ചാണക്യസൂത്രം (കിളിപ്പാട്ട്)/മൂന്നാം പാദം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • പാലൊത്ത മൊഴിയാളേ! ശാരികേ! മനോഹരേ!
 • മാലോകർക്കിതമുള്ള നിന്നുടെ വചനങ്ങൾ 1
 • ഓരോരോതരമതിവിചിത്രമായ്കേൾക്കുന്തോറും
 • പാരാതെ വളരുന്നു കൌതുകമിനിക്കുള്ളിൽ 2
 • ദാഹവും തളർച്ചയും തീർത്തുടൻ തെളിഞ്ഞുനീ
 • മോഹനമായ കഥാശേഷവും പറകെടോ 3
 • വീരനായോരുമന്ത്രിരാക്ഷസനതുകാലം
 • ധീരതയോടു ചെയ്തതെന്തെന്നുപറകനീ 4
 • എന്നതുകേട്ടുകിളിപ്പൈതലും ചൊല്ലീടിനാൾ
 • ഇന്നതുപറവതിനെത്രയും പണിയത്രേ 5
 • വൈഷ‌മ്യം കഥക്കിതിന്മേലേടമുണ്ടാകയാൽ
 • വൈഷ‌മ്യം പറഞ്ഞുകൊൾ‌വാനുമുണ്ടറിഞ്ഞാലും 6
 • ഒട്ടുമേതിരികയില്ലെന്നതുവരുമെന്നാൽ
 • ഒട്ടുഞാനറിഞ്ഞേടം പറയാം കനിവോടെ 7
 • നീരസന്മാർക്കു തിരിഞ്ഞീടുവാൻ പണി തുലോം
 • പാരതിൽ സരസന്മാർക്കറിയാമല്ലോ താനും 8
 • വാക്കിനു സാമർത്ത്യമില്ലെന്നു വന്നാലും പിന്നെ
 • കേൾക്കയിൽ ചിലർക്കിപ്പോളാഗ്രഹമുണ്ടെന്നാകിൽ 9
 • ചൊല്ലുവാനിളയ്ക്കരുതല്ലോ ഞാനറിഞ്ഞേടം
 • ചൊല്ലുവൻ ചുരുക്കമായെങ്കിലോ കേട്ടുകൊൾവിൻ 10
 • ബുദ്ധിമാനായീടുന്ന രാക്ഷസനതുകാലം
 • വൃദ്ധനായ് വനം വാഴും നന്ദരാജനെക്കണ്ടു 11
 • വർദ്ധിപ്പിച്ചീടുന്നുണ്ടിക്കുലമിനിയും ഞാൻ
 • ഇത്തരം നിരൂപിച്ചു മിത്രങ്ങളോടും കൂടി 12
 • ഉത്തമമായ മന്ത്രമണ്ഡപമകം പൂകീ-
 • ട്ടിത്തരമോരോതരം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിനാർ13
 • ശക്തിയേറീടും നൃപവീരന്മാർ മരിക്കയാൽ
 • യുദ്ധത്തിന്നവർകളോടാവതില്ലിനിയേതും 14
 • വഞ്ചിച്ചും ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നെ നാമിതുകാലം
 • പഞ്ചത്വം വരുത്തുവാൻ യത്നവും ചെയ്തീടേണം 15
 • സർവ്വരുമായിച്ചിന്തിച്ചിങ്ങിനെ കല്പിച്ചവൻ
 • സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിയാകും വൃദ്ധനെ വനത്തിങ്കൽ16
 • ആരുമേയറിയാതെ രക്ഷിച്ചു മന്ത്രിമുഖ്യൻ
 • ധൈര്യമുൾക്കൊണ്ടു ചന്ദ്രഗുപ്തനെച്ചെന്നുകണ്ടാൻ 17
 • മാനശോകാദികളുമൊക്കവേ മറച്ചവൻ
 • ദീനനായ് മൌര്യൻതന്നോടിങ്ങിനേ ചൊല്ലീടിനാൻ 18
 • “നന്ദനാം മഹീപതി തനിക്കും പുത്രന്മാർക്കും
 • മന്ത്രിയായിത്രനാളും വാണു ഞാനറികനീ 19
 • ഇക്കാലം ഭവാൻ തന്റെ മന്ത്രിയായിരിപ്പതി-
 • ന്നുൾക്കാമ്പിൽ കല്പിച്ചു വന്നീടിനേൻ കൃപാനിധേ! 20
 • അന്നന്നു രാജ്യം പരിപാലനം ചെയ്തീടുന്ന
 • മന്നവന്മാരെസ്സേവിച്ചീടുകെന്നതേയുള്ളു 21
 • നന്ദവംശത്തിലല്ലോ നിന്നുടെ ജനനവും
 • എന്നതുനിരൂപിച്ചാൽ സംശയമില്ലേതുമേ 22
 • അന്യവംശത്തിലുള്ള പർവ്വതരാജാവിനെ
 • ചെന്നുസേവിക്കെന്നതുമെത്രയും മടിയത്രേ 23
 • സ്നേഹമോ നമ്മിലുള്ളതിന്നുണ്ടായതുമല്ല
 • മോഹംകൊണ്ടോരോന്നേവം വന്നുപോകത്രേനൂനം 24
 • എന്നെയിന്നുപേക്ഷിക്കെന്നുള്ളതും ഭവാനിപ്പോൾ
 • ഒന്നുമേ നിരൂപിച്ചാൽ ചെയ്കയുമരുതല്ലോ” 25
 • രാക്ഷസാമാത്യനേവം കിഴിഞ്ഞുപറഞ്ഞപ്പോൾ
 • സാക്ഷാലിന്നിതുനേരല്ലെന്നു കല്പിച്ചു മൌര്യൻ 26
 • ചെന്നുടൻ ചാണക്യനോടിക്കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ
 • മന്നിട സുരവരനിങ്ങിനെ ചൊല്ലീടിനാൻ 27
 • വ്യാജത്താലെന്നാകിലുമാശ്രയിച്ചവർ‌കളെ
 • രാജാക്കന്മാർക്കു പരിപാലിച്ചേ മതിയാവൂ 28
 • എന്തതിൻ പ്രയോഗമെന്നുള്ളതുമറിഞ്ഞീടാം
 • ചന്തമായ് പറഞ്ഞനുസരിച്ചുവെക്കേണം നാം 29
 • ഇങ്ങിനേ ചാണക്യനും മൌര്യനും പലതരം
 • തങ്ങളിൽ നിരൂപിച്ചു കൈക്കൊണ്ടാരവനേയും 30
 • കേവലം ചതിപ്പാനായ് രാക്ഷസനതുകാലം
 • ഈവണ്ണം മൌര്യൻ തന്റെ മന്ത്രിയായ് വാണീടിനാൻ 31
 • കാനനത്തിങ്കൽ മരുവീടിന നൃപൻ തന്റെ
 • മാനസത്തോടുകൂടി മൌര്യനെയൊടുക്കുവാൻ 32
 • ഗാഢമാത്സരമുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടമാത്യനും
 • ഗൂഢമായ് ചിലരെയും കല്പിച്ചാനതുകാലം 33
 • ഹസ്തിപൻ ശില്പി വൈദ്യനെന്നിവർ മറ്റും ചില-
 • ശസ്ത്രദന്മാരും വിഷം കൊടുക്കുന്നവർകളും 34
 • രാക്ഷസപ്രയുക്തന്മാരാമിവർക്കൊരുത്തർക്കും
 • തൽക്ഷണം ചന്ദ്രഗുപ്തനെക്കുല ചെയ്തീടുവാൻ 35
 • ഒന്നുമേയൊരുപഴുതുണ്ടായീലതുകൊണ്ടു
 • ധന്യരിൽ മുമ്പൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനെന്നറിഞ്ഞാലും 36
 • വൃദ്ധനായിരിക്കുന്ന സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിയപ്പോൾ
 • എത്രയും വിശ്വാസമേറീടുന്ന ചാരന്മാരെ 37
 • താപസവേഷം ധരിപ്പിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ
 • പാപമാനസനൊരു ബദരീഫലം നന്നായ് 38
 • ഘോരമായുള്ള വിഷനീരതിലിട്ടുമുക്കി
 • മൌര്യനുകൊടുക്കെന്നു ചൊല്ലിയങ്ങയച്ചിതു 39
 • ചാണക്യൻ തന്റെ ചാരന്മാരതു ധരിച്ചുടൻ
 • ഊനമെന്നിയേ വഴിയീന്നവരുറങ്ങുമ്പോൾ 40
 • മറ്റൊരു ലന്തപ്പഴമവിടെവെച്ചു തങ്ങൾ
 • തെറ്റന്നു വിഷമയമായതുമെടുത്തുടൻ 41
 • മന്ദമെന്നിയേ നന്ദഭൂപനെച്ചെന്നുകണ്ടു
 • വന്ദിച്ചുലന്തപ്പഴം കാശ്ചയും വെച്ചു ചൊന്നാർ 42
 • “നിന്തിരുവടിക്കിതു ഭക്ഷിപ്പാൻ ലന്തപ്പഴം
 • ചന്തമോടമാത്യൻ താൻ തന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു”43
 • എന്നതുകേട്ടു നന്ദൻ പ്രീതിപൂണ്ടെടുത്തുടൻ
 • തിന്നതുനേരം ചത്തുവീണിതു നന്ദഭൂപൻ 44
 • താപസദത്തമായ ബദരീഫലം തിന്നു
 • താപമുണ്ടായീലേതും മൌര്യനുമതുകാലം 45
 • സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധി “സിദ്ധി” പെട്ടുപോയെന്ന വാർത്ത
 • സർവ്വരും പറഞ്ഞുകേട്ടിടിനാനമാത്യനും46
 • ബന്ധശൈഥില്യശങ്കകൊണ്ടുതാനപ്പോഴതി-
 • നെന്തുകാരണമെന്നു മിണ്ടാതെ വാണീടിനാൻ47
 • സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിമരിച്ചീടിനോരനന്തരം
 • സർവ്വകാംക്ഷിതങ്ങളും നിഷ്ഫലമായെങ്കിലും 48
 • രാക്ഷസാമാത്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനെക്കൊന്നീ‍ടുവാൻ
 • രൂക്ഷനായ് പ്രയത്നങ്ങൾ പിന്നെയും ചെയ്തീടിനാൻ; 49
 • മൌര്യനെസ്സേവിച്ചിരുന്നീടിന കാലമവൻ
 • ആരുമേയറിയാതെ പർവ്വതരാജനേയും 50
 • സേവിച്ചുതുടങ്ങിനാനക്കാലം പർവ്വതേശൻ
 • ഭാവത്തെയറിഞ്ഞു മൌര്യാത്മജൻ തന്നെക്കൊൽ‌വാൻ 51
 • സന്തതമുപായവും ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചകം
 • വെന്തുവെന്തിരുന്നിതുമന്ത്രിയുമതുകാലം 52
 • ചിത്രമെത്രയും പാർത്താൽ പൂർവ്വവൈരത്തിനുള്ള
 • ശക്തിയെന്നുള്ളതാർക്കും പോകയുമില്ല നൂനം 53
 • ശത്രുവാം പർവ്വതകൻ രാക്ഷസാമാത്യനപ്പോൾ
 • എത്രയും പ്രിയനായി വന്നിതെന്നറിഞ്ഞാലും 54
 • “വല്ലതും ചെയ്തു ചന്ദ്രഗുപ്തനെ വധിച്ചു ഞാൻ
 • വല്ലഭമോടുരാജ്യം നിങ്ങൾക്കു തന്നീടുവൻ” 55
 • എന്നുപർവ്വതനോടും തൽ‌പുത്രനോടും പുന-
 • രുന്നതനായുള്ള തൻ ഭ്രാതാവിനോടും നന്നായ്” 56
 • രാക്ഷസൻ പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടൊരുദിനം
 • അക്ഷപണകനോടു ഗൂഢമായുരചെയ്താൻ; 57
 • “നമ്മുടെ സ്വാമിവധത്തിന്നുകാരണമായ
 • നിർമ്മരിയാദിയാകും മൌര്യനെക്കൊന്നീടുവാൻ 58
 • എന്തൊരുപായമെനു ചിന്തചെയ്യേണം സഖേ!
 • ഹന്തനാമിരിക്കുമ്പോളാവതുചെയ്തീടേണം” 59
 • എന്നതു കേട്ടു പറഞ്ഞീടിനാൻ ക്ഷപണകൻ
 • “ധന്യനായുള്ള ഭവാൻ ഖേദിച്ചീടരുതേതും 60
 • വല്ലതുമൊരുകഴിവുണ്ടാക്കീടുവ”നെന്നു
 • ചൊല്ലിയേക്കാര്യം പിന്നെ ചാണക്യനോടും ചൊല്ലി 61
 • ഘോരമായുള്ളോരാഭിചാരകർമ്മവുമവൻ
 • ആരംഭിച്ചിതുകാട്ടിലിരുന്നുനിഗൂഢമായ് 62
 • അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചു മാന്ത്രികശ്രേഷ്ഠനവൻ
 • നഗ്നനായിരുന്നൊരു ഹോമവും തുടങ്ങിനാൻ 63
 • ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ നിന്നങ്ങുണ്ടായിയതുനേരം
 • കാമരൂപിണിയായോരായതവിലോചന 64
 • ജാനകീദേവിപണ്ടു വഹ്നിയിൽ വീണനേരം
 • മാനമോടതിങ്കൽനിന്നുത്ഥിതയായപോലെ65
 • ധന്യശീലയായതി സുന്ദരാംഗിയാം വിഷ-
 • കന്യകതന്നെക്ഷപണേശ്വരനതുനേരം 66
 • മന്ത്രിവീരന്റെ കയ്യിലെത്രയും നിഗൂഢമായ്
 • മാന്ത്രികവരൻ കൊടുത്തിങ്ങിനേ ചൊല്ലീടിനാൻ 67
 • “മാനിനീമണിയായോരിവളെച്ചുംബിക്കുമ്പോൾ
 • ഊനമെന്നിയേ മരണത്തേയും ലഭിച്ചീടും 68
 • ഏകനെയാലിങനം ചെയ്തുകൊന്നീടുമിവൾ
 • പോകയും ചെയ്യും പിന്നെ കാൺകയുമില്ലതാനും”69
 • രാക്ഷസനതുകേട്ടു കന്യകാരത്നത്തേയും
 • സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടാനെത്രയും സന്തോഷത്താൽ 70
 • മ്ലേച്ഛരാജനെക്കൂടെ മറച്ചാനവനിതു
 • നിശ്ചയമതിയല്ലെന്നുറച്ചു ശങ്കിക്കയാൽ 71
 • കാലവും കുറഞ്ഞോന്നു പോയോരു ശേഷത്തിങ്കൽ
 • മാലിയന്നിരിക്കുന്ന രാക്ഷസനൊരുദിനം72
 • മോദമുൾക്കൊണ്ടുവിനയത്തെയും പ്രകാശിപ്പി-
 • ച്ചാദരവോടു പണകാത്മജനോടു ചൊന്നാൻ 73
 • “ചന്ദ്രഗുപ്തനു കൊടുത്തീടുവാനായുണ്ടൊരു
 • ചന്ദ്രാഭിരാമമുഖിയായൊരുവിലാസിനീ 74
 • എന്നുടെ ഗൃഹത്തിങ്കലുണ്ടവൾ മരുവുന്നു
 • മന്നവർക്കുചിതയായുള്ളവളറിഞ്ഞാലും 75
 • സർവ്വമോഹനരൂപയാമവളെക്കൊണ്ടിപ്പോൾ
 • യൌവ്വനം സഫലമാക്കീടുക മൌര്യൻ തനെ 76
 • ചാണക്യനേതുമറിഞ്ഞീല താനെന്നു ഭാവി-
 • “ച്ചേണാക്ഷിതന്നെവരുത്തീടുകെ”ന്നുരചെയ്താൻ 77
 • രാക്ഷസനതുകേട്ടു തന്നുടെ ഗൃഹം പുക്കു
 • തൽക്ഷണേ വിഷനാരിതന്നെയും കൊണ്ടുവന്നാൻ 78
 • കണ്ടിവാർകുഴലിയെകൊണ്ടുവന്നതുകണ്ടു
 • തണ്ടലർ ബാണമേറ്റു കുണ്ഠരായെല്ലാവരും79
 • സസ്മിതമായമുഖപത്മവും നോക്കി നോക്കി
 • വിസ്മയം പൂണ്ടു നിന്നാരെന്നതേ പറയാവൂ 80
 • അന്നേരം ശയനമദിരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ
 • വന്നിതുസമയവും ചാണക്യനതുനേരം 81
 • മന്ദമെന്നിയേയൊരു സംഭ്രമം നടിച്ചുള്ളിൽ
 • മന്ദഹാസവും ചെയ്തു പലരും നിൽക്കുന്നേരം 82
 • നീതിമാനായകുലമന്ത്രിരാക്ഷസനോടു
 • ആദരവോടേ വിളിച്ചിങ്ങിനെ ചൊല്ലീടിനാൻ 83
 • “പർവ്വതരാജനിന്നു പാർത്തുകാണുന്നനേരം
 • സർവ്വദാനമുക്കൊരുബന്ധുവെന്നറിഞ്ഞാലും 84
 • സ്ത്രീരത്നമിതുതന്നെ പർവ്വതരാജാവിനു
 • പാരാതെകൊടുക്കേണമില്ല സംശയമേതും 85
 • ഇന്നിതുമൌര്യൻ തനിക്കെന്നു കല്പിക്കുന്നേരം
 • നിർണ്ണയമിവനൊരു വൈരവുമുണ്ടായീടും 86
 • താന്താനൊട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടും ബന്ധുവാം ജനങ്ങളെ
 • സന്തോഷിപ്പിക്കയല്ലോ കാര്യമാകുന്നതെടോ” 87
 • നീതിമാനായ ചണകാത്മജനിതുവഴി
 • നീതിയിൽ സമക്ഷത്തുനിന്നുരചെയ്തനേരം 88
 • ഉത്തരമതിനൊന്നും കാണാഞ്ഞുമന്ത്രികുല
 • സത്തമനതുമെങ്കിലങ്ങിനേയെന്നുചൊന്നാൻ 89
 • ഇക്കഥ പർവ്വതകൻ തന്നോടു പറവാനും
 • തക്കമില്ലാതെവന്നു രാക്ഷസനതുനേരം 90
 • എന്തഹോ ചാണക്യന്റെ ദുർന്നയമോരോന്നെന്നു
 • ചിന്തിച്ചു മന്ത്രിവരൻ ദൂരത്തുവാങ്ങിനിന്നാൻ 91
 • പഞ്ചബാണാർത്തിപൂണ്ടുപർവ്വതരാജൻ താനും
 • ചഞ്ചലമിഴിയോടും കൂടവേ ശയാഗൃഹം 92
 • പ്രാപിച്ചുമൌര്യൻ തന്നെക്കൊല്ലുവാനിരുന്നവൻ
 • ആപത്തു തനിക്കുവന്നടുത്തതറിയാതെ 93
 • രാത്രിയിലവളെച്ചെന്നാശ്ലേഷം ചെയ്തനേരം
 • ധാത്രിയിൽ വീണു മരിച്ചീടിനാൻ വിധിവശാൽ 94
 • പർവ്വതകനെക്കൊന്നുരാക്ഷസനെന്നുനാളെ
 • സർവ്വരും പറഞ്ഞീടുമെന്നുള്ള ഭയത്തിനാൽ 95
 • രാത്രിയിൽ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു രാക്ഷസൻ തന്റെ
 • മിത്രമായ് പ്രാണസ്നേഹമായ്മരുവീടുന്നൊരു 96
 • വന്ദനദാസനായചെട്ടിവർത്തകൻ തന്റെ
 • മന്ദിരത്തിങ്കൽ കൊണ്ടു വെച്ചുടൻ കളത്രത്തെ 97
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനെ വധിച്ചീടുവാനായിക്കൊണ്ടു
 • ചന്തമായ്പ്പറഞ്ഞു താനാക്കിയ വൈദ്യാദിയെ 98
 • സന്തതം പരിപാലിച്ചീടുവാനായിക്കൊണ്ടു
 • ബന്ധുവാം ശകടദാസാഖ്യനാം കാര്യസ്ഥനെ 99
 • അറ്റമില്ലാതെയുള്ളോരർത്ഥവും കൊടുത്താക്കി
 • മറ്റുള്ള ഭൃത്യരേയുമോരോരോകാര്യങ്ങളിൽ 100
 • എത്രയും നിഗൂഢമായ്ക്കല്പിച്ചപുനരവൻ
 • രാത്രിയിൽ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു വേഗേന പോയാൻ 101
 • ചാണക്യനതുകാലമുൾക്കാമ്പിൽ നിരൂപിച്ചാൻ
 • ഹാനിക്കായ്‌വരുമിഹരാക്ഷസനുള്ളിൽ പുക്കാൽ 102
 • ലോകരഞ്ജനം വരുത്തീടുവാൻ പണിപുന-
 • രാകവെ തമ്മിൽ ഭേദിപ്പിക്കയും ചെയ്യുമിവൻ 103
 • എന്നതുകൊണ്ടു നിരൂപിച്ചു കാണുന്നനേരം
 • നന്നിവൻ പുറപ്പെട്ടു പോയതുമിതുകാലം 104
 • രാവുപോയ് പുലർന്നപ്പോളുറങ്ങുമറതന്നിൽ
 • ജീവനം വേറിറ്റഥ പർവ്വതരാജാവിനെ 105
 • പാരതിൽ കുണപമായ്ക്കിടക്കുന്നതുകണ്ടു
 • വാരിജമിഴിയാളെക്കണ്ടതുമില്ലയെങ്ങും 106
 • അന്നേരം മ്ലേച്ഛജനമൊക്കവെമുറയിട്ടു
 • വന്നവേദനയോടേ പൌരന്മാരോടും കൂടി 107
 • ചാണക്യനോടു ചെന്നു ചൊല്ലിനാരയ്യോ പാപം
 • “ഏണാക്ഷി കൊന്നാളല്ലോ പർവ്വതരാജാവിനെ” 108
 • ചാണക്യനതുകേട്ടു ശോകരോഷാദികളെ
 • മാനമുൾക്കൊണ്ടുഭാവിച്ചവരോടുരചെയ്താൻ 109
 • “രാജനിഗ്രഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചോരു മന്ത്രികുല-
 • നീചനെത്തിരഞ്ഞുകൊന്നീടുവിൻ വൈകീടാതെ” 110
 • എന്നതുകേട്ടുഭടന്മാരഥരാക്ഷന്റെ
 • മന്ദിരത്തിങ്കൽച്ചെന്നുതിരഞ്ഞോരനന്തരം 111
 • കണ്ടതില്ലെങ്ങും ഗൃഹം ശൂന്യമായ്ക്കണ്ടാരവർ
 • മണ്ടി വന്നെ”ങ്ങും ഞങ്ങൾ കണതില്ലെ”ന്നു ചൊന്നാർ 112
 • “പർവ്വതരാജാവിനെ രാക്ഷസൻ കൊന്നാ”നെന്നു
 • സർവ്വരും പറഞ്ഞൊരു ഘോഷവും കൊണ്ടുനാട്ടിൽ 113
 • അക്കാലം നയഗുണമേറിയ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ
 • ഉൾക്കാമ്പിൽ നിരൂപിച്ചാനെന്തിനി വേണ്ടതിപ്പോൾ 114
 • ഇച്ചതിചെയ്തമാത്യരാക്ഷസനോടും കൂടി
 • മ്ലേച്ഛനായകൻ തന്റെ പുത്രനുമനുജനും 115
 • വൈരമുൾക്കൊണ്ടു ചന്ദ്രഗുപ്തനെക്കൊന്നീടുവാൻ
 • പാരമായുദ്യോഗിച്ചാർ പണ്ടിവരിരുവരും 116
 • എന്നതുനിരൂപിച്ചാലിന്നവർ രണ്ടിനേയും
 • കൊന്നാനക്കാര്യമെന്നു തോന്നുന്നിതിനിയ്ക്കുള്ളിൽ 117
 • രണ്ടുപേരേയും കൂടെക്കൊന്നുവെന്നെങ്കിലതി-
 • നുണ്ടൊരുദോഷമതു ചെയ്തുവെന്നാകിൽ പിന്നെ 118
 • പർവ്വതരാജാവിനെക്കൊല്ലിപ്പിച്ചതുമപ്പോൾ
 • സർവ്വതശ്ചാണക്യനെന്നെല്ലാരും പറഞ്ഞീടും 119
 • ഏകനെപ്പറഞ്ഞുടൻ ഭേദിപ്പിച്ചയയ്ക്കയും
 • ഏകനെ വധം തന്നെ ചെയ്കയും വേണമല്ലോ 120
 • വൈരമേറീടും വൈരോധകനെ വധിക്കെണം
 • പാരാതെ മറ്റേവനെപ്പറഞ്ഞങ്ങയക്കണം 121
 • ഭാഗധേയമുള്ളവനിങ്ങിനെ കല്പിച്ചഥ
 • ഭാഗുരായണനായ തന്നുടെ സചിവനെ 122
 • ആദരവോടുവിളിച്ചാരുമെയറിയാതെ
 • മേദനീദേവൻ താനുമവനോടുരചെയ്താൻ 123
 • “നിശ്ശേഷഗുണനിധേ! നിന്നോടിങ്ങിതുകാലം
 • വിശ്വാസമേറുകയാൽ ഞാനൊന്നു പറയുന്നു 124
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനെ സ്നേഹം പണ്ടുമുണ്ടല്ലോ ഭവാ-
 • നിന്നിതു രണ്ടിങ്കലുമുണ്ടെന്നുവരുമല്ലോ 125
 • പർവ്വതാത്മജനായ മലയകേതു തന്നെ
 • സർവ്വദാ ചെന്നുകണ്ടു ബന്ധുവായ്‌വന്നുനീ 126
 • ശങ്ക കൂടാതെ പുനരവനോടിതുകാലം
 • എങ്കലുള്ളോരു ഭയം പറഞ്ഞു ഭേദിപ്പിച്ചു 127
 • വേഗമോടിവിടുന്നു പറഞ്ഞങ്ങയക്കേണം
 • പാകത്തിൽ നിന്നുതന്നെ വേണമെന്നറിഞ്ഞാലും 128
 • ഇഷ്ടമായതുതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാലവൻ
 • ഇഷ്ടനായ് വരും ഭവാനില്ല സംശയമേതും” 129
 • ഇത്തരം കൌടില്യന്റെ വാക്കുകേട്ടവൻ താനും
 • സത്വരം പർവ്വതകപുത്രനെച്ചെന്നുകണ്ടു 130
 • ഇഷ്ടനായാരും ചെവികേളാതെയൊരുദിനം
 • ധൃഷ്ടനാം മ്ലേച്ഛനൃപപുത്രനോടുരചെയ്താൻ 131
 • “രാജനന്ദന! ഗുണവാരിധേ! മഹാമതേ!
 • വ്യാജമോരോന്നെ ഭവാനറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കഷ്ടം 132
 • രാക്ഷസനല്ല കുലചെയ്തതു പിതാവിനെ
 • രൂക്ഷരോഷകനായ ചാണക്യനറികെടോ 133
 • രോഷം കൊണ്ടതുമൂലം നീയിനിപ്പലരോടും
 • ഘോഷം കൊണ്ടീടുന്നാകിൽ നിന്നെയും കൊല്ലുമവൻ 134
 • താതന്റെ കർമ്മമതെന്നുള്ളിൽനീ കല്പിച്ചുകൊ-
 • ണ്ടേതുമെ വൈകാതിനിപ്പൊയ്ക്കൊൾക ഗുണമെടോ 135
 • നിർമ്മരിയാദിചണകാത്മജനെന്നുള്ളതു
 • സമ്മതമെല്ലാവർക്കുമെന്നുനീ ധരിച്ചാലും 136
 • കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാതൊരുദിക്കിൽ വന്നാൽ
 • കുണ്ഠത്വം പിണയാതെ പോവാനും പണിയത്രെ 137
 • ആർക്കാനും വേണ്ടിവന്നു ചാടിയാലുള്ളാപത്തു
 • പോക്കാവതല്ല താന്താൻ കണ്ടുനിൽക്കേണമെടോ 138
 • അന്ധകാരങ്ങൾ ചിന്തചെയ്യാതെ പുരം പൂകീ-
 • ട്ടെന്തിനി വേണ്ടതെന്നു ചിന്തിച്ചീടുക ഭവാൻ” 139
 • ഭാഗുരായണനേവം പറഞ്ഞ വാക്കുകേട്ടു
 • വേഗമുൾക്കൊണ്ടുഭയപ്പെട്ടുടൻ മ്ലേച്ഛസുതൻ 140
 • പ്രേതകൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭയത്തോടെ
 • പാതിരാനേരം പുറപ്പെട്ടുടൻ പോയീടിനാൻ 141
 • നീതിമാനായ ചണകാത്മജനതുകാലം
 • ചാതുര്യമോടു പറഞ്ഞീടിനാനെല്ലാരോടും 142
 • “ഇന്നു പർവ്വതപുത്രനങ്ങുപോയ്‌വരുവതി-
 • നെന്നുടെ മതംകൊണ്ടുപോയതെ”ന്നുരചെയ്താൻ 143
 • അക്കാലം പർവ്വതകനെക്കുലചെയ്യിപ്പിച്ച-
 • തുൾക്കാമ്പിൽ ചാണക്യനെന്നുള്ളതുശങ്കിച്ചവർ 144
 • എന്തൊരു കഷ്ടം മ്ലേച്ഛരാജനെക്കൊല്ലിപ്പിച്ച-
 • തന്തണർവരനായചാണക്യനെന്നല്ലോനാം 145
 • ശങ്കിച്ചതല്ലെന്നുള്ളതിന്നു നിർണ്ണയം വന്നു
 • എങ്കിൽ താൻ പർവ്വതകപുത്രനെയയയ്ക്കുമോ? 146
 • ശത്രുശേഷത്തെവെച്ചുകൊള്ളുമോ ചാണക്യനി-
 • ന്നത്ര ഭോഷത്വമുള്ളോനല്ലെന്നു ദൃഢമല്ലോ 147
 • ദോഷത്തെ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഭോഷത്വം നമുക്കത്രെ
 • ഘോഷിക്കാത്തതു ഭാഗ്യമെന്നതേ പറയേണ്ടൂ 148
 • സംശയമേതുമില്ല രാക്ഷസൻ തന്നെയതെ-
 • ന്നാശയങ്കത്തിലുറച്ചീടിനാരെല്ലാവരും 149
 • ഉത്തമനായ മന്ത്രിരാക്ഷസനതുകാലം
 • ഉത്തമമായ പുഷ്പപത്തനത്തിങ്കൽനിന്നു150
 • നൂറുയോജനവഴിവടക്കുദിക്കിൽ പോയി-
 • ട്ടാരുമങ്ങറിയാതെ മൌര്യനെക്കൊന്നീടുവാൻ 151
 • എന്തൊരുപായമെന്നു ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചുള്ളിൽ
 • സന്തതമിരുന്നിതു മറ്റൊന്നും നിനയാതെ 152
 • അക്കാലം പർവ്വതകപുത്രന്റെ ഗമനത്തെ
 • ചൊൽക്കൊണ്ടോരമാത്യരാക്ഷസനും കേട്ടീടിനാൻ 153
 • നല്ലൊരു പഴുതെന്നു കണ്ടവൻ പുറപ്പെട്ടു
 • നല്ലനാം മലയകേതുവിനെച്ചെന്നുകണ്ടു 154
 • വല്ലഭമോടു സേവിച്ചവനോടതുകാലം
 • ചൊല്ലിനാനിത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ മന്ത്രീന്ദ്രനും 155
 • “മൌര്യനാം പശുവിനെ നിഗ്രഹം ചെയ്തുരാജ്യം
 • വീര്യവാനായ ഭവാനാശുഞാന്തന്നീടുവൻ 156
 • വാട്ടമെന്നിയേരിപുക്കൂട്ടത്തെയൊടുക്കുവാൻ
 • കൂട്ടുകവേണം പടക്കോപ്പുകളറിഞ്ഞാലും” 157
 • പർവ്വതപുത്രനിത്ഥം രാക്ഷസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ
 • ഗർവ്വമോടമാത്യനാക്കിടിനാനവനേയും 158
 • രാക്ഷസനമാത്യസ്ഥാനത്തെയും കൊടുത്തവൻ
 • രൂക്ഷനായ് പ്രതിജ്ഞയുമിങ്ങിനേ ചൊല്ലീടിനാൻ 159
 • അച്ഛനെക്കൊല്ലിപ്പിച്ച വിപ്രനെക്കൊല്ലാതെ ഞാൻ
 • നിശ്ചയം ശേഷക്രിയ ചെയ്തീടുന്നതുമില്ല 160
 • ഈവണ്ണം പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്തവൻ മ്ലേച്ഛന്മാരെ
 • ദ്വീപങ്ങളിലേക്കയച്ചൊക്കവേ വരുത്തിനാൻ 161
 • രാക്ഷസൻ ശത്രുഭേദം ചെയ്‌വതിനായിക്കൊണ്ടു
 • സൂക്ഷ്മബുദ്ധികളായതന്നുടെ ചാരന്മാരെ 162
 • ചൊക്കൊണ്ടപുഷ്പപുരത്തിങ്കലേക്കയച്ചുടൻ
 • ഉൾക്കരുത്തോടുരഞ്ജിപ്പിച്ചവൻ മ്ലേച്ഛന്മാരെ 163
 • യുദ്ധത്തിന്നവസരം പാർത്തുപാർത്തൊരുമ്പെട്ടു
 • ബദ്ധമോദത്തോടിരുന്നീടിനാനതുകാലം 164
 • നിശ്ചലഹൃദയനാം ചാണക്യമഹീസുരൻ
 • മ്ലേച്ഛനന്ദനന്റെയും രാക്ഷസാമാത്യന്റെയും 165
 • കൂടിക്കാഴ്ചയും യുദ്ധോദ്യോഗവും പ്രതിജ്ഞയും
 • പാടവമുള്ള ചാരന്മാർ പറഞ്ഞൊക്കെക്കേട്ടാൻ 166
 • പിന്നേയും പരിഭ്രമം കൂടാതെ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ
 • തന്നുടെ പക്ഷത്തിലും ശത്രുപക്ഷത്തിങ്കലും 167
 • ഉള്ളവൃത്താന്തമറിഞ്ഞീടുവാനായിക്കൊണ്ടു
 • നല്ല സാമർത്ഥ്യമുള്ള ചാരന്മാരെയും വിട്ടാൻ 168
 • ചാണക്യമഹീസുരൻ പിന്നെയങ്ങൊരുദിനം
 • മാനവകുലശ്രേഷ്ഠനാകിയ മൌര്യൻ തന്റെ 169
 • പുഷ്പമന്ദിരപ്രവേശത്തെയും കല്പിച്ചവൻ
 • ശില്പികളെയും വിളിച്ചിങ്ങിനേ ചൊല്ലീടിനാൻ 170
 • “ചന്ദ്രഗുപ്തനുനാളെയർദ്ധരാത്രിക്കുനന്ദ
 • മന്ദിരപ്രവേശത്തിനുണ്ടുപോൽ മുഹൂർത്ഥവും 171
 • ചൊൽക്കൊണ്ടപുഷ്പപുരം നിങ്ങളുമതിനിപ്പോൾ
 • ഒക്കവേയലങ്കരിച്ചീടുകവേണമല്ലോ 172
 • തോരണം നാട്ടിക്കൊടിക്കൂറകൾ തൂക്കീടേണം
 • ചാരുവാം വണ്ണം ചിത്രമെഴുതുകയും വേണം 173
 • ഗോപുരങ്ങളും കേടുതീർത്തലകരിക്കേണം
 • വാപികൾ കൂപങ്ങളും നിർമ്മലമാക്കീടേണം” 174
 • സൂത്രകാരന്മാരതുകേട്ടവനോടുചൊന്നാൻ
 • “ധാത്രീപാലകനായ മൌര്യനന്ദനൻ തന്റെ 175
 • നന്ദമന്ദിരപ്രവേശമിതുകാലമുണ്ടാം
 • എന്നുകല്പിച്ചു ദാരുവർമ്മാവാം ശില്പിവരൻ 176
 • കാഞ്ചനതോരണവും തീർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു
 • ചഞ്ചലമില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടുവെന്നറിഞ്ഞാലും 177
 • വിശ്വൈകമനോഹരം തോരണമതുപാർത്താൽ
 • വിശ്വകർമ്മാവിനൊക്കും ദാരുവർമ്മാവുമിപ്പോൾ 178
 • രാജസമായുള്ളൊരു തോരണമെടുപ്പിച്ചു
 • രാജമന്ദിരദ്വാരേ കൊണ്ടുവന്നവനിപ്പോൾ 179
 • ശില്പമായലങ്കരിച്ചീടുമെന്നറിഞ്ഞാലും
 • ശില്പശാസ്ത്രത്തിന്നവനൊത്തവരാരുമില്ല 180
 • തെറ്റന്നുഭവാനരുൾചെയ്തീടും വണ്ണം തന്നെ
 • മറ്റുള്ള പണികളും ഞങ്ങൾ തീർത്തീടമല്ലോ” 181
 • സൂത്രകാരന്മാരിത്ഥം ചൊന്നതുകേട്ടനേരം
 • ഉത്തമനായ വിഷ്ണുഗുപ്തനും നിരൂപിച്ചാൻ 182
 • ദാരുവർമ്മാവാകുന്ന സൂത്രകാരനോടു
 • തോരണമുണ്ടാക്കേണമെന്നു ഞാൻ പറയാതെ 183
 • തോരണം മുമ്പെയവൻ തീർത്തതു മൌര്യൻ തന്റെ
 • മാരണത്തിനു തന്നെയില്ല സംശയമേതും 184
 • ദുഷ്ടതയേറുന്നോരു രാക്ഷസാമാത്യൻ തനി-
 • ക്കിഷ്ടനായുള്ളോനിവനെന്നുനിശ്ചയം വന്നു 185
 • വേണ്ടതില്ലതുകൊണ്ടുതന്നെഞാൻ മറ്റേപ്പുറം
 • കണ്ടിട്ടുണ്ടുപായമെന്നിങ്ങിനേ നിരൂപിച്ചാൻ 186
 • ദാരുവർമ്മാവിനേയുമേറ്റവും പ്രശംസിച്ചു
 • ധീരനാം കൌടില്യനും ശില്പികളോടുചൊന്നാൻ 187
 • “തോരണം മുമ്പെ പണിതീർത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ
 • ദാരുവർമ്മാവുമുചിതജ്ഞനെന്നറിഞ്ഞാലും 188
 • സ്വാമിയെസ്നേഹമവനേറയുണ്ടെന്നുവന്നു
 • തൂമയോടവനനുഭവിക്കുമതിൻ ഫലം 189
 • ചെന്നിനിനിങ്ങളോരോ പണികൾ തീർത്തീടുവിൻ
 • വന്നിതുമുഹൂർത്തവും കാലവുമിടപോരാ” 190
 • എന്നതുകേട്ടു സൂത്രകാരന്മാരുഴറ്റോടെ
 • ചെന്നോരോ പണികളും വേഗേന തുടങ്ങിനാർ 191
 • തോരണം കൊണ്ടന്നഥ ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ
 • ദാരുവർമ്മാവും നിവർത്തീടിനാൻ തെളിവോടെ 192
 • അർദ്ധരാത്രിക്കു മുഹൂർത്തം വന്നിങ്ങടുത്തപ്പോൾ
 • ഉത്തമവിപ്രകുലശ്രേഷ്ഠനാം വിഷ്ണുഗുപ്തൻ 193
 • ശില്പികളേയും പൌരന്മാരെയുമതുനേരം
 • ശില്പമായ് സമ്മാനിച്ചു മാനസം തെളിയിച്ചു 194
 • മുമ്പിൽ താൻ പറഞ്ഞതിനന്തരംവരായ്‌വാനായ്
 • വമ്പർക്കു മുമ്പനായ പർവ്വതേശ്വരൻ തന്റെ 195
 • വീര്യമുള്ളനുജനാം വൈരോധകനെയവൻ
 • മൌര്യനോടൊപ്പമൊരു പീഠത്തിന്മേലെവെച്ചു 196
 • നന്ദരാജ്യത്തെനേരെനന്നായിവിഭാഗിച്ചു
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനെക്കൊണ്ടു ചാണക്യനർദ്ധരാജ്യം 197
 • വൈരോധകനു കൊടുപ്പിച്ചിതുകനിവോടെ
 • വൈരവും കളഞ്ഞവൻ തെളിഞ്ഞു വാണീടിനാൻ 198
 • രണ്ടുരാജ്യത്തിങ്കലേക്കുമവനതുനേരം
 • രണ്ടുപേരെയുമഭിഷേകവും ചെയ്യിപ്പിച്ചാൻ 199
 • പുഷ്പമന്ദിരപ്രവേശത്തിനുപിന്നെയവൻ
 • ശില്പമായ് മൌര്യൻ തന്നെപ്പറഞ്ഞുപിമ്പേ നിർത്തി 200
 • പർവ്വതഭ്രാതാവിനെ പട്ടവും കെട്ടിപ്പിച്ചു
 • സർവ്വാംഗമലങ്കരിപ്പിച്ചിതുവഴിപോലെ 201
 • പൊന്മയമായിട്ടൊരു ചട്ടയുമിട്ടുകെട്ടി
 • വെണ്മയിൽമിന്നും മണി മുകുടമണിയിച്ചു 202
 • കാതില വളകളും മാലകൾ കാഞ്ചികളും
 • ചാതുര്യമോടങ്ങലങ്കരിച്ചോരനന്തരം 203
 • മൌര്യന്റെ ഗജവരൻ തന്നുടെ പുറത്തുടൻ
 • വീരനാം വൈരോധകൻ തന്നെയും കരയേറ്റി 204
 • പൌരന്മാരോടു വിഷ്ണുഗുപ്തനുമതുനേരം
 • “പാരാതെയകമ്പടിനടന്നീടുവിനെന്നാൻ 205
 • അന്നേരം സമസ്തരും പർവ്വതഭ്രാതാവിനെ
 • മന്നനാം ചന്ദ്രഗുപ്തനെന്നു കല്പിച്ചീടിനാർ 206
 • എത്രയും പരിചയമുള്ളവർകളും കൂടി
 • രാത്രിയിലാകകൊണ്ടു മ്ലേച്ഛനെന്നറിഞ്ഞീല 207
 • വെൺകൊറ്റക്കുടതഴവെഞ്ചമരികളോടും
 • ശംഖമദ്ദളഭേദീമൃദംഗവാദ്യങ്ങളും 208
 • പായുന്ന കുതിരകൾ പൊന്നണിഞ്ഞാനകളും
 • ആയുധപാണികളുമായഥപുഷ്പപുരം 209
 • മുന്നിട്ടു പുറപ്പെട്ടു ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ
 • വന്നടുക്കുന്ന നേരം ദാരുവർമ്മാവാമവൻ 210
 • യന്ത്രപ്പാവകൾ തിരിഞ്ഞീടുവാനെന്നും ചൊല്ലി
 • യന്ത്രതോരണച്ചരടയപ്പാൻ നോക്കിനിന്നാൻ 211
 • അന്നേരം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നുടെ പുരുഷാരം
 • നിന്നിതു പുറത്തെല്ലാം ചാണക്യൻ പറകയാൽ 212
 • ചന്ദ്രലേഖയാകുന്ന ഹസ്തിനീമുതുകേറി
 • യന്ത്രതോരണത്തിങ്കലടുത്തുവൈരോധകൻ 213
 • അന്നേരമമാത്യരാക്ഷസന്റെ ബന്ധുവായ
 • ചന്ദ്രലേഖാംബഷ്ഠനാംബ‌ർബ്ബാകാഖ്യൻ താനും 214
 • രാക്ഷസാജ്ഞയെചെയ്‌വാൻ മൌര്യനെന്നോർത്തിട്ടവൻ
 • തൽക്ഷണേ വധിപ്പാനായ്‌വാളുറയൂരീടിനാൻ 215
 • വാളുറയൂരിക്കണ്ട നേരത്തുകരിണിയും
 • ചീളെന്നുനടന്നിതുഭീതിപൂണ്ടതുനേരം 216
 • ദാരുവർമ്മാവും ഗതിവേഗത്തെയറിയാതെ
 • പാരാതെവിട്ടീടിനാൻ യന്ത്രതോരണമപ്പോൾ 217
 • പ്രഭ്രഷ്ടലക്ഷ്യമായിത്തോരണമതുനേരം
 • അംബഷ്ഠൻ തന്റെ മൂർദ്ധാവിങ്കൽ വീണവൻ ചത്താൻ 218
 • തന്നുടെ യത്നമതു നിഷ്ഫലമാകകൊണ്ടും
 • നിർണ്ണയമാത്മവിനാശത്തിനുണ്ടാകകൊണ്ടും 219
 • ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളേറിയങ്ങിരിക്കുന്ന
 • പാപചേതനനായ ദാരുവർമ്മാവുമപ്പോൾ 220
 • ഗോപുരമുകളിൽ നിന്നാനമേൽ ചാടിവീണു
 • കോപിതനായി പർവ്വതേശ്വബ്ഭ്രാതാവിനെ 221
 • മൌര്യനെന്നോർത്തു മഴുകൊണ്ടവൻ മൂർദ്ധാവിങ്കൽ
 • ധൈര്യമുൾക്കൊണ്ടുവെട്ടിക്കൊന്നാനെന്നതേവേണ്ടൂ 222
 • മ്ലേച്ഛരും പൌരന്മാരുമന്നേരം കോപത്തോടെ
 • തച്ചുകൊന്നിതുപിന്നെദ്ദാരുവർമ്മാവിനേയും 223
 • ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ പുരപ്രാപ്തിയും വിഷ്ണുഗുപ്തൻ
 • മന്ദമെന്നിയെപിന്നെ ഘോഷിച്ചുകഴിപ്പിച്ചാൻ 224
 • അക്കാലമഭയദത്താഖ്യനെന്നൊരുവൈദ്യൻ
 • ചൊൽക്കൊണ്ടോരമാത്യരാക്ഷസന്റെ നിയോഗത്താൽ 225
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനു കൊടുത്തീടുവാനായിട്ടൊരു
 • സിന്ദൂരപ്പൊടിവിഷമിശ്രമായ്ക്കൊണ്ടുവന്നാൻ 226
 • മൌര്യനെക്കണ്ടുപറഞ്ഞീടിനാനഥവൈദ്യൻ
 • “വീര്യമേറീടുന്നോരു ചൂർണ്ണമുണ്ടെന്റെ കയ്യിൽ 227
 • ഔഷധമിതുഭവാൻ സേവിച്ചീടുന്നാകിലോ
 • ദോഷങ്ങൾ ദേഹത്തിലുണ്ടാകയില്ലൊരുനാളും” 228
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനുമപ്പോൾ ചെന്നുടനതുഭൂമി-
 • വൃന്ദാരകേന്ദ്രനായ ചാണക്യനോടുചൊന്നാൻ 229
 • അന്നേരം ചാണക്യൻ ചിന്തിച്ചങ്ങറിഞ്ഞുള്ളിൽ
 • ചെന്നവനോടുവിഷചൂർണ്ണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു 230
 • പൊന്നും കിണ്ണത്തിലിട്ടുതിരുമ്മിനോക്കുന്നേരം
 • വർണ്ണംകൊണ്ടതുവിഷചൂർണ്ണമെന്നുറച്ചവൻ 231
 • ചൊല്ലിനാൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനോടി”തുകൊണ്ടന്നവൻ
 • കള്ളനായുള്ള വൈദ്യനില്ല സംശയമേതും 232
 • ചൂർണ്ണത്തിൽ വിഷമുണ്ടെന്നുള്ളതു ധരിക്കനീ
 • വർണ്ണം കൊണ്ടറിഞ്ഞു ഞാൻ സേവിച്ചീടരുതല്ലോ 233
 • നിന്നെക്കൊല്ലുവാൻ തന്നേരാക്ഷസനയച്ചിട്ടു
 • വന്നവനിവ”നെന്നു മൌര്യനോടുരചെയ്താൻ 234
 • വൈദ്യനോടവൻ ചൊന്നാൻ “മുമ്പിലിച്ചൂർണ്ണമിഹ
 • വിദ്വാനാം ഭവാൻ കുറഞ്ഞോന്നു സേവിച്ചീടേണം 235
 • രാജാക്കന്മാർക്കുമുമ്പിലൊന്നുമേ ഭക്ഷിക്കുന്ന-
 • താചാരമല്ലെന്നതു കേട്ടിട്ടില്ലയോ ഭവാൻ? 236
 • വിശ്വാസമില്ലായ്കകൊണ്ടെന്നതുശങ്കിക്കേണ്ടാ
 • വിശ്വൈകവൈദ്യൻ ഭവാനെന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു” 237
 • എന്നതുകേട്ടുവൈദ്യൻ ചൂർണ്ണത്തെ കുറഞ്ഞോന്നു
 • തിന്നതുനേരം തൊണ്ട വറ്റിവീണുടൻ ചത്താൻ 238
 • പിന്നെയും പ്രമോദകനെന്നുപേരായിട്ടേകൻ
 • മന്നവൻ മൌര്യൻ തന്റെ ശയനാധികാരിയായ് 239
 • രാക്ഷസപ്രയുക്തനായ് ചന്ദ്രഗുപ്തനെക്കൊൽ‌വാൻ
 • അക്ഷയധനവാനായപ്പുരേവാണീടിനാൻ 240
 • രാക്ഷസൻ കൊടുത്തുള്ളോരർത്ഥംകൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ
 • നിക്ഷേപം വാങ്ങിക്കടം കൊടുത്തു തുടങ്ങിനാൻ 241
 • അന്നേരം ചാണക്യനും മാനസേ നിരൂപിച്ചാൽ
 • ഇന്നിവനർത്ഥം കനത്തീടുവാനെന്തുമൂലം 242
 • ഇങ്ങിനേ നിരൂപിച്ചു ചാണക്യമഹീസുരൻ
 • മംഗലശീലൻ വിളിച്ചവനോടുരചെയ്താൻ 243
 • “നിന്നുടെ ധനാഗമമെങ്ങിനേപറകനീ
 • മന്നവൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നിനക്കു തരികയൊ?” 244
 • എന്നതുകേട്ടുഭയപ്പെട്ടവനോരോതരം
 • ഒന്നിനൊന്നായിപ്പറഞ്ഞീടിനാനതുനേരം 245
 • വാക്കിനു നേരമില്ലായ്കകൊണ്ടു ചാണക്യനർത്ഥ-
 • മൊക്കയും പഠിച്ചവൻ തന്നെയും കൊല്ലിപ്പിച്ചാൻ 246
 • പിന്നേയുമൊരുദിനം രാക്ഷസനയിച്ചിട്ടു
 • മന്നവൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനുറങ്ങുന്നേരത്ത്ങ്കൽ 247
 • ആരുമേയറിയാതെയൊടുക്കിക്കളവാനായ്
 • ഘോരരായുള്ള ബീഭത്സാദികളെന്നകൂട്ടം 248
 • ധാത്രിയിൽ പോടെതുരന്നായുധങ്ങളുമായി
 • രാത്രിയിൽ മൌര്യൻ കിടന്നുറങ്ങുമറയുടെ 249
 • താഴത്തു സുരംഗം തീർത്തതിലിരുന്നിതോ
 • രൂഴത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു കൊല്ലാമെന്നുറച്ചവർ 250
 • ധൈര്യമേറീടുന്നോരു ചാണക്യനൊരുദിനം
 • മൌര്യന്റെ മണിയറതന്നിൽച്ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ 251
 • ഭിത്തിക്കുതാഴെ നിലത്തന്നേരം ചാണക്യനും
 • എത്രയും ചെറുതായ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടി 252
 • കണ്ടഭക്ഷ്യങ്ങളെടുത്തിറുമ്പും ചാർത്തുനീളേ
 • കണ്ടിതുപുറത്തുസഞ്ചരിക്കുന്നതുമവൻ 253
 • മണ്ണിന്നുകീഴേ തുരന്നിരിക്കുന്നുണ്ടുചിലർ
 • എന്നൊരുശങ്കകൊണ്ടു ബുദ്ധിമാൻ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ 254
 • അന്നിലം കിളപ്പിച്ചു നോക്കിയനേരത്തിങ്കൽ
 • മണ്ണിൻ കീഴെ തകൂട്ടമിരിക്കുന്നതുകണ്ടാൻ 255
 • ചോറ്റുരുളയുമവിൽ നാളികേരങ്ങളിവ
 • മുറ്റുമോരോരോ മാംസഖണ്ഡങ്ങളിവയെല്ലാം 256
 • ഭാണ്ഡമായ് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നവരശനാർത്ഥം
 • ദണ്ഡമെന്നിയെ സുരാംഗാന്തരെ വാണീടുന്നു 257
 • ബീഭത്സാദികളോടുമാഗൃഹത്തോടും കൂടി
 • ക്ഷോഭമുൾക്കൊണ്ടു ദഹിപ്പിതു ചാണക്യനും 258
 • തീപിടിപെട്ടനേരം ബീഭത്സാദികളൊക്കെ
 • പേപെട്ടുധൂമംകൊണ്ടു മാർഗ്ഗവും തിരിയാതെ259
 • അറ്റമില്ലാതോരഗ്നിജ്വാലകൾ പിടിപെട്ടു
 • പാറ്റകൾ പോലെ പൊരിഞ്ഞൊക്കവേ ചത്താരവർ 260
 • ഈവണ്ണം സദാകാലം മൌര്യനെക്കാത്തുകൊണ്ടു
 • സാവധാനത്തോടിരുന്നീടിനാൻ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ 261
 • അഞ്ജസാനദരാജ്യമൊക്കവേക്രമത്താലെ
 • രഞ്ജിപ്പിച്ചിതു തന്റെ നീതികൊണ്ടനുദിനം 262
 • എത്രയും പ്രധാനപൂരുഷന്മാരായീടുന്ന
 • ഭദ്രഭടാദികൾക്കു നീതിമാൻ ചാണക്യനും 263
 • മൌര്യപുത്രനെക്കൊണ്ടു കൈതവമാർജ്ജിച്ചവൻ
 • കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ബന്ധുത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൻ 264
 • രാക്ഷസാമാത്യൻ തന്റെ പക്ഷപാതികൾ ചിലർ
 • തൽക്ഷണേ നയമേറും മന്ത്രിവീരന്മാരെയും 265
 • ഭദ്രശീലന്മാരായി വിക്രമന്മാരാകിയ
 • ഭദ്രഭടാദി പ്രധാനന്മാരാമവരെയും 266
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനോടയർത്തകറ്റിക്കളവാനായ്
 • ചന്തമായ് പ്രയത്നം ചെയ്തീടിനാരതുകാലം 267
 • സർവ്വവുമതുധരിച്ചക്കാലം കൌടില്യനും
 • പർവ്വതപുത്രനേയും രാക്ഷസാമാത്യനേയും 268
 • തങ്ങളിൽ വിശ്വാസക്കേടുണ്ടാക്കിച്ചമപ്പാനായ്
 • മംഗലശീലനായ ഭാഗുരായണൻ തന്നെ 269
 • ഗൂഢമായ്‌വിളിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതുമുപദേശി-
 • ച്ചൂഢകൌതുകമായച്ചീടിനാങ്കനിവോടേ 270
 • മറ്റുള്ള ഭദ്രഭടാദി പ്രധാനന്മാരപ്പോൾ
 • തെറ്റെന്നു വിഷ്ണുഗുപ്തൻ തന്നുടെ നിയോഗത്താൽ 271
 • കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നതൊക്കവേ ധരിച്ചുടൻ
 • മൌര്യനോടൊരു വൈരം വ്യാജേന ഭാവിച്ചവർ 272
 • “ഒട്ടുമേയാകാമൌര്യ” നെന്നുരചെയ്തുകൊണ്ടു
 • നാട്ടീന്നുപുറപ്പെട്ടു വേഗേന പോയീടിനാർ 273
 • എങ്ങിനെ രാക്ഷസനും മലയകേതുതാനും
 • തങ്ങളിൽ പിണക്കുന്നുവെന്നതുനിരൂപിച്ചു274
 • മൌര്യനെനന്നായ്പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ
 • ധൈര്യമുൾക്കൊണ്ടു മരുവീടിനാൻ ചാണക്യനും 275
 • ഇത്തരമുരചെയ്തുതഥയുമതുനേരം
 • ഉത്തമശീലം തെളിഞ്ഞക്കഥാശേഷമിനി 276
 • അത്തൽ തീർന്നുരചെയ്യാം നാളെയുമെന്നുപറ-
 • ഞ്ഞെത്രയും സുഖിച്ചു വാണീടിനാളതുകാലം 277
 • ഇതി മുദ്രാരാക്ഷസേ രാക്ഷസപ്രയോഗേ രാക്ഷസമലയകേതു
 • സംവാദം നാമഗാനവിശേഷം സമാപ്തം.