താന്തികം രാത്രിസൂക്തം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search      രാത്രീ  വൃഖൃദായതീ  പുരുത്രാ ദേവൃ ‍ ക്ഷഭിഃ വിശ്വാ അധിശ്രീയോ\ധിത1 ഓർവപ്രാ അമർതൃാ
   
   നിവതോ ദേവൃ  ദ്വതഃ ജൃോതിഷാ ബാധതതേ  തമഃ 2 നിരുസ്വസാര  മസ്കൃതോഷ സം ദേവൃാ യതി.   .   അപേദുഹാസതേ തമഃ 3 സാ നോ അദൃയസൃാ വയം നിതേയമന്നവിക്ഷ്മഹി..വൃക്ഷേന  വസതിം വയഃ 4
   നിഗ്രാമാസോ അവിക്ഷത നിപദ്വന്തോ നിപക്ഷിണഃ നിശൃേനാസശ്ചിദർത്ഥിനഃ  5 യാവയാ വൃകൃം വൃകം  
   യവ യസ്തേന മൂർമൃേ അഥാ നഃ സുതരാ ഭവ 6 ഉപമാപേ പിശത്തമഃ കൃഷ്ണം വൃക്ത മസ്ഥിത.. ഉഷ
   ഋണേവ യാതയ 7 ഉപതേഗാ ഇവാകരം വൃണീഷ്വാ ഹിത ർദിവഃ രാത്രിസ്തോമം ന ജിഗൃഷേ 8
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താന്തികം_രാത്രിസൂക്തം&oldid=205416" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്