ജഗന്നാഥാഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീ ജഗന്നാഥാഷ്ടകം

കദാചിത് കാളിന്ദീ നദീ തട വിപിന സംഗീത കരവോ (?കവരോ) മുദാഗോപീ നാരീ (?ഭീരി) വദന കമലാസ്വാദ മ ധുപഃ രമാ ശംഭു ബ്രഹാമരപതി ഗണേശാർച്ചിത പദോ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 1

ഭുജേ സവ്യേ വേണും ശിരസി ശിലി പിംഛം (?പിച്ചിം) കിടതടേ ഭൂകൂലം നേത്രാന്തേ സഹചര കടാക്ഷം വിദധതേ സദാ ശ്രീമദ്വൃന്ദാവന വസതീ ലീലാ പരിചയോ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 2

മഹാം ഭോധേസ്തിരേ കനകരുചിരേ നീല ശിഖരേ വസൻ പ്രസാദാന്തസ്സഹജ ബലഭദ്രേണ ബലിനാ സുഭദ്രാ മധ്യസ്ഥസ്സ കലസുരസേവാ വസരദോ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 3

കൃപാ പാരാ പാരാ സ്സജല ജലദ ശ്രേണി രുചിരോ രമാവാണീ സൗമസ്സു(രമാവാണീ രാമസ്) രദമല പദ്മോദ്ഭവ മുഖൈഃ സുരേന്ദ്രൈരാരാധ്യഃ ശ്രുണിഗണശിഖാ ഗീത ചരിതോ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 4

രഥാരൂഢോ ഗച്ഛൻ പഥിമിലിത ഭൂദേവ പടലൈഃ സ്തുതി പ്രാദൂർഭാവം പ്രതിപദമുപാ കർണ്ണ്യ സദയഃ ദയാസി സിന്ദൂർ ബന്ധുസ്ദകല ജഗതാ സിന്ധൂ സൂതയാ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 5

പരബ്രഹ്മാപീഡഃകുവലയദലോത്-ഫുല്ല നയനോ നിവാസീ നീലാദ്രൗ നിഹിത ചരണോ/നന്ത ശിരസി, രസാ നന്ദോ രാധാ സരസവ പുരാലിംഗ സഖോ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 6

നവൈ പാർത്ഥ്യം രാജ്യം ന ച കനകതാം ഭോഗ വിഭവം നയാചേ/ഹം രമ്യാം നിഖില ജനകാമ്യാം വവധൂം സദാ കാലേ കാലേ പ്രഥമ പതിനാ ഗീത ചരിതോ ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 7

ഹരത്വം സംസാരം ദ്രുതതരമസാരം സുരപതേ ഹത്വം പാപാനാം വിത തിമ പരാം യാദവ പതേ അഹോ ദീനാ നാഥം നിഹിതമചലം നിശ്ചിത പദം ജഗന്നാഥഃസ്വാമീ നയന പഥഗാമീ ഭവതു മേ. 8

(ഇതി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ പ്രണിതം ജഗന്നാഥാഷ്ടകം സമ്പൂർണ്ണം.)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ജഗന്നാഥാഷ്ടകം&oldid=205478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്