു കേട്ടുടൻ 9

പുഞ്ജിരികോണ്ടുകോണ്ടോതി പാണ്ഡുപുത്രനൊടുത്തരം

നാരദൻ പറഞ്ഞു

മർത്ത്യലോകത്തിലിമ്മട്ടു കണ്ടീലാ കേട്ടതില്ല ഞാൻ 10

നിന്റെയീ രത്നമയിയാം സഭപോലൊന്നു ഭാരത!
പിതൃരാജന്റെയും പിന്നെദ്ധീമാനാം വരുണന്റെയും 11

ഇന്ദ്രന്റെയും വൈശ്രവണന്റെയും സഭയെയോതുവൻ
ശ്രമം തട്ടാത്തൊരാ ബ്രഹ്മസഭയേയും കഥിക്കുവൻ 12

അതു ദിവ്യമനോധർമ്മാൽ വിശ്വരൂപമെടുപ്പതാം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/684&oldid=157015" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്