താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അടി

അടിനാശം വന്നു PP. (1) lost his standing ground = അടിയറവു.

അടിപരത്തുക (2) to walk (hon. of Caymals) V1.

അടിപ്പറവു the bottom step, foundation.

അടിപ്പായൽ a certain game V1.

അടിപ്പിടി (5) quarrel.

അടിപ്പെടുക (1) to come down, fall. (= അടി യുക). വലയിലടിപ്പെട്ടു PT. 2. ഇടിയൊലി അടിപെട ആർത്തനൻ RC. roared louder than thunder.

അടിപ്രമാണം (1) prior deed (f. i. നിലത്തി ൻറെ അ.. TR.) = കീഴ് പ്രമാണം.

അടിഭാരം കയററുക (1) take ballast. അടിമലർ (4) hon. foot അടിമലരിണ RC. also അടിത്തളിർ, അടിത്താർ.

അടിമുടികൾ മുഴുവൻ (2) from head to foot (po.) അടിമുണ്ടു under-cloth.

അടിയന്തരം (2) 1. a fixed interval of time, term, feast, stated ceremonies. അ. കഴിക്ക, നട ത്തുക TR. celebrate a marriage, feast (opp. മുടക്കുക). അടിയന്തരാദികൾ കഴിക്ക MR. നടക്കേണ്ടും അ. ഒക്കെയും നല്ലവണ്ണം നടന്നു TR. coronation etc. അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞാൽ TR. after the feast. അടിയന്തരം ചെലവു (opp. നേമം) extra expenses TR. 2. exigency, urgent, indispensable; ഊർപള്ളി അവകാശം അടിയന്തരമായി കീഴ്നാൾ നട ന്നു വരുന്നു MR. undisputed, regularly. ഗ്ര ഹിപ്പിപ്പാൻ അടിയന്തരമായ്വന്നു TR. necessary. അടിയന്തരമായി എഴുതി കല്പിച്ചു TR. urgently.

അടിയറ (4) present given at an audience, fee on purchase of privileges. ഭരതൻ മാതുലന് അടിയറകളും കൊടുത്തു KR.

അടിയറവു (1) checkmate (= നില്പാൻ കള്ളിയി ല്ല). അടിയറുക്ക give checkmate V2.

അടിയററം (1) to the bottom, thoroughly, ചിറ അ. പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു MR.

അടിയാധാരം = അടിപ്രമാണം, കീഴാധാരം.

അടിയിടുക (1) to commence.

അടിയിരുത്തുക (2) = അടിപരത്തുക.

അടിക്ക-അടിമ

അടിയില (4) leaf in which the king eats.

അടിയുറപ്പു firm basis (of undertakings).

അടിവാരം (1) foot of hill.

അടിവെക്ക (2) walk slowly.

അടിസ്ഥാനം, അടിത്താനം V1. foundation.

അടിക്ക aḍikka T. Te. M. (അടി 5) 1. To beat, strike, ചൂരൽകോണ്ട് എന്നെ രണ്ട് അടിച്ചു TR. അച്ചടിക്ക, പണമടിക്ക coin. കാററടിക്ക to blow. ആട് അടിക്ക kill. മൂന്ന് അടിച്ചുപോ യി 3 o'clock struck. മുഖത്തടിക്കട്ടേ വയററി ന്നടിക്കരുതു only no fine! സാരഥി തേരും തിരി ച്ചടിച്ചു AR 6. drove. — as v. n. നിലത്തിങ്കൽ അടിച്ചു വീഴ്കിൽ KR. throw yourself on the ground. 2. M. Tu. to sweep the ground (അടി 6).

V. N. അടിച്ചൽ 1. beating. 2. (അടിയുക) a trap.

അടിപ്പു 1. printing, stamping, coining. 2. what is beaten, as metal, not cast.

C.V. അടിപ്പിക്ക f. i. പണം have coined. രണ്ടടിപ്പിത്തം two kinds of coins.

അടിച്ചിപ്പാര, അടിച്ചാര aḍiččibāra, aḍiččāra The cotton of cocoanut leaves, ഓല യുടെ പുറന്പൊളി, അരുപ്പാര, കൊച്ചാട്, etc. used for straining (and perhaps sweeping അ ടിക്ക 2), and torches.

അടിമ aḍima T. M. (അടി 1) 1. Slavery, അടിമയിൽ അകപ്പെടുക captivity V1. അടിമ വീണ്ടുകൊൾക redeem V1. അ. ഒഴിപ്പതിന്നു Bhr. to emancipate. 2. feudal dependency of a Nāyer upon his patron. 3. slave, ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രിയവൈശ്യർക്കടിമ ചതുർത്ഥന്മാർ KR. അ ടിമയായ്പുക്കു മരുവും എങ്ങൾ CG. we your (bought) bondsmen, also അടിമ പൂമാറു RC. in order to serve, അ. പിടിക്ക TR. rob slaves (riotous Maplas) അടിമെക്കു കുപ്പ prov.

Cpds. അടിമജന്മം 1. grant of land to an inferior with reversion to the granter on failure of heirs to the grantee (Tell.) 2. also mortgage of land by a superior to a person of low caste W.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/35&oldid=155317" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്