താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൩. പരീക്ഷ.

അവൻ പങ്ക വലിക്കുന്ന ചന്തു ആകുന്നു.

ആ പറമ്പിൽ അഞ്ചു ചന്ദനമരം നട്ടു.

ആരെയും നിന്ദിക്കരുതു. അതു പാപമാകുന്നു.

അമ്പും വില്ലും എടുത്തു വേടൻ നായാട്ടിന്നു പോയി.

അവന്റെ കയ്യിൽ ഉളള മോതിരം രത്നക്കല്ലു

പതിച്ചതു ആകുന്നു.

കുന്തം കൊടുത്തു കുത്തിക്കൊല്ലാ.

കമ്പിത്തപ്പാൽ വലിയ ഒരു ഉപകാരം തന്നെ.

ആ സംഗീതത്തിൽ എനിക്കു പെരുത്തുഇമ്പം തോന്നി.

അഞ്ചും നാലും കൂടിയാൽ ഒമ്പതു ആകുന്നു.


൩൭-ാം ആഴ്ച.

ചെണ്ട.

൧. ണ്ട ണ്ടി ണ്ടു സ്ത സ്തു സ്ന ഷ്ട ഷ്ഠ യ്ത യ്തു

ചെണ്ട. വണ്ടി. രണ്ടു. പണ്ടം.

പുസ്തകം. സ്നേഹം. സ്നേഹിതൻ.

ദുഷ്ടൻ. ഇഷ്ടം. കഷ്ടം.

പുഷ്ടി. കാഷ്ഠം. കുഷ്ഠം.

ചെയ്ത. ചെയ്തു. പെയ്തു.

ണ+ട ണ്ട

സ+ത സ്ത

ഷ+ട ഷ്ട

യ+ത യ്ത