ചാരുദത്തം/നാലാം അങ്കം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചാരുദത്തം
രചന:ഭാസൻ
ചതുർത്ഥോഽങ്കഃ

അഥ ചതുർത്ഥോഽങ്കഃ ।

(തതഃ പ്രവിശതി സോത്കണ്ഠാ വസന്തസേനാ, ചിത്രഫലകാമാദായ വർതികാകരണ്ഡഹസ്താ ചേടീ ച !)

ഗണികാ - ഹഞ്ജേ! പേക്ഖാസ സരിസീ തസ്സ ജണസ്സ് ।
(ഹഞ്ജേ ! പശ്യസി സദൃശീ തസ്യ ജനസ്യ ।)

ചേടീ - അജ്ജുഏ തസ്സി ഹത്ഥിവിമദ്ദകോളാഹളേ ബഹുമാണപയ്യത്ഥാഏ ദിട്ടീഏ ദൂരദോ ദിട്ടീ സീ ഭട്ടിദാരഓ ഈദിസോ ഏവ്വ ।
(അജ്ജുകേ തസ്മിൻ ഹസ്തിവിമർദകോലാഹലേ ബഹുമാനപര്യസ്തയാ ദൃഷ്ട്വാ ദൂരതോ ദൃഷ്ടഃ സ ഭതൃദാരക ഈംദൃശ ഏവ ।)

ഗണികാ - തുമം ദാവ ദക്ഖോ വേസവാസജണോ തി ജണവാദം പൂരഅന്തീ അളിഅം ഭണാസി ।
(ത്വം താവദ് ദക്ഷോ വേശവാസജന ഇതി ജനവാദം പൂരയന്ത്യലീകം ഭണസി ।)

ചേടീ - കിം ഏദം വേസവാസജണോ സവ്വോ ദക്ഖിണോ ഹോഇ് തി । പേക്ഖദു അജ്ജുആ ചമ്പആരാമേ പിചുമന്ദാ ജാഅന്തി । അദിസരിസ തി മം ഹിഅഅം അഹിരമദി ।പരമത്ഥദോ ഏവ്വ പസംസീഅദേി ണം കാമദേവോ ।
(കിമേതദ് വേശവാസജനഃ സർവോ ദക്ഷിണോ ഭവതീതി । പശ്യത്വജ്ജുകാ ചമ്പകാരാമേ പിചുമന്ദാ ജായന്തേ । അതിസദൃശ ഇതി മമ ഹൃദയമഭിരമതേ । പരമാത്ഥാത് ഏവ പ്രശസ്യതേ നനു കാമദേവഃ ।)

ഗണികാ - ഹഞ്ജേ സഹീജണേണ അവഹസൈണീഅത്തണം അത്തേണീ പരിഹരാമി ।
(ഹജ്ജേ സഖീജനേനാപഹസനീയത്വമാത്മനഃ പരിഹരാമി ।)

ചേടീ - ഏദം ജുജ്ജഇ । സഹീജണസപതിഓ ഗണിആജണോ ണാം ।
(ഏതദ് യുജ്യതേ । സഖീജനസപത്നീകോ ഗണികാജനോ നാമ ।)

(തതഃ പ്രവിശത്യേംഭരണഹസ്താപരാ ചേടീ )

ചേടീ - സുഹം അജ്ജുആഏ। (സുഖമജ്ജുകായാഃ ।)

ഗണികാ - ഹഞ്ജേ സാഅദം ദേ । (ഹഞ്ജേ ! സ്വാഗതം തേ ।)

ചേടീ - അജ്ജുഏ അത്താ ആണവേദി - ഇദം ദുവാരം പവിട്ടം പോക്ഖരം ഉവാവത്തിദം പവഹണം । തുവരമാണമണ്ഡണാ ഗഹദാവഉണ്ഠണാ ആഅച്ഛദു തി । ഇഹ അളങ്കാരം അളങ്കരേദു അജ്ജുആ ।
(അജ്ജുകേ അംബാജ്ഞാപയതി ഇദം ദ്വാരം പ്രവിഷ്ട പൈൌഷ്കരമുപാവർതിതം പ്രവഹണം । തത് ത്വരമാണമണ്ഡനാ ഗൃഹീതാവഗുണ്ഠനാഗച്ഛത്വിതി । ഇഹാലങ്കാരമലങ്കരോത്വജ്ജുകാ ।)

ഗണികാ - കിം അയ്യചാരുദത്തോ മണ്ഡഇസ്സിദി। (കിമാര്യചാരുദത്തേ മണ്ഡയിഷ്യതി । )

ചേടീ - ണഹി, ജേണ അളങ്കാരോ പേസിദോ സോ രാ‌അ‌സാളോ സപ്ഠാണോ ।
(നഹി, യേനാലങ്കാരഃ പ്രേഷിതഃ സ രാജസ്യാലഃ സംസ്ഥാനഃ ।)
ഗണികാ - അവേഹി അവിണീദേ । (അപേഹ്യവിനീതേ ।)

ചേടീ - പസീദ്ദു പസീദ്ദു അജ്ജുആ । സന്ദേസം ഖു അഹം മന്തേമി । (പാദയോഃ പതതി ।)
(പ്രസീദതു പ്രസീദത്വജ്ജുകാ । സന്ദേശം ഖല്വഹം മന്ത്രയേ ।)

ഗണികാ - ഉഠേഹി ഉഠേഹി । കുസന്ദേസം അസൂആമി, ണ തുവം ।
(ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ । കുസന്ദേശമസൂയാമി, ന ത്വാം ।)

ചേടീ - കിം അഹം അതം ഭണാമി । (കിമഹമംബാം ഭണാമി।)

ഗണികാ - ഭണേഹി അതം - ജദാ അയ്യചാരുദത്തോ അഭിസാരഇദവ്വോ തദാ മണ്ഡേമി തി ।
(ഭണാംബാം-യദാര്യചാരുദതോഽഭിസാരഥിതവ്യസ്തദാ മണ്ഡയാമീതി ।)

ചേടീ - തഹ । (തഥാ ।)

(നിിഷ്ക്രാന്താ )

(തതഃ പ്രവിശതി സജ്ജലകഃ ।)

സജ്ജലകഃ - കൃത്വാ നിശായാം വചനീയദോഷം
നിദ്രാം ച ഹിത്വാ തിമിരം ഭയം ച ।
സ ഏവ സൂര്യോദ്യമന്ദ്വീര്യഃ ।
ശനൈർദിവാ ചന്ദ്ര ഇവാസ്മി ഭീതഃ ॥
ദ്വിഷ്ടയാ കർമാന്തേ പ്രഭാതം । യാവദിദാനീം വസന്തസേനായാഃ പരിചാരികായാ മദനികായാ നിഷ്ക്രയാർത്ഥം മയേദം കൃതം । (പരിക്രമ്യ) ഇദം വസന്തസേനായാ ഗൃഹം । യാവത് പ്രവിശാമി । (പ്രവിശ്യ) കിന്നുഖല്വഭ്യന്തരസ്ഥാ മദനികാ । അഥവാ, പൂർവാഹ്നേ ഗണികാനാമഭ്യന്തരേ സാന്നിധ്യം । അതസ്തത്രൈവ തയാ ഭവിതവ്യം । യാവച്ഛബ്ദാപയാമി । മദനികേ മദനികേ !।

ചേടീ - (ആകർണ്യ) സജ്ജളഅസ്സ വിഅ സരോ । വാവുദാ അജ്ജുആ । താ ഉവസപ്പിസ്സം । (ഉപഗമ്യ) ഇഅഹ്മി ।
(സജ്ജലകസ്യേവ സ്വരഃ । വ്യാപൃതാജ്ജുകാ । തദുപസർപിഷ്യാമി । ഇയമസ്മി ।)

സജ്ജലകഃ - ഇതസ്താവത് ।

ചേടീ - കിം തുവം സങ്കിദ്വണ്ണോ വിഅ । (കിം ത്വം ശങ്കിതവർണ ഇവ ।)

സജ്ജലകഃ - ന ഖലു, കിഞ്ചിത് കഥയിതുകാമഃ ।

ഗണികാ - ഹഞ്ജേ ! ഇമം ചിത്തഫളഅം സഅണീഏ് ട്ടാവേഹി । (വിലോക്യ) കഹിം ഗആ ഹദാസാ । അഹവ അദൂരഗആഏ ഹോദവ്വം । ജാവ ണം പേക്ഖിസ്സം । (പരിക്രമ്യാവലോക്യ) അമ്മോ ഇഅം സാ അദിസിണിദ്ധാഏ ദിട്ടീഏ കേണ വി മണുസ്സേണ പിബന്തീ വിഅ സഹ മന്തഅന്തീ ചിട്ടഇ । തക്കേമി ഏസോ ജോ കോ വി ക്കഏണ മം യാചേദി ।
(ഹഞ്ജേ ! ഇദം ചിത്രഫലകം ശയനീയേ സ്ഥാപയ । കുത്ര ഗതാ ഹതാശാ । അഥവാ അദൂരഗതയാ ഭവിതവ്യം । യാവദേനാം പ്രേക്ഷിഷ്യേ । അമ്മോ ഇയം സാതിസ്നിഗ്ധയാ ദൃഷ്ട്യാ കേനാപി മനുഷ്യേണ പിബന്തീവ സഹ മന്ത്രയമാണാ തിഷ്ഠതി । തർകയാമ്യേഷ യഃകോഽപി ക്രയേണ മാം യാചതേ ।)

സജ്ജലകഃ - ശ്രൂയതാം രഹസ്യം ।

ഗണികാ - അജുത്തം പരരഹസ്സം സോഢും, അഹം ഗമിസ്സം ।
(അയുക്തം പരരഹസ്യം ശ്രോതും । അഹം ഗമിഷ്യാമി ।)

സജ്ജലകഃ - അപി വസന്തസേനാ (ഇത്യർദ്ധോക്തേ)

ഗണികാ - അഹം അഹിഈദാ ഏദാഅം കഹാഅം । ഹോദു, സുണിസ്സം ദാവ ഭവിസ്സദി । (പുനഃ പ്രതിനിവൃത്യ സ്ഥിതാ ।)
(അഹമധികൃതൈതസ്യാം കഥായാം । ഭവതു, ശ്രോഷ്യാമി താവദ് ഭവിഷ്യതി ।)

സജ്ജലകഃ - കിം ദാസ്യതി ത്വാം നിഷ്ക്രയേണ ।

ഗണികാ - സീ ഏവ്വ ഏസോ । ഹോദു, സുണിസ്സം । (സ ഏവൈഷഃ । ഭവതു,ശ്രോഷ്യാമി ।)

ചേടീ - സജളഅ മമപ്പദാണം പുഢമം ഏവ അജ്ജുആഏ ഉത്തം ।
(സജ്ജലക! മമ പ്രദാനം പ്രഥമമേവാജ്ജുകയോക്തം ।)

സജ്ജലകഃ - തേന ഹീമമസ്യൈ പ്രയച്ഛ । ഏവം വക്തവ്യാ ച -
അയം തവ ശരീരസ്യ പ്രമാണാദ്വിവ നിർമിതഃ ।
അപ്രകാശ്യോ ഹ്യലങ്കാരോ മത്സ്നേഹാദ് ധാര്യതാമിതി ॥

ചേടീ - പേക്ഖാമി ദാവ । (പശ്യാമി താവത് ।)

സജ്ജലകഃ - ഗൃഹ്യതാം । (ദർശയതി ।)

ചേടീ - ദിട്ടപുരുവോ വിഅ അഅം അളങ്കാരോ । (ദൃഷ്ടപൂർവ ഇവായമലങ്കാരഃ ।)

ഗണികാ - മമകേരഓ വിഅ അഅം അളങ്കാരോ । (മദീയ ഇവായമലങ്കാരഃ ।)

ചേടീ - ഭണാഹി ഭണാഹി । കോ ഇമസ്സ ആ‍‌അമോ । (ഭണ ഭണ । കോഽസ്യാഗമഃ ।)

സജ്ജലകഃ - ത്വത്സ്നേഹാത് സാഹസം കൃതം ।

ഉഭേ - ഹം, സാഹസിഓ । (ഹം, സാഹസികഃ ।)

ചേടീ - (ആത്മഗതം) ആാ, അജ്ജുആഏ ഖു ഇമസ്സ് ആഇദീ കമ്മദാരുണദാഏ ഉവ്വേഅണീആ സംവുത്താ । (പ്രകാശം) ഹദ്ധി മം കിദേ ഉഭഅം സംസഇദം സംവുത്തം തവ സരീരം ചാരിതം ച ।

ആ, അജ്ജുകായാഃ ഖല്വസ്യാകൃതിഃ കർമദാരുണതയോദ്വേജനീയാ സംവൃതാ । ഹാ ധിഗ് മമ കൃതേ ഉഭയം സംശയിതം സംവൃത്തം –തവ ശരീരം ചാരിത്രം ച ।

സജ്ജലകഃ -ഉന്മത്തികേ ! സാഹസേ ഖലു ശ്രീർവസതി ।

ചേടീ - അപണ്ഡിദീ ഖു സി । കോ ഹി ണാം ജീവിദേണ സരീരം വിക്കീണിസ്സദി । അഹ കസ്സ ഗേഹേ ഇഅം വിസ്സാസവഞ്ചണാ കിദാ ।
(അപണ്ഡിതഃ ഖല്വാസി । കോ ഹി നാം ജീവിതേന ശരീരം വിക്രേഷ്യതി । അഥ കസ്യ ഗേഹേ ഇയം വിശ്വാസവഞ്ചനാ കൃതാ ।)

സജ്ജലകഃ - യഥാ പ്രഭാതേ മയാ ശ്രുതം - ശ്രേഷ്ഠിചത്വരേ പ്രതിവസതി സാർത്ഥവാഹപുത്രശ്വാരുദത്തേ നാമ ।

ഉഭേ - ഹും ।

സജ്ജലകഃ - അയി,
വിഷാദസ്രസ്തസർവാംഗീ സംഭ്രമോത്ഫുല്ലലോചനാ ।
മൃഗീവ ശരവിദ്ധാംഗീ കമ്പസേ ചാനുകമ്പസേ ॥

ചേടീ - സച്ചം ഭണാഹി । സത്ഥവാഹകുളേ സാഹസം കര ന്തേണ തുഏ കോച്ചി കുളവുത്തോ സത്ഥേണ അത്ഥി പരിക്ഖദോ വാവാദിദീ വാ ।
(സത്യം ഭണ । സാർത്ഥവാഹകുലേ സാഹസം കുർവതാ ത്വയാ കശ്ചിത് കുലപുത്രഃ ശസ്ത്രേണാസ്തി പരിക്ഷതോ വ്യാപാദിതോ വാ ।)

ഗണികാ - സുഠു, മഏ വൈി പുച്ഛിദവ്വം ഏദാഏ് പുച്ഛിദം । (സുഷ്ടു, മയാപി പ്രഷ്ടവ്യമേതയാ പൃഷ്ടം ।)

സജ്ജലകഃ - മദനികേ ഏതാവത് കിം ന പര്യാപ്തം, ദ്വിതീയമപ്യകാര്യം കരിഷ്യാമി । ന ഖല്ര്വത്ര ശസ്ത്രേണ കശ്ചിത് പരിക്ഷതോ വ്യാപാദിതോ വാ ।

ചേടീ - സജ്ജളഅ ! സഞ്ചം । (സജ്ജലക സത്യം ।)

സജ്ജലകഃ - സത്യം ।

ചേടീ - സാഹു സജ്ജളഅ പിഅം മേ । (സാധു സജ്ജലക ! പ്രിയം മേ ।)
(സജ്ജലക ശൃണു । അജ്ജുകായാ അയമലങ്കാരഃ । ഏവമിവ ।)

സജ്ജലകഃ - കിം കിം പ്രിയമിത്യാഹ । ഈദൃശം മദനികേ!
ത്വത്സ്നേഹബദ്ധഹൃതദയോ കരോമ്യകാര്യം
സന്തുഷ്ടപൂർവപുരുഷേഽപി കുലേ പ്രസൂതഃ ।
രക്ഷാമി മന്മഥഗൃഹീതാമിദം ശരീരം
മിത്രം ച മാം വ്യപദിശസ്യപരം ച യാസി ॥

ചേടീ - സജ്ജളഅ സുണാഹി । അജ്ജുആഏ അഅം അളങ്കാരോ । (കർണേ) ഏവം വിഅ ।

സജ്ജലകഃ - ഏവം ।
അജ്ഞാനാദ് യാ മയാ പൂർവം ശാഖാ പഞ്ചേർവിയോജിതാ ।
ഛായാർഥീം ഗ്രീഷ്മസന്തപ്തസ്താമേവ പുനരാശ്രിതഃ ॥

ഗണികാ - സന്തപ്പദി തി തക്രേമി ഏദേണ അകയ്യം കിദം തി ।।
(സംതപ്യത ഇതി തർകയാമി ഏതേനാകാര്യം കൃതമിതി ।)

സജ്ജലകഃ - മദനികേ ഏവം ഗതേ കിം കർത്തവ്യം ।

ചേടീ - തഹിം ഏവ ണിയ്യാദേഹി । ണഹി മണ്ഡഇസ്സദി അജ്ജുആ ।
(തത്രൈവ നിര്യാതയ, നഹി മണ്ഡയിഷ്യത്യജ്ജുകാ ।)

സജ്ജലകഃ - അഥേദാനീം സോഽമർഷാന്മാം ചോര ഇതി രക്ഷിപുരുഷൈർഗൃഹയിഷ്യതി ചേദത്ര കിം കരിഷ്യാമി ।

ചേടീ - മാ ഭാആഹി ഭാആഹി । കുളവുത്തോ ഖു സോ ഗുണാണം പരിതുസ്സദി ।
(മാ ബിഭീഹി ബിഭീഹി । കുലപുത്രഃ ഖലു സ ഗുണാനാം പരിതുഷ്യതി ।)

ഗണികാ - സാഹു ഭദ്രേ അവത്തവ്വാസി അളങ്കിദാ വേിഅ ഏദേണ വഅണേണ ।
(സാധു ഭദ്രേ ! അവക്തവ്യാസ്യലങ്കൃതേവൈതേന വചനേന ।)

സജ്ജലകഃ - സർവഥാ ന ശക്ഷ്യാമ്യഹം തത്ര ഗന്തും ।

ചേടീ - അഅം അണ്ണേോ ഉവാഓം । (അയമന്യ ഉപായഃ ।)

ഗണികാ - ഏദേ ഗുണാ വേസാവാസസ്സ । (ഏതേ ഗുണാ വേശവാസസ്യ ।)

സജ്ജലകഃ - കോഽന്യ ഉപായഃ..

ചേടീ - ണം തവ രൂവഞ്ഞാ അജ്ജുആാ അവിഃ സത്ഥവാഹപുതോ അ ।
(നനു തവ രൂപജ്ഞാജ്ജുകാപി സാർഥവാഹപുത്രശ്ച ।)

സജ്ജലകഃ - ന ഖലു ।

ചേടീ - തേണ ഹി ഇമം ദാവ അളങ്കാരം തസ്സ സത്ഥവാഹപുത്തസ്സവഅണാദീ അജ്ജുആഏ ണിയ്യാദേഹി । ഏവം ച കിദേ തുവം രക്ഖിദോ, സോ അയ്യോ അ അണിവ്വിണ്ണോ ഭവിസ്സദി । അഹം ചൈ പീഡിദാ ണ ഭവിസ്സം । ആദു അജ്ജുഅം ച പുണോ വഞ്ചിഅ പുണോ ഏവ്വ ദാസഭാവോ ഭവേ ।
(തേന ഹീമം താവദലങ്കാരം തസ്യ സാർഥവാഹപുത്രസ്യ വചനാദജ്ജുകായൈ നിര്യാതയ । ഏവം ച കൃതേ ത്വം രക്ഷിതഃ, സ ആര്യശ്ചാനിർവണ്ണോ ഭവിഷ്യതി । അഹം ച പീഡിതാ ന ഭവിഷ്യാമി । അഥവാ അജ്ജുകാം ച പുനർവഞ്ചയിത്വ പുനരേവ ദാസഭാവോ ഭവേത് )

സജ്ജലകഃ - മദനികേ ! പ്രീതോഽസ്മി ।

ഗണികാ - ഭോദു അബ്ഭന്തരം പവിസിഅ ഉവവിസാമേി । (വത്വഭ്യന്തരം പ്രവിശ്യോപവിശാമി ।)

(തഥാ കരോതി ।)

ചേടീ - സജ്ജളഅ ! ആഅച്ഛ, കാമദേവഉളേ മം പഡിവാളേഹി । അഹം ഓസരം ജാണിഅ അജ്ജുആഏ ണിവേദേമി ।
(സജ്ജലക ആഗച്ഛ, കാമദേവകുലേ മാം പ്രതിപാലയ । അഹമവസരം ജ്ഞാത്വാജ്ജുകായൈ നിവേദയാമി ।)

സജ്ജലകഃ - ബാഢം ।

(നിഷ്ക്രാന്തഃ । )

(തതഃ പ്രവിശത്യപരാ ചേടീ ।)

ചേടീ - സുഹം അജ്ജുആഏ । ഏസോ സത്ഥവാഹപുത്തസ്സ സആസാദോ കോച്ചി ബഹ്മണോ ആഅദോ അജ്ജുഅം പേക്ഖിഢും ।
(സുഖമജ്ജുകായാഃ. ഏഷ സാർത്ഥവാഹത്രസ്യ സകാശാത് കശ്ചിദ് ബ്രാഹ്മണ ആഗതോഽജ്ജുകാം ദ്രഷ്ടും ।)

ഗണികാ - (സാദരം) ഗച്ഛ, സിഗ്ധം പവേസേഹി ണം । (ഗച്ഛ, ശീഘ്രം പ്രവേശയൈനം ।)

ചേടീ - തഹ । (ഉപസൃത്യ) ഏദു ഏദു അയ്യോ । (തഥാ । ഏത്വത്വാര്യ ।)

(പ്രവിശ്യ)

വിദൂഷകഃ - (സർവതോ വിലോക്യ) അഹോ ഗണിആവാഡസ്സ സസ്സിരീഅദാ । ണാണാപട്ടണസമാഗദേഹി ആആമിഏഹി പുതആ വാഈഅന്തി । സംഓജഅന്തൈി അ ആഹാരപ്പആരാണി । വീണാ അന്തി । സുവണ്ണആരാ അളങ്കാരപ്പആരാണി ആദരേണ ജോജഅന്തി ।
  (അഹോ ഗണികാവാടസ്യ സശ്രീകതാ । നാനാപട്ടണസമാഗതൈരാഗമികൈഃ പുസ്തകാനി വാച്യന്തേ । സംയോജ്യന്തേ ചാഹാരപ്രകാരാഃ । വീണാ വാദ്യന്തേ । സുവർണകാരാ അലങ്കാരപ്രകാരാനാദരേണ യോജയന്തി ।)

ചേടീ - ഏസാ അജ്ജുആ । ഉവസപ്പദു അയ്യോ । (ഏഷാജ്ജുകാ । ഉപസർപത്വാര്യഃ ।)

വിദൂഷകഃ - (ഉപഗമ്യ) സോത്ഥി ഹോദീഎ । (സ്വസ്തി ഭവത്യൈ ।)

ഗണികാ - സാഅദം അയ്യസ്സ । ഹഞ്ജേ ! ആസണം അയ്യസ്സ പാദോദഅം ച ।
(സ്വാഗതമാര്യസ്യ ।ഹഞ്ജേ !ആസനമാര്യസ്യ പാദോദകം ച ।)

വിദൂഷകഃ - (ആത്മഗതം) സവ്വം ആണേദു വജിഅ ഭോഅണം ।
(സർവമാനയതു വർജയിത്വ ഭോജനം ।)

ചേടീ - ജം അജ്ജുആ ആണവേദേി । (ആസനം ദദാതി പാദോദകം ച ।) ഉവവിസദു അയ്യോ ।
(യദജ്ജുകാജ്ഞാപയതി । ഉപവിശത്വാര്യഃ ।)

വിദൂഷകഃ - (ഉപവിശ്യ) പഡിച്ഛദു ആസണം ഭോദീ । അഹം കിഞ്ചി ഭണിഢും ആഅദോ ।
(പ്രതീച്ഛത്വാസനം ഭവതീ । അഹം കിഞ്ചിദ് ഭണിതുമാഗതഃ ।)

ഗണികാ - (ഉപവിശ്യ) അവഹിദഹ്യി । (അവഹിതാസ്മി ।)

വിദൂഷകഃ - കേതിഅമത്തം ഖു തസ്സ അളങ്കാരസ്സ മുള്ളപ്പമാണം ।
(കിയന്മാത്രം ഖലു തസ്യാലങ്കാരമ്യ മൂല്യപ്രമാണം ।)
 
ഗണികാ - കിംണിമ്മിത്തം ഖു അയ്യോ പുച്ഛദി | (കിന്നിമിത്തം ഖല്വാര്യഃ പൃച്ഛതി ।)

വിദൂഷകഃ - സുണാദു ഭോദീ । തത്തഹോദോ ചാരുദത്തസ്സ ഗുണപ്പച്ചാഅണണിമിത്തം ഖു തുഏ അളങ്കാരോ തഹിം ണിക്ഖിതോ । സോ തേണ ജൂഢേ ഹാരിദോ ।
(ശൃണോതു ഭവതീ ।തത്രഭവതശ്ചാരുദത്തസ്യ ഗുണപ്രത്യായനനിമിത്തം ഖലു ത്വയാലങ്കാരസ്തസ്മിൻ നിക്ഷിപ്തഃ । സ തേന ദ്യൂതേ ഹാരിതഃ ।)

ഗണികാ - ജൂദേ । ജുജഇ । തദോ തദോ । (ദ്യൂതേ ।യുജ്യതേ । തതസ്തതഃ ।)

വിദൂഷകഃ - തദോ തേസ്സ അളങ്കാരസ്സ മുള്ളഭ്രദം ഇമം മുത്താവളേി പഡിച്ഛദു ഭോദീ
(തതസ്തസ്യാലങ്കാരസ്യ മൂല്യഭൂതാമിമാം മുക്താവലീം പ്രതീച്ഛതു ഭവതീ ।)

ഗണികാ - (ആത്മഗതം) ധിക് ഖു ഗണിആഭാവം । ലുദ്ധതി മം തുളആദി । ജഈം ണ പഡിച്ഛേ സീ ഏവ്വ ദോസോ ഭവിസ്സദി । (പ്രകാശം) ആണേദു അയ്യോ ।
(ധിക് ഖലു ഗണികാഭാവം । ലുബ്ധേതി മാം തുലയതി । യദി ന പ്രതീച്ഛാമി, സ ഏവം ദോഷോ ഭവിഷ്യതി । ആനയത്വാര്യഃ ।)

വിദൂഷകഃ - ഇദം ഗഹൃദു ഭോദീ । (ഇദം ഗൃഹ്ണാതു ഭവതീ ।)

ഗണികാ- (ഗൃഹീത്വാ) പഡിച്ഛിദം തഏ തി അയ്യോ ണിവേദദു ।
(പ്രതീഷ്ടം തയേത്യാര്യോ നിവേദയതു ।)


വിദൂഷകഃ - (ആത്മഗതം) കോ വി ഉവആരോ വി ണ ഏദാഏ ഭണിദോ । (പ്രകാശം) ഏവം ഹോദു । (ദത്ത്വാ നിഷ്ക്രാന്തഃ ।)
(കോഽപ്യുപചാരോഽപി നൈതയാ ഭണിതഃ । ഏവം ഭവതു ।)

ഗണികാ - സാഹു ചാരുദത്ത സാഹു । ഭാഅധേഅപരിവുത്തദാഏ ദസാഏ മാണാവമൌണിദം രക്ഖിദം ।
(സാധു !ചാരുദത്ത സാധു । ഭാഗധേയപരിവൃത്തതായാം ദശായാം മാനാവമാനിതം രക്ഷിതം ।)

(പ്രവിശ്യ)

മദനികാ - അജ്ജുഏ ! സത്ഥവാഹപുത്തസ്സ സആസാദീ കോച്ചി മണുസ്സീ ആഅദീ ഇച്ഛഇ അജ്ജുഅം പേക്ഖിഉം ।
(അജ്ജുകേ സാർഥവാഹപുത്രസ്യ സകാശാത കശ്ചിദ് മനുഷ്യ ആഗത ഇച്ഛത്യജ്ജുകാം ദൃഷ്ടും ।)

ഗണികാ - കിം ദിട്ടപുരുവോ ണവദംസണോ വാ । (കിം ദൃഷ്ടപൂർവോ നവദർശനോ വാ ।)

മദനികാ - അജ്ജുഏ ണഹി, തസ്സകേരഓ തി മേ പഡിഭാദി ।
(അജ്ജുകേ നഹി, തദീയ ഇതി മേം പ്രതിഭാതി ।)

ഗണികാ - ഗച്ഛ പവേസേഹി ണം । (ഗച്ഛ, പ്രവേശയൈനം ।
 
മദനികാ - തഹ । (തഥാ ।)

(നിഷ്ക്രാന്താ ।)

ഗണികാ - അഹോ രമണിജദാ അജ് ദിവസസ്സ । (അഹോ രമണീയതാദ്യ ദിവസസ്യ ।)

(തതഃ പ്രവിശതി മദനികാ സജലകേന സഹ ।)

സജ്ജലകഃ - കഷ്ടാ ഖല്വാത്മശങ്ക നാമ,
യഃ കശ്ചിച്ചകിതഗതിർനൈിരീക്ഷതേ മാം
സംഭ്രാന്തോ ദുതമുപസർപതി സ്ഥിതോ വാ ।
സവീസ്താംസ്തുലയതി ദോഷതോ മനോ മേ
സ്വൈർദോഷൈർഭവതി ഹേി ശങ്കിതോ മനുഷ്യഃ ॥

മദനികാ - ഏസാ അജ്ജുആ । ഉവസപ്പദു അയ്യോ । (ഏഷാജ്ജുകാ । ഉപസർപത്വാര്യഃ ।)

സജ്ജലകഃ - (ഉപസൃത്യ) സുഖം ഭവത്യൈ ।

ഗണികാ - സാഅദം അയ്യസ്സ । ഹഞ്ജേ ! ആസണം ദേദു അയ്യസ്സ ।
(സ്വാഗതമാര്യസ്യ । ഹഞ്ജേ ആസനം ദീയതാമാര്യായ ।)

സജ്ജലകഃ - ഭവതും ഭവതു । ഗൃഹീതമാസനം । ത്വരിതതരമനുഷ്ഠേയം കിഞ്ചിത് കാര്യമസ്തി ।

ഗണികാ - ഏവം, ഭണാദു അയ്യോ । (ഏവം, ഭണത്വാര്യഃ ।)

സജ്ജലകഃ - ആര്യചാരുദത്തേനാസ്മി പ്രേഷിതഃ - യസ്താവദലങ്കാരോ മമ ഹസ്തേ നിക്ഷിപ്തഃ, സ ത്വസംഭോഗമലിനതയാ ഗൃഹസ്യാസാന്നിധ്യാത് കോഡുംബികാനാം ദുരാരക്ഷ ।തദ് ഗൃഹ്യതാം ഇതി।

ഗണികാ - ഇമം തസ്സ ചാരുദത്തസ്സ ദേദു അയ്യോ । (ഇദം തസ്മൈ ചാരുദത്തായ ദദാത്വാര്യഃ ।)

സജ്ജലകഃ - ഭവതി ! ന ഖല്വഹം ഗച്ഛാമി ।

ഗണികാ - അഹം ജാണാമി തസ്സ ഗേഹേ സാഹസം കരിഅ ആണീദോ അഅം അളങ്കാരോ । തസ്സ ഗുണാണി അണുകമ്പേദു അയ്യോ ।
(അഹം ജാനാമി തസ്യ ഗേഹേ സാഹസം കൃത്വാനീതോഽയമലങ്കാരഃ । തസ്യ ഗുണാനനുകമ്പതാമാര്യഃ ।)

സജ്ജലകഃ - (ആത്മഗതം) കഥം വിദിതോഽസ്മ്യനയാ ।

ഗണികാ - കോ ഏത്ഥ, പവഹണം ദാവ അയ്യസ്സ । (കോഽത്ര, പ്രവഹണം താവദായൈസ്യ ।)

മദനികാ - ണേമിസദ്ദോ വിഅ സുണീഅദി । ആഅദേണ പവഹണേണ ഹോദവ്വം ।
(നേമിശബ്ദ ഇവ ശ്രൂയതേ । ആഗതേന പ്രവഹണേന ഭവിതവ്യം ।)

ഗണികാ - (സ്വൈരാഭരണേർമദനികാമലങ്കൃത്യ) ആരുഹദു അയ്യോ അയ്യാഏ സഹ പവഹണം ।
(ആരോഹത്വാര്യ ആര്യയാ സഹ പ്രവഹണം ।)

മദനികാ - അജ്ജുഏ ! കിം ഏദം । (അജ്ജുകേ കിമേതത് ।)

ഗണികാ - മാഖുമാഖു ഏവം മന്തിഅ ।അയ്യാ ഖു സി ദാർണിം സംവുത്താ । ഗഹ്രദു അയ്യോ ।
(മാഖലു മാഖല്വേവം മന്ത്രയിത്വാ । ആര്യാ ഖല്വസീദാനീം സംവൃത്താ । ഗൃഹ്വാത്വാര്യഃ ।)
(മദനികാം ഗൃഹീത്വാ സഞ്ജലകായ പ്രയച്ഛതി)

സജ്ജലകഃ - (ആത്മഗതം) ഭോഃ കദാ ഖല്വസ്യാഃ പ്രതികർത്തവ്യം ഭവിഷ്യതി । അഥവാ, ശാന്തം ശാന്തം പാപം ।
നരഃ പ്രത്യുപകാരാർഥീ വിപത്തോ ലഭതേ ഫലം
ദ്വിഷതാമേവ കാലോഽസ്തു യോഽസ്യാ ഭവതു തസ്യ വാ ॥

(തഥാ സഹ നിഷ്ക്രാന്തഃ സജ്ജലകഃ ।)

ഗണികാ - ചഉരിഏ് !। (ചതുരികേ ।)

(പ്രവിശ്യ)

ചേടീ - അജ്ജുഏ ! എ‌അഹ്മി । (അജ്ജുകേ ഇയമസ്മി ।)

ഗണികാ - ഹഞ്ജേ ! പേഖ്വ ജാഗരന്തീഏ മഏ സിവിണോ ദിഠോ । ഏവം ।
  (ഹഞ്ജേ ! പശ്യ ജാഗ്രത്യാ മയാ സ്വപ്നീം ദൃഷ്ടഃ । ഏവം ।)


ചേടീ - പിഅം മേ, അമുദംകണാഡഅം സംവുത്തം ।
(പ്രിയം മേഽമൃതാങ്കനാടകം സംവൃത്തം ।)

ഗണികാ - ഏഹി ഇമം അളങ്കാരം ഗഹ്ണിഅ അയ്യചാരുദത്തം അഭിസരിസ്സാമോ ।
(ഏഹീമമലങ്കാരം ഗൃഹീത്വാര്യചാരുദത്തമഭിസരിഷ്യാവഃ ।)

ചേടീ - അജ്ജുഏ തഹ । ഏദം പുണ അഭിസാരിആസഹാഅഭൂദം ദുദ്ദിണം ഉണ്ണമിദം ।
(അജ്ജുകേ തഥാ ! ഏതത് പുനരഭിസാരികാസഹായഭൃതം ദുർദിനമുന്നമിതം ।)

ഗണികാ - ഹദാസേ ! മാ ഹു വഡ്രാവേഹി । (ഹതാശേ മാ ഖലു വർദ്ധയ ।)

ചേടീ - ഏദു ഏദു അജ്ജു‌ആ । (ഏത്വേത്വജ്ജുകാ ।)

(നിഷ്ക്രാന്തേ ।)

ചതുര്ഥോഽങ്കഃ ।

അവസിതം ചാരുദത്തം ।

ശുഭം ഭൂയാത് ।

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ചാരുദത്തം/നാലാം_അങ്കം&oldid=146514" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്