ചാണക്യസൂത്രം (കിളിപ്പാട്ട്)/നാലാം പാദം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • ശുകതരുണിസാദരം സുശീലഗുണഭാസുരം
 • തവമധുരഭാഷണം ഹൃദയം സുഖപൂരണം 1
 • മഹിതനയദോഹനം സകലജനമോഹനം
 • സർവ്വമോദാവഹം സർവ്വശോകാപഹം 2
 • പലവുമിതിചിത്രമായ് കേട്ടുവെന്നാകിലും
 • പലവുമിഹപിന്നെയും കേൾപ്പതിന്നാശയാം 3
 • പലരുമിതിനുണ്ടെടോ പലവഴിയിലായഹൊ
 • ഫലമധുസിതാദിയുമ്പലവുമുപഭോജ്യതാം 4
 • കഥയിതുമുഷിച്ചിലില്ലായ്കകൊണ്ടാശുനീ
 • കഥയകഥയാദരാലിക്കഥാശേഷവും 5
 • കിളിമകളുമതുപൊഴുതുതെളിവിനൊടുചൊല്ലിനാൾ
 • കൌതുകമുൾക്കൊണ്ടു കേൾപ്പിനെല്ലാവരും 6
 • നയനിപുണനായ ചാ‍ണക്യമഹീസുരൻ
 • നന്മയിൽ മൌര്യനെക്കാത്തിരിക്കും വിധൌ 7
 • മന്നവൻ മൌര്യനെ സ്നേഹമുള്ളോർകളു-
 • മിന്നവരില്ലാത്തവർകളെന്നുള്ളതും 8
 • നന്നായറിവതിന്നാശുചാണക്യനും
 • മുന്നമയച്ച നിപുണകനെന്നവൻ 9
 • യമപടവുമായവൻ വേഷം തിരിഞ്ഞുകൊ-
 • ണ്ടമിതമയഭക്തിപൂണ്ടെല്ലാമറിഞ്ഞവൻ 10
 • അതിനിപുണനഥനിപുണകനുമുഴറിവന്നുട-
 • നാര്യചാണക്യനെക്കൂപ്പിനിന്നീടിനാൻ 11
 • നിപുണകനൊടതു പൊഴുതുകനിവിനൊടുചൊല്ലിനാൻ
 • നീതിമാനായുള്ള ചാണക്യഭൂസുരൻ 12
 • അയിസുമുഖചൊല്ലുചൊല്ലഖിലജനവൃത്തവു-
 • മാകവെമൌര്യനെസ്നേഹിച്ചിതൊജനം 13
 • നയമുടയനിപുണകനുമഥതൊഴുതുചൊല്ലിനാൻ
 • നാഥാപുനരതിനെന്തൊരുസംശയം 14
 • അഖിലനരപതികൾ കുലമകുടമണിമൌര്യനോ-
 • ടാരും വിപരീതമായില്ലകേവലം 15
 • മൂന്നുപുരുഷരല്ലാതാരുമില്ലിവർ
 • മൂന്നുപേരും പിന്നെ രാക്ഷസൻ തന്നുടെ16
 • ബന്ധുക്കളായവർ പണ്ടുമവർകൾക്കു
 • മന്ത്രിപ്രവരനെക്കൂറുണ്ടറിഞ്ഞാലും 17
 • മൌര്യനാം മന്നവൻ തന്നുടെ ശൌര്യവും
 • വീര്യവും ശ്രീയും പ്രതാപവും കേളിയും 18
 • ഒട്ടും സഹിക്കുന്നതല്ലിവർ മൂവർക്കു-
 • മിഷ്ടമില്ലായ്കയ്ക്കവധിയില്ലേതുമെ 19
 • തദനുനിപുണകവചനമിങ്ങിനെ കേട്ടുടൻ
 • ദ്വിജവരനുമുത്തരം കോപിച്ചു ചൊല്ലിനാൻ 20
 • അവർകളിഹമൂവരും ജീവിച്ചിരിക്കയി-
 • ല്ലവനിയിലതിന്നിനിസംശയമില്ലെടൊ 21
 • നയനിപുണഗുണസദനചൊല്ലവർനാമവും
 • നിപുണകനുമിങ്ങിനെ കേട്ടുചൊല്ലീടിനാൻ 22
 • അവർകളുടെ നാമവും ചൊല്ലിത്തരുന്നതു-
 • ണ്ടാമോദമുൾക്കൊണ്ടു കേട്ടുകൊൾകഭവാൻ 23
 • മന്ത്രിപ്രവരനു സന്തതം ബന്ധുവാം
 • മാന്ത്രികശ്രേഷ്ഠൻ ക്ഷപണകനെന്നവൻ 24
 • നമ്മുടെ ബന്ധുവാം പർവ്വതരാജനെ
 • നിർമ്മരിയാദമൊടുക്കുവാൻ പണ്ടിവൻ 25
 • ദുർമ്മന്ത്രവാദാൽ വിഷനാരിതന്നെയും
 • ദുർമ്മതിനിർമ്മിച്ചതെന്നറിഞ്ഞീടുക 26
 • ചാണക്യനപ്പോളതുകേട്ടനേരത്തു
 • മാനിച്ചിതേറ്റവുമിന്ദ്രശർമ്മാവിനെ 27
 • നന്നുനന്നെത്രയുമിന്ദ്രശർമ്മാവെന്നു
 • പിന്നയും പിന്നയുമോർത്തുസന്തോഷിച്ചാൻ 28
 • “രണ്ടാമതാരെ”ന്നവനോടു തന്നുള്ളിൽ
 • ഉണ്ടായരോഷ്ണ ചൊല്ലിനാൻ ചാണക്യൻ 29
 • ശങ്കവെടിഞ്ഞവനും പറഞ്ഞീടിനാൻ
 • “എങ്കിലോരാക്ഷസാമാത്യനുനിത്യവും 30
 • ഇഷ്ടനായുള്ള ശകടദാസാഖ്യനാം
 • ദുഷ്ടനായുള്ള കാര്യസ്ഥനറിഞ്ഞാലും 31
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നെ നിഗ്രഹിച്ചീടുവാൻ
 • മന്ത്രിപ്രവരൻ നിയോഗിച്ചവർകളെ 32
 • സന്തതം രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നിതുമവൻ
 • അന്തരമില്ലശകടദാസൻ ഖലൻ” 33
 • എന്നതുകേട്ടോരു മന്ദഹാസം പൂണ്ടു
 • തന്നുള്ളിലേവം നിരൂപിച്ചു ചാണക്യൻ 34
 • “എത്രയും ബുദ്ധിമാനായുള്ള നമ്മുടെ
 • സിദ്ധാർത്ഥകനെഞാൻ ഗൂഢമായ്കല്പിച്ചു 35
 • കാര്യസ്ഥനായ ശകടദാസന്നവൻ
 • മായത്തിലുള്ളൊരു മിത്രമായ് വാഴുന്നു” 36
 • പിന്നെയും ചൊന്നാൻ നിപുണകൻ തന്നോടു
 • “മൂന്നാമവൻ പുനരാരെന്നു ചൊല്ലുനീ” 37
 • എന്നതുകേട്ടവൻ പിന്നെയും ചൊല്ലിനാൻ
 • “ധന്യമതേ പറഞ്ഞീടുവൻ കേട്ടാലും 38
 • രാക്ഷസാമാത്യനു രണ്ടാമതുള്ളൊരു
 • സാക്ഷാൽ ഹൃദയമായ് തന്നേമരുവുന്ന 39
 • പുഷ്പരചത്വരമായനഗരത്തിൽ
 • ഇപ്പോൾ മണികാരശ്രേഷ്ഠനായ്‌വാഴുന്ന 40
 • ചന്ദനദാസനാകുന്നതറിഞ്ഞാലും
 • നിന്ദനമ്മോടവനോളമില്ലാർക്കുമേ 41
 • രാക്ഷസൻ തന്റെ കളത്രത്തെയുമവൻ
 • രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമഹാമതേ 42
 • മന്ത്രിപ്രവരൻ പുറപ്പെട്ടുപോയനാൾ
 • ചന്ദനദാസനാം ചെട്ടി മരുവുന്ന 43
 • മന്ദിരേകൊണ്ടുപോയ്‌വെച്ചിതുനിർണ്ണയം
 • ചന്തമായ്തന്റെ കുഡുംബങ്ങളൊക്കവേ” 44
 • ചണകസുതനിതി നിപുണകോക്തികൾ കേട്ടഥ
 • ചന്തത്തിൽ മാനസേ ചിന്തിച്ചിതന്നേരം 45
 • മന്ത്രികുലോത്തമനാകിയരാക്ഷസൻ
 • ചന്ദനദാസങ്കലിന്നുകളത്രത്തെ 46
 • വെച്ചിരിക്കുന്നതുമോർത്തുകാണുന്നേരം
 • നിശ്ചയമായ്‌വരുമില്ലൊരുസംശയം 47
 • തന്നോടു തുല്യരായുള്ള ജനങ്ങളിൽ
 • തന്നേവലിയവർ ചേർന്നിരിപ്പൂ ദൃഢം 48
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചു വിഷ്ണുഗുപ്തൻ പുന-
 • രുത്തരമായവൻ തന്നോടുചൊല്ലിനാൻ 49
 • “ചന്ദനദാസനായുള്ളവൻ തന്നുടെ
 • മന്ദിരത്തിങ്കലമാത്യ്കളത്രത്തെ 50
 • വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിന്റെഒരു
 • നിശ്ചയം നികലുണ്ടായതുമെങ്ങിനേ” 51
 • ചണകസുതവചനമിതി കേട്ടോരനന്തരം
 • ചാതുര്യമോടവൻ തന്നോടുരചെയ്താൻ 52
 • “അഖിലനയസദന! കനിവോടതിൻ നിശ്ചയം
 • അംഗുലീയമിതുകണ്ടാൽ വരുമല്ലോ” 53
 • സഖലുപുനരംഗുലീമുദ്രയെടുത്തുടൻ
 • സാദരം ചാണക്യനു കൊടുത്തീടിനാൻ 54
 • അംഗുലീമുദ്രയെടുത്തുചാണക്യനും
 • തൻ കരതാരിൽ പിടിച്ചുനോക്കുന്നേരം 55
 • ശിക്ഷയുണ്ടതിൻ മേലങ്ങെഴുതീട്ടു
 • ‘രാക്ഷസൻ’ എന്നൊരു നാമവുമാദരാൽ 56
 • സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടു ചാണക്യനന്നേരം
 • ചിന്തിച്ചതെൻ കയ്യിൽ വന്നിതു രാക്ഷസൻ 57
 • കൌടില്യഭൂസുരനിങ്ങിനേകല്പിച്ചു
 • കേടുതീർത്തേവമവനോടുരചെയ്താൻ 58
 • “വിരുതുടയനീയുമിന്നംഗുലീയാഗമം
 • വിരവിനൊടു ചൊല്ലെടോ നന്നുനന്നെത്രയും” 59
 • അഥനിപുണകാഖ്യനും ചാണക്യവിപ്രനോ-
 • ടതിനിപുണമായ്പറഞ്ഞീടിനാനിങ്ങിനേ 60
 • “ഗുണമുടയചണകസുതവിപ്രചൂഡാമണേ
 • കേട്ടുകൊണ്ടാലും തെളിഞ്ഞതു ചൊല്ലുവൻ 61
 • തവവചനമഴകിനൊടു കൈക്കൊണ്ടുപോയ ഞാൻ
 • താനേയമപടംവായിച്ചുനീളവേ 62
 • ഒരുകപടവേഷനായ് സഞ്ചരിക്കുന്ന നാൾ
 • ഒരുദിവസമാകിലച്ചന്ദനദാസനാം 63
 • നഗരമണികാരനാം ചെട്ടിതൻ വീട്ടിലും
 • തിറമൊടുടനവിടെവിടകൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞാലും 64
 • യമപടവുമഴകിനൊടു തത്രനിവർത്തി ഞാൻ
 • യമകഥകളൊക്കെവായിക്കും ദശാന്തരേ 65
 • അതികുതുകമുൾക്കൊണ്ടകത്തുനിന്നെത്രയും
 • അഞ്ചുവയസ്സായൊരഭകന്മോഹനൻ 66
 • മണ്ടിവരുന്നോരുനേരമകത്തുനി-
 • ന്നുണ്ടായിതിങ്ങിനേയുള്ള കോലാ‍ഹലം 67
 • അയ്യോ! കിടാവിനെച്ചെന്നുപിടിക്കേണം
 • പൊയ്യല്ലതിന്നൊരാപത്തുവരുമെന്നും 68
 • ഉണ്ണിപുറത്തുപോകാതെയെന്നുംചില-
 • പെണ്ണുങ്ങൾ തങ്ങളിൽ മന്ദം പറകയും 69
 • കണ്ടിതന്നേരമൊരുസുന്ദരാംഗിതാൻ
 • മണ്ടിവന്നാശു വാതിൽ മറഞ്ഞിട്ടവൾ 70
 • കോമളമായുള്ള കൈകൊണ്ടുബാലനെ
 • കാമനീഗാഢം പിടിച്ചിഴയ്ക്കുംവിധൌ 71
 • ബാലനുതം കുറഞ്ഞീടിനാനന്നേരം
 • നീലവിലോചനാഗാഢം പിടിപെട്ടാൾ 72
 • അപ്പോൾ പുരുഷൻ വിരൽക്കു പാകത്തിനായ്
 • ശില്പമായ്ത്തീർത്തുള്ളൊരംഗുലീമുദ്രിക 73
 • കന്നൽ മിഴിയുടെ കൈവിരൽ മേൽ നിന്നു
 • തിണ്ണമഴിഞ്ഞു നിലത്തുവീണും പോയി 74
 • ഏതുമറിഞ്ഞീലവളതുമെന്നുടെ
 • പാദത്തിനോളമുരുണ്ടുവന്നുബലാൽ 75
 • ഞാനതുകാലിൻ ചുവട്ടിലാക്കിപ്പുന-
 • രൂനം വരാതെയെടുത്തുകൊണ്ടീടിനേൻ 76
 • രാക്ഷസനെന്നതിന്മേലെഴുതീടിനോ-
 • രക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചേറ്റവും 77
 • ഞാനതും കൊണ്ടുമണ്ടിപ്പോന്നുവന്നുടൻ
 • മാനമോടാശുഭവാനുനൽകീടിനേൻ 78
 • അംഗുലീമുദ്രലഭിച്ചപ്രകാരവും
 • ഇങ്ങിനേയുള്ളൊന്നറികമഹാമതേ” 79
 • ചണകസുതനിങ്ങിനെ ചരനിപുണകോക്തികൾ
 • പരിചിനൊടു കേട്ടുടൻ തെളിവിനൊടു ചൊല്ലിനാൻ 80
 • “നന്നുനന്നെത്രയും നിന്നുടെ സാമർത്ഥ്യ-
 • മിന്നിതിനേതുമേ സംശയമില്ലെടോ” 81
 • എന്നുപറഞ്ഞുടൻ മൌര്യനെക്കൊണ്ടഥ
 • മിന്നുന്നകാതിലകൈവളപട്ടുകൾ 82
 • ഇത്തരമൊക്കെക്കൊടുപ്പിച്ചിതാദരാൽ
 • ഉത്തമനായ നിപുണകനന്നേരം 83
 • അക്കാലമിങ്ങിനെചാണക്യഭൂസുരൻ
 • ഉൾക്കാമ്പിലോർത്തുകണ്ടാൻ മഹാബുദ്ധിമാൻ 84
 • പർവ്വതരാജനുള്ളാഭരണങ്ങളെ
 • സർവ്വതഃ രാക്ഷസാമാത്യനു വിൽക്കേണം 85
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചു കല്പിച്ചു ചാണക്യൻ
 • ഉത്തമരായ വിഭാവസുവാദിയാം 86
 • മൂന്നുപേർ വിപ്രരെച്ചൊല്ലിവിട്ടാശുതാൻ
 • മന്നവനാം ചന്ദ്രഗുപ്തതനെക്കൊണ്ടഥ 87
 • മൂന്നാഭരണങ്ങളും കൊടുപ്പിച്ചവൻ
 • പിന്നേയവർകളോടിങ്ങിനേ ചൊല്ലിനാൻ 88
 • “ഇക്കഥനിങ്ങൾ മറച്ചമാത്യേന്ദ്രനു
 • വില്ക്കേണമാഭരണങ്ങളിവമൂന്നും” 89
 • “അങ്ങിനേതന്നെയൊരന്തരമെന്നിയേ
 • ഞങ്ങളിതുകൊണ്ടു ചെന്നു മന്ത്രീന്ദ്രനു 90
 • വിൽക്കുന്നതുണ്ടെ”ന്നുര ചെയ്തുയാത്രയും
 • വെക്കമറിയിച്ചു പോയാരവർകളും 91
 • ഇത്ഥം മഹീസുരന്മാരെ പറഞ്ഞയ-
 • ച്ചുത്തമനായുള്ള ചാണക്യനക്കാലം 92
 • പൌരജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകേട്ടീടിനാൻ
 • “ഘോരനാം മ്ലേച്ഛരാജൻ പടക്കൂട്ടത്തിൽ 93
 • അഞ്ചുപേർ സേനാധിനായകരുണ്ടുപോൽ
 • ചഞ്ചലമെന്നിയേ രാക്ഷസനോടവർ 94
 • ചേർന്നുമരുവുന്നതിക്കാലമേറ്റവും
 • ഉന്നതനായുള്ള താലൂകരാജനാം 95
 • ചിത്രവർമ്മാവും, മലയനൃപനായ
 • ശത്രുവിദ്ധ്വംസനൻ സിംഹനാദൻ താനും 96
 • ഗ്രീഷ്മസമാനൻ പ്രതിയോഗികൾക്കൊരു
 • കാശ്മീരനായുള്ള പുഷ്കരാക്ഷൻ താനും 97
 • സിന്ധുനിവാസിയായുള്ള ശകാധിപൻ
 • സിന്ധുഷണാഖ്യനായുള്ളൊരു വീരനും 98
 • പാരസീകന്മാർക്കു നാഥനായുള്ളൊരു
 • ഘോരപരാക്രമമുള്ള മേലാങ്കനും” 99
 • ഇത്ഥം ചരന്മാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞീടിനോ-
 • രുത്തമൻ ചാണക്യനിത്തരം ചിന്തിച്ചാൻ 100
 • വ്യാജമായോരു കുറിയെഴിതിച്ചുഞാൻ
 • രാജപ്രവരരാം ചിത്രവർമ്മാദിയെ 101
 • മ്ലേച്ഛനാലിന്നു കൊടുപ്പിച്ചമാത്യനെ
 • നിശ്ചയം ദൂരെക്കളയിപ്പനേഷുഞാൻ” 102
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചു വിഷ്ണുഗുപ്തൻ ചെന്നു
 • സത്വരം പണ്ടു ശകടദാസൻ പക്കൽ 103
 • മിത്രമായ് താൻ പറഞ്ഞാക്കി മരുവുന്ന
 • സിദ്ധാർത്ഥകനായ രാജപുരുഷനെ 104
 • മന്ദമരികേ വിളിച്ചതിഗൂഢമായ്
 • മന്ദഹാസം പൂണ്ടവനോടുചൊല്ലിനാൻ 105
 • “ധന്യമതേ ഗുണവാരിധേ കേളെടോ
 • നിന്നുടെ ബുദ്ധിവിലാസങ്ങൾകൊണ്ടിനി 106
 • വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്കുള്ളുവെ-
 • ന്നുണ്ടാകവേണം സുമുഖനിൻ മാനസേ 107
 • മുമ്പിനാൽ വേണ്ടതു ചൊല്ലിത്തരുവൻ ഞാൻ
 • കമ്പം വരാതെ ശകടനെക്കൊണ്ടുനീ 108
 • ചെന്നൊരു ലേഖയെഴുതിക്കയും വേണം
 • ഇന്നതുവാചകമെന്നുചൊല്ലിത്തരാം 109
 • “ആരാനുമേതാനുമൊന്നുണ്ടൊരുത്തനു
 • നേരേ കൊടുത്തയച്ചുവിട്ടിട്ടെ”ന്നും 110
 • “ഊഹ്യംസ്വയംവാച്യ”മെന്നുമതിൽ വേണം
 • ബാഹ്യനാമങ്ങളെഴുതുകയും വേണ്ട 111
 • ഇത്തരമക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ടു സാമ്പ്രതം
 • വ്യക്തമല്ലാതൊരു ലേഖയെഴുതിച്ചു 112
 • ലേഖയും കൊണ്ടു കനിവോടിവിടേക്കു
 • വേഗമുൾക്കൊണ്ടുവരികയും വേണം നീ 113
 • ഞാനിതുചൊന്നതെന്നുള്ളതുചൊല്ലുകിൽ
 • ഊനം വളരേവരുമെന്നറിഞ്ഞാലും 114
 • എന്നതുകൊണ്ടുനീ നന്നായ്മറച്ചുനീ
 • ചെന്നുമുറിയുമെഴുതിച്ചുകൊണ്ടുവാ” 115
 • അങ്ങിനേതന്നെയതെന്നുരചെയ്തവൻ
 • ഇങ്ങിനേ വിപ്രൻ പറഞ്ഞവണ്ണം തന്നേ 116
 • കാര്യസ്ഥനായശകടനെക്കൊണ്ടൊരു-
 • പായം പറഞ്ഞവൻ പത്രമെഴുതിച്ചു 117
 • വിരവിനൊടു ചണകതനയാലയം പ്രാപിച്ചു
 • വാചികപത്രികയും കൊടുത്തീടിനാൻ 118
 • വാചകം നോക്കി ചണകതനയനും
 • വായിച്ചവനോടു പിന്നെയും ചൊല്ലിനാൻ 119
 • “രാക്ഷസാമാത്യനുള്ളംഗുലീമുദ്രയെ
 • ശിക്ഷയിൽ വെച്ചിതിനൊപ്പുമിടുകനീ” 120
 • ഇത്ഥമുരചെയ്തു മുദ്രയും പത്രവും
 • സിദ്ധാർത്ഥകൻ പക്കലാശുനൽകീടിനാൻ 121
 • ചണകസുതവചനമിതുകേട്ടു സിദ്ധാർത്ഥകൻ
 • ഛലവിഹിതപത്രത്തിലൊപ്പുമിട്ടീടിനാൻ 122
 • സുവിനയമൊടവനുമഥചാണക്യവിപ്രനെ
 • സാദരം വന്ദിച്ചു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ 123
 • “എന്തിനി ഞാനൊന്നു വേണ്ടുവെന്നുള്ളതും
 • അന്തരമെന്നിയരുൾ ചെയ്ക സാമ്പ്രതം” 124
 • അതുപൊഴുതുചാണക്യവിപ്രനും ചൊല്ലിനാൻ
 • “അതിവിരുതനായ നീയൊന്നുണ്ടുവേണ്ടതും 125
 • മുദ്രയാമുദ്രിതം പത്രവും മുദ്രയും
 • ഭദ്രനീകൈക്കൊണ്ടുടനെപ്പുറപ്പെട്ടു 126
 • മുന്നം ശകടദാസൻ തന്നെക്കൊല്ലുവാൻ
 • തിണ്ണമരക്കുകയറിട്ടുകൊണ്ടുപോയ് 127
 • ചാതുര്യമോടുകഴുവേറ്റുവാനഥ
 • ഘാതുകന്മാർ തുടങ്ങീടും ദശാന്തരേ 128
 • ക്രൂരനായ് ഘാതുകന്മാരോടണഞ്ഞുനീ
 • ഘോരങ്ങളായ വചനങ്ങൾ ചൊല്ലേണം 129
 • ഘാതുകന്മാരതു നേരമെല്ലാവരും
 • ഭീതിയും വ്യാജേന പൂണ്ടുമണ്ടും വിധൌ 130
 • കലിതമുദമഥശകടദാസനെസ്സാദരം
 • കുലനിലമതിങ്കന്നു വേർപെടുത്താശുനീ 131
 • സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടവനെയും കൊണ്ടുപോയ്
 • മന്ത്രിപ്രവരനെച്ചെന്നു സേവിക്കെടോ 132
 • അതുപൊഴുതിലഥ ശകടദാസനെക്കാത്തതി-
 • ന്നാഭിമുഖ്യത്തോടു കൂടവേ രാക്ഷസൻ 133
 • വല്ലതുമൊന്നു നിനക്കു സമ്മാനിക്കു-
 • മില്ലൊരു സംശയമെന്നാലതും വാങ്ങി134
 • മുദ്രയും പിന്നെക്കൊടുത്തമാത്യേന്ദ്രനു
 • ഭദ്രമായ്പ്പിന്നെനീ സേവിക്കയും വേണം 135
 • പടവരവുതുടരുമളവഥവഴിയിൽനിന്നുനീ
 • പരിചിനൊടു പർവ്വത പുത്രനായ്പത്രവും 136
 • കാട്ടിക്കൊടുക്കാപുനരവൻ നിന്നോടു
 • മുട്ടിച്ചുനിർബ്ബന്ധമാശുചെയ്യുംവിധൌ 137
 • വാചകം നന്നായ്പറഞ്ഞറിയിച്ചുനീ
 • സാചിവ്യമുള്ളൊരു രാക്ഷസാമാത്യനെ 138
 • മ്ലേച്ഛനെക്കൊണ്ടുപേക്ഷിപ്പിച്ചു സത്വരം
 • നിശ്ചലചിത്തനായ്പോന്നു കളകനീ” 139
 • ചണകസുതനിവപലതുമവനൊടുപേക്ഷിച്ചു
 • ചഞ്ചലമെന്നിയെ മുദ്രയും പത്രവും 140
 • കലിതമുദമതി ചതുരനായ സിദ്ധാർത്ഥകൻ
 • കരമതിലവൻ കൊടുത്തിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 141
 • “അയിസുമുഖകാര്യവും സാധിച്ചുനീയുമി-
 • ന്നഴകിനൊടുപോരികെ” ന്നാശിയും ചൊല്ലിനാൻ 142
 • അഥചണകസുത ചരണവന്ദനം ചെയ്തവൻ
 • അതിമുദിതനായ് നടന്നീടിനാനന്നേരം 143
 • നയനിപുണമതി ചണകതനയനുമനന്തരം
 • നീതിമാനാകും ക്ഷപണകൻ തന്നെയും 144
 • നിജനികടഭുവി വിരവിനോടുവിളിച്ചവൻ
 • “നമ്മുടെ ശത്രുവാം രാക്ഷസൻ തന്നെയും 145
 • ഉന്നതനാം മ്ലേച്ഛരാജനെത്തന്നെയും
 • ചെന്നുനീതങ്ങളിൽ ഭേദം വരുത്തുക” 146
 • എന്നുപദേശിച്ചവനോടു ഗൂഢമായ്
 • പിന്നെയവൻ കാലപാശികൻ തന്നെയും 147
 • ഉന്നതനാം ദണ്ഡാപ്പാശികൻ തന്നെയും
 • തിണ്ണം വിളിച്ചുകോപിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 148
 • “ക്ഷിതിപതികൾ മകുടമണിമൌര്യൻ പറകയാൽ
 • ക്ഷപണകനെയും ക്ഷണാലാട്ടിക്കളയണം 149
 • നമ്മുടെ ബന്ധുവാം പർവ്വതരാജനെ
 • ദുർമ്മന്ത്രിയായവൻ കൊന്നതറിഞ്ഞാലും 150
 • ഝടിതിപുനരപിശകടദാസനെത്തന്നെയും
 • ചായില്യമിട്ട കഴുവിന്മേലേറ്റുവിൻ 151
 • ശകടനിഹരാക്ഷസാമാത്യൻ പറകയാൽ
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നെക്കൊന്നൊടുക്കീടുവാൻ 152
 • ചിലരിവിടെ മരുവുമവർകൾക്കവൻ നിത്യവും
 • ചിലവിനു കൊടുക്കുന്നതുണ്ടെന്നുനിർണ്ണയം 153
 • അവർകളതുകേട്ടുടൻ ക്ഷപണകനെയും ക്ഷണാൽ
 • പ്രഹരമതുകൂട്ടിനാൻ ഭയമൊടവനോടിനാൻ 154
 • അഥശകടദാസനെഝടിതിപിടിപെട്ടവ-
 • രതികുപിതരായുടൻ കയറരയിലട്ടഹൊ 155
 • കൊലകരുതിയാശുതെകൊലനിലമതിങ്കല-
 • ങ്ങഴകിനൊടു വെച്ചപോതതികുപിതനായ്തദാ 156
 • അതുലബലഘാതകാനാട്ടിക്കളഞ്ഞുട-
 • നഥശകടദാസനെത്തത്ര സിദ്ധാർത്ഥകൻ 157
 • കനിവിനൊടുപാലിച്ചു കൊണ്ടവനോടുമായ്
 • പരിചിനൊടുപോയിതെരാക്ഷസം വീക്ഷിതും 158
 • നീതിമാനാകിയ വിഷ്ണുഗുപ്തനൊരു
 • ദൂതനെപ്പിന്നെ വിളിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 159
 • “ചന്ദനദാസനാം ചെട്ടിപ്രവരനെ
 • മന്ദമല്ലാതിങ്ങു കൂട്ടിനീകൊണ്ടുവാ” 160
 • ചണകസുതവചനമിതി കേട്ടുവന്ദിച്ചവൻ
 • ചന്ദനദാസന്റെ മന്ദിരം പുക്കുടൻ 161
 • ചെട്ടിക്കുലശ്രേഷ്ഠനെക്കണ്ടുചൊല്ലിനാൻ
 • ശ്രേഷ്ഠകുലോത്ഭവ ശ്രേഷ്ഠന്റെ ശാസനാൽ 162
 • “ശ്രേഷ്ടിപ്രവര! ധനപതെ! ഭൂസുര”
 • ശ്രേഷ്ഠനായുള്ള ചാണക്യനയച്ചുഞാൻ 163
 • വന്നെൻ ഭവാനെയും കൊണ്ടങ്ങു ചെല്ലുവാൻ
 • തിണ്ണം പുറപ്പെട്ടുപോരികയും വേണം” 164
 • എന്നതുകേട്ടൊരു ചന്ദനദാസനും
 • നിന്നുവിചാരം തുടങ്ങിനാനിങ്ങിനെ 165
 • “അയ്യോ! മഹാപാപി, ചാണക്യനെന്തൊന്നു
 • പയ്യവെകല്പിച്ചിരിക്കുന്നതീശ്വരാ! 166
 • ചാണക്യനെന്നു കേട്ടീടുന്നനേരത്തു
 • താനറിയാതെ നടുങ്ങുമെല്ലാവരും 167
 • ഇത്രകൃപയുമില്ലാതവരെമറ്റു
 • ധാത്രിയിലെങ്ങുമെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ 168
 • ഏതുമൊരുപിഴചെയ്യാതവർകൾക്കു-
 • മാതങ്കമുണ്ടഹൊ ചാണക്യവിപ്രനെ 169
 • ഏറ്റമപരാധമുള്ളൊരിനിക്കിഹ
 • മുറ്റും പൊറുതിയില്ലതെ വരുമല്ലൊ 170
 • എന്നുവന്നാലിന്നമാത്യകളത്രത്തെ
 • തിണ്ണമിവിടെന്നു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുഞാൻ 171
 • ചെന്നുകണ്ടീടുവാനാര്യചാണക്യനെ
 • പിന്നെയമാത്യകളത്രത്തെയുമവൻ 172
 • എന്നൊടുകൊണ്ടുവരികെന്നുചൊല്ലുമ്പോൾ
 • എന്നുമിനിക്കു കൊടുത്തുകൂടാദൃഢം 173
 • ആളയച്ചന്നേരമാശുചാണക്യനും
 • നീളെത്തിരയിക്കുമെന്റെഗൃഹത്തിങ്കൽ 174
 • കണ്ടീലയെന്നു വരുന്നോരനന്തരം
 • ഉണ്ടാവതെല്ലാമനുഭവിക്കേയുള്ളു 175
 • വിശ്വാസവഞ്ചനം ചെയ്താലമാത്യനു-
 • മീശ്വരനും വിപരീതമായ്‌വന്നുപോം 176
 • എന്നെഭരവുമേല്പിച്ചിഹരാക്ഷസൻ
 • തന്നുടെ പുത്രകളത്രാദികളെയും 177
 • എന്നുടെ മന്ദിരത്തിങ്കലാക്കിടിനാ-
 • ലെന്നാലിനിക്കിതു രക്ഷിക്കയും വേണം 178
 • ഇന്നിതുകൊണ്ടുവരുന്നതനുഭവി-
 • ക്കെന്നു വന്നൂ മറ്റൊരാവതില്ലേതുമെ” 179
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചു കല്പിച്ചു തന്നുടെ
 • ഭൃത്യനായുള്ള ധനദാസനോടവൻ 180
 • “തെറ്റെന്നമാത്യകളത്രമിവിടുന്നു
 • മറ്റൊരേടത്താശു കൊണ്ടുപോയീടു നീ” 181
 • ഇത്ഥം ധനദാസനോടു പറഞ്ഞവ-
 • നത്യന്തമാഭകലർന്ന രത്നങ്ങളും 182
 • പട്ടുകളാഭരണങ്ങൾ സുവർണ്ണങ്ങൾ
 • പെട്ടികളിൽ നിറച്ചമ്പൊടെടുപ്പിച്ചു 183
 • ചന്ദനദാസൻ പുറപ്പെട്ടു ഭൂപാല
 • മന്ദിരഗോപുരെ ചെന്നുനിന്നീടിനാൻ 184
 • ചണകസുതനൊടു തദനുദൂതനും ചൊല്ലിനാൻ
 • “ചന്ദനദാസൻ വിടകൊണ്ടുപാർക്കുന്നു” 185
 • എന്നതുകേട്ടു ചണകതനൂജനും
 • ചെന്നതുമന്നവൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ 186
 • “ചോദ്യമവനോടു ചെയ്യേണ്ടതും ഭവാ-
 • നാദ്യം മറ്റാരിനിക്കെ”ന്നിതുമൌര്യനും 187
 • രാജനിയോഗവും കൈക്കൊണ്ടവനഥ
 • രാജപുരുഷനോടിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 188
 • “ചന്ദനദാസനോടിങ്ങു വരാമെന്നു
 • ചെന്നുപറകനീ”യെന്നതു കേട്ടവൻ 189
 • ചെന്നു പറഞ്ഞാനതു കേട്ടവൻ താനും
 • മന്ദമന്ദമകം പുക്കാൻ വിനീതനായ് 190
 • അവനിസുരവരനെയവനാശുകുമ്പിട്ടുതാ-
 • നാചാരവും ചെയ്തു വാങ്ങിനിന്നീടിനാൻ 191
 • ഉചിതമതിനഥസഖലുചണകസുതനാദരാൽ
 • മാനിച്ചവനോടു മെല്ലവേചൊല്ലിനാൻ 192
 • “ചന്ദനദാസ! നിന്നെക്കണ്ടിനിക്കൊരാ-
 • നന്ദം വരുവതു ചൊല്ലാവതല്ലെടോ 193
 • കഷ്ടം നടന്നു വലഞ്ഞിതെല്ലൊഭാവാ-
 • നൊട്ടുമേവൈകാതിരിക്ക പലകമേൽ” 194
 • സമ്മാനവാക്കുകൾ കേട്ടവൻ ചൊല്ലിനാൻ
 • “ധർമ്മമല്ലാത്തതരുൾ ചെയ്യരുതല്ലോ 195
 • ഇപ്പൊളനുചിതമായുള്ള സമ്മാന-
 • മിപ്പരിഷക്കിന്നു പാർത്തുകാണുന്നേരം 196
 • ദുഃഖത്തിനുള്ളതുതന്നെ നിരൂപിക്കിൽ
 • ഒക്കെയറിഞ്ഞരുന്നിതല്ലോ ഭവാൻ 197
 • ഞാനീനിലത്തിരുന്നീടെന്നരുൾ ചെയ്കി-
 • ലൂനം വരാതെ നിന്നീടണമാവൊളം 198
 • വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഭവാനരുൾ ചെയ്കിലു-
 • മൌചിത്യമായതേ ചെയ്തുകൂടൂ ദൃഢം” 199
 • “ഞങ്ങളോടൊപ്പമിരിപ്പാൻ ഭവാനിപ്പോ-
 • ളെങ്ങുമൊരു കുറവില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും 200
 • തന്നപലകമേലേറിയിരിപ്പതി-
 • നിന്നുമടിയായ്ക”യെന്നു ചാണക്യനും 201
 • കഷ്ടമിക്കശ്മലനൊന്നുണ്ടുകണ്ടിട്ടു-
 • മൊട്ടുമെന്നോടു ഫലിക്കയില്ലെന്നവൻ 202
 • കല്പിച്ചിരുന്നാൻ നിലത്തുതന്നെപുന-
 • രപ്പോളുരചെയ്തു കൌടില്യവിപ്രനും 203
 • “ശ്രേഷ്ഠിപ്രവര! ധനപതേ! സാമ്പ്രതം
 • ശ്രേഷ്ഠനായുള്ള ഭവാനു വിശേഷിച്ചു 204
 • വാണിഭങ്ങൾക്കു കുശലമൊസന്തതം
 • നാണിയത്തോടു ലാഭങ്ങൾ വരുന്നിതൊ” 205
 • “ആര്യനായുള്ള ഭവാന്റെ ഗുണം കൊണ്ടു
 • കാര്യങ്ങൾ വാണിഭങ്ങൾക്കുണ്ടിതുകാലം” 206
 • “ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നരപാലകനാകയാൽ
 • നന്ദനരവരന്മാരാമവർകളെ 207
 • ഖേദാൽ നിരൂപിച്ചു പീഡയുണ്ടോ തദാ
 • മേദിനി തന്നിൽ പ്രജകളിലാർക്കാനും” 208
 • ചന്ദനദാസനതുകേട്ടുകർണ്ണങ്ങൾ
 • നന്നായ്ക്കരംകൊണ്ടു പൊത്തിനിന്നീടിനാൻ 209
 • “നല്ലനാം മൌര്യൻ നരപതിയാകയാൽ
 • ചൊല്ലാവതല്ലൊരു കൌതുകമെല്ലാർക്കും 210
 • പൌർണ്ണമാസിക്കുദിച്ചീടുന്ന ചന്ദ്രനും
 • പൂർണ്ണഗുണമുള്ള ചന്ദ്രഗുപ്തൻ താനും 211
 • ഏതും വിശേഷമില്ലി പ്രജകൾക്കിഹ
 • പെയ്തൊരാനന്ദം നിറയുന്നതേയുള്ളു” 212
 • “രാജഗുണത്താൽ പ്രജകൾക്കു സന്തോഷ-
 • മാശയത്തിങ്കലുണ്ടെങ്കിലിതുകാലം 213
 • എല്ലാവരും നരപാലകനായ്ക്കൊണ്ടു
 • വല്ലതുമിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്യണം” 214
 • മോദമുൾക്കൊണ്ടിഹ ചന്ദനദാസനും
 • മേദിനിദേവനോടിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 215
 • “എന്തൊന്നു ഞാനിന്നു ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള
 • തന്തരം കൂടാതരുൾ ചെയ്കയും വേണം 216
 • അർത്ഥമേതാനും നൃപനുനൽകീടുവാ-
 • നെത്രവേണമെന്നരുൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക” 217
 • ചാണക്യനുമതുകേട്ടുസഹിയാതെ
 • മാനിച്ചവനോടു പിന്നെയും ചൊല്ലിനാൻ 218
 • “ചന്ദനദാസ! നീയൊന്നു ധരിക്കണം
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്റെ രാജ്യമിതോർക്കനീ 219
 • നന്ദരാജ്യമെന്നൊരു നിനവുണ്ടെങ്കി-
 • ലിന്നുതന്നെയതുദൂരക്കളകനീ 220
 • നന്ദനൃപന്മാർക്കൊരർത്ഥാഗ്രഹമുള്ള-
 • തിന്നുമൌര്യൻ തനിക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും 221
 • അർത്ഥലാഭംകൊണ്ടു സന്തോഷവും പുന-
 • രിത്രയുമില്ലാമുരാപൌത്രനുമെടോ 222
 • ചന്ദ്രഗുപ്തനിപ്രജകൾക്കുനിത്യമാ-
 • നന്ദമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമതെന്നോർക്കനീ” 223
 • ചന്ദനദാസനും ചൊന്നാനതുനേരം
 • “ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മഹാരജനത്രെ ദൃഢം 224
 • അർത്ഥമല്ലാതെയെന്തൊന്നാൽ നൃപനിന്നു
 • ചിത്തമോദം വരുത്തേണ്ടതിഹവയം” 225
 • ശ്രേഷ്ഠകുലോത്തമൻ ചൊന്നതുകേട്ടുടൻ
 • ശ്രേഷ്ഠനാം ചാണക്യനിത്തരം ചൊല്ലിനാൻ 226
 • “രാജാവിനോടു വിപരീതമായാരു-
 • മാചരിച്ചീടായ്കിലേറ്റം പ്രിയമെടൊ” 227
 • “യാതൊരുത്തൻ നൃപനോടു വിരുദ്ധമായ്
 • നീതിശാസ്ത്രാംബുധെ കാട്ടുന്നതുമിപ്പോൾ”? 228
 • ശങ്ക കൂടാതെ പറഞ്ഞുതരുവൻ ഞാൻ
 • “എങ്കിൽ നീ തന്നെയതെന്നു ധരിച്ചാലും” 229
 • അയ്യോ ശിവ! ശിവ! ഞാനൊദയാനിധെ!
 • പൊയ്യെ പറയും ചിലർക്കു കാണായ്കയാൽ 230
 • ഇന്നു തൃണങ്ങൾ പിണങ്ങുമൊവഹ്നിയോ-
 • ടെന്നുള്ളതും ഭവാനോർത്തരുളെണമെ” 231
 • “എങ്കിലതും തുടങ്ങീ പുനരിക്കാലം
 • സങ്കടമില്ലതു കൊണ്ടിങ്ങറിഞ്ഞാലും 232
 • മൌര്യനാം ഭൂപതി തന്നോടിതുകാലം
 • വൈരം നടിച്ചിരിക്കുന്നോരമാത്യന്റെ 233
 • പുത്രകളത്രാദികളെയും നീ തവ
 • പത്തനെവെച്ചുരക്ഷിക്കുന്നതില്ലയൊ?” 234
 • “പൊയ്യായ വാക്കുകളേവം ഭവാനോടു
 • മെയ്യെ പറഞ്ഞതാരിക്കാലമീശ്വര!“ 235
 • ഭൂപാലവീരരോടേതാനുമൊന്നുകൊ-
 • ണ്ടാപത്തകപ്പെട്ടുപണ്ടുമോരൊജനം 236
 • നാട്ടിലെങ്ങാനുമിപ്പൌരജനത്തിന്റെ
 • വീട്ടിലവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ 237
 • കൊണ്ടും‌പോയ്ത്തന്റെ കുഡുംബത്തെയും വെച്ചു
 • മണ്ടിമറുനാടുതേടുമറികനീ 238
 • എന്നാലതിനെമറയ്ക്കുമാറില്ലാരും
 • നിന്നെയൊഴിച്ചു ധരണിയിൽ നിർണ്ണയം” 239
 • “അങ്ങിനെ കേട്ടതു നേരുതന്നെപുന-
 • രെങ്ങുമതിന്നൊരുവാട്ടമില്ലേതുമെ 240
 • മന്ത്രിപ്രവരൻപുറപ്പെട്ടുപോയനാ-
 • ളന്തിക്കവൻ പുനരെന്റെ ഗൃഹത്തിങ്കൽ 241
 • കൊണ്ടുവന്നാക്കി കളത്രത്തെയും പിന്നെ
 • ക്കൊണ്ടുപോയാനുദിക്കുന്നതിനുമുന്നമെ” 242
 • “മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു നീയില്ലെന്നതുതന്നെ
 • പിന്നെപ്പറഞ്ഞതുണെന്നതുമെങ്ങിനെ? 243
 • വാക്കിനു തങ്ങളിൽ ചേർച്ചയില്ലേതുമെ
 • ഭോഷ്കുപറഞ്ഞാൽ മടങ്ങുകയില്ലെടോ 244
 • നേരുകേടായിപ്പറയുന്നനേരവും
 • ചേരുന്നതെപറഞ്ഞാൽ നിരപ്പൂദൃഢം” 245
 • നേരുകേടേതും പറഞ്ഞീല ഞാനിന്നു
 • നേരൊഴിഞ്ഞേതുമിനിക്കില്ല നിർണ്ണയം “ 246
 • “ചന്ദനദാസ! ഞാൻ ചൊന്നതു കേൾക്ക നീ
 • എന്തിനോരോ തരം വ്യാജം തുടങ്ങുന്നു? 247
 • മന്ത്രിപ്രവരന്റെ ഭാര്യയെ നൽകുക
 • ചന്ദ്രഗുപ്താവനീനാഥനായ്ക്കൊണ്ടെടൊ!“ 248
 • “ആര്യചാണക്യ! മഹീസുരരത്നമെ!
 • മൌര്യാമഹീപതിക്കുകൊടുത്തീടുവാൻ 249
 • രാക്ഷസാമാത്യകളത്രമെന്മന്ദിരെ
 • സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതുമില്ല ഞാൻ 250
 • അന്നക്കലശലിൽ കൊണ്ടുവന്നീടിനാൻ
 • പിന്നെപ്പുലർകാലെക്കൊണ്ടുപോയീടിനാൻ” 251
 • “എങ്കിലെവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയാനെന്നു
 • ശങ്കാവിഹീനം പറകയും വേണം നീ” 252
 • “എങ്ങുപോയെന്നതും ഞാനറിഞ്ഞീലേതു-
 • മെങ്ങിനെ ഞാനറിയുന്നു ദയാനിധെ!“ 253
 • ചന്ദനദാസനോടാശുചാണക്യനും
 • മന്ദഹാസം പൂണ്ടു പിന്നെയും ചൊല്ലിനാൻ 254
 • “ചന്ദനദാസനീനല്ലതിനല്ലകേ-
 • ളിന്നുതുടങ്ങുന്നതെന്നുമറിഞ്ഞാലും 255
 • ഏതുമൊന്നുമറിയുന്നതില്ലേ ഭവാൻ?
 • ചേത്സി നന്നായ് നിരൂപിച്ചു ചൊല്ലുനീ 256
 • ആപത്തുവന്നു തലയിൽ കരേറിയാ-
 • ലാവതെന്തെന്നു വിചാരിക്കയും വേണം 257
 • നന്ദനൃപന്മാരെ ഞാനെന്നതുപോലെ
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നെ രാക്ഷസാമാത്യനും 258
 • നാശം വരുത്തുമെന്നുണ്ടുനിനക്കുമൊ-
 • രാശപുനരതുസാധിക്കയില്ലെടൊ 259
 • നയവിപുലബലമുടയവർകളായുള്ളതു
 • നക്രനാസാദികളാകുന്ന മന്ത്രികൾ 260
 • തെളിവിനൊടു ധരണിപതി നന്ദനനുള്ളനാൾ
 • തിറമൊടിഹലക്ഷ്മിയെക്കെട്ടിനിർത്തീടിനാർ 261
 • അക്കെട്ടഴിച്ചു ഞാൻ മൌര്യതനയങ്കൽ
 • നിൽക്കട്ടെയെന്നുറപ്പിച്ചു കെട്ടീടിനേൻ 262
 • ഇക്കെട്ടഴിച്ചു കെട്ടീടുവാൻ പാരിതി-
 • ലിക്കണ്ടവരാരുമില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും 263
 • ദ്വിരദവരരുധിരകണസേകശോണാഭയാൽ
 • തെളിവിനൊടുസന്ധ്യക്കരുണയായ്മിന്നുന്ന 264
 • ശിശിരകരമഹിതകലയെന്നപോലെയൊരു
 • സിംഹവദനത്തിലുള്ളൊരു ദംഷ്ട്രയെ 265
 • പരിചൊടുപറിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങു പോന്നീടുവാൻ
 • പാരതിലേവൻ നിനെക്കുന്നതോർക്കനീ” 266
 • വിവിധമിതികേട്ടുടൻ ശ്രേഷ്ഠിപ്രവരനും
 • വിഗതഭയമിങ്ങിനേ ചിന്തചെയ്തീടിനാൻ 267
 • “പലവിരുതുവാക്കിനുണ്ടെന്നുവരികിലും
 • ഫലമിനിയറിഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നതെവേണ്ടൂ” 268
 • അഗ്രകുലൊത്തമനാകിയചാണക്യ-
 • നുഗ്രമായ്പിന്നെയും ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ 269
 • “ശ്രേഷ്ഠികുലശ്രേഷ്ഠകേട്ടാലുമെങ്കിൽ നീ
 • കാട്ടുന്നദുർന്നയം കൊണ്ടുള്ളനുഭവം 270
 • ദുഷ്ടൻ ക്ഷപണകൻ ചെയ്ത ദോഷം കൊണ്ടു
 • നാട്ടീന്നുപോയതു കേട്ടില്ലയൊഭവാൻ 271
 • പിന്നെ ശകടദാസൻ ചെയ്ത ദോഷത്താൽ
 • ചെന്നവൻ കാലപുരിപുക്കിരിക്കുന്നു 272
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മഹാരാജനിതുകാലം
 • ചന്ദനദാസനിൻ ശാഠ്യകർമ്മങ്ങളെ 273
 • ഒട്ടും സഹിക്കയില്ലെന്നുവന്നാൽ ഭവാൻ
 • കഷ്ടമാം ദണ്ഡമനുഭവിക്കുമെല്ലൊ 274
 • എന്നതുകൊണ്ടു നിനക്കു ഞാൻ ബന്ധുവായ്
 • ചൊന്നതു കേൾക്ക നല്ലൂ തവ നിർണ്ണയം 275
 • കാൽക്ഷണം വൈകാതെ രാജാജ്ഞയാഭവാൻ
 • രാക്ഷസൻ തന്റെ കളത്രത്തേയും നൽകി 276
 • ചിത്രമായുള്ള രാജപ്രസാദങ്ങളും
 • എത്രയും നന്നായനുഭവിച്ചീടെടൊ” 277
 • ഉള്ളതേ തന്നുകൂടൂ മമനിർണ്ണയം
 • ഇല്ലാത്തതെങ്ങിനെ നൽകുന്നു ഞാനഹൊ 278
 • “ഇല്ലയൊരാക്ഷസൻ തന്റെ കളത്രത്തെ
 • ചൊല്ലുനീവെച്ചു രക്ഷിക്കുന്നതില്ലയൊ 279
 • നിന്റെ കളത്രത്തെയും പ്രാണനെയുമാ-
 • രാന്റെകളത്രത്തെക്കൊണ്ടുതടുത്തുനീ 280
 • കാത്തുകൊണ്ടീടുവാനാവിർഭവിക്കനിൻ
 • ചിത്തത്തിലെന്നെഗുണംവരൂനിർണ്ണയം” 281
 • “ഭീഷണമായുള്ള വാക്കുകളെന്തിനു
 • ദോഷവിഹീനനാമെന്നോടുചൊല്ലുന്നു 282
 • സത്യമമാത്യകളത്രമെൻ പത്തനെ
 • നിത്യവും വെച്ചു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നുഞാൻ 283
 • എന്നും തരികയുമില്ലെന്നു നിർണ്ണയം
 • എന്നാൽ വരുത്തുവതൊക്കെ വരുത്തുക 284
 • ഇല്ലെന്നു നൂറുരു ചൊല്ലിയാലും പുന-
 • രില്ലവിശ്വാസമെന്നാലെന്തുചെയ്‌വതും” 285
 • “ഇത്തൊഴിൽ താവകം നന്നല്ല നിർണ്ണയം
 • ചിത്തത്തിൽ നിശ്ചയം വന്നിതൊ ചൊല്ലുനീ” 286
 • “നന്നായുറച്ചിളകാതൊരു നിശ്ചയം
 • വന്നുകിടക്കുന്നിതില്ലൊരു സംശയം “ 287
 • ഇത്തരം സാമദാനാദികൾ കൊണ്ടവൻ
 • ചിത്തമിളകാതെ കണ്ടു ചാണക്യനും 288
 • എത്രയും ചന്ദനദാസനെ മാനിച്ചു
 • ചിത്രമിവൻ തൊഴിലെന്നു നിരൂപിച്ചാൻ 289
 • പിന്നെയും ശ്രേഷ്ഠിവരനൊടുചൊല്ലിനാൻ
 • നിർണ്ണയം നന്നായി വന്നിതൊ മാനസെ?” 290
 • എന്നു ചാണക്യൻ പറഞ്ഞോരനന്തരം
 • “നിർണ്ണയം വന്നിതെ”ന്നാൻ മണികാരനും 291
 • അതികുപിതനായുടൻ ചാണക്യവിപ്രനു-
 • മസിലതയുലച്ചു നിന്നിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 292
 • “ഝടിതിതവഗളതല മറുപ്പനിന്നേഷുഞാൻ
 • ചന്ദ്രഗുപ്താവനീശാജ്ഞയാദുർമ്മതെ 293
 • ഖലവണിജ! ശഠഹൃദയ! സാമ്പ്രതം നിന്നെയും
 • കാത്തുകൊണ്ടീടുമോ രാക്ഷസൻ വന്നിപ്പോൾ 294
 • വാളുമെടുത്തു കോപിച്ചു ചാണക്യനും
 • ചീളെന്നു പാഞ്ഞു വരുന്നതു കണ്ടഥ 295
 • ചന്ദനദാസനും ചഞ്ചലം കൂടാതെ
 • മന്ദഹാസം കലർന്നിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 296
 • “ഏതുമൊരുഭയമില്ലമമഭവാൻ
 • ചാതുര്യമോടു തലയറുത്തീടുക 297
 • എന്നുടെ കണ്ഠവുമങ്ങുള്ളവാളുമാ-
 • യൊന്നിച്ചുവന്നാൽ മടിക്കേണമോ പിന്നെ 298
 • ആരുമിഹവന്നു കൈപിടിപ്പാനില്ല
 • നേരേ തലയിതാ വെട്ടീടുക ഭവാൻ” 299
 • ചന്ദനദാസനീവണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോൾ
 • മന്ദിച്ചുവാങ്ങിനിന്നാൻ ചണകാത്മജൻ 300
 • ഉൾക്കരളിൽ കിളരുന്നോരു കോപേന
 • ചിക്കനെച്ചാണക്യവിപ്രകുലോത്തമൻ 301
 • അക്കാലപാശികൻ തന്നെയുമന്നേരം
 • മൂർഖനാകും ദണ്ഡപാശികൻ തന്നെയും 302
 • ചന്തമോടാശുവിളിച്ചീടിനാനഥ
 • കുന്തവുമേന്തിപ്പിടിച്ചവരും വന്നാർ 303
 • “അന്ധനായ്മന്ത്രിക്കു ബന്ധുവായീടുന്ന
 • ചന്ദനദാസനായുള്ളോരിവനെയും 304
 • ബന്ധിച്ചിവന്റെ കളത്രപുത്രാദിയും
 • ബന്ധുക്കളായവനുള്ള ജനത്തെയും 305
 • കൊണ്ടുചെന്നന്ധതാമിസ്രാസമാനമാം
 • കുണ്ടറതന്നിലിട്ടീടുക വൈകാതെ 306
 • എന്നല്ലിവനുള്ള ഭണ്ഡാരമൊക്കവെ
 • തിണ്ണ കവർന്നിങ്ങുകൊണ്ടുപോന്നീടുക 307
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നൃപനിങ്ങിനെ കല്പിച്ചു
 • ചന്ദനദാസനോടെന്നറിഞ്ഞീടുവിൻ” 308
 • ചണകസുതവചനമഥകുടുമയൊടു കേട്ടോരു
 • ചന്ദനദാസനുമന്തരാചിന്തിച്ചാൻ 309
 • “സുഹൃദിമമകരുണപുനരേറ്റമുണ്ടാകയാൽ
 • സർവ്വസ്വഹാനിവരികെന്നതും വന്നൂ 310
 • ബന്ധുനിമിത്തം വരുന്ന വിപത്തുകൾ
 • സന്തതമൊക്കെസ്സഹിക്കെന്നതേവരൂ” 311
 • എന്നുനിരൂപിച്ചുനിൽക്കുന്നനേരത്തു
 • ചെന്നുപിടിച്ചിതുചന്ദനദാസനെ 312
 • കാലാന്തകോപന്മാരായ് മരുവുന്ന
 • കാലപാശാഖ്യനും ദണ്ഡപാശാഖ്യനും 313
 • കാലും കരവും വരിഞ്ഞവൻ തന്നുടെ
 • കാലദോഷത്താലവർകളിരുവരും 314
 • പുത്രകളത്രാദികളോടുകൂടിയ-
 • ങ്ങെത്രയും ഭീഷണമായിപ്പറഞ്ഞവർ 315
 • കണ്ടകപാഷാണസഞ്ചിതമായുള്ള
 • കുണ്ടറ തന്നിൽ പിടിച്ചു തള്ളീടിനാർ 316
 • വാതിലും പിന്നെയമച്ചുപൂട്ടീടിനാൻ
 • ഭീതിപൂണ്ടയ്യൊവിധിബലമെന്നോർത്തു 317
 • ചേതസിവന്നോരഴൽ പൂണ്ടവർകളും
 • ആതുരന്മാരായതിൽ കിടന്നീടിനാർ 318
 • പിന്നെയവർകളും മറ്റുള്ളവരുമായ്
 • ചന്ദനദാസന്റെ വീട്ടിലകം പുക്കു 319
 • അറ്റമില്ലാതോളമുള്ള നിധികളും
 • അറ്റമില്ലാതുള്ളൊരാഭരണങ്ങളും 320
 • വൈഡൂര്യപത്മരാഗേന്ദ്രനീലാദിയാം
 • വൈശിഷ്ട്യമുള്ള രത്നങ്ങൾ നിറച്ചുള്ള 321
 • രത്നകുംഭങ്ങളവധികൂടാതെയും
 • രത്നം പതിച്ചുള്ള ഛത്രഗണങ്ങളും 322
 • സ്വർണ്ണങ്ങൾ കണ്ടിക്കണക്കിൽ നിർമ്മിച്ചുള്ള-
 • തെണ്ണമില്ലാതോളമെന്നേപറയാവു 323
 • പട്ടുകളോരോതരം നിറച്ചീടുന്ന
 • പെട്ടികളുമോലപ്പെട്ടിപാത്രങ്ങളും 324
 • ഒക്കവെകുത്തിക്കവർന്നുകൊണ്ടന്നവർ
 • വെക്കം നൃപനുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചീടിനാർ 325
 • ചന്ദനദാസനുള്ളർത്ഥമെപ്പേരുമെ
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തനിക്കായോരനന്തരം 326
 • സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടു കൌടില്യവിപ്രനും
 • അന്തക്കരണത്തിലിങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാൻ 327
 • “രാക്ഷസാമാത്യനെച്ചൊല്ലിയിവനിന്നു-
 • പേക്ഷിക്കുമെല്ലൊനിജമായജീവിതം 328
 • ചന്ദനദാസനെ കൊല്ലുന്ന നേരത്തു
 • മന്ത്രിപ്രവരൻ മരിക്കുമെന്നും ദൃഢം 329
 • സാരമായുള്ളതു സാധിപ്പതിനൊരു-
 • കാരണമായ്‌വരും ചന്ദനദാസനും” 330
 • ഇത്ഥമോരോതരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു
 • പൃഥ്വീസുരേന്ദ്രനിരിക്കും ദശാന്തരേ 331
 • ഭദ്രഭടനും പുരുഷദത്താഖ്യനും
 • ഭദ്രബലമുള്ള ഡിംകാരതന്താനും 332
 • വമ്പനായുള്ള ബലഗുപ്തനും പിന്നെ
 • കമ്പമില്ലാതൊരു രാജസേനൻ താനും 333
 • ഉത്തമനായുള്ള രോഹിതാക്ഷൻ താനും
 • ശക്തൻ വിജയവർമ്മാവെന്ന വീരനും 334
 • ഉത്തമമന്ത്രിയായ് തത്ര വാണീടുന്ന
 • ബുദ്ധിമാനാം ഭാഗുരായണനെന്നിവർ 335
 • മുന്നം പുറപ്പെട്ടു പോയതു ചിന്തിച്ചു
 • വന്നിതു സങ്കടം നാട്ടിലുള്ളോർകൾക്കും 336
 • കൌടില്യനെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞവ-
 • ർക്കാടലുണ്ടായതും പോക്കിനാനന്നേരം 337
 • വിഷ്ണുഗുപ്തന്റെ നിയോഗവും കൈക്കൊണ്ടു
 • ധൃഷ്ടനാകും ഭാഗുരായണമന്ത്രിയും 338
 • വിരവിനൊടുബതമലയകേതുതന്നെക്കണ്ടു
 • വിശ്വാസമുള്ളൊരു മന്ത്രിയായീടിനാൻ 339
 • അവനുമതുകാലമപ്പർവ്വതരാജനോ-
 • ടൌചിത്യമായതു പാർത്തു ചൊല്ലീടിനാൻ 340
 • “വരസചിവനായുള്ള രാക്ഷസമന്ത്രിക്കു
 • തൂമയോടൊന്നു സമ്മാനിക്കയും വേണം” 341
 • പ്രിയസചിവനയവചനനിശമദശാന്തരെ
 • പർവ്വതപുത്രനും രാക്ഷസാമാത്യനെ 342
 • ചൊല്ലിവിട്ടിങ്ങു വരുത്തിയവനോടു
 • ചൊല്ലിനാനെത്രയും നല്ല മധുരമായ് 343
 • “കോപ്പുകളൊന്നും ഭവാനില്ലയാഞ്ഞഹൊ
 • ഉൾപ്പൂവിലുണ്ടൊരു ഖേദമെനിക്കെടൊ 344
 • സ്വാമിവിനാശം നിനച്ചുഭവാനൊരു
 • കാമമൊന്നിങ്കലുമില്ലെന്നിരിക്കിലും 345
 • ഞാനൊരു ഭൂഷണം തന്നാലതുഭവാൻ
 • മാനിച്ചലംകരിക്കേണം മഹാമതേ” 346
 • ഇത്ഥമുരചെയ്തു തന്റെ കഴുത്തീന്നു
 • സത്വരം നല്ലൊരു മാലയഴിച്ചവൻ 347
 • മന്ത്രിപ്രവരനു കാട്ടിയ നേരത്തു
 • സന്താപമുൾക്കൊണ്ടവനുമുരചെയ്താൻ 348
 • “ശൂര! സുകുമാര! വീരശിഖാമണെ!
 • തീരാത ദുഃഖങ്ങളുണ്ടെന്നിരിക്കിലും 349
 • ചിന്തിക്കുമാറില്ല മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞതു
 • എന്തു ഫലമതു ചിന്തിച്ചിനിക്കഹോ 350
 • നിന്തിരുവുള്ളമെന്നെക്കുറിച്ചുണ്ടെങ്കി-
 • ലെന്തിനിക്കുള്ളതു സങ്കടം ഭൂപതെ 351
 • വീര്യവും കോപവും നാണവും ഖേദവും
 • ശൌര്യവുമില്ലാതെയുള്ള ദേഹത്തിന്മേൽ352
 • ചേരുകയില്ലാഭവാൻ തന്ന ഭൂഷണം
 • പോരാത്തഞാനെന്തു വാങ്ങുന്നതും പിന്നെ 353
 • മൌര്യനിരിക്കുമെഴുനിലമാടത്തിൽ
 • വീര്യമേറീടുന്ന സിംഹാസനമേറി 354
 • കാണ്മാൻ ഭവാനെയവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ
 • വാങ്ങാമിതന്നുഞാനേതും മടിയാതെ” 355
 • എന്നതുകേട്ടു മലയകേതു താനും
 • മന്ദസ്മിതം ചെയ്തവനോടു ചൊല്ലിനാൻ 356
 • “അതിനെളുതു തവമനസി കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കി-
 • ലന്നുതരുവാനിതല്ലെന്നറികെടോ 357
 • ഇന്നിതുവാങ്ങുക വേണം ഭവാൻ പുന-
 • രെന്നെക്കുറിച്ചൊരു കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ” 358
 • ഇങ്ങിനെ കേട്ടു പറഞ്ഞാനമാത്യനും
 • “അങ്ങൊത്തവണ്ണമനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളുക” 359
 • പർവ്വതപുത്രനതുകേട്ടനേരത്തു
 • ദിവ്യമായുള്ളൊരു പൊന്മണിമാലയും 360
 • മോദമുൾക്കൊണ്ടു മന്ത്രീന്ദ്രൻ കഴുത്തില-
 • ങ്ങാദരപൂർവ്വമലംകരിച്ചീടിനാൻ 361
 • സന്തോഷമാർന്നവൻ യാത്ര പറഞ്ഞിതു
 • മന്ത്രിപ്രവരൻ പുരം പുക്കു മേവിനാൻ 362
 • “രാക്ഷസനായുള്ളമാത്യപ്രവരനു
 • സാക്ഷാൽ സഖിയാം വിരാധഗുപ്താഖ്യനും 363
 • കെൽ‌പ്പുള്ള രാക്ഷസൻ തന്റെ നിയോഗത്താൽ
 • ശില്പമായോരാഹിതുണ്ഡികവേഷമായ് 364
 • പാമ്പിൻ കുലടകൾ കെട്ടിയെടുത്തവൻ
 • പാമ്പുമാടിച്ചുനടന്നുകൊണ്ടക്കാലം 365
 • പുഷ്പപുരത്തിങ്കലുള്ളൊരുവൃത്താന്ത-
 • മെപ്പേരുമേയറിഞ്ഞിങ്ങു വന്നീടിനാൻ 366
 • ഉത്തമമന്ത്രിതന്മുമ്പിലവൻ താനും
 • ചിത്താകുലതയാ ചെന്നുനിന്നീടിനാൻ 367
 • നല്ലനായുള്ള വിരാധഗുപ്തൻ തന്നെ
 • വല്ലാതെയുള്ള ഹിതുൺദികവേഷമായ് 368
 • കണ്ടതുനേരമമാത്യപ്രവരനു-
 • മുണ്ടായതില്ലവനാരെന്നതും തദാ 369
 • പിന്നെയും പിന്നെയും സൂക്ഷിച്ച നേരത്തു
 • ധന്യനാം മന്ത്രിക്കു തന്നുള്ളിലുണ്ടായി 370
 • ഉണ്ടായനേരമമാത്യപ്രവരനു-
 • മുണ്ടായ ദുഃഖേന വേഗാലെഴുന്നേറ്റു 371
 • കണ്ണുനീരോലോലവീണും പരവശാൽ
 • നന്നായവനെ മുറുകത്തഴുകിനാൻ 372
 • കയ്യും പിടിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്നു താൻ
 • പര്യങ്കസീമനി നന്നായിരുത്തിനാൻ 373
 • താനുമിരുന്നു പുനരവൻ തന്നോടു
 • ദീനനായേവം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ 374
 • “കഷ്ടം കുറവന്റെ വേഷം ധരിക്കയാ-
 • ലൊട്ടും ഭവാനെയറിഞ്ഞീല ഞാനഹോ 375
 • മംഗലരൂപനായ്ക്കണ്ടൊരുനിന്നെഞാ-
 • നിങ്ങിനെ കണ്ടേനിതു കാലമീശ്വര. 376
 • ഭൂപാലവീരനായുള്ളോരു നമ്മുടെ
 • ദേവനാം സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിയുള്ളോരുനാൾ 377
 • ആപാദചൂഡമണിഞ്ഞാഭരണങ്ങ-
 • ളാവോളമുള്ള പദവിയോടും കൂടി 378
 • കേവലം നിന്നെ ഞാൻ കാണുമാറാകുവാ-
 • നാവതില്ലല്ലൊ വിധിവിഹിതമിദം” 379
 • ഇത്ഥം പറഞ്ഞുമോരോന്നെനിരൂപിച്ചും
 • ചിത്തവിഷാദാൽ കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ 380
 • *മന്ത്രിപ്രവരൻ കരയുന്നതുനേര-
 • മന്ത്രം കൂടാതവനുമുരുശോകം 381
 • മന്ദമന്ദം തലോടിക്കൊണ്ടമാത്യനെ
 • മന്ദം വിരാധഗുപ്തൻ പറഞ്ഞീടിനാൻ 382
 • “അലമലമിതരുതരുതുദുഃഖം മഹാമതെ
 • ആശുഭവാനിഹഞങ്ങളെയൊക്കവെ 383
 • കനിവിനൊടു പണ്ടുള്ളപോലേപദവിയെ
 • കാലാന്തരംകൊണ്ടനുഭവിപ്പിച്ചീടും.”384
 • നീതിമാനാകിയരാക്ഷസൻപിന്നെയു-
 • മാതുരനായവൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ 385
 • “കഷ്ടമത്രെതുലോം പാർത്തുകാണുന്നേരം
 • നഷ്ടമായ്‌വന്നിതുനന്ദകുലംസഖേ! 386
 • വൃഷ്ണികുലം മുനിശാപാലതുപോലെ
 • വിഷ്ണുഗുപ്തൻ തന്റെ ദുർന്നയം കൊണ്ടഹൊ 387
 • നന്ദകുലത്തിനുവന്നിതുനാശവും
 • മന്ദനായുള്ള ഞാൻ ശേഷിക്കയും ചെയ്തു 388
 • അന്നുഞാൻ ചാകാതിരിപ്പാനവകാശം
 • മന്നരിൽ സ്നേഹമില്ലായ്കയുമല്ല കേൾ 389
 • മാനുഷഭൂതിയിലാശകൊണ്ടുമല്ല
 • പ്രാണവിനാശഭയംകൊണ്ടുമല്ലെടോ 390
 • ഇത്തരങ്ങൾ നിരൂപിച്ചല്ലെടോസഖേ
 • നിത്യം പരദാസ്യമേറ്റുതന്നെവയം 391
 • സ്വർഗ്ഗെമരുവും മമഭൂപതിക്കരി
 • വർഗ്ഗമശേഷമൊടുക്കുന്നനേരത്തു 392
 • സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്നുതോർത്തുഞാൻ
 • സന്തതമാവതു ചെയ്യുന്നതുമെടൊ 393
 • ഒന്നുകൊണ്ടും ഫലിക്കുന്നതുമില്ലതി-
 • നൊന്നുനിരൂപിച്ചാലൊക്കയും നിഷ്ഫലം 394
 • ഭിത്തിയുണ്ടെങ്കിലെ ചിത്രമുള്ളൂസഖെ-
 • യിത്രനയപ്രയോഗങ്ങൾക്കു കിം ഫലം 395
 • സ്വാമിവിനാശം നിനച്ചു നിനച്ചൊരു
 • കാമവുമില്ലിനിക്കൊന്നിങ്കലുമെടൊ 396
 • രാത്രിയിൽ ചെന്നുകിടന്നാലുറക്കവു-
 • മോർത്തോർത്തോരോതരമില്ലനിക്കൊട്ടുമെ 397
 • അറ്റമില്ലാതൊരു ദുഃഖം മുഴുക്കയാൽ
 • ചോറ്റിനുമില്ലരുചിയേതുമെസഖെ! 398
 • എന്നുടെ സ്വാമിയാം നന്ദമഹീപതി
 • എന്നെയീവണ്ണമാക്കിച്ചമച്ചീടിനാൻ 399
 • രാക്ഷസനെന്നുള്ളതൊട്ടേടമേയുള്ളു
 • കാൽക്ഷണമെന്നെപ്പിരിഞ്ഞാൽ പൊറുക്കുമൊ 400
 • ഞാനൊരു കാര്യം നിരൂപിച്ചറിയിച്ചാൽ
 • മാനസെ ഭൂപനു കാര്യമതുതന്നെ 401
 • ബന്ധുവായുള്ളൊരു ചന്ദനദാസന്റെ
 • മന്ദിരത്തിങ്കൽ കുടുംബത്തെയും വെച്ചു 402
 • ധൈര്യമുൾക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടുപോന്നു ഞാൻ
 • കാര്യമല്ലാതൊന്നു ചെയ്തതുമില്ലെടൊ 403
 • ബന്ധുജനമനോധൈര്യമുണ്ടാവതി-
 • നെന്തൊന്നു വേണ്ടതെന്നാലതും ചെയ്തു ഞാൻ 404
 • തീക്ഷ്ണനായുള്ളൊരു മൌര്യനെക്കൊല്ലുവാൻ
 • തീക്ഷ്ണരസവാദികളെയും കല്പിച്ചു 405
 • അതിനവർകളെ ഭരിച്ചീടുവാനായി ഞാൻ
 • അഥശകടദാസനെ കല്പിക്കയും ചെയ്തു 406
 • അനുദിനമരാതിവൃത്താന്തമറിവതി-
 • നതിനിപുണരാം ക്ഷപണാദികൾ തമ്മെയും 407
 • കുസുമപുരിതന്നിലങ്ങാക്കീട്ടുമുണ്ടഹൊ
 • കിമിഹഫലമെന്നുതോന്നുന്നതുമുണ്ടെടോ 408
 • എന്നുടെ സ്വാമിയാം സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിതാൻ
 • തന്നുടെ മക്കളാം മൌര്യാദി ദുഷ്ടരെ 409
 • ശാർദ്ദൂലപോതങ്ങളെപ്പോലെ പോറ്റിനാൻ
 • നിർദ്ദയനിന്നവരിൽ വെച്ചൊരു ദുഷ്ടൻ 410
 • കാരണമായ്‌വന്നു ഭൂപനു നാശവും
 • മാറുമൊതാപമിനിക്കതു ചിന്തിച്ചാൽ 411
 • എന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ കാലാന്തരം കൊണ്ടു
 • മന്നനായ്‌വാഴുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നെ 412
 • കൊന്നു പരിഭവം തീർത്തുകൊൾവൻ ദൈവ-
 • മിന്നൊരു വർമ്മമായ് നിന്നീലവനെങ്കിൽ 413
 • കനിവിനൊടു കുസുമപുരവൃത്താന്തമൊക്കവെ
 • കഥയകഥയാശു കേൾക്കേണമെടൊസഖെ” 414
 • ഇത്ഥമാകർണ്ണ്യവിരാധഗുപ്തന്താനു-
 • മുത്തമാമാത്യനോടോർത്തു ചൊല്ലീടിനാൻ 415
 • “ഏതൊരുദിക്കു പിടിച്ചുപറ്യേണ്ട
 • തേതുമറിഞ്ഞീല ഞാനെന്നറിഞ്ഞാലും” 416
 • എന്നതുകേട്ടുകുലമന്ത്രിവീരനും
 • ചൊന്നാൻ വിരാധഗുപ്താഖ്യനോടിങ്ങിനെ 417
 • “ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ പുരപ്രവേശാദിയും
 • മന്ദനാം മൌര്യനെക്കൊന്നുകളവാനായ് 418
 • തീക്ഷ്ണരസവാദികളാമവർകളും
 • രൂക്ഷതയോടെന്തു ചെയ്തതെന്നുള്ളതും 419
 • ദാരുവർമ്മാവുമംബഷ്ഠനുംവെദ്യനും
 • ഘോരമായെന്തൊന്നു ചെയ്തതെന്നുള്ളതും 420
 • ശത്രുജനത്തിൻ പ്രവൃത്തിയെന്തെന്നതും
 • ഇത്തരമൊക്കെപ്പറകനീവൈകാതെ” 421
 • എന്നതുകേട്ടുവിരാധഗുപ്തൻ തദാ
 • മന്ദസ്മിതം ചെയ്തവനോടു ചൊല്ലിനാൻ 422
 • “ഒന്നും ഫലിച്ചീല പിന്നെയവർകൾക്കു
 • വന്നിതുനാശവുമെന്നെപറയേണ്ടു 423
 • ദാരുവർമ്മാവിന്റെ യന്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ
 • മൌര്യനല്ലംബഷ്ഠനായി ഫലിച്ചിതു 424
 • ദാരുവർമ്മാവഥ മൌര്യനെന്നോർത്തുള്ളിൽ
 • വൈരോധകനെയും കൊന്നാനതുനേരം 425
 • പൌരജനങ്ങളും മ്ലേച്ഛരുമായ്പ്പിന്നെ
 • ദാരുവർമ്മാവിനേയും തച്ചുകൊന്നിതെ” 426
 • ആർക്കറിയാമഹൊ ചാണക്യനീതിക-
 • ളൊക്കവേയുമവൻ തന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ 427
 • ഭോഷനായുള്ള ഭിഷക്കിനെക്കൊണ്ടവൻ
 • ദോഷചൂർണ്ണമതുതന്നെ ഭുജിപ്പിച്ചു 428
 • കൊല്ലിച്ചിതു ചണകാത്മജൻ പിന്നെയും
 • നല്ല ധനവാൻ പ്രമോദകൻ തന്നെയും 429
 • ക്ഷോഭമുൾക്കൊണ്ടു ധനങ്കണ്ടുകൊല്ലിച്ചു
 • ബീഭത്സനാദികൾ തന്നെയും കൊന്നിതെ” 430
 • ബന്ധുവൃത്താന്തങ്ങളിങ്ങിനെ കേട്ടുട-
 • നന്തരാദുഃഖേന ചൊല്ലിനാൻ രാക്ഷസൻ 431
 • “അയ്യോ നിരൂപിച്ചു കാൺക നീ മൌര്യന്റെ
 • ദൈവാനുകൂല്യങ്ങളെന്തു ചൊല്ലാവതും 432
 • പൂർവ്വമവനെ വധിപ്പാൻ നിയോഗിച്ച
 • സർവ്വമനോഹരിയാം വിഷകന്യക 433
 • ഉർവ്വീപതിയായ മൌര്യനു തട്ടാതെ
 • പർവ്വതരാജന്നകപ്പെട്ടിതുബലാൽ 434
 • അർദ്ധരാജ്യത്തെ ഹരിപ്പാനിരുന്നവൻ
 • ചത്തതും മൌര്യനൊരു ഗുണമായ്‌വന്നു 435
 • കർണ്ണൻ പുരാമഹാഭരതസംഗരെ
 • വിണ്ണവർ നാഥൻ കൊടുത്തോരു വേൽ കൊണ്ടു 436
 • അർജ്ജുനന്തന്നെക്കുലചെയ്കവേണമെ-
 • ന്നുജ്ജ്വലവീരനായ് വാഴും ദശാന്തരെ 437
 • കൃഷ്ണന്തിരുവടി, തൻ വൈഭവം കൊണ്ടു
 • ജിഷ്ണുവിന്നേലാതെ വേലതുകൊണ്ടഥ 438
 • നന്നായ്മരണം ഘടോൽക്കവനാകിയോ-
 • രെന്നുടെ പേരുടയോനുമാക്കീടിനാൻ; 439
 • എന്നപോലെ ഞാൻ ക്ഷപണകൻ തന്നൊരു
 • കന്യാവിഷം കൊണ്ടു മൌര്യനെക്കൊല്ലുവാൻ 440
 • കല്പിച്ചതാശു ചാണക്യൻ നയം കൊണ്ടു
 • കെല്പോടു പർവ്വതരാജനാക്കിടിനാൻ 441
 • കർണ്ണന്റെ വേൽ കൊണ്ടുമെൻ വിഷനാരിയും
 • തിണ്ണമൊരു പുമാനെക്കൊല്ലുകേയുള്ളു 442
 • ഞങ്ങൾക്കിരുവർക്കും വേലും തരുണിയും
 • എങ്ങുമേലാക്കിന്നു തട്ടിയതുമില്ല; 443
 • വിഷ്ണുഗുപ്തനിന്നു പാർത്തുകാണുന്നേരം
 • കൃഷ്ണൻ തിരുവടിക്കൊത്തവൻ നിർണ്ണയം; 444
 • നന്നുനന്നേറ്റം നയങ്ങളവനുടെ
 • യെന്നതുതന്നെ പറഞ്ഞുകൂടൂസഖെ! 445
 • പിന്നെയെന്തെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചതുമവൻ?”
 • എന്നതുകേട്ടുവിരാധഗുപ്തൻ ചൊന്നാൻ
 • “പിന്നെപ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലൊകേട്ടാലും 446
 • പർവ്വതരാജനെക്കൊന്നതുമൂലമായ്
 • നിർവ്വസിപ്പിച്ചാൻ ക്ഷപണകനെ ക്ഷണാൽ 447
 • ദാരുവർമ്മാദിപരിപാലനം കൊണ്ടു
 • ഘോരമാം വണ്ണം ശകടദാസാഖ്യനെ 448
 • കൊന്നുശൂലത്തിന്മേലിട്ടോരനന്തരം
 • ചന്ദനദാസനോടാശുചാണക്യനും 449
 • ചെന്നു ഭവാന്റെ കളത്രമുണ്ടെന്നിട്ടു
 • എന്നുമവൻ കൊടുത്തീലതു കൊണ്ടഥ 450
 • ബന്ധിച്ചുപുത്രകളത്രാദികളോടും
 • അന്ധകാരക്കുണ്ടറയിലിട്ടീടിനാൻ 451
 • അർത്ഥമവനുള്ളതെപ്പേരുമേപിന്നെ
 • കുത്തിക്കവരിച്ചുകൊണ്ടുപോയീടിനാൻ” 452
 • ഇത്തരം കേട്ടു വിഷാദിച്ചു രാക്ഷസൻ
 • ചിത്തമുഴന്നവനോടു ചൊല്ലീടിനാൻ 453
 • “ബന്ധുജനങ്ങൾക്കു ദുഃഖമുണ്ടാക്കുവാൻ
 • അന്ധനാം ഞാനൊരു കാരണമായഹോ 454
 • നന്ദവിനാശെമരിയായ്കകൊണ്ടിപ്പോൾ
 • ചന്ദനദാസാദികളായ ബന്ധുക്കൾ 455
 • അന്തമില്ലാതോളമുള്ള ദുഃഖങ്ങളും
 • എന്തൊരു കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നതും 456
 • മോഹമോരോന്നെ നിനച്ചു നിനച്ചു ഞാൻ
 • ഹാഹാമരിയാതിരുന്നേനിതുകാണ്മാൻ 457
 • വിശ്വാസമേറുന്ന ചന്ദനദാസനും
 • നിശ്ശേഷനാശം ഭവിച്ചിതെല്ലോശിവ 458
 • ശൂലാഭിരോഹമനുഭവിച്ചാനഹോ
 • ശീലഗുണമുള്ള നല്ലശകടനും” 459
 • ഇങ്ങിനേ മന്ത്രിപ്രവരൻ പറകയും
 • തിങ്ങിനശോകം പൊറാഞ്ഞുകരകയും 460
 • മന്ത്രിപ്രവരനീവണ്ണംവിലാപിച്ചൊ-
 • രന്ധനെപ്പോലെമരുവും ദശാന്തരെ 461
 • “ഉണ്ടുവരുന്നുശകടദാസ”നെന്നു
 • മണ്ടിവന്നിങ്ങറിയിച്ചാനൊരു ദൂതൻ 462
 • അപ്പോളതുമേട്ടമാത്യപ്രവരനും
 • ഉൾക്കാമ്പിലുണ്ടായമോദാകുലതയാൽ 463
 • ചൊന്നാൻ വിരാധഗുപ്താഖ്യനോ”ടെന്തഹോ
 • വന്നതെന്തിപ്പോൾ മരിച്ചശകടനും”? 464
 • എന്നതുകേട്ടവനും പറഞ്ഞീടിനാൻ
 • “കൊന്നുകളവാനരയ്ക്കു കയറിട്ടു 465
 • കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു നേരത്തവിടുന്നു
 • കണ്ടു ഞാൻ പിന്നേയുഴറിവന്നീടിനേൻ 466
 • ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടു ചാകാഞ്ഞതും
 • ഈശ്വരനും വിപരീതമല്ലോർക്കെടോ” 467
 • അഥശകടദാസനും സിദ്ധാർത്ഥകനുമായ്
 • അതിവിനയമോടമാത്യം വണങ്ങീടിനാൻ 468
 • അതുപൊഴുതിലഥശകടദാസനെച്ചെന്നവൻ
 • അതികുതുകമോടു ഗാഢാലിംഗനം ചെയ്താൻ 469
 • കരമതുപിടിച്ചരികത്തിരുത്തിക്കൊണ്ടു
 • കണ്ണുനീർ വാർത്തവൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ 470
 • “അയിശകടമരണമിഹവന്നുനിന്നെക്കണ്ടോ-
 • രാനന്ദമുള്ളിൽ പറയാവതല്ലഹോ 471
 • തവമരണഭയമകലുവതിനുപുനരെന്തഹോ
 • പ്രിയസുമുഖകാരണം ചൊല്ലുചൊല്ലാശുനീ” 472
 • സചിവവരവചനമിതികേട്ടോരനന്തരം
 • ശകടനതികൌതുകം പൂണ്ടു ചൊല്ലീടിനാൻ 473
 • “വിരവിനൊടു കുലനിലമമർന്നിതു ഞാനഹോ
 • പ്രിയതരസുഹൃത്തായ സിദ്ധാർത്ഥകനിവൻ 474
 • ആട്ടിക്കളഞ്ഞുടൻ ഘാതകന്മാരെയും
 • കൂട്ടിയിങ്ങെന്നെയും കൊണ്ടുപോന്നീടിനാൻ” 475
 • ശകടഗിരമിങ്ങിനെ കേട്ടോരനന്തരം
 • സന്തോഷമുള്ളിൽ നിറഞ്ഞുവഴികയാൽ 476
 • ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ രാക്ഷസാമാത്യനും
 • സല്ലാപമോടഥ സിദ്ധാർത്ഥകനോടും 477
 • “സിദ്ധാർത്ഥനായിതു ഞാനുമെടോ സഖേ!
 • എന്തൊരുവസ്തുതരേണ്ടതിതിനെന്നു 478
 • ചിന്തിച്ചുകണ്ടാലിതിനൊത്തസമ്മാനം
 • ഏതുമില്ലെന്നുവരിലികും ഞാനിപ്പോൾ 479
 • തരുവനിതുതവ” പുനരിവണ്ണം പറഞ്ഞവൻ
 • തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്നോരു പൊന്മാല 480
 • പണ്ടുമലയകേതുകൊടുത്തൊന്നതും
 • ഉണ്ടായമോദാൽ കഴുത്തീന്നഴിച്ചവൻ 481
 • സിദ്ധാർത്ഥകനു കൊടുത്താനതുനേരം
 • ബദ്ധമോദത്തോടു വാങ്ങീടിനാനവൻ 482
 • മാലയും വാങ്ങിച്ചു മന്ത്രിപ്രവരന്റെ
 • കാലിണകുമ്പിട്ടവനുമുരചെയ്താൻ 483
 • “മുന്നമിവിടെക്കു മന്ത്രികുലോത്തമ
 • വന്നുപരിചമില്ലിനിക്കേതുമേ 484
 • എന്നതുകൊണ്ടുഭവാനുവിശേഷിച്ചു-
 • മെന്നെക്കുറ്ച്ചുകാരുണ്യമുണ്ടാകേണം 485
 • ഇങ്ങിനിക്കുണ്ടൊരു മോഹമിതുകാലം
 • അങ്ങുന്നിനിക്കു തന്നുള്ളോരു ഭൂഷണം 486
 • അംഗുലീയമിതുകൊണ്ടടയാളമി-
 • ട്ടിങ്ങുള്ള ഭണ്ഡാരമഞ്ചയിൽ വെയ്ക്കണം 487
 • പിന്നേയൊരിക്കലൊരാവശ്യമാകുമ്പോൾ
 • തന്നാൽ മതി” യെന്നവനുരചെയ്തപ്പോൾ 488
 • രാക്ഷസൻ തന്റെ നിയോഗാൽ ശകടനും
 • തൽക്ഷണേ ഭൂഷണം വാങ്ങിച്ചവനോടു 489
 • ഭണ്ഡാരമഞ്ചയിൽ വെപ്പതിനായിട്ടു
 • കൊണ്ടുപോകുമ്പോളമാത്യനാമാങ്കമാം 490
 • അംഗുലീയം കണ്ടമാത്യനോടോതിനാൻ
 • “അങ്ങുള്ള നാമമീമുദ്രമേൽക്കാണുന്നു” 491
 • രാക്ഷസനപ്പോളവനോടുവാങ്ങിച്ചു
 • സൂക്ഷിച്ചനേരത്തുകണ്ടു നിരൂപിച്ചാൻ 492
 • “പണ്ടുഞാനിങ്ങുപുറപ്പെട്ടുപോരുമ്പോൾ
 • വണ്ടാർക്കുഴലാളായകാന്തയും 493
 • ഉണ്ടായശോകം പൊറഞ്ഞതുനേരമുൾ-
 • ത്തണ്ടാർ വിനോദാർത്ഥമായവളെന്നുടെ 494
 • കൈവിരൽ മേൽ നിന്നഴിച്ചുകൊണ്ടാളവൾ
 • ഏവമിവന്നതുകിട്ടിയതെങ്ങിനെ” 495
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചു രാക്ഷസനന്നേരം
 • സിദ്ധാർത്ഥകനോടു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ” 496
 • “അയിസുമുഖപറകതവകയ്യീലിതുകാല-
 • മംഗുലീയമിതു കിട്ടിയതെങ്ങിനെ” 497
 • കനിവിനൊടതു കേട്ടവനും പറഞ്ഞീടിനാൻ
 • “കുസുമപുരവാസിയാം ചന്ദനദാസന്റെ 498
 • ഗൃഹനികടഭൂമിയിൽ വീണുകിടന്നിതു
 • കിട്ടിയിന്നെനിക്കെന്നറികമഹാമതെ!“ 499
 • “ഒക്കുമൊക്കുമതെന്നപ്പോളമാത്യനും
 • ഇക്കണക്കേയുള്ള വയ്തുപലതരം 500
 • വാണിഭക്കാരുടെ പീടികമുറ്റത്തു
 • വീണുകിടക്കുമതിനില്ലസംശയം 501
 • ഓരോ ജനങ്ങൾക്കു കിട്ടുമതിങ്ങിനെ
 • ആരുമതുതിരക്കീടുമാറില്ലല്ലൊ” 502
 • അതുപൊഴുതുശകടനവനോടുചൊല്ലീടിനാ-
 • “നംഗുലീയമിതു മന്ത്രിനാമാങ്കിതം 503
 • മതിയിൽ മതിവരുമളവുമർത്ഥംതരാമെടോ
 • മാനിച്ചു മന്ത്രിക്കിതുനീകൊടുക്കേണം” 504
 • ശകടഗിരമിങ്ങിനെ കേട്ടു സിദ്ധാർത്ഥകൻ
 • “വികടമകലേക്കളഞ്ഞേനെന്നു ചൊല്ലിനാൻ 505
 • ഏതുമൊരുകില്ലതിനില്ലെടോസഖേ
 • ചേറ്റസ്സിലേറ്റം പ്രസാദമത്രേമമ 506
 • മുറ്റുമമാത്യനു തന്നെയുള്ളോന്നിതു
 • ചെറ്റുവൈഷംയമിനിക്കില്ലഞാൻ തരാം” 507
 • ഇത്ഥം പറഞ്ഞവനംഗുലീമുദ്രയു-
 • മുത്തമാമാത്യപ്രവരനുനൽകിനാൻ 508
 • “ഒന്നുണ്ടിനിക്കു ചുരുക്കിപ്പറയേണ്ട-
 • തെന്നവൻ മത്രിവരനോടു ചൊല്ലിനാൻ” 509
 • “എങ്കിൽ പറകെന്നു രാക്ഷസൻ ചൊല്ലിനാൻ
 • ശങ്കാവിഹീനം പറഞ്ഞാനവൻ താനും 510
 • “അറികചണകാപത്യവിപ്രിയം ചെയ്കയാൽ
 • അവനെയൊരുപേടിയുണ്ടാകയാൽ മാനസെ 511
 • പാടലീപുത്രപുരത്തിന്നുപോവതി-
 • നാടലുണ്ടേറ്റമതുകൊണ്ടുഞാനിനി 512
 • നിത്യമമാത്യനെ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തു
 • ചിത്തമോദത്തലിവിടേ വസിക്കുന്നേൻ” 513
 • “അങ്ങിനേതന്നേയൊരതരമില്ലിതി
 • നെങ്ങിനേ നിന്മനമെന്നറിയാഞ്ഞു ഞാൻ 514
 • മുമ്പേ പറയാഞ്ഞതെന്നറിഞ്ഞീടുനീ
 • കമ്പം കളഞ്ഞിവിടെത്തന്നെവാഴ്കെടോ” 515
 • എന്നുപറഞ്ഞൊരു രാക്ഷസമന്ത്രിക്കും
 • നന്നായവനിഷ്ടസേവകനായിതെ 516
 • തുഷ്ടനായുള്ള ശകടനും രാക്ഷസ-
 • നിഷ്ടനായുള്ളൊരു ലേഖകനായിതെ 517
 • പിന്നെയും മന്ത്രി വിരാധഗുപ്തൻ തന്നോ-
 • ടന്യൂനരാഗം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ 518
 • “വിരവിലിവർ കനിവിനൊടു മദ്ധ്യേവരികയാൽ
 • വൃത്താന്തശേഷം പറഞ്ഞതുമില്ലല്ലൊ 519
 • ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ പ്രജകൾക്കു നമ്മിലും
 • നന്ദനൃപനിലും സ്നേഹം മറഞ്ഞിതൊ?” 520
 • ഖേദമുൾക്കൊണ്ടവനേവം പറഞ്ഞപ്പോൾ
 • മോദമുൾക്കൊണ്ടു വിരാധഗുപ്തൻ ചൊന്നാൻ 521
 • “പ്രജകളിഹവിരവിനൊടു പോരുമെല്ലാവരും
 • പാരം പൊറുതികേടുണ്ടവർക്കൊക്കവേ 522
 • ഭദ്രഭടാദിപ്രധാനപുരുഷന്മാർ
 • ഛിദ്രിച്ചവിടന്നു പോയോരറിഞ്ഞാലും 523
 • പർവ്വതകാത്മജൻ പോന്നോരന്തരം
 • സർവ്വകാര്യത്തിന്നുമന്തരം കാണുന്നു 524
 • ചാണക്യനും ചന്ദ്രഗുപ്തനും തങ്ങളി-
 • ലൂന്നിച്ചിതു വൈരമെന്നുണ്ടു തോന്നുന്നു 525
 • ചാണക്യവിപ്രന്റെ കല്പനാശക്തികൾ
 • മാനസേമൌര്യൻ സഹിക്കുന്നതല്ലേതും 526
 • എന്നൊരു ശങ്കയുണ്ടെന്നേ പറയേണ്ടു
 • നിർണ്ണയം വന്നീല പക്ഷേ വരുമെടോ” 527
 • ചണകസുതമൌര്യവൈരാംകുരാരംഭവും
 • ശക്തരാം ഭദ്രഭടാദിപ്രവാസവും 528
 • കേട്ടതിമോദം കലർന്നഥരാക്ഷസൻ
 • പെട്ടെന്നവനേയും മാനിച്ചയച്ചവൻ 529
 • സ്തനകലശനെന്നൊരു വൈതാളികനോടു
 • താല്പര്യമുൾക്കൊണ്ടു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ 530
 • “കുസുമപുരമഴകിനൊടു ചെന്നുപുക്കാശുനീ
 • കാര്യം ചിലതിനി വേണ്ടതുമുണ്ടെടോ 531
 • മൌര്യന്റെ കല്പന കൌടില്യഭൂസുരൻ
 • വൈരമുൾക്കൊണ്ടു ഭംഗങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ 532
 • മൌര്യനായുള്ളൊരു ഭൂപതിതന്നുടെ
 • വീര്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കേണമാശു നീ” 533
 • കനിവൊടവനെപ്പറഞ്ഞേവമയച്ചുടൻ
 • കരഭകനെയും വിളിച്ചിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 534
 • “കുസുമപുരവൃത്താന്തമൊക്കെയറിഞ്ഞുനീ
 • കനിവിനൊടുവരികെ”ന്നയച്ചാനവനേയും 535
 • ശകടനതുപൊഴുതു ചിലവിപ്രർ കൊണ്ടന്നിട്ടു
 • ശോഭതേടുന്നൊരു മൂന്നാഭരണങ്ങൾ 536
 • വില്പതിന്നായിത്തുടങ്ങുന്നതുകണ്ടു
 • ക്ഷിപ്രമമാത്യനെക്കണ്ടുചൊല്ലീടിനാൻ 537
 • “ഭാസുരമായിതാമൂന്നാഭരണങ്ങൾ
 • ഭൂസുരന്മാർ ചിലർ വില്പാൻ തുടങ്ങുന്നു 538
 • കൊള്ളേണ്ട്വൊന്നതെ”ന്നിങ്ങിനെ കേട്ടപ്പോൾ
 • കൊള്ളുവാനാശമുഴുത്തൊരു രാക്ഷസൻ 539
 • മുമ്പിലെ ഭൂഷണം സിദ്ധാർത്ഥകൻ തനി-
 • ക്കമ്പിൽ കൊടുത്തൊന്നുമില്ലായ്കകൊണ്ടവൻ 540
 • തന്നുടെ മെയ്മേലലംകരിച്ചീടുവാൻ
 • നല്ലതരമാം ധനവും കൊടുത്തവൻ 541
 • ശോഭിതമായതിഭാസുരമായീടും
 • ആഭരണത്രയം കൊണ്ടാനതുനേരം 542
 • സന്തുഷ്ടനായഥ മന്ത്രിപ്രവരനു-
 • മന്തഃകരണത്തിലിങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാൻ 543
 • മൌര്യൻ മഹാരാജനായി ഞാനെന്നൊരു
 • വീര്യവും ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നതിക്കാലം 544
 • മന്മതിവൈഭവം കൊണ്ടവനിക്കാലം
 • നന്മയിൽ പൃത്ഥ്വീന്ദ്രനായി വാഴുന്നതും 545
 • എന്നൊരു ധിക്കാരമുണ്ടു ചാണക്യനും
 • എന്നതുകൊണ്ടു വിശേഷിച്ചുപിന്നെയും 546
 • ആധിപത്യമിന്നുകിട്ടിയെന്നേകനും
 • സാധിച്ചിതു മൽ പ്രതിജ്ഞയെന്നേകനും 547
 • ഉണ്ടാകകൊണ്ടുമിരുവർക്കുമന്യോന്യ-
 • മുണ്ടാം വിരോധമതിനില്ല സംശയം 548
 • ഇത്ഥമോരോന്നേ നിരൂപിച്ചു രാക്ഷസൻ
 • ചിത്തമോദത്തോടിരുന്നതുകാലം 549
 • ആവതല്ലേതുമിനിക്കിനിച്ചൊല്ലുവാൻ
 • ആമെങ്കിൽ നാളെയും ചൊൽ‌വനെന്നക്കിളി- 550
 • പ്പൈതല്പറഞ്ഞു പലരോടുമിങ്ങിനേ
 • പൈതീർത്തിരുന്നാൾ പരിചോടതുകാലം 551

ഇതിമുദ്രാരക്ഷസവഞ്ചനനാമഗാനവിശേഷം സമാപ്തം