ചാണക്യസൂത്രം (കിളിപ്പാട്ട്)/ഏഴാം പാദം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • അഖിലശുകഗണമുടിയിലണിയുമണിരത്നമേ
 • ആ‍നന്ദപീയൂഷസാരസ്വരൂപമേ! 1
 • തവവചനമധുരമധുചെവിയിണകൾ കൊണ്ടുമേ
 • താപം കെടും പടിപീതമായെങ്കിലും 2
 • കിളിമകളെ! മമമതിയിലിഹമതിവരായ്കയാൽ
 • കേളിയേറും കഥാശേഷവും ചൊല്ലെടോ! 3
 • മധുരതരകദളിഫലഗുളമധുസിതാദികൾ
 • മാനിച്ചു ഞാൻ നിനക്കാശു തന്നീടുവൻ 4
 • നരപതിയിൽ പരമഗുണമണിമലയകേതുവും
 • നീതിമാനായുള്ള രാക്ഷസാമാത്യനും 5
 • അരികളൊടു പൊരുവതിനു കരുതിമരുവീടുവോ-
 • രാമോദമുൾക്കൊണ്ടു ചെയ്തതുചൊല്ലുനീ 6
 • കിളിമകളുമതുപൊഴുതുകുതുകമൊടുചൊല്ലിനാൾ
 • “കേട്ടുകൊണ്ടാലുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞീടുവൻ:- 7
 • ഭയരഹിതമഥവിപുലബലമുടയരാക്ഷസൻ
 • ഭൂപതി ചിന്തിച്ചതേതുമറിയാതെ 8
 • അരിനൃപതിയുടെനഗരിഝടിതിപൊടിയാക്കുവാൻ
 • ആശുപടക്കോപ്പുകൂട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൻ 9
 • മദകരികൾതുരഗതതിപെരിയരഥപംക്തിയും
 • മ്ലേച്ഛഗണങ്ങളാം കാലാൾപ്പടകളും 10
 • അസിമുസലപരശുമുഖവിവിധതരശസ്ത്രങ്ങ-
 • ളാക്കം കലർന്നെടുത്തുള്ള വീരന്മാരും 11
 • രണമതിനുവിരുതുടയനെടിയശകവീരരും
 • നീണ്ടുനിവർന്നുള്ള പാരസീകന്മാരും 12
 • ചതികരുതിമരുവിനൊരുസുഭടവരവീരരും
 • ചാഞ്ചല്യമെന്നിയേ ഭദ്രഭടാദിയും 13
 • ഗിരിനൃപതിതനയനതിബന്ധുക്കളാകിയ
 • ഗംഭീരരായുള്ള പഞ്ചരാജാക്കളും 14
 • നരവരനുസതതമൊരുസസിവവരനാകിയ
 • നീതിമാനാം ഭാഗുരായണവീരനും 15
 • ഉദധിയൊടുസമമിയലുമരിയസേനാധിപ-
 • നൂക്കനായുള്ള ശിഖരസേനൻ താനും 16
 • പുനരപിചശകടമുഖസിദ്ധാർത്ഥകാദിയും
 • പാടെപരന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പടകളും 17
 • നിജമനസി കലരുമൊരു ശങ്കമറച്ചുതാൻ
 • നീതിമാൻ രാക്ഷസനെന്നോർത്തുഭൂപനും 18
 • ഒരുകനകമയവിമലരഥഭുവികരേറിനാൻ
 • ഓലപോലെയുലയുന്നോരുവാളുമായ് 19
 • മദസലിലമൊഴുകിനൊരുകരിമുതുകിൽ വില്ലുമാ-
 • യ്മന്ത്രികുലോത്തമൻ താനും കരേറിനാൻ 20
 • അലറിനൊരു പട, പടഹമുഖവിവിധവാദ്യവു-
 • മാലവട്ടങ്ങളും വെഞ്ചാമരകളും 21
 • കുടതഴകൾകൊടികൾചിലവിരുതുകളുമോരോരോ
 • കൂറക്കുടിഞ്ഞിൽക്കുസംഭാരജാലവും 22
 • വൃഷകഴുതമുതുകിലഥവെച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടു
 • വേഷം തിരിഞ്ഞുള്ള ചാരജനങ്ങളും 23
 • ഉദധിയൊടുസമമിയലുമൊരുപടനൃപാങ്കണാ-
 • ലൂക്കോടുപുഷ്പപുരിക്കുനടന്നുതെ 24
 • ഇളകിനൊരു പടനടുവില്വളരുമൊരുധൂളിയു-
 • മിന്ദ്രലോകത്തോളമാശുകാണായ്‌വന്നു 25
 • മദകരികൾ കഠിനതരമലറിനനിനാദവും
 • മാനിച്ചു കാലാൾ നിലവിളി ഘോഷവും 26
 • തുരഗതതിമൊഴിയുമൊരു ഹേഷാരവങ്ങളും
 • തേരുരുളൊച്ചയും ഞാണൊലിനാദവും 27
 • കഠിനതരപറപടഹവിപുലതരനാദവും
 • കാളം കരഞ്ഞുള്ള ഘോരനിനാദവും 28
 • ഇതിവിവിധതരനിനദഭീഷണമാം പട-
 • യ്ക്കീശനായുള്ള മലയകേതുപ്രഭു 29
 • കുസുമപുരിനികടഭുവിചെന്നുപടയുമായ്
 • കൂറകൊടികളും കുത്തി മരുവിനാൻ; 30
 • അഖിലജനമവനിപതിയുടെ ചുഴലവും പുന-
 • രാവാസശാലയും കെട്ടിമരുവിനാർ 31
 • അതുപൊഴുതിലഥമലയകേതുവാമ്മന്നഓ-
 • ടാശുചൊന്നാൻ ഭാഗുരായണമന്ത്രിയും 32
 • “അചലനൃപതനയ! ഗുണഗണസദന! സാമ്പ്രത-
 • രാശുനമുക്കൊന്നുകല്പിക്കയും വേണം 33
 • ഒരുവനിഹകടകമതിൽനിന്നുഗമിപ്പാനു-
 • മോരൊജനങ്ങളിതിൽ പ്രവേശിപ്പാനും 34
 • മമനികടഭുവിനൃപ! തവാജ്ഞയാവന്നവൻ
 • മുദ്രവാങ്ങിക്കൊണ്ടുവേണമറിഞ്ഞാലും 35
 • ചണകസുതകപടമറിവാനരുതാർക്കുമേ
 • ചാണക്യവിപ്രൻ ചതിക്കുമറിഞ്ഞാലും 36
 • ചതികരുതിമരുവുമൊരു ചണകസുതവിപ്രന്റെ
 • ചാരജനങ്ങൾ നടക്കുന്നതുണ്ടിപ്പോൾ 37
 • അതിലുമൊരു വിരുതവർകൾ തമ്മിലറികയി-
 • ല്ലയ്യൊവളരെനാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണം” 38
 • നിജസചിവവചനമിതികേട്ടുചൊന്നാൻ നൃപനും
 • “നീയിപ്പറഞ്ഞതു സത്യം മഹാമതെ! 39
 • വിരവിനൊടുകടകമിതു രക്ഷിപ്പതിന്നുനീ
 • വീരനാം ദീർഗ്ഘാക്ഷനെ നിയോഗിക്കെടൊ 40
 • ഇഹമമതുകടകഭുവിനിന്നുപോയീടുവോ-
 • ർക്കിന്നുനീമുദ്രകൊടുക്കവരുവോർക്കും” 41
 • അചലനൃപതനയഗിരമിങ്ങിനെകേട്ടവ-
 • നാശു ദീർഗ്ഘാക്ഷനോടേവമുരചെയ്താൻ 42
 • “കടകമിതു കനിവിനൊടു കാത്തുകൊണ്ടീടുവാൻ
 • കാവൽക്കു നാലുപുറത്തുമാളാക്കിനീ 43
 • പുരുഷരതിൽ വരുവതിനുമാശുഗമിപ്പാനും
 • പത്രം മമഭവാൻ കണ്ടേയയയ്ക്കാവു 44
 • ഒരുവനൊരു പൊഴുതിലിഹമുദ്രയുംകൂടാതെ
 • ഓടിഗ്ഗമിക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടന്നാലും” 45
 • അവനുമഥസചിവനൊടു കനിവിനൊടു ചൊല്ലിനാ-
 • നന്തരമില്ലാപിടിച്ചിങ്ങുകൊണ്ട്വരാം 46
 • തദനുപുനനൃപതി ഗൃഹമാശുപുക്കീടിനാൻ
 • ധീരനാകും ഭാഗുരായണൻ നീതിമാൻ 47
 • അവനുമഥനിജമനസിപാർത്തുകണ്ടീടിനാ-
 • “നയ്യോ മലയകേതുക്ഷിതിനായകൻ 48
 • മയിസതതമധികതരവിശ്വാസമാർന്നുമാം
 • മാനിച്ചമാത്യനായ്‌വച്ചിരിക്കുന്നുതാൻ 49
 • അവനെയിഹശിവ!ശിവ! ചതിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?
 • ആര്യചാണക്യന്റെ ദുർന്നയം പേടിയാം 50
 • ചണകസുതവചനമിതു ചെയ്തീല ഞാനെങ്കിൽ
 • ചഞ്ചലമില്ലവനെന്നെയും കൊന്നിടും 51
 • വിധിവിഹിതമിതു മലയകേതുതനിക്കെ”ന്നു
 • വിദ്വാൻ വിചാരിച്ചുറപ്പിച്ചുമാനസെ; 52
 • തദനുനിജസചിവനെവിളിച്ചുടൻ മ്ലേച്ഛനും
 • താല്പര്യമുൾക്കൊണ്ടു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ 53
 • “നയവിനയവിപുലബലനഴകുടയരാക്ഷസൻ
 • നമ്മെച്ചതിക്കയില്ലേയെന്നശങ്കയാൽ 54
 • സുമുഖ! മമമനമുരുകിമറുകിമരുവുന്നുതെ
 • സർവ്വദാസത്യമായ്തന്നെവരുമത്രേ 55
 • വിവിധനയനിലയനിഹരാക്ഷസന്നന്ദനാം
 • വീരനൃപനിലെ ഭക്തിവിശ്വാസത്താൽ 56
 • നിഖിലനയവിശദമതിമൌര്യനാം മന്നവൻ
 • നന്ദവംശോത്ഭവനെന്നുനിരൂപിച്ചു 57
 • ചണകസുതനൊടു സപദിവേർപെട്ടവൻ തന്നെ
 • ച്ചെന്നു സേവിക്കുമൊ നമ്മെ വെടിഞ്ഞിപ്പോൾ?” 58
 • പലവചനമിതിമലയകേതുപറഞ്ഞപ്പോൾ
 • പാർത്തുചൊന്നാൻ ഭാഗുരായണമന്ത്രിയും 59
 • “കപടസചിവരുടെ മതമെങ്ങിനെ ഭൂപതേ!
 • കിഞ്ചന പോലുമറിയുന്നു സാമ്പ്രതം 60
 • കുസുമപുരിപരിചിനൊടുവളയുമളവൊക്കവെ
 • കാണാം പ്രയോഗങ്ങളെന്നെപറയാവു” 61
 • അവർകളിവ പലവുമിതി പറയുമളവിൽ തദാ
 • ആരുമറിയാതെ പാളി ക്ഷപണകൻ 62
 • ചിലകുസൃതികരുതിയുടനുഴറിവന്നാദരാൽ
 • ചൊല്ലീടിനാൻ ഭാഗുരായണനോടേവം 63
 • “നൃപസചിവ! തരികമമ മുദ്രയെസ്സാം‌പ്രതം
 • നല്ലവണ്ണമിനി ഞാനിതാപോകുന്നൂ” 64
 • ക്ഷപണകനൊടതുപൊഴുതുസചിവനുരചെയ്തിതു
 • “ക്ഷിപ്രമമാത്യനുവേണ്ടിഗ്ഗമിക്കയൊ?” 65
 • “സചിവവരപുനരിനിയരാക്ഷസാമാത്യനെ
 • സേവിച്ചതൊക്കെവെ പോരുമിനിക്കഹോ” 66
 • ഉഴറിയവനതുപൊഴുതിലിവനൊടുരചെയ്തിതു
 • “ഊക്കുള്ള രാക്ഷസനോടു പിണങ്ങുവാൻ 67
 • വിവിധഗുണഗണസദന! ചൊല്ലതിൻ കാരണം”
 • “വീര! വിശേഷിച്ചു കൊല്ലുവാനില്ലേതും” 68
 • “പ്രണയമിഹപെരുതുബത! നിങ്ങളിനന്ന്യോന്ന്യം
 • പിന്നെയെന്തിപ്പോൾ പിണങ്ങുവാൻ കാരണം ? 69
 • വിരവൊടതുപറകതിനു കാരണമെന്തെന്നു
 • വിശ്വസിച്ചാൽ ചതിച്ചീടുകയില്ല ഞാൻ” 70
 • “പറകിൽ മമമരണമിഹനിർണ്ണയിക്കാമെടൊ
 • പാർത്താൽ പറഞ്ഞുകൂടാ”യെന്നവൻ താനും 71
 • “അതിനുവിഷമതപെരികെയുണ്ടെന്നിരിക്കിൽ ഞാൻ
 • അദ്യതരികയില്ലെന്നുമേമുദ്രയെ” 72
 • അഥസചിവവരവചനമിങ്ങിനെകേട്ടവൻ
 • അന്തരാചിന്തിച്ചു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ:- 73
 • “പറവതിനുനൃപതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നേറ്റവും
 • ഭീതിയുണ്ടാകകൊണ്ടിപ്പോൾ മടിക്കുന്നു” 74
 • “ഭയമതിനുകിമപിനഹിചൊല്ലുകാനീ”യെന്നു
 • ഭൂപതിതാനുമവനോടുചൊല്ലിനാൻ 75
 • ഭയവിവശഹൃദയനവനിങ്ങിനെ കേട്ടപ്പോൾ
 • ഭൂപന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ:- 76
 • “രുചിരതരകുസുമപുരമാശുപുക്കേഷഞാൻ
 • രാക്ഷസാമാത്യന്റെ ഭൃത്യനായ്‌വാഴുമ്പോൾ 77
 • വിഷമവിഷകലുഷതരയായൊരുനാരിയെ
 • വീരനാം പർവ്വതരാജനെക്കൊല്ലുവാൻ 78
 • കഠിനതരഹൃദയനവനെന്നോടുമറ്റൊരു
 • കാര്യം പറഞ്ഞു നിർമ്മിപ്പിച്ചു കശ്മലൻ 79
 • ഗിരിനൃപതിവരനെനിശികൊല്ലുവാനിങ്ങിനെ
 • കന്യാവിഷപ്രയോഗംകൊണ്ടറിഞ്ഞാലും” 80
 • ക്ഷപണഗിരിമതികഠിനമിങ്ങിനെകേട്ടപ്പോൾ
 • ക്ഷോണീശനായുള്ള പർവ്വതനന്ദനൻ 81
 • വ്യസനഭയഹൃദയമൊടു നയനജലവും വാർത്തു
 • വിശ്വൈകവീരൻ വിലാപം തുടങ്ങിനാൻ 82
 • “ചണകസുതഹതകനിഹമമജനകനെക്കുല
 • ചെയ്തതെന്നോർത്തിരുന്നേനിത്രനാളുംഞാൻ 83
 • അരികിലൊരുപരമതരബന്ധുവായ് വാണുകൊ-
 • ണ്ടയ്യൊ ചതിക്കയും ചെയ്തതു രാക്ഷസൻ?” 84
 • വിവിധമിതിജനകനെ നിനച്ചുകേണീടുന്ന
 • വീരനെയാശ്വസിപ്പിച്ചു സചിവനും 85
 • “ക്ഷപണഗിരമിനിയുമിഹകേട്ടുകൊൾകഭവാൻ
 • ക്ഷോണീപതെ! കരഞ്ഞെന്തിനിക്കാരിയം?” 86
 • തദനുപുനരവനൊടുരചെയ്താൻ ക്ഷപണകൻ
 • “തത്ര ഞാൻ പിന്നെയും വാഴും ദശാന്തരെ 87
 • അചലനൃപവരനെയിവനായതുകൊന്നതെ-
 • ന്നാര്യചാണക്യനെന്നോടതിരുഷ്ടനായ് 88
 • വിരവിനൊടു നഗരമതിൽ നിന്നുതച്ചാട്ടിനാൻ
 • വേഗമോടോടിഞാനിങ്ങു പോന്നീടിനേൻ 89
 • അഹമിവിടെ വിവശമൊടു വന്നോരന്തരം
 • ആര്യനാം രാക്ഷസനെന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ 90
 • ഒരുപൊഴുതുമൊരുജനവുമെതുമറിയാതെ
 • ഒന്നുണ്ടുവേണ്ടതു നീയെന്നറിഞ്ഞാലും 91
 • രണധരണിയതിലിനിയൊരാഭിചാരം ചെയ്തു
 • രണ്ടുപുറവുമടുത്തു പൊരുന്നേരം 92
 • ധരണിപതിമകുടമണി മൌര്യനെക്കൊല്ലുവാൻ
 • ധീരപറഞ്ഞുവിപരീതമായ്‌വേണം; 93
 • കുസൃതിപെരുകിനകുമതിരാക്ഷസനിങ്ങിനെ
 • കുത്സിതമായിപ്പറഞ്ഞതുകേട്ടുഞാൻ 94
 • “‘തവസചിവ! വചനമിതു ചെയ്‌വാനനുദിനം
 • തർക്കത്തിലുണ്ടായൊരാളല്ല ഞാനിപ്പോൾ 95
 • വിഷതരുണിഗിരിനൃപതിയെക്കുലചെയ്കയാൽ
 • വിശ്വാസമാർക്കുമില്ലെന്നെക്കുറിച്ചഹൊ’ 96
 • മമവചനമിതിസപദി കേട്ടമാത്യേന്ദ്രനും
 • മാനിച്ചു ചൊന്നാൻ കുപിതനായേറ്റവും 97
 • “അതിനുപുനരതി വിഷമമെന്നു വരുന്നാകി-
 • ലാശു നീ പൊയ്ക്കൊൾകയെന്നു ചൊല്ലീടിനാൻ’ 98
 • “അതിനുദിശിദിശിമമഗമിപ്പതിനായിപ്പോൾ
 • ആശുതന്നീടുകമുദ്രാകൃപാനിധെ!“ 99
 • അഥസചിവവരനുമതികുതുകമൊടുചൊല്ലിനാൻ
 • “അർദ്ധരാജ്യത്തെ കൊടുപ്പാൻ മടികൊണ്ടു 100
 • ചണകസുതഹതകനിതുചെയ്തതെന്നിങ്ങിനെ
 • ചിന്തിച്ചിരുന്നിതു ചിത്തത്തിൽ ഞങ്ങളും 101
 • ക്ഷപണകനുമതുപൊഴുതുസചിവനൊടുചൊല്ലിനാൻ
 • “ക്ഷുദ്രങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ചാണക്യഭൂസുരൻ 102
 • വിഷതരുണിയുടെ ചരിതമേതുമറിഞ്ഞീല
 • വിശൈകവിദ്വാൻ ചണകവിപ്രാത്മജൻ” 103
 • അവനിവരസചിവനഥമുദ്രം കൊടുത്തയ-
 • ച്ചന്ധനാം മ്ലേച്ഛനുമിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 104
 • “കടുമകളുമഖിലമിവകേട്ടതില്ലേഭവാൻ
 • കഷ്ടമിതെന്നേ പറഞ്ഞുകൂടൂദൃഢം 105
 • ശ്രുതമഖിലമയിസുമുഖ! വജ്രപാതോപമൻ
 • ചിന്തിച്ചുകണ്ടാലമാത്യനാം രാക്ഷസൻ 106
 • അരികിലിഹമരുവുമൊരുശത്രുതന്നേദൃഢം
 • അത്യന്തബന്ധുവെന്നുള്ളതും സംഭ്രമം 107
 • മമജനകമരണമിഹചിന്തിച്ചിനിക്കിപ്പോൾ
 • മന്ത്രിപ്രവരനെ കൊന്നവൻ ചോരയിൽ 108
 • മമജനകനുദകമിഹനൽകിപ്പരാഭവം
 • മാനിച്ചുപോക്കുന്നതുണ്ടിനിനിർണ്ണയം” 109
 • ധരണിപതിവിവിധമിതികോപിച്ചു ചൊല്ലുമ്പോൾ
 • ധീരനേവം ഭാഗുരായണൻ ചിന്തിച്ചാൻ :- 110
 • “സകലഗുണഗണമുടയരാക്ഷസാമാത്യനെ
 • സർവ്വധാരക്ഷിച്ചു കൊൾകെന്നു ചാണക്യൻ 111
 • പലവുരുനിഭൃതതരമെന്നോടുരചെയ്തു
 • പാർത്താൽ തടുക്കേണ്ട കാലമെന്നോർത്തവൻ 112
 • അരചനൊടുരഹസിപുനരിങ്ങിനെചൊല്ലിനാൻ
 • “ആവേശമാശുവെടിഞ്ഞിവ കേട്ടാലും 113
 • അഖിലനയനിപുണതകൾ തേടുന്നവർകൾക്കൊ-
 • രാദ്രഭാവമൊഴിഞ്ഞേതുമില്ലോർക്കെടൊ! 114
 • അമിതഗുണമുടയനിജസർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിയെ
 • ആശുഭൂമിക്കധിനാഥനാക്കീടുവാൻ 115
 • നിജമനസിസതതമിതു ചിന്തിച്ചുരാക്ഷസൻ
 • നീതിമാനായുള്ള മൌര്യനൃപനേക്കാൾ 116
 • തവജനകനധികതരശത്രുവെന്നോർത്തവൻ
 • താതെക്കൊല്ലുവാൻ കാരണമോർക്കനീ 117
 • അതിനുപുനരധികമൊരു ദോഷവുമില്ലെടൊ
 • ആവതില്ലാഞ്ഞിതുചെയ്തതുരാക്ഷസൻ; 118
 • നയമുടയജനമറികശത്രുജനങ്ങളെ
 • നന്മയിൽ ബന്ധുവാക്കും കാര്യഗൌരവാൽ 119
 • ഹിതജനവുമൊരുപൊഴുതുശത്രുവായ്‌വന്നുപോം
 • ഹന്തവ്യനല്ലതുകൊണിഹരാക്ഷസൻ 120
 • അരികൾ കുലമറുതിപെടുവോളമമാത്യനെ
 • ആദരിവോട്രികത്തുവരുത്തേണം; 121
 • അപരമിഹതമനസിതോന്നും പ്രകാരമാം
 • അത്രനാളും കരഞ്ഞീടായ്കഭൂപതെ!“ 122
 • പ്രിയസചിവനിതുവിപുലനയമൊടുരചെയ്തതും
 • ഭൂപതി കേട്ടുടൻ സമ്മതിച്ചീടിനാൻ 123
 • അഥചണകസുതചരരിലരിയസിദ്ധാർഥകൻ
 • ആദരാൽ മന്ത്രി കൊടുത്തുള്ള മാലയും 124
 • ചണകസുതഛലവിഹിതപത്രവും മുദ്രയും
 • ചാതുര്യമോടൊരു പെട്ടിയിലിട്ടവൻ 125
 • കപടമതിവിരവൊടൊരുകംബളത്തിൽ വെച്ചു
 • കെട്ടിപ്പുറത്തൊരു ഭാണ്ഡമായിട്ടവൻ 126
 • കുടവടിയുമുടമയൊടുകരമതിലെടുത്തുടൻ
 • കള്ളനെപ്പോലെതാൻ മുദ്രയും കൂടാതെ 127
 • വിരവിനൊടുകടകമതിൽ നിന്നുപോയീടുവാൻ
 • പാളിനടന്നതു കണ്ടു ദീർഗ്ഘാക്ഷകൻ 128
 • അഥസഖലുഝടിതിപിടിപെട്ടുസിദ്ധാർത്ഥകം
 • അഞ്ജസാകാലും കരവും വരിഞ്ഞവൻ 129
 • നൃപതിമരുവിനകുടിലിലാശുകൊണ്ടന്നവൻ
 • നാഥനു കാഴ്ചയും വെച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ:- 130
 • “അറികപുനരിവനു മുദ്രയും കൂടാതെ
 • ആശുപുറത്തുപോകാൻ തുടങ്ങും വിധൌ 131
 • കരബലമൊടിവനെയുടനെത്തിപ്പിടിപെട്ടു
 • കെട്ടിയിക്കള്ളനെക്കൊണ്ടുവന്നേനഹം” 132
 • അതുപൊഴുതുനിചസചിവനൊടുമലയകേതുവു-
 • “മാശു നീ ചോദ്യമിവനോടു ചെയ്താലും” 133
 • നൃപതിഗിരമിതിസഖലുകേട്ടോരനന്തരം
 • നീതിയേറും ഭാഗുരായണൻ ചൊല്ലിനാൻ 134
 • “കപടമിഹകരുതിയൊരു നയനിപുണനാരെടോ
 • കള്ളനോമറ്റൊരുവൻ തന്റെ ദൂതനോ?” 135
 • സചിവനൊടുപുനരവനുമിങ്ങിനേ ചൊല്ലിനാൻ
 • “സാക്ഷാലമാത്യന്റെ ദൂതനറികഞാൻ” 136
 • അതിനുപുനരിവനൊടവനുത്തരം ചൊല്ലിനാൻ
 • “ആദ്യനീമുദ്രയുമെന്നോടുവാങ്ങാതെ 137
 • ഉഴറിയൊരു കടകഭുവി നിന്നുപോയീടുവാൻ
 • ഊറ്റത്തിലെന്തൊരു കാര്യം പറകനീ” 138
 • അതിചതുരമതിസഖലുസിദ്ധാർത്ഥകൻ ചൊന്നാൻ
 • “ആര്യമതെ കാര്യഗൌരവംകൊണ്ടല്ലോ 139
 • വിപുലബലമുടയനൃപശാസനം ലംഖിച്ചു”
 • “വേറെ പുനരെന്തു കാര്യസ്യഗൌരവം?” 140
 • അതിഗുണവുമതിനയവുമുടയസചിവം തദാ
 • മന്നവൻ താനുമീവണ്ണമുരചെയ്താൻ 141
 • “മതിയിലൊരു കപടമിഹ വെച്ചോരിവൻ തന്റെ
 • മാറാപ്പിലെന്തെന്നു ചോദിക്ക സാം‌പ്രതം” 142
 • അതുപൊഴുതുസചിവനവനോടുചൊല്ലീടിനാ-
 • “നാശുനീമാറാപ്പഴിച്ചുകാട്ടീടണം” 143
 • “അറികമമകിമപിനഹിമാറാപ്പി”ലെന്നവൻ
 • അത്യന്തനീതിമാൻ ചൊന്നോരന്തരം 144
 • സചിവനകമലരിലതിരോഷം കലർന്നുടൻ
 • സിദ്ധാർത്ഥകനോടു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ:- 145
 • “കഠിനതരമവർകളൊടു താഡനം കൊള്ളുമ്പോൾ
 • കാട്ടുമിതന്നേരമില്ലൊരു സംശയം” 146
 • “മരണമിതുവരികിലുമിതെന്നുമേമാറാപ്പു
 • മന്ത്രിപ്രവര ഞാൻ കാട്ടുകയില്ലെടോ” 147
 • “സചിവനതുപൊഴുതിലിവനെപ്രഹരിക്കെ”ന്നു
 • ദീർഗ്ഘാക്ഷനോടു കോപിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 148
 • ഒരുലകുടമഴകിനൊടെടുത്തുദീർഗ്ഘാക്ഷനും
 • ഓങ്ങിപ്പിടിച്ചടികൂട്ടും ദശാന്തരെ 149
 • ഭയമൊടവനലറിഭൃശമൊഴുകിരുധിരോദവും
 • ഭാണ്ഡവുമപ്പോളഴിഞ്ഞങ്ങുവീണുതെ 150
 • സചിവനതുസപദിനിജകൈകൊണ്ടെടുത്തുടൻ
 • സംഭ്രമത്തോടഥ കെട്ടഴിച്ചീടിനാൻ 151
 • ചണകസുതകപടകൃതപത്രവും മുദ്രയും
 • ചാതുര്യമോടൊരു പൊന്മണിമാലയും 152
 • തെളിവിനൊടു സചിവനഥ പെട്ടിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ
 • തേറിനമോദം കലർന്നെടുത്താദരാൽ 153
 • ഗിരിനൃപതിതനയനുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിതു
 • കാഞ്ചനമാലയും മുദ്രയും പത്രവും 154
 • നരപതിയുമതുപൊഴുതുപത്രമെടുത്തുടൻ
 • നന്നായ് നിവർത്തി വായിച്ചു തുടങ്ങിനാൻ :- 155
 • “ഒരുവനെഴുതിയ മുറിയിതൊരുവനറികാദരാൽ
 • ഒക്കവെ കല്പിച്ച വണ്ണം ഭവാനിപ്പോൾ 156
 • മയിരിപുതപെരുകിയവനെക്കളഞ്ഞീടിനാൻ
 • മല്പ്രസാദാർത്ഥമതിനില്ല സംശയം 157
 • അവർകളിഹതവപെരിയബന്ധുക്കളായ്‌വരും
 • അന്നുപറഞ്ഞവണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ടാലും; 158
 • തവമനസിപുനരതിനു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ
 • സ്വാശ്രന്മൂലനം ചെയ്തുതന്നേയവർ 159
 • തവചരണനളിനയുഗമാശ്രയിക്കും ദൃഢം
 • താല്പര്യമുൾക്കൊണ്ടു വീരപുരുഷന്മാർ 160
 • ചിലരിവരിലരിനഗരമിച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു
 • ചാതുര്യമുള്ള ഗജങ്ങളേയും ചിലർ 161
 • പ്രണയമൊടുമമഖലുഭവൽഭൂഷണത്രയം
 • പണ്ടുകൊടുത്തൂട്ടതും ലഭിച്ചീടിനേൻ; 162
 • കനകമണിശബളതരമായൊരുമാലയും
 • കൂടെക്കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടറിഞ്ഞാലും 163
 • വിമലമണിഖചിതമൊരുമോതിരമുദ്രയും
 • മന്നവ! വിശ്വസിച്ചീടുവാനായി ഞാൻ 164
 • ദൃഢഹൃദയനതിനിപുണനായസിദ്ധാർത്ഥകൻ
 • തന്നോടു വർത്തമാനങ്ങളെപ്പേരുമെ 165
 • നിഭൃതതരമറിവതിനുചൊല്ലിവിട്ടിട്ടുണ്ടു
 • നീതിനിരൂപിച്ചു ചെയ്താലുമൊക്കവെ” 166
 • “പ്രിയസചിവ, സകലമിതിൽ വാചകമിങ്ങിനെ
 • പാർത്താലമാത്യന്റെ മുദ്രതന്നേ ദൃഢം 167
 • മണികനകമിടസരികലർന്നുള്ള മാലയും
 • മാനിച്ചമാത്യനു നൽകി ഞാനായതും 168
 • നിഖിലമിവമമമനസിസംശയമൊക്കവെ
 • നിർണ്ണയിക്കാമതിനില്ലൊരു സംശയം 169
 • നയനിപുണ! പുനരിവനിതാർക്കു നൽകീടുവാൻ
 • നന്മയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു നിഗൂഢമായ്?” 170
 • നൃപതിയുടെ വചനമിതി കേട്ടുസചിവനും
 • നീതിയിൽ സിദ്ധാർത്ഥകനോടു ചൊല്ലിനാൻ 171
 • “പറെകമുറിയെഴുതിയുടനാർക്കുനൽകീടുവാൻ
 • പോകുന്നതിപ്പോളുഴറ്റോടുകൂടിനീ?” 172
 • അതുപൊഴുതുസചിവനൊടുചൊന്നാനവൻ താനു-
 • “മാർക്കെന്നറിഞ്ഞീല ഞാനോമഹാമതെ” 173
 • “അതികുടില! പെരികെയിതുനന്നെടൊപത്രവു-
 • മാർക്കെന്നറിയാതെ മേടിച്ചതെങ്ങിനെ? 174
 • അടികൾഞടുഞടെമുതുകിലേൽക്കുന്നതുനേര-
 • മാർക്കെന്നു ധൂർത്ത! നീ ചൊല്ലുമറിഞ്ഞാലും” 175
 • “മുറിയറിവതിനുപണികളുണ്ടാകകൊണ്ടിപ്പോൾ
 • മറ്റെന്തു വർത്തമാനങ്ങൾ ചൊല്ലീട്ടതും 176
 • കിമപിനഹിനഹിസുമുഖവർത്തമാനങ്ങളും
 • കണ്ടാലറിഞ്ഞുകൂടെ മുറിവാചകം?” 177
 • അതുപൊഴുതുസചിവനതി കോപം കലർന്നുട-
 • നാശു ദീർഗ്ഘാക്ഷനോടിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 178
 • “ഹൃദയഗതമഖിലമിവനിന്നുപറവോള-
 • മാശു വടികൊണ്ടടിക്കനീ സാമ്പ്രതം 179
 • അവനുമതിരഭസമൊടുസിദ്ധാർത്ഥകൻ തന്നെ
 • ആർത്തിവരും പടി തല്ലിനാനന്നേരം 180
 • അടിമുടിയൊടിടയിലടികൊണ്ടോരനന്തരം
 • അയ്യൊശിവശിവയെന്നലറീടിനാൻ 181
 • “അഖിലമപി പറവനിഹ തച്ചുകൊല്ലേണ്ടഞാ-
 • നയ്യോ നൃപതിയോടൊക്കവെ ചൊല്ലുവൻ” 182
 • തദനുനരപതിയുമതിനവനൊടിതുചൊല്ലിനാൻ
 • “താഡിക്കവേണ്ട; ചൊല്ലീടുകവാർത്തകൾ” 183
 • ഉടലിലൊഴുകിനരുധിരജലമതുവടിച്ചവൻ
 • ഉച്ചത്തിലേറ്റം കരഞ്ഞുനൃപനുടെ 184
 • പദയുഗളമതിലധികഭയമൊടുനമിച്ചവൻ
 • ഭൂപതിവീരനോടിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 185
 • “അഭയമിഹതരികമമപറവനഖിലം പ്രഭോ!
 • അയ്യോ കൃപാനിധെ! കാത്തരുളേണമെ!“ 186
 • അവനിലൊരു കരുണയൊടു ബതമലയകേതുവു-
 • മപ്പോളഭയം കൊടുത്തു ചൊല്ലീടിനാൻ:- 187
 • “സുമുഖ! ഭയമിഹകിമപിനഹിപറകസർവ്വവും
 • സർവ്വദാചാരനെല്ലോനീയറിഞ്ഞാലും 188
 • തൊഴുതവനുമതുപൊഴുതുനൃപനൊടുപറഞ്ഞുതെ
 • “തൂമയിൽ ചൊല്ലുവൻ കേട്ടുകൊൾക ഭവാൻ 189
 • നയവിശദമതിസഖലുരാക്ഷസാമാത്യകൻ
 • നല്ലൊരു മാലയും മുദ്രയും പത്രവും 190
 • പ്രണയമൊടുധരണിപതിമൌര്യനു നൽകുവാൻ
 • പ്രീതിപൂണ്ടെങ്കൽ കൊടുത്തയച്ചുവിഭോ! 191
 • പരിചിനൊടു പറവതിനു വർത്തമാനങ്ങളും
 • ഭൂപതേ! ചൊന്നതു ചൊല്ലുവൻ കേട്ടാലും:- 192
 • അധികതരബലമുടയകൌലൂതരാജനാം
 • അമ്പുള്ള ചിത്രവർമ്മാവെന്നവീരനും 193
 • വിരുതുടയമലയപതിശത്രുവിദ്ധ്വംസന-
 • നത്യന്തധീരനാം സിംഹനാദൻ താനും 194
 • കുലശിഖരിസമനധികഭീഷണനായുള്ള
 • കാശ്മീരനാഥനാം പുഷ്കരാക്ഷൻ താനും 195
 • ഉദധിയതിൽ മരുവുമൊരു സിന്ധൂദ്വഹനാകു-
 • മുന്നതനായുള്ള സിന്ധുഷേണാഖ്യനും 196
 • പലവിരുതുപടനടുവിൽ വടിവിനൊടു കാട്ടുന്ന
 • പാരസികേശനാം മേഘാങ്കവീരനും 197
 • ഇവർ പെരിയ ബലമുടയ പഞ്ചരാജാക്കളും
 • ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു മ്ലേച്ഛനെക്കൊല്ലുവാൻ 198
 • അവരിലിഹ പുനരറിക ചിത്രവർമ്മാദിയാം
 • ആശുമൂവർ ശത്രുരാജ്യമിച്ഛിക്കുന്നു 199
 • പുനരിരുവർ കരികളെയുമിച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു
 • പണ്ടുപറഞ്ഞവണ്ണം ഭവാനിക്കാലം 200
 • ചണകതനയനെവിരവിൽനീക്കിക്കളകയാൽ
 • ശോഭനമായ്‌വന്നു ചിന്തിതമൊക്കവെ 201
 • നൃവരപുനരറികയിതുരാക്ഷസാമാത്യന്റെ
 • നീതിയിലുള്ളൊരു സന്ദേശമായതും” 202
 • സസിവവരവചനമുടനിങ്ങിനെ കേട്ടഥ
 • തന്നുള്ളിലേവം നിരൂപിച്ചു ഭൂപനും 203
 • ചിരമരികിൽമമമരുവുമരിയനരവീരരാം
 • ചിത്രവർമ്മാദികളാമവരേവരും 204
 • കുലകരുതിയരികിൽമമവാഴ്കയൊസന്തതം?
 • കുത്സിതാമാത്യന്റെ സേവകന്മാരവർ 205
 • നിജമനസിവിവിധമിതിചിന്തിച്ചുഭൂപതി
 • നീതിയേറും രാക്ഷസനെ വരുത്തുവാൻ 206
 • ഒരുചരനെവിരവിനൊടുവിട്ടുടൻ ചിത്തത്തി-
 • ലോരോതരം നിരൂപിച്ചിരുന്നീടിനാൻ 207
 • അതുപൊഴുതുസചിവരനാകിയ രാക്ഷസൻ
 • ആശുതാൻ ചിത്രവർമ്മാദിയാം വീരരെ 208
 • നികടഭുവിവടിവൊടുവരുത്തിപ്പറഞ്ഞിതു
 • “നിങ്ങളെല്ലാവരും പർവ്വതപുത്രനെ 209
 • കുസുമപുരിയുടനുടനടുക്കുംദശാന്തരെ
 • കൂടെപ്പിരിയാതെചുറ്റും നടക്കേണം 210
 • ശകടകനുമഥമഗധഹൂണരോടും കൂടി
 • ശങ്കാവിഹീനം നടക്കാചുഴലവും” 211
 • അവർകളൊടു സചിവവരനിത്ഥം പറയുമ്പോൾ
 • ആശൂവന്നാൻ നൃപദൂതനുമന്നേരം 212
 • ധരണിവരചരനുമഥസചിവനൊടു ചൊല്ലിനാൻ
 • “ധന്യമതെഭവാനൊട്ടുമെവൈകാതെ 213
 • ഗിരിനൃപതിസുതനരുളിയങ്ങുചെന്നീടുവാൻ
 • കാൽക്ഷണം വൈകാതെ പോരികയും വേണം” 214
 • സചിവകുലവരനുമതുകേട്ടുചൊല്ലീടിനാൻ
 • സംഭ്രമത്തോടു ശകടനോടിങ്ങിനെ 215
 • “പടനടുവെ നൃപതിയുടെ സന്നിധൌചെല്ലുമ്പോൾ
 • പണ്ടുനാംകൊണ്ടുള്ളൊരാഭരണത്രയം 216
 • അയിശകടവിരിയെയതെടുത്തുകൊണ്ടന്നാലും”
 • വേഗമെടുത്തുകൊണ്ടന്നാൻ ശകടനും 217
 • വിവിധമണിഖചിതമതിലൊന്നൊരുകൊണ്ഡലം
 • വിസ്മയമായ പതക്കം മനോഹരം 218
 • കനകകൃതവിമലതരകാഞ്ചികാമറ്റേതു
 • കങ്കണാദ്യാഭരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളതും 219
 • മുടിയൊടടിയിടയവനലങ്കരിച്ചേറ്റവും
 • മുമ്പിൽ മരുവും ശകടനോടോതിനാൻ:- 220
 • “ഇവിടെ മരുവുകശകട!ഞാൻ വരുവോളം നീ”
 • ഇത്ഥം പറഞ്ഞു നടന്നാനമാത്യനും 221
 • അഥസചിവപതിമലയകേതുമരുവീടു-
 • മാലയം പ്രാപിച്ചു മന്നനെക്കണ്ടപ്പോൾ 222
 • അകമലരിൽ നിറയുമൊരുരഭസവുമമർത്തവൻ
 • “ആര്യനിരുന്നാലു”മെന്നു ചൊല്ലീടിനാൻ 223
 • മധുരതരനൃപതിഗിരമിങ്ങിനെകേട്ടഥ
 • മന്ത്രിപ്രവരനിരുന്നിതുമെല്ലവേ 224
 • അതുപൊഴുതിലവനിപതിരാക്ഷസാമാത്യനോ-
 • ടാദരവോടിതു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ:- 225
 • “അരികളൊടുപൊരുവതിനുപോന്നതിൽ‌പ്പിന്നെഞാ-
 • നാര്യനെക്കണ്ടീലകൂട്ടത്തിലെങ്ങുമ്മെ” 226
 • അതിനവനുമരചനൊടുമധുരമൊടുചൊല്ലിനാ-
 • “നങ്ങു ഞാനോരോതരമുള്ള കോപ്പുകൾ 227
 • പരിചിനൊടു ചിലരെയുമുറപ്പിച്ചുപോന്നുഞാൻ
 • ഭൂപതെ കാണാഞ്ഞതിന്നിതുകാരണം” 228
 • സചിവനൊടുതദനുനരവീരനുംചൊല്ലിനാൻ
 • “സർവ്വനയജ്ഞരിൽ മുൻപനാകും ഭവാൻ 229
 • ചിലരൊടിഹ പരിചൊടു പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതും
 • ചന്തമോടെന്തെന്നുരചെയ്കസാമ്പ്രതം” 230
 • “മലയപതിമുഖനൃപതിവീരരെനിൻ പോക്കൽ
 • മുറ്റുമിനിപ്പിരിയാതെ ചുഴലവും 231
 • കുസുമപുരമുടനുടനടുത്തുചെല്ലും വിധൌ
 • കാത്തുകൊൾവാൻഭരമേല്പിച്ചുപോന്നുഞാൻ 232
 • സചിവനിതുപറയുമളവിങ്ങിനെമ്ലേച്ഛനും
 • സംശയം കൈവിട്ടകമേനിരൂപിച്ചാൻ:- 233
 • അരികിൽമമചുഴലവുമിവർനടക്കുന്നതു
 • മയ്യോചതിപ്പാനതിനില്ല സംശയം :- 234
 • ഇതിമനസികരുതിയഥരാക്ഷസാമാത്യനോ-
 • ടീർഷ്യ വെടിഞ്ഞു ചൊന്നാൻ മ്ലേച്ഛപുത്രനും 235
 • “ഒരുവനിഹ കുസുമപുരിതന്നിൽ ഗമിച്ചിതോ?
 • ഓർത്തുകണ്ടാലിതുകാലം മഹാമതെ!“ 236
 • “അവനിവര! കുസുമപുരിതന്നിൽഗമിക്കയു-
 • മിന്നുനിരൂപിക്കിൽ സാദ്ധ്യമല്ലൊട്ടുമേ, 237
 • കുസുമപുരമഴകിനൊടുചെന്നുവളയുംനാം
 • കുറ്റമില്ലഞ്ചാറുനാളിലകത്തെടോ” 238
 • “തവചരരിലൊരുവനൊരുലേഖനംകൊണ്ടിപ്പോൾ
 • തൽ‌പ്പുരത്തിന്നുഗമിച്ചവാറില്ലയൊ?” 239
 • “ഒരുവനെയുമൊരുപൊഴുമില്ലയച്ചിട്ടുഞാ-
 • നോർത്താലതേതുമെതോന്നീലമാനസെ” 240
 • “ഇവനൊടതുപരിചിനൊടുചോദിക്കസാമ്പ്രതം”
 • ഇത്തരം കേട്ടിട്ടമാത്യനാം രാക്ഷസൻ 241
 • സകലജനനടുവിലഥ ദുഃഖിച്ചു നിൽക്കുന്ന
 • സിദ്ധാർത്ഥകൻ തന്നെക്കണ്ടു ചൊല്ലീടിനാൻ 242
 • “കിമിദമിതിവദസുമുഖസിദ്ധാർത്ഥകാ”യെന്നു
 • കല്യാണശീലനാം മന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ 243
 • നയനജലമധികമഥവാർത്തുകരഞ്ഞവൻ
 • നീതിമാനാം രാക്ഷസനോടു ചൊല്ലിനാൻ:- 244
 • “തവകരുണയൊഴികെമമമറ്റൊന്നുമില്ലഞാൻ
 • താഡനം കൊണ്ടു പൊറുതിയില്ലായ്കയാൽ 245
 • തവമനസിനിഹിതമഖിലം പറഞ്ഞേനഹം
 • താന്താന്റെ ജീവനോളം വലുതല്ലൊന്നും” 246
 • “അയിസുമുഖമമമനസികീദൃശംചിന്തിതം?
 • ആശുനീയെന്നോടുനേരേപറഞ്ഞാലും” 247
 • അവനുമൊരുവിവശമൊടുപിന്നെയുംചൊല്ലിനാൻ
 • “അയ്യോപുനരതുമെങ്ങിനെചൊല്ലുന്നു? 248
 • കഠിനതരമടിമുതുകിലേറ്റതുകൊണ്ടുഞാൻ
 • കല്പിച്ചിരുന്നതും ചൊന്നേൻ കൃപാനിധേ!“ 249
 • അതുപൊഴുതിലഥമലയകേതുവും ചൊല്ലിനാൻ
 • ആത്മസചിവനെത്തന്നെവിളിച്ചുടൻ:- 250
 • “ഇവനധികഭയവുമൊരുലജ്ജയുമുണ്ടല്ലൊ
 • ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടുകയില്ലെടോ! 251
 • ഇതിനുസചിവനൊടുപറകാശുനീതാൻ തന്നെ”
 • അപ്പോളവനും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ:- 252
 • “നയവിശഹൃദയ!പുനരിവനുമിതുചൊല്ലുന്നു-
 • നീതിയേറും കുലമന്ത്രിയാം രാക്ഷസൻ 253
 • പരിചൊടൊരുമുറിയെഴുതിമൌര്യനു നൽകുവാൻ
 • വർത്തമാനങ്ങളുമൊക്കെപ്പറഞ്ഞുടൻ 254
 • കുസുമപുരമതില്വിരവൊടെന്നേയയച്ചതും
 • കേൾക്കഭവാനിവനിങ്ങിനെചൊല്ലുന്നു” 255
 • ചരനൊടതുപൊഴുതുകുലമന്ത്രിയും ചൊല്ലിനാൻ
 • “ചൊല്ലുനീ,ചൊന്നതുസത്യമോദുർമ്മതെ?” 256
 • “അഹമമലസചിമശൃണുതാഡനംകൊണ്ടപ്പോ-
 • ളത്യന്തഭീതനായ് ചൊന്നേനഖിലവും 257
 • ഗുണമുടയകുലസചിവനിങ്ങിനെ കേട്ടപ്പോൾ
 • “കഷ്ടംനൃതമതെ”ന്നു ചൊല്ലീടിനാൻ 258
 • ബലമുടയഗിരിനൃപതിപുത്രനും ചൊല്ലിനാൻ
 • വീരനാകും ഭാഗുരായണനോടപ്പോൾ 259
 • “പ്രിയസചിവ! പരിചിനൊടമാത്യനുലേഖനം
 • പാരാതെ കാട്ടിക്കൊടുക്കെ”ന്നുകേട്ടവൻ 260
 • ഉഴറിയതുമഖിലസചിവേശനുകാട്ടിനാൻ
 • ഊക്കനാം രാക്ഷസൻ വായിച്ചു ചൊല്ലിനാൻ:- 261
 • “ചണകസുതകപടകൃതപത്രമിദം പ്രഭോ!
 • ചഞ്ചലമേതുമതിനില്ല ഭൂപതെ!“ 262
 • നൃപനുമതിനവനൊടുരചെയ്താ”നൊരു വസ്തു
 • നന്മയിൽ കൂടെ കൊടുത്തയച്ചിട്ടതും 263
 • ചണകസുതകപടകൃതമോ?”യെന്നുരചെയ്തു
 • ചാഞ്ചല്യമെന്നിയെ കാട്ടിനാൻ മാലയും 264
 • കനകമണിലളിതമൊരുമാലയും കണ്ടവൻ
 • കഷ്ടമെന്നോർത്തു നൃപനോടു ചൊല്ലിനാൻ 265
 • “അറികനൃപ! പരിചൊടിതു സിദ്ധാർത്ഥകനുഞാൻ
 • ആമോദമേറിച്ചമഞ്ഞോരവസ്ഥയിൽ 266
 • അഴകൊടിഹനിഖിലനൃപവീര!കൊടുത്തതും
 • ആർക്കുമിതെങ്ങും കൊടുത്തയച്ചില്ല ഞാൻ” 267
 • അതുപൊഴുതുസചിവനൊടുസാദരം ചൊല്ലിനാ-
 • നാശുമുദാഭാഗുരായണമന്ത്രിയും:- 268
 • “പ്രണയമിഹനൃപതിവരനേറിച്ചമകയാൽ
 • പ്രീതനായ്തന്റെ കഴുത്തീന്നഴിച്ചുടൻ 269
 • തരികതവസചിവവരചെയ്തതറിഞ്ഞാലും
 • താനതുമേയ്മേലണിയാതെ സാമ്പ്രതം 270
 • ഒരുപുരുഷനിതുസചിവ! നൽകീടുകിൽ പുന-
 • രോർത്തുകണ്ടാൽ ഭവാനേതരുതാത്തതും 271
 • മനസിതവപെരികെയൊരുസന്തോഷകാരണാൽ
 • മൌര്യനായ്ക്കൊണ്ടിതു നൽകുന്നു സാമ്പ്രതം” 272
 • ഇതിചണകസുതകപടവിഹിതമായ്ഭൂപതെ
 • ഇല്ലൊരുകില്ലതിനെന്നമാത്യേന്ദ്രനും 273
 • അചലനൃപതനയനതിനുത്തരം ചൊല്ലിനാൻ
 • “ആരുടെമുദ്രയിക്കാണുന്നതുമെടോ?” 274
 • “കപടജനവിഹിതമതിൽമുദ്രകാണുന്നതും
 • കശ്മലന്മാർക്കെന്തരുതാതെയുള്ളതും?” 275
 • സചിവനിതുനൃപതിയൊടുചൊന്നോരനന്തരം
 • ശങ്കേതരം ഭാഗുരായണൻ ചൊല്ലിനാൻ 276
 • “സചിവനിഹസകലമപിചൊന്നതുനേരെങ്കിൽ
 • സിദ്ധാർത്ഥക! ചൊല്ലെഴുതിയതാരെന്നു?” 277
 • തദനുപുനരതിനവനുമൊന്നുമേമിണ്ടാതെ
 • ദൃഷ്ടിയും കീഴ്പോട്ടു നോക്കിനിന്നീടിനാൻ 278
 • നൃപസചിവനതുപൊഴുതുകോപിച്ചുചൊല്ലിനാൻ
 • “നന്നല്ലെടൊതല്ലുകൊള്ളുമറിഞ്ഞാലും” 279
 • പ്രഹരഭയമകതളിരിലുണ്ടാകകൊണ്ടവൻ
 • പേടിച്ചു ചൊന്നാൻ പരമാർത്ഥമിങ്ങിനെ 280
 • “മുറിയെഴുതിയതു ശകടനെന്നു” പറഞ്ഞപ്പോൾ
 • മന്ത്രിപ്രവരനുമിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 281
 • “മുറിയെഴുതിയതു ശകടനെങ്കിൽ ഞാൻ താൻ തന്നെ”
 • മന്നവനുമതുകേട്ടുചൊല്ലീടിനാൻ 282
 • “ശകടനെയുമിഹവിരവോടെങ്കിൽ വരുത്തുക
 • ചാരജനങ്ങളിൽ പോവതിനാരുള്ളു?” 283
 • പ്രിയസചിവനതുപൊഴുതുനൃപതിയോടു ചൊല്ലിനാൻ
 • “പാർത്താൽ ശകടദാസൻ ലജ്ജകൊണ്ടിപ്പോൾ 284
 • നയമുടയസചിവനുടെ മുമ്പിൽനിന്നെങ്ങിനെ
 • ഞാനിതെഴുതിയതെന്നുപറയുന്നു? 285
 • അതിനുപുനരൊരുകഴിവുഞാൻ പറഞ്ഞീടുവൻ
 • ആശുശകടനെഴുതിയ പത്രങ്ങൾ 286
 • ഇവിടെ ബഹുവിധമറികയുണ്ടതിലൊന്നിപ്പോൾ
 • ഇങ്ങുകൊണ്ടന്നുകണ്ടാലറിയാമല്ലൊ” 287
 • നൃപനുമഥതെളിവിൽനിജസചിവനോടു ചൊല്ലിനാൻ
 • “നീ ചെന്നതിലൊന്നു കൊണ്ടുവരികെടോ” 288
 • അവനുമഥശകടനെഴുതിയതിലൊരുലേഖനം
 • ആശുകൊണ്ടന്നുനൃപനുകാട്ടീടിനാൻ 289
 • അചലനൃപതനയനതുരണ്ടിലുംതുല്യമാ-
 • യക്ഷരം കണ്ടമാത്യൻ പക്കലന്നേരം 290
 • നിജമനസിതിരളുമൊരുരഭസമൊടു നൽകിനാൻ
 • നീതിമാനു രാക്ഷസൻ വാങ്ങിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ:- 291
 • ശകടകൃതലിപികളതിലൊരുമയൊടുകണ്ടവൻ
 • ശങ്ക കലർന്നുള്ളിലിങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാൻ-- 292
 • “ശകടകൃതമിതുനിയതമിപ്പോളവൻ താനും
 • ശത്രുപക്ഷാശ്രയം ചെയ്തിതോദൈവമേ?” 293
 • പലവുമിഹമനസിമമചിന്തിച്ചുകാണുമ്പോൾ
 • പാപം ശകടദാസൻ ചെയ്തുനിർണ്ണയം 294
 • ശകടനുടെ കരമതിലിരിക്കുന്നുമുദ്രയും
 • സിദ്ധാർത്ഥകമിത്രമല്ലോശകടനും 295
 • അപരലഖിതവുമിതിനൊടൊക്കയില്ലാദൃഢം
 • അയ്യോ ചതിച്ചാൻ ശകടനുമിക്കാലം 296
 • ചണകസുതപടുവചനഭേദനംകൊണ്ടിപ്പോൾ
 • ശത്രുക്കളോടു സന്ധിച്ചവനിക്കാലം 297
 • നിജമരണഭയമധികമുണ്ടാകകൊണ്ടിപ്പോൾ
 • നിർണ്ണയമിച്ചതിചെയ്തുശിവശിവ:-:“ 298
 • നിജമനസിവിവശമിതിചിന്തിച്ചുരാക്ഷസൻ
 • നിൽക്കുന്നനേരത്തുപർവ്വതപുത്രനും 299
 • നിജജനകനണിയുമൊരുഭൂഷണം മന്ത്രിതൻ
 • മെയ്യതിൽക്കണ്ടുചൊല്ലീടിനാനിങ്ങിനെ:-- 300
 • “വിവിധമണിഗണഖചിതമാഭരണമിദം
 • വക്രമതേ! തന്നതാരെന്നുചൊല്ലെടോ!“ 301
 • കുലസചിവനതുപൊഴുതുനൃപതിയൊടുചൊല്ലിനാൻ
 • “കൊണ്ടേനിദം ചിലവിപ്രരോടേഷ ഞാൻ” 302
 • അധികതരരഭസഭരമഥമലയകേതുവും
 • ആര്യനാം രാക്ഷസനോടു ചൊല്ലീടിനാൻ 303
 • “മമജനകസതതധൃതമാഭരണമിദം
 • മൌര്യന്റെ ഹസ്തഗതമായതിക്കാലം 304
 • ചിലധരണിസുരരൊടിഹകൊണ്ടുവെന്നുള്ളതും
 • ചേരുന്നതോ മന്ത്രിസത്തമ! ചൊല്ലെടോ 305
 • അഖിലനൃപമകുടമണിമൌര്യനെന്നൊരുലാഭ-
 • മാഭരണം വിറ്റു വേണമോ ദുർമ്മതേ! 306
 • ശഠ! കഠിനഹൃദയ! ചതിപെരുകിയദുരാത്മാവെ!
 • ചെന്നുനീമൌര്യനെസ്സേവിച്ചുകൊണ്ടാലും” 307
 • അചലനൃപസുതവചനനിശമനദശാന്തരേ
 • അന്ധനായേനെന്നു ചിന്തിച്ചുരാക്ഷസൻ 308
 • അചലനരവരവിമലഭൂഷണം ചാണക്യ-
 • നയ്യോ ചതിച്ചുവില്പിക്കയോ ചെയ്തതും 309
 • സുകൃതമിഹമമനിഖിലമറ്റിതോദൈവമേ!
 • ആശ്ചര്യമാര്യദോഷപ്രയോഗങ്ങളും 310
 • കപടമൊടുലിഖിതകരലേഖയും മുദ്രയും
 • കണ്ടാലിതെന്റെയല്ലെന്നുവരായല്ലൊ 311
 • പ്രണയമിഹശകടനുമറുത്തുകളഞ്ഞുടൻ
 • പത്രികയുമെഴുതിക്കൊടുത്തീടിനാൻ 312
 • അഖിലനൃപനതചരണനാം ചന്ദ്രഗുപ്തനും
 • ആഭരണം വിറ്റതാർക്കുവിശ്വാസമാം 313
 • ശിരസിമമലിഖിതമിദമെന്നേപറയാവു
 • ചൊല്ലുവാനുത്തരം കണ്ടീലിതിന്നു ഞാൻ -- 314
 • അകമുരുകിമറുകിയൊരുരാക്ഷസനനിങ്ങിനെ
 • അന്ധനായ് മിണ്ടാതെ നിൽക്കും ദശാന്തരെ 315
 • അവനൊടതിരഭസമൊടുശൈലേശ്വരാത്മജൻ
 • ആശു ചൊന്നാ”നാര്യനോടൊന്നു ചൊല്ലുന്നു” 316
 • അവനിപനൊടതുപൊഴുതുരാക്ഷസൻ ചൊല്ലിനാൻ
 • “ആര്യനല്ലാഞാനനാര്യനത്രേദൃഢം” 317
 • ക്ഷിതിപതിയുമതിനവനൊടുത്തരംചൊല്ലിനാൻ
 • “ക്ഷുദ്രമതേ! തവസ്വാമി പുത്രൻ മൌര്യൻ 318
 • രിപുതനയനറികതവഞാനായതുമെടോ
 • രോഷമെന്നെക്കുറിച്ചേറും ഭവാനല്ലൊ 319
 • അഭിമതമൊടധികതരവിത്തവും തന്നു ഞാൻ
 • ആദരാൽ മന്ത്രി പദവും തവ നൽകി 320
 • മരുവുമളവൊരു ചതിയിലാശയുണ്ടാകയാൽ
 • മുറ്റുമനാര്യനത്രേ ഭവാൻ നിർണ്ണയം” 321
 • സചിവകുലപതിയുമതിനവനൊടിതുചൊല്ലിനാൻ
 • “സത്യമേ ഞാൻ ചതിച്ചീടുമേ ഭൂപതെ! 322
 • അരികളുടെ കുസൃതികളെ വിശസിച്ചുഭവാ-
 • നത്രേവിവേകമില്ലാതെ ചമഞ്ഞതും 323
 • ഗിരിനൃപതിതനയ! വിധിവിലസിതമിതൊക്കവെ
 • കൌടില്യദോഷം പറയേണമോവൃഥാ?” 324
 • അതികുപിതനഥമലയകേതുവുമന്നേര-
 • മത്യന്തരൂക്ഷനായിങ്ങിനെ ചൊല്ലിനാൻ 325
 • “അലമലമിതറികവിധിവിലസിതമിതൊക്കവേ
 • ആർക്കറിയാം നിന്റെ ദുർന്നയരീതികൾ 326
 • കൊടിയവിഷതരുണിയെയുമാശുനിർമ്മിപ്പിച്ചു
 • കാന്തിയേറും മമതാതനെ രാത്രിയിൽ 327
 • കുടിലതരഹൃദയശഠകൊല്ലിച്ചതില്ലയോ
 • കൂറൊത്തിരിക്കുന്ന കാലത്തു ദുർമ്മതേ 328
 • ഇതുപൊഴുതിലരികളൊടു ചേർന്നുകൊണ്ടെന്നെയും
 • ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നതില്ലയോ കൊല്ലുവാൻ?” 329
 • കഠിനതരവചനമിതികേട്ടിട്ടുരാക്ഷസൻ
 • കമ്പം കലർന്നു ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 330
 • “കുടുമപുനരതിനുസമമൊന്നുമില്ലെന്ന”ഹോ
 • കൂനിൽക്കുരുവെന്നതുപോൽ പുനരിതും 331
 • ഇതിമനസിവിവശമൊടു ചിന്തിച്ചു രാക്ഷസൻ
 • ഇങ്ങിനേ മന്നവൻ തന്നോടുരചെയ്താൻ 332
 • “അറികനൃപതവജനകനേവധിപ്പിച്ചതും
 • ആഹന്തഞാനല്ലവീരശിഖാമണേ!“ 333
 • “സകലഖലകുലവൃഷഭ! നീയല്ലയോചൊല്ലു
 • താതനെ വഞ്ചിച്ചു കൊന്നതും ദുർമ്മതേ!?” 334
 • “നൃപതികുലതിലക! തവവായ്ക്കെതിർവാക്കില്ല
 • നിത്യനാമീശ്വരനെല്ലാമറിയുന്നു.” 335
 • “ക്ഷപണനൊടു കുലസചിവ! ചൊന്നാലറിഞ്ഞീടാം
 • ക്ഷുദ്രനാം നിന്നുടെ മിത്രമല്ലേയവൻ?” 336
 • അതുഝടിതിചെവിയിണയിലേറ്റമാത്യേന്ദ്രനു-
 • മന്തരമില്ലാതൊരു ചിന്തയും തേടിനാൻ 337
 • ക്ഷപണകനുമിഹ ചണകതനയനുടെ ചാരനോ?
 • ക്ഷുദ്രൻ മഹാപാപിയെന്നെച്ചതിച്ചിതോ? 338
 • മമഹൃദയമപിരിപുജനംകൊണ്ടുപോയിതോ?
 • മറ്റെന്തിതില്പരമയ്യോശിവശിവ! 339
 • ഗിരിധരണിപതിതനയനഥശിഖരസേനനെ
 • കോപം മുഴുത്തു വിളിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 340
 • “കുലസചിവനൊരുമയൊടു സന്തതം വാഴുന്ന
 • ഘോരരാം ചിത്രവർമ്മാദികളൈയ്‌വരും 341
 • ചതിയൊടതിഭൃശരവർകളെന്നെ വധിച്ചിപ്പോൾ
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്നെക്കാണ്മാനിരിക്കുന്നു 342
 • അതിനവരിലധികഖലനായരിമിത്രമാ-
 • മാശുനീ ചിത്രവർമ്മാവിനേയും പിന്നെ 343
 • മലയനൃപനധികതരദുഷ്ടനായ് മേവുന്ന
 • മത്തനാം സിംഹനാദാഖ്യനേയുമഥ 344
 • കപടമകതളിരിലുടനേറിമേവീടുന്ന
 • കാശ്മീരനാം പുഷ്കരാക്ഷനേയുമിപ്പോൾ 345
 • ധരണിതലമഴകിനൊടു കുഴിച്ചതിൽ മൂടുക
 • ധാത്രിയെക്കാമിച്ചതുകൊണ്ടു സാമ്പ്രതം; 346
 • ശഠരിലതിബലമുടയസിന്ധുഷേണൻ തന്നെ
 • ശക്തനാം പാരസീകേശനായ് മേവിടും 347
 • അതികുസൃതിപെരുകിയൊരുമേഘാങ്കനേയുമായ്
 • ഹസ്തിവരമവർ കാംക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു 348
 • മദസലിലമൊഴുകിനൊരു ഹസ്തിയെക്കൊണ്ടുടൻ
 • മത്തരെക്കുത്തിച്ചു കൊല്ലിക്ക വൈകാതെ” 349
 • ധരണിപതിയുടെ കഠിനശാസനം കൈക്കൊണ്ടു
 • സേനാപതിയാം ശിഖരസേനന്താനും 350
 • അവനിതലമഴകൊടുടനാഴക്കുഴിപ്പിച്ചു
 • ഹാഹന്തചിത്രവർമ്മാദിയാം മൂവരെ 351
 • ചതിയൊടവനഥഝടിതിചെന്നുപിടിപെട്ടു
 • ശസ്ത്രം പിടിച്ചു പറിച്ചു കുഴികളിൽ 352
 • അപകരുണമവനഥ പിടിച്ചു തള്ളിക്ഷണാൽ
 • “അയ്യോ ശിവ ഞങ്ങളേതും പിഴച്ചില്ലേ” 353
 • പലതരവുമതികരുണമവർകൾ കരയും വിധൌ
 • പ്രാണനോടേതന്നെ മൂടിക്കളഞ്ഞുതേ 354
 • അവടമതിലധികമവർവീർപ്പുമുട്ടിത്തന്നെ
 • ആശുമരിച്ചാർ വിധിവശാലിങ്ങിനെ 355
 • പുനരിരുവരെയുമൊരുമരത്തോടുബന്ധിച്ചു
 • പർവ്വതാകാരനാം ഹസ്തിയെക്കൊണ്ടവൻ 356
 • ഉദരമഥപരിചിനൊടുകുത്തിച്ചുകൊല്ലിച്ചു
 • തൂമയിൽ ചീന്തച്ചെറിയിച്ചു ദൂരവേ 357
 • അവർകളെയുമഥശിഖരസേനകനിങ്ങിനെ-
 • യാശുവധിച്ചതു മന്നനെക്കേൾപ്പിച്ചാൻ 358
 • അതുപൊഴുതിലഥമലയകേതുവും ക്രുദ്ധനാ-
 • യക്ഷിമണിയുമുരുട്ടിപ്പറഞ്ഞിതു 359
 • “അറികതവകുസൃതികളിലുള്ളൊരനുഭവ-
 • മാഹന്തരാക്ഷസ! രാക്ഷസൻ തന്നെ നീ 360
 • ഇവനെയിഹകടകമതിൽനിന്നുപുറത്തുട-
 • നിക്കണ്ടലങ്കാരവും പറിച്ചഞ്ജസാ 361
 • കളെകചണകജനുമിവനുമൌര്യനും കൂടി
 • കാട്ടുന്നദുർന്നയം കാണാമതേ വേണ്ടു” 362
 • നൃപതിയുടെ വചനമിതി കേട്ടു ദീർഗ്ഘാക്ഷനും
 • നീണ്ടുനിവർന്നശിഖരസേനന്താനും 363
 • രഭസമൊടുഝടിതിപിടിപെട്ടമാത്യേന്ദ്രനെ
 • രൂക്ഷതയോടലങ്കാരം പറിച്ചുടൻ 364
 • കടകഭുവിചണമുടയരാക്ഷസാമാത്യനെ
 • കഷ്ടം പിടിച്ചു പുറത്തു തള്ളീടിനാർ 365
 • വിവശതയോടഥസഖലുരാക്ഷസാമാത്യനും
 • വേവും മനമോടൊരുകരവാളുമായ് 366
 • ഗമനമൊരുദിശിമനസിനിശ്ചയംകൂടാതെ
 • ക്ലേശിച്ചുപോകുന്ന നേരം നിരൂപിച്ചാൻ 367
 • “അമിതകരബലമുടയ ചിത്രവർമ്മാദിക-
 • ളയ്യൊനിഹതരായ്‌വന്നുശിവശിവ!! 368
 • അഖിലസുഹൃദറുകുലകൾചെയ്യിച്ചതിന്നുഞാ-
 • നയ്യൊമരിക്കാതിരിക്കുന്നതീശ്വരാ! 369
 • കിമപിമയികരുണനിഹദൈവത്തിനുമിപ്പോൾ
 • കഷ്ടമിനിയെന്തുവേണ്ടതുഞാനഹോ! 370
 • അടവിതലമഴകിനൊടുപുക്കുതപിക്കയോ?
 • അന്തരാവൈരമിതിനാൽ ശമിക്കുമോ? 371
 • മമധരണിപതികളുടെസഹഗമനമോനല്ലു?
 • മുറ്റുമരികുലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 372
 • യുവതിജനചരിതമിദമില്ലോരു സംശയം
 • യുദ്ധം കനിവോടുചെയ്തുമരിക്കയൊ? 373
 • അതിനുമമവിഷമമൊരുചന്ദനദാസനേ
 • അന്തരാപാർത്താൽ മരിച്ചീടരുതെല്ലോ” 374
 • അഴൽ പെരുകി വിവിധമിതി ചിന്തിച്ചുരാക്ഷസ-
 • നാകുലചിത്തനായ് പോകും ദശാന്തരേ 375
 • ചണകസുതചരനൊരുവനുന്ദുരുകാഖ്യനു-
 • മാരുമറിയാതമാത്യന്റെ പിന്നാലെ 376
 • സചിവവരഗമനമെവിടേക്കെന്നറിവാനായ്
 • താല്പര്യമുൾക്കൊണ്ടു പോയാനവൻ താനും 377
 • അഥവിപുലബലമുടയപർവതപുത്രനു-
 • മാർത്തുവിളിച്ചു നാലംഗപ്പടയോടും 378
 • കുസുമപുരമഴകിനൊടു ചെന്നുവളഞ്ഞിതു
 • കൌടില്യഭൂസുരൻ താനതുകണ്ടപ്പോൾ 379
 • അരികൾ പുരിവളയുമതിൽ മുന്നം പടകൂട്ടി
 • അന്തരാപാർത്തുമന്ത്രിത്വമുൾക്കൊണ്ടവൻ 380
 • കരിതുരഗരഥനികരവിവിധകാലാളുമായ്
 • കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗമെത്തിയെതൃത്തുടൻ 381
 • ശരനിരകൾ പലവഴിപൊഴിഞ്ഞണിഞ്ഞൊക്കവെ
 • ചാതുര്യമോടുടൻ വെട്ടുതുടർന്നപ്പോൾ 382
 • ഗജതുരഗരഥനികരപത്തിപ്രവരന്മാർ
 • കാലപുരിപുക്കിതെണ്ണമില്ലാതോളം 383
 • പരവശതയൊടുപടകളിളകിമണ്ടിത്തദാ
 • പർവതപുത്രനുമോടി ഭയത്തിനാൽ 384
 • ബലമുടയമലയപതിചിത്രവർമ്മാദിയാം
 • വമ്പുള്ളരികളരികെയില്ലായ്കയാൽ 385
 • അരികിലൊരു ചതികരുതിമരുവുമരിവീരരാ-
 • മത്യുന്നതരായ ഭദ്രഭടാദികൾ 386
 • രണശിരസിശിഖരസുതസേനാദികളെയും
 • രാജസമീപെ വധിച്ചു മറുത്തുടൻ 387
 • കുടുമയൊടുനൃപതിയെയുമെത്തിപ്പിടിപെട്ടു
 • കാലും കരവും പിടിച്ചുവരിഞ്ഞവർ 388
 • ജയപടഹമധികതരഘോഷാലടിച്ചുടൻ
 • ശേഷിച്ച ശത്രു സൈന്യത്തെയും പാടാക്കി 389
 • ചണകസുതനുടെ വചനഗൌരവം കൊണ്ടവർ
 • ചാതുര്യമോടു നിലവിളിച്ചാർത്തുടൻ 390
 • കുസുമപുരമഴകിനൊടു പുക്കവർ മൌര്യന്റെ
 • കാക്കൽ വെച്ചീടിനാർ പർവതപുത്രനെ 391
 • ചണകസുതനൊടുതദനുമൌര്യനും ചൊല്ലിനാൻ
 • “ശത്രുവായ്മേവുമീ മ്ലേച്ഛതനയനെ 392
 • വിരവൊടിനിയൊരു വിപുലകാരാഗൃഹം തന്നിൽ
 • നിക്ഷേപണം ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കയും വേണം” 393
 • അവനിസുരവരനുമതുകേട്ടുടൻ മ്ലേച്ഛനെ
 • യാശുകാരാഗൃഹം തന്നിലാക്കീടിനാൻ 394
 • വിപുലബലമഹിതനയനിപുണതകലർന്നോരു
 • ഭദ്രഭടാദി പ്രധാനജനങ്ങൾക്കും 395
 • ചരരിലതിവിരുതുടയസിദ്ധാർത്ഥകനായ
 • ജീവസിദ്ധ്യാഖ്യൻ ക്ഷപണകനും തദാ 396
 • മനസിമതിവരുമളവുചന്ദ്രഗുപ്തൻ നൃപൻ
 • മാനിച്ചു പട്ടുകളാഭരണങ്ങളും 397
 • കനകമണിഗണമറുതികൂടാതെനൽകിനാൻ
 • മറ്റുള്ള ചാരജനത്തിനും നൽകിനാൻ 398
 • അധികമുദമകതളിരിൽ വച്ചവരൊക്കവെ-
 • യാര്യചാണക്യനേയും നൃപൻ തന്നെയും 399
 • പ്രണയഭരഹൃദയമൊടു വന്ദിച്ചുമോദേന
 • വാഴ്ത്തിസ്തുതിച്ചുസന്തോഷിച്ചുപോയിതേ 400
 • അഥചണകജനുമഖിലനാഥനാം മൌര്യനു-
 • മാശുവിജയം ലഭിച്ചോരനന്തരം 401
 • കുസുമപുരമതിൽനിയതമുന്ദുരുകൻ തന്നെ
 • കണ്ടുകൊൾവാൻ പാർത്തിരുന്നാരതുകാലം 402
 • കിളിമകളുമിനിയരുതുചൊൽ‌വാനിനിക്കിന്നു
 • കേടുതീർത്താലിനിനാളെയും ചൊല്ലുവൻ 403
 • അമൃതരസമധുരമൊഴിതാനുമേവമ്പറ-
 • ഞ്ഞാമോദമുൾക്കൊണ്ടിരുന്നാളതുകാലം 404

ഇതിമുദ്രാരാക്ഷസേ വഞ്ചനം ഏഴാം പാദം

സമാപ്തം.