താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അബദ്ധം — അഭി

അഭിക്ര — അഭിമ കുഴങ്ങു etc. അഫലമായി പോയി MR. beyond bearing:. അഹീൽ Appeal അ.ബോധിപ്പിക്ക, അമ്ഗീകരിക്ക MR. അബദ്ധം abad'dham S. (unbound) 1. Irrele- vant, mistake, misconduct. അയ്യോ ഞാൻ നിന്നോട് അ.പറഞ്ഞുപോയി SG. impertinently. എന്തിന്നീ അ.കാട്ടിയതു KU. കൈയബദ്ധം കൊണ്ടു തീ പിടിച്ചു by a slip of the hand. അബദ്ധമായി വെള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞുവ വീണു MR. by mishap. 2. untruth, falsehood. അവനെ അ. വരുത്തി deceived. അബർ abar A. Character, respectability. അ. ഇല്ലാത്തവൻ (Mpl.) അബലൻ abalan s. Weak, siiiy. അബല woman, po. അബാലൻ abalan S. No more a child. അറിവുകൊണ്ടവൻ അ.'നായതു KR. അബ്ദം abdam S. (അപ്പ്) Waterbom, lotus. അബ്ദൻ moon (po.) [soon, year (po.) അബ്ദം abdam S. Watergiving; cloud; mon- അബ്ധി abdhi S. Water-holding, sea. അഭംഗി abhangi What is unpleasing, go ഭംഗിക്കും അ.ക്കും എത്ര ഭേദമേ ഉള്ളൂ PTl. അഭയം abbayam S. l. Security. അ. ഇരുന്നു വണങ്ങി നിന്നു CCh. പിന്നേ അ. ഉണ്ടാം ARi. 2. promise of protection or pardon. അ. തരികെന്നു കാല്ക്കൽ വീണിരന്നു ARe. begged for quarter. അവയം എങ്ങൾക്കു തന്തരുൾഎന്നിരന്തനർ RC63. so അ. പറക, വീഴുക, പൂകുക, കാല്ക്കൽ അ. ചെന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കേണം എന്ന് അ. പുക്കു AR. അ'മായി surrendered on discretion. അഭയദാനം, അ.കൊടുക്ക to save and protect. 3. in Mai. a sign of protection which Rajas gave with the hand dipped in oil and saffron Vi. |-f unfortunate. അഭാഗ്യം abbagyamS.Misery-ഗ്യൻ.m-ഗ്യ അഭാവം abaavam അഗ്നിതന്ന ഭാവത്താൽ മറഞ്ഞൂ കർമ്മങ്ങളും Bhr. 2. destruc-tion, death, nonexistence; negative, gram. അഭാഷണം abhasanam S. Silence Vi. [for. അഭി abhi S.(G. amphi,L. ob)Near, towards, അഭിക്രമിക്ക abhikramikkaS. To attack(po.) അഭിഗമിക്ക abbigamikka s. To approach, go to (po.) അഭിജനം abbijanam S. Family, noble ances- tors, also അഭിജന്മത്വം Bhr, അഭിജാതൻ wellborn, അഭിജിത്ത് abbijittu S. Victorious; a sacri- fico, noon, zenith. അഭിജിത്തും വിശ്വജിത്തെന്നും യാമം KR. അഭിജ്ഞൻ abijnaന് S. Experienced, clever. രാജസേവാഭിജ്ഞത്വം PTi. അഭിജ്ഞാനം information, recognition, mark. നല്ലൊർ അ.ത്തെ നൽകി, അഴകുള്ള അ.ത്തെ കണ്ടാൽ cftsngooA KR, അഭിധാനം,—ധേയം abbidhanam, — dhe yam S. Appellation, name. [Delight. അഭിനന്ദിക്ക abഹ്inandikkas. = sirapl. KR. , അഭിനയം abhinayam S. Pantomime, രംഗത്തിൽ നടനമാടി പിടിച്ചഭിനയം നടിച്ചു ഭാവങ്ങൾ KR. അഭിനിവേശം abhinivesam S. Earnest ap- plication, persistence. കേകയീസ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരഭിനിവേശത്താൽ KR. denV. അ'ശിക്ക,അഭിനിവിഷ്ടൻ. അഭിപൂജ abhibuja S. Reverence. ദേവകളാൽ അഭിപൂജിതൻ UR = simpl. അഭിപ്രായം abhiprayam S.(അഭി+പ്ര+ഇ) Aiming at, intention, meaning, wish. അവനിൽ അ.'മായിരിക്ക love him cordially. സൂത്രത്തിന്റെ അ. import. ഇതു നമ്മുടെ അ. TR. my advice. എന്ന് എനിക്ക് അ.മുള്ളതു MR. I would suggest, that. അഭിഭവം abhibhavam a. Overpowering. അ.നിന്റെ മകന്നു വരുന്നു KR. അഭിമതം abhimadam S. Desired, chosen. നിന്റെ അ.ചൊല്ലുക state thy wish. അഭിമന്ത്രണം abhimantranam s. Bespeak- ing blessing, enchantinjj, esp.of arms. denV. ആയുധം അഭിമന്ത്രിക്ക bless or curse the weapon. നാരായാസ്ത്രം എടുത്ത് അ.'ച്ചു പാരാതായച്ചാൻ Bhr. അ.'ച്ചകലശങ്ങളാൽ അഭിഷേചിച്ചാർ KR. consecrated vessels.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/58&oldid=155328" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്