താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(SrO§dB6i^ (®rO(2SDej 17 (Srcs — (®rO&nr)SS*3 (Hra§(i^=(ara§(Sd9ffl (with Gen. as under mro^ c9a)(Hra§(j5is ^a olajcruo StoitOs) daily for 12 days; a med. oiO'j.waajnb, — s-swionb 1. Relation. (m^-oraTis.xi gjO(b (ffro§<s.'!SKD3«So i-E5T3)ro3o CG. even the next relations canuot help. 2. washer- man, barber of each caste, as necessary for many ceremonies. (S'^gdB© A row, pile, layer. arogcOe 6)aj e.i608c>o Nid. hence a. V. (gTa§iflS(ft., tSai T. M. C. Te. to pack up, pile up, stow up. cijloo §cS«l s^xicaa etc, CV. fgra^anlcQs). CS^§ql 1. ((Bra§d) Hearth, fireplace, (sra §gja)§y — (sra§g_j'3i3)1§ai ci_jD'>ra)o).-3ia 2. close- ly woven cloth (also oraslgj). 3. nearness, coanection, proportion. otD'^QjgjDOTiS oTlaiaj oai offer too low a price. V. N. (ma§g_jo oro032J(DT3)lsiabo rsra. nearness, aj'ijroi'Sisa^o (sra.urffl5)SCs:^o csra. relation- ship. C. V. {graggjlcflfi) bring near, 0(Q^(yaaran2io55ro o^^Oo (Sta igj Nal. ordered to come. 555)^ njr)sl-2j§jj_p:^ Si P. drew her closer. Sd.o ^0* Qjlal=ei05)o (Sfoiosnri (BTa§gJI^§l ^ TR. (5Ta5g_jl^ ogdjio @<9i summing up the whole. (^oTD elxioruo ora'^ for 3 days. a5T^§oB6^^ T.M.((gta§S))Kitchen, cookroom. (gtastaiooaJfocannboBcanejcsiilrat TP. ^ . ^ ^ [cook. (Bra§c6ffla,<96)ora(T)ocdri PT. BhTmasena became (BTa^tfit>)gc9srol<9i1'Dl) sparrow (perh. (HK)9tfl«ao= (SiaScSaao, So Vi.) (BTa^cemas^Qjgj cooking, tgra. s)ajd)snD eaooo onl«nm ScOfiismi-DTsQnnDDcsin igoliflao KR5. (5T3§ces)a c^'SOog)^, ora^cBsia <?aD.-Qno 1. men- struation. 2. forbidden intercourse of flS'&ff)S:96i see under orasa^s. aSTD^soej, (S^cSSQQJo adola, — lam=(STOt <&igj anvil. (5ra3S3aji5s<a). (S(aior)<2S30Jo honey-comb. CG^§ atta T. M. C.Tu. (V^(3Ta§, (srasr^ to stick to) Leech. (5K)5)§cQa 5)o_jo§(Sijao prov. srag o-jI slcSfi, (BTD. 6)d}io|.-oial a med. gt^naoit (Baonl caH^ii) <2.Qj(TraJ>ggOi'0§&c)a CG-. (in hell). It is considered as blind, (srajistfia iftsrrasiiftos'oraiorai) =^ srra ^ (prov). (ffraggiifcfisio vault of leeches and worms (curse), C®^§o attam 5. (see oras) l. What is across, transverse. — thwarting Vi, (sra^qsLio cross face Vi , (obs.) — 2. roof (also S.) used as store- room, lumber, (BTago 6)a_joa^6raa)3ral) (araatij© prov, — (5Ta§<95^fol soot. 3. scaffold on 4 poles, (STa§<9io a-jlslc9t)-) to salute by folding and opening the hands across the chest (^gijajao srejaP). (3T0§aO0croo S. ((Hra§ excessive) violent laugh- ter, derision, defiance. -aIla)g.(TK) Qlid§.o oQ^ caiagoDDcroajo s^jijcm Bhg. sisiai 5)6ra),'o^^§ oDDCrUo oi-oJC^ ff).^0(mon{) n_irolnr)0(TOa^Qll <a.o UR. (Sij^foi) Kiio:iaiO(ai3§QDoajo a (£/)0oain KR. (metaph. of Ganga.) V. den. {gragoon^TlcSffl, cuoroo tsro'-gj KR. and cruocs^coaioalaicb ora'ayo Bhr. (STO^DOio S. (=:(3T3§o 2.) upstair room, turret 6iaxi^cucro3aiD§DaiScoDajrDo SiPa, (8Tag3(iig_]S quay of river or seashore for bath- ing purposes (at Dwaraka). (&d£ atti (C.Te. T. Tu. stoppage) T.M. A pile, lump (=:(3Ta5) in 1. mia. sia,^©-, (grag^cosigj^ <£h pile up, ram, pack close =(BTa§<flin^ S)aj<ss). 2, (gTa§l<Sg_]ri complete purchase of a freehold, called (STayarica)(gTa§l3^(8oo3ai or — tesirasmo title-deeds of freehold property. (sraslSgjib (-nl(b TR. (siaglsg-jib rnlfojaaiaocsil oQ^fOi^^s^ 6)i3>35ire3nb MR. doc. a-)ocrulo)ri6o orasltSn rosTDo, a_)Oou (5ra^<3gio33iA rnliti ajsessi TR. (S^6Y^6S^ce5 anannu-ya (C. Te. Tu. stoop) TM. To shake = (Bra.T)ffljga5 V.N. (3ia iiT) :>» i a jerk Vi. 3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/37&oldid=203806" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്