താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/166

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

കക്ഷം ...........................................................................................................൨൭൩(273)

    ഓദ്ധിഷ്ഠനന്യൻ രിപുവിന്റെ ഹുക്ക
    വലിച്ചു മത്താ,ർന്നഭിലാഷമൊന്നും;
    ഫലിച്ചിടും മുൻപു തിരിക്കമൂലം
    ചടപ്പിച്ചു മന്ദം വിരൽ മൂക്കിലൂന്നി .................................................................൭൦(70)
   ഇവണ്ണമപ്പുമിനു കേരളക്ഷമാ-
   ധവന്റെ സൈന്യം നടകൊണ്ടിടുന്നു,
   അവന്യപത്യത്തെ ലഭിച്ച പിൻപു-
   പ്ലവംഗർ സാകേതപുരിക്കുപോലെ.................................................................൭൧(71)
   കുഴക്കുന്നിർന്നുള്ളിനു താപമറ്റു;
   തഴയ്ക്കു മേൽ വഞ്ചിതധരിത്രിയെന്നായ്
   മുഴക്കമാട്ടും പടഹം കഥിപ്പു
   മഴയ്ക്കുമുൻപുള്ളൊരിടിക്കു തുല്യം .....................................................................൭൨(72)
   പുരസ്ഥമദ്ദുന്ദുഭിയൊച്ചകേട്ടു
   പരം കൃതാർത്ഥത്വമിയന്നിടുന്നു,
   വരം തരാൻ വന്ന പുരാന്റെ ശംഖ-
   സ്വരം തപം ചെയ് വൊരു ഭക്തർപോലെ. ................................................൭൩(73)
   നിരന്തരം പൌരമനസ്സിൽ വാഴു-
   മൊരമ്മഹാഭീതിപിശാചിതന്നെ
   വിരട്ടുവാൻ ശംഖരവാഗ്ര്യമന്ത്ര-
   മുരയ്പു സേനാധിപമാന്ത്രികന്മാർ....................................................................൭൪(74)
   മുറയ്ക്കു മൂർച്ഛിച്ച ജനത്തെ വെന്നി-
   പ്പറയ്ക്കെഴും ധ്വാനമുണർത്തിടുന്നു;
   ഉറക്കെ മൂളും മണിതന്നലാറ-
   മുറുക്കമാളും നരരെക്കണക്കെ......................................................................൭൫(75)
 
   പരക്കവേ ശൂന്യതയാർന്നിരുന്ന
   പുരം ജനത്താൽത്തെളിയുന്നു വീണ്ടും,
   പരം സുമത്താൽ ശിശിരർത്തുമാറും
   തരത്തിലാരാമതലംകണക്കെ.....................................................................൭൬(76)
   പുരിക്കു പൌരപ്പടി പോയ വൃത്തി
   ശരിക്കു വീണ്ടും ക്രമമായ് വരുന്നു;
   സ്ഫുരിക്കുമാധേയ ഗുണത്തെയെന്നും
   വരിക്കുമാധാരവുമെന്നു ഞായം......................................................................൭൭(77)
   നവങ്ങളാം ചന്ദനപുഷ്പഗന്ധ-
   ദ്രവങ്ങളാൽ പൌരർ ഗൃഹങ്ങൾ മുക്കി
   അവയ്ക്കുമാമോദഗുണത്തെ മേന്മേൽ
   നവത്തൊടും തങ്ങൾ കണക്കണയ്പൂ............................................................൭൮(78)
   അടിപ്പുതൊട്ടുള്ളവ ചെയ്തൊരുക്കി
   വെടിപ്പു വീഥിക്കരുളുന്നു ലോകർ,
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/166&oldid=172816" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്