താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/68

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


<poem> രവിപോയ് വിധുവെ പ്രതീക്ഷചെയ്ത- ദ്ദിവി മേവീടിന സന്ധ്യപോൽ വിളങ്ങി       6


ധരണീഭരണശ്രമത്തെ നീക്കി നരനാഥയ്ക്കു തനുജലാളനങ്ങൾ ജ്വരമെങ്ങു സവിത്രിമാർക്കടുക്കൽ- ത്തരമൊത്താത്മജരാം മരുന്നിരിക്കെ?       7


അവർതൻ ശരിയാം വളർച്ച കണ്ട- ന്നവനീനാഥ നിതാന്തമാശ്വസിച്ചാൾ നവമാം ജലദത്തെ വർഷകാല- ത്തവലോകിപ്പൊരു ചാതകിക്കു നേരായ്       8


കനലിൻപടി വൈരികൾക്കുമോമൽ- ക്കനകക്കട്ടകണക്കു ബാന്ധവർക്കും ജനനായകർതൻ തനുക്കളെന്നാ- ളനവദ്യാഭയോടേറ്റവും വിളങ്ങി       9


ഛവിയാർന്ന കുമാരരാറിൽവച്ചും രവിവർമ്മാഭിധപൂണ്ട മൂത്ത ബാലൻ സവിശേഷമശേഷഹൃദ്യഭാവം ഭുവി പൂണ്ടാൻ, മധുരം രസങ്ങളിൽപോൽ       10


മുഴുനന്മ കലർന്ന ബാലരച്ചൊ- ല്ലെഴുമൂഴിക്കു ;ലഘൂകരിച്ചു താപം പഴുതറ്റ ഗുണത്തൊടാറു പങ്കാ- യൊഴുകും പഞ്ചനദോദകങ്ങൾപോലേ       11


കുളിർപുഞ്ചിരിവെണ്ണിലാവിനാല- ത്തളിരൊക്കും തനു പൂണ്ട ബാലചന്ദ്രർ വെളിവിൽജ്ജനമാനസേന്ദുകാന്ത- ങ്ങളിലാർദ്രത്വമനുക്ഷണം കലർത്തി       12


മതി, ശീല, മഭിഖ്യ മൂന്നുമന്നാൾ മതിയിൽ സ്പർദ്ധ പരസ്പരം പെറുംപോൽ സതിതൻ സുതരെ സ്വയം ഭജിച്ചു കൊതി സദ്വസ്തുവിലാർക്കുദിക്കയില്ല?       13


കളിവിട്ടു പഠിപ്പതിന്നു പിന്നീ- ടൊളിപൂണ്ടുള്ള കുമാരരുദ്യമിച്ചാർ വിളിയേന്തിന ശാസ്ത്രമാറിനേയും വെളിവിൽ ഗാത്രസമേതമാക്കുവാൻപോൽ       14


ഉരുവാം ധിഷണാവിലാസമുള്ളിൽ- പ്പെരുകും ബാലകർതൻ നവാനുയോഗം ഗുരുവിന്നൊരു ശിക്ഷയായ്ഭവിച്ചോ വിരുതിൽ ശിക്ഷയതെന്നുരച്ചു വാദ്ധ്യാർ?       15

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/68&oldid=172917" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്