താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/72

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

^if^??8 .(©rcrsjUo

(tSr^^enOo — CS<ZiO C^QPQ'^^1 cSvts^roQjo arnassu, — vam S. (V tmofb fluctuate) Sea, flood. (STOSginoeao lotus. aSifORSlDo arthamS. (V^ rsra*) l. Aim, scope. oraRSiDORjiDZocsiJI for money's sake; adv. o_iroo raiDo Nal. for others. rooaaiO^otolno asmarnl rolcSsmo AR4. attends to R.'s business, tsr^yj oOoraiDSOQcfe QJOTO (^^o Bhg4. the desired ob- jects. 2. gain, wealth, riches; chiefly money. tsracTra 5)o_j(^o oraQfoiaojlai s)a_iDrtb<a)05mo QiSiO§(ij® TR. doc. 3. meaning, sense. iHra. o-ioih to explain. <Sxiao30((TO0K5iQ-oifaijessro),Tt> Bhr. knowing the substantial meaning of V. & S. Qj3jiiai63i3c>o eiorrao ongtsa (sra'aDcSimTlgj TR. are not plain to me, not intelligible. Derivatives: (saayincn (1) begging, petition. (SraosiDdho (in conip.) having the meaning of — (3T3(3K)(9soronb, (srao^xiont) rich Vi. (BTOKMlcyScaocoo usury B. (SKxsiDo njasiCUOQ, a receipt for money. (5T3a3Marco6iJi sum of money. (srac!3iDDi^aoo covetousness, (araraiDSoa. (STOKSiDorol) abl. in fact, meaning, viz. oracsiol desirous, cooa-jSiaoififiiocgiQlcQJOC?^! KR. (HT3(3inlc9s(ajcroo3ocuro3Ct2SSiNal. to saisfy a beggar. (BraRnDltaiacmnOJDODDain qjkso ARg. the beggar will become rich. denV. (BTac3iDlc9s) to desire, beg, f. i. izcrra (Shjd <9)S!5135)S. 0QOO6rDeIl®caiD§ UR. part. oraKnolfmo begged. tHT3raiC|0 proper. (S<Z)^dde> ard'ikka S. To trouble, hurt. (5ragl(!j)o Tetanus or hemiplegia (po.) (tS^fUUo ardham S. Ilalf. tgraSJJo rmonb oraauo QSiaajo prov. Nal. (sraiau JiJlOQfif) half-moon, crescent. (sraOJjnnorol Hermaphrodite. (araOxJajtulca half the customary interest TR. (STaaUjaojOoiaemib KU. half Brahmans, castes which are regarded as having sunk from Br. rank to a level with Xatrias (f.i. en oojlsl, 5)Q-iogajoc)o) KN. (Bra (iJjfD 0(53)0 S. (masbiTiOir^l vu. miilnight=:(i_)o (oilfDo. (3raaura3;ro)id)a <si6 o-T^slgjlifiso prov. (BTaiSijDauo a quarter. dcnV. (SK)!?x),Bs> to divide in halves, m>(i£S)cn (3T3(?aj1;2j3rai) CS. Gan. tgrasaoT^ half-moon KR. (gDO^). (tSrSoL^gnOo arpanam S. (caus. of f(sn^) 1. Placing, f.i. n_i03D^5mo putting the foot, g d^0ci(ro)o (So-ioejo ma. Sijiir^^^ej Nal 2. did not set his eyes on him. 2. entrusting, offering. (2g)6!53cki ajloajorcl^ oraemjoon^o (sn^smo >^<^ Nal 4. confided to each other. denV. (3K)g^t9s) = t5ra^5mo qjiIcq; , esp. to give to Gods & superiors. part. (Biog-ptaio, f.i. -oH'gjDgljl.iyisaBcb fine ob- lations. (©^60! Go arbud'am S. A very high number,

millions (in CS. 0aoo33iosl) or 10000 

millions (CS. aocsofflj). ^COO srasojao ARe. . difi'erent swellings, esp. cancer. (g"i03jrmo Qjoyc8«) Sojosiiu aolsr^fiTltflao aiojldj m5inm ^g.5raTB»ajrBo a med. denV. mrasmal-gj -ajasrorajorai Nid. (Sf^(Scft>ab arbha'jfan S. (Ved. m>k = (m^) Child, the young of animals. rgye Vi. aSr?)(2ao armam S. (narrow?) A disease of the CEfSc^jfu) aryail S. ((sraft) Devoted, an Arya. (Bra2J23iJ (Ved. friend) sun (po.) (Sf^C^o arvam S. (tma*) Racer, horse (po.) (HTOQljDcQt S. hitherwards. C®t)C/2C:^ arsasSU S. Hoemorrhoids, vu. m><Si mi , (Efrasca oSfDocoo. (C^ olOOU arhah S. Deserving, worthy, rao^j mii^crn mQcLich Arb. fit to rule. (3Taanrm=:<S32,oco,(0) f.i. ora. <2a_iosioj o^eaoBl <S)S)i. S) niC^ TrP. I. CSrOO ara T. M. C. Te. (V^oraQ) 1. A par- tition, room = i5,T^ f.i. @O6!5g0O Mud. ojggl cao royal sleeping closet. (gTaoccDra') 09)010 (Sais Mud. tsraoncSaonnlsifOteaoa-ioSa'srsDTP. don't run against wall & wainscot, take it quietly. 2. well secured rooms; magazines.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/72&oldid=154782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്