താൾ:56E279.pdf/111

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

CONTENTS.

പൊരുളടക്കം.

Page.
I. The Human Skeleton (മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകൂട്ടം) 5
A. The Human Skull (തലയോടു, മണ്ട, വെന്തല, കപാലം) 6
B. The Face (മുഖാസ്ഥികൾ) 11
C. The Teeth (പല്ലുകൾ) 14
D. The Bones of the Trunk (ഉടെമ്പെല്ലുകൾ) 18
E. The Bones of the Extremities (കരചരണാസ്ഥികൾ) 23
1. The Upper Extremities (കരാസ്ഥികൾ) 23
2. The Lower Extremities (ചരണാസ്ഥികൾ) 25
II. The Muscles (മാംസപേശികൾ) 30
III. The Nerves and the Nervous System (മജ്ജാതന്തുക്കളും അവ
റ്റിൻ വ്യവസ്ഥയും)
37
IV. Nourishment and Digestion (ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾ) 44
V. Circulation and Respiration (രക്താഭിസരണവും ശ്വാസോ
ച്ഛാസവും)
55
1. Circulation (രക്തസഞ്ചാരം) 55
2. Respiration (ശ്വാസോച്ഛാസം) 65
VI. Secretions and Excretions (മലമൂത്രസ്വേദങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവി
സൎജ്ജനങ്ങൾ)
71
1. Lachrymal Glands (കണ്ണീരുല്പത്തിസ്ഥാനങ്ങൾ) 72
2. Kidneys (മൂത്രപിണ്ഡിതങ്ങൾ) 73
3. Skin (ചൎമ്മം, തോൽ) 75
4. Nails (നഖങ്ങൾ) 80
5. Hair (രോമം) 80
VII. The Senses (ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ) 83
A. The sense of Touch (സ്പൎശേന്ദ്രിയം) 84
B. The Sense of Taste (ജിഹ്വേന്ദ്രിയം, രുചി) 85
C. The Sense of Smell (ഘ്രാണേന്ദ്രിയം, മണം) 87
D. The Sense of Hearing (ശ്രോതേന്ദ്രിയം, കേൾവി) 89
E. The Sense of Sight (നേത്രേന്ദ്രിയം, കാഴ്ച) 94
VIII. Spirit and Language (ആത്മാവും തദ്വ്യാപനഭാഷയും) 102
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56E279.pdf/111&oldid=190444" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്