ചാണക്യസൂത്രം (കിളിപ്പാട്ട്)/ആറാം പാദം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • വരികരികിൽനീയരിയശാരികെ
 • പറകശേഷമാം കഥകളൊക്കവെ 1
 • വറുത്തരിയവില്പൊരിവറുത്തെള്ളും
 • കുറുക്കുപാലതിൽ കുഴച്ചുസാദരം 2
 • വെളുത്തവെല്ലവും പൊടിച്ചതിലിട്ട-
 • ങ്ങിളക്കിമേളിച്ചു നിനക്കു ഞാൻ തരാം 3
 • മടിച്ചിരിയാതെ ഭുജിച്ചിളമധു
 • കുടിച്ചുദാഹവുമിളച്ചുചൊല്ലെടോ 4
 • വിചിത്രമെത്രയും നിനച്ചു കാൺകിലി-
 • ചരിത്രമെന്നതെപറയാവുദൃഢം 5
 • അതിപ്രവരനാം മലയകേതുവും
 • മതിപ്രയോഗമുള്ളമാത്യനും പിന്നെ 6
 • പ്രവൃദ്ധരാഗമാർന്നിരുവരും കൂടി
 • പ്രവൃത്തിച്ചതെന്തെന്നുരചെയ്തീടുനീ 7
 • അതുകേട്ടുകിളിത്തരുണിയുമതി-
 • മധുരമായ്മനം തെളിഞ്ഞു ചൊല്ലിനാൾ :- 8
 • കഴിഞ്ഞേറ്റം കഥാവിഷമിച്ചേറ്റവു-
 • മൊഴിഞ്ഞുഞാനെന്നതറികയും വേണം 9
 • ഉരചെയ്‌വാൻ പണി പെരുതെന്നാകിലു-
 • മൊരുവണ്ണം കഥാകഴിവോളം നേരം 10
 • പറകെന്നുവന്നു, വചസിസാമർത്ഥ്യം
 • കുറയുമെങ്കിലും തെളിഞ്ഞുകേട്ടാലും 11
 • മലയകേതുവാം നൃപതിവീരനെ
 • പലകാലം സേവിച്ചമാത്യരാക്ഷസൻ 12
 • ഇരിക്കും കാലത്തങ്ങൊരുദിനം തത്ര
 • കരുത്തേറും ഭദ്രഭടാദികളെയും 13
 • അഭിമതം തനിക്കധികമുള്ളൊരു
 • ക്ഷപണനെയും കണ്ടതിമോദം പൂണ്ടാൻ; 14
 • അവരിൽ വെച്ചു ഭാഗുരായണൻ മുന്ന-
 • മവനിനാഥനാം മലയകേതുതാൻ 15
 • ഇരിക്കും മന്ദിരമകം പുക്കു നൃപ-
 • വരനെക്കണ്ടവനവസ്ഥകളെല്ലാം 16
 • അറിയിച്ചീടിനാനതുകാലം മന്ത്രി
 • വരനാക്കീടിനാനവനേയും മ്ലേച്ഛൻ 17
 • പടെക്കു നാഥനാം ശിഖരസേനനെ
 • പടുത്വമുള്ളൊരു ഭദ്രഭടാദികൾ 18
 • തിരഞ്ഞുകണ്ടവനവരോടും കൂടി
 • വിരിഞ്ഞുഭൂപതിവരനെക്കണ്ടുതെ; 19
 • കുടിലനായുള്ള ചണകപുത്രനോ-
 • ടിടഞ്ഞുപോന്നതുമറിയിച്ചീടിനാർ; 20
 • അതിനുപർവ്വതസുതനവർകളെ
 • യതിനായിട്ടധിപതികളാക്കിനാൻ 21
 • അതുകാലം മ്ലേച്ഛതനയനോടവ-
 • രതിഗൂഢമായൊന്നുരചെയ്തീടിനാർ 22
 • “ശിഖരസേനനോടൊരുമിച്ചു ഞങ്ങൾ
 • അഖിലനാഥനാം ഭവാനെക്കണ്ടതി- 23
 • ന്നൊരുവസ്തുവുണ്ടെന്നറിക ഭൂപതെ
 • പറഞ്ഞറിയിക്കാമതുമിഹ ഞങ്ങൾ; 24
 • തവസചിവനാമമാത്യരാക്ഷസൻ
 • അവനിനാഥനായ് മരുവും മൌര്യനോ- 25
 • ടൊരുമിച്ചീടുവാനവസരമിപ്പോൾ
 • കരുതിപ്പാർക്കുന്നു; ചതിക്കും രാക്ഷസൻ 26
 • അതുമൂലമാത്യകനെകൂടാതെ
 • ചതിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ 27
 • ശിഖരസേനനോടൊരുമിച്ചുവന്നി-
 • ട്ടഖിലനാഥനാം ഭവാനെക്കണ്ടതും” 28
 • അവർകളിങ്ങിനെ പറഞ്ഞതു കേട്ടി-
 • ട്ടവനിനാഥനാം മലയകേതുവും 29
 • തദനു ഭാഗുരായണനേയും വിളി-
 • ച്ചതു സമസ്തവുമറിയിച്ചീടിനാൻ; 30
 • അരിഭയാൽ ഭാഗുരായണനന്നേരം
 • പെരികെ മോദം പൂണ്ടുരചെയ്തീടിനാൻ; 31
 • “കൃപനൃപതിക്കു വളർപ്പതിന്നായി
 • നൃപതിയെസ്നേഹം പെരികെയുള്ളോനെ 32
 • കപടം കൈവിട്ടാശ്രയിച്ചു വന്നവർ
 • നൃപശിഖാമണെ! ഭവാനെക്കണ്ടതും” 33
 • അതുകേട്ടുനരവരനും ചൊല്ലിനാൻ
 • “ചതിവെടിഞ്ഞുള്ളൊരമാത്യനെപ്പോലെ 34
 • പെരികെസ്നേഹമുള്ളവർകളാരുമി-
 • ദ്ധരണിയിലില്ലെന്നറിഞ്ഞാലുമെടോ” 35
 • ചിരിച്ചു ഭാഗുരായണനുമന്നേര-
 • മിരിക്കും മ്ലേച്ഛനോടുര ചെയ്തീടിനാൻ 36
 • “അതിനേതുമൊരു വികല്പമില്ല ഞാ-
 • നതുകൊണ്ടല്ലെടൊ പറഞ്ഞതുമിപ്പോൾ 37
 • ചണകപുത്രനോടമാത്യനേറ്റവും
 • പിണക്കമാകുന്നു ധരിക്ക മാനസെ 38
 • പിണക്കമില്ല ചന്ദ്രഗുപ്തനെക്കുറി-
 • ച്ചിണക്കമീവഴി നിനക്കിലുണ്ടെല്ലൊ 39
 • കുടിലചിത്തനാം ചണകപുത്രന്റെ
 • കടുപ്പങ്ങളൊട്ടും പൊറുക്കാതെ മൌര്യൻ 40
 • അധികാരം കോപിച്ചൊഴിപ്പിച്ചീടുകി-
 • ലതിഗുണജ്ഞനാമമാത്യരാക്ഷസൻ 41
 • മരിച്ച നന്ദനെക്കുറിച്ചു ഭക്തികൊ-
 • ണ്ടുറച്ചീടും തന്റെ മനസ്സിലിങ്ങിനെ:- 42
 • “നിനച്ചു കാൺകിലീ നൃപതി മൌര്യനും
 • ജനിച്ചതും നന്ദകുലത്തിൽ നിർണ്ണയം 43
 • നിനച്ചിതുവഴിയുറച്ചു രാക്ഷസൻ
 • മനക്കരുത്തേറുമരിയ മൌര്യനെ 44
 • പെരുത്ത മത്സരം കളഞ്ഞുകണ്ടുട-
 • നിരിക്കുമില്ലൊരു വികല്പമേതുമെ; 45
 • അവർകളെക്കുറിച്ചതുനേരം ഭവാ-
 • നവിശ്വാസം വരുമതുകണ്ടിട്ടെല്ലൊ 46
 • മികവേറും ഭദ്രഭടപ്രഭൃതികൾ
 • ശിഖരസേനമാശ്രയിച്ചുവന്നതും!“ 47
 • സചിവനായ ഭാഗുരായണൻ തന്റെ
 • വചനം കേട്ടു പർവ്വതപുത്രൻ ചൊന്നാൻ 48
 • “പരമാർത്ഥം സഖെ പറഞ്ഞതൊക്കവെ
 • നിരന്നിതുനിന്റെ വചനമേറ്റവും 49
 • ചണകജൻ തനെ കുടുമകൊണ്ടോരോ
 • ജനങ്ങൾ മൌര്യനെ വെടിഞ്ഞുപോരുന്നു 50
 • നമുക്കിതുകാലം പടകൊണ്ടുചെന്നി-
 • ട്ടമർക്കണം മൌര്യ ചണകജന്മാരെ 51
 • മമതാതൻ തന്നെക്കുറിച്ചിനിക്കൊരു
 • മമതയില്ലെന്നു പറയുന്നു ജനം 52
 • കഴിഞ്ഞുപത്തുമാസവുമെന്റെയച്ഛൻ
 • കഴിഞ്ഞതുമുതലറികെടൊ സഖെ! 53
 • ചതിച്ചുതാതനെക്കുലചെയ്തമൂലം
 • പ്രതിജ്ഞയും കോപിച്ചീവണ്ണം ചെയ്തു ഞാൻ 54
 • പിതൃഹന്താവിനെകുലചെയ്യാതെഞാൻ
 • പിതൃക്രിയചെയ്യുന്നതുമില്ലേതുമെ 55
 • കരുത്തനായ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്തു
 • പൊറുക്കുന്നതെന്റെ ബലക്ഷയം തന്നെ 56
 • മറുത്തരികളേ വധിച്ചു വൈകാതെ
 • മരിച്ചതാതന്റെ ജലക്രിയ ചെയ്‌വാൻ 57
 • എതൃത്തുപോർചെയ്തുമരിപ്പനല്ലായ്കിൽ
 • വിധിച്ചതൊക്കവെ വരുമെടൊസഖെ! 58
 • അതിനമാത്യന്റെ കരുത്തുണ്ടെന്നാകി-
 • ലിതുകാലം പുനരെളുപ്പമുണ്ടെടൊ 59
 • ശിരസിവേദനകലർന്നുരാക്ഷസൻ
 • പരവശപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നിതിപ്പോൾ 60
 • അതുകൊണ്ടു മന്ത്രിപ്രവരനെക്കാണ്മാൻ
 • അധികമായിപ്പോളുഴറിവന്നു ഞാൻ 61
 • പുറപ്പെടുക നാമതിനുവൈകാതെ
 • പരക്കവേണ്ടനാമിരുവരുമ്മതി 62
 • പലതരമിത്ഥം പറഞ്ഞുഴറ്റോടെ
 • മലയകേതു ഭാഗുരായണനുമായ് 63
 • പുറപ്പെട്ടുചെന്നങ്ങമാത്യൻ വാഴുന്ന
 • പുരത്തിനു ചെന്നങ്ങടുത്തതുനേരം 64
 • വസുസമനായുള്ളമാത്യരാക്ഷസൻ
 • കുസുമമന്ദിരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ 65
 • അറിവതിന്നു താൻ പറഞ്ഞയച്ചൊരു
 • കരഭകനൊരു പഥികൻ വേഷമായ് 66
 • പരമാർത്ഥമെല്ലാമറിഞ്ഞുവന്നുടൻ
 • തിറമേറും മന്ത്രിപ്രവരനെക്കണ്ടാൻ 67
 • പുരം പ്രവിഷ്ടനാമവനെക്കണ്ടഥ
 • ചിരിച്ചമാത്യനുമിവണ്ണം ചൊല്ലിനാൻ 98
 • “പെരികനന്നെടോവരികരികിൽനീ
 • പറക മൌര്യന്റെ ചരിതമൊക്കവെ” 69
 • രഹസ്യമാം വണ്ണം പറവതിനപ്പോൾ
 • മഹത്വമുള്ള രാക്ഷസൻ നിനച്ചുള്ളിൽ 70
 • ശകടദാസനോടി”വനേയും കൊണ്ടി-
 • ങ്ങകത്തുപോരികെ”ന്നുര ചെയ്തീടിനാൻ 71
 • അഥശകടനും കരഭകൻ താനു-
 • മതിഗുണനയമുടയമന്ത്രിയും 72
 • അകത്തുപുക്കുടനടച്ചുവാതിലു-
 • മകം തെളിഞ്ഞുടനിരുന്നാരേവരും 73
 • മലയകേതുവും സചിവനും കൂടി
 • ചില കാര്യം നിനച്ചമാത്യനെകാണ്മാൻ 74
 • പുരം പുക്കനേരമറയിലെന്നുകേ-
 • ട്ടിരുവരും കൂടെയവിടെച്ചെല്ലുമ്പോൾ 75
 • അറവാതിൽ നന്നായടച്ചു കണ്ടപ്പോ-
 • ളിറപാർത്തുനിന്നാരവരുമന്നേരം 76
 • കുതുകേനകരഭകനോടുമന്ത്രി
 • പതുക്കച്ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയന്നേരം 77
 • “കരഭകനീയസ്തനകലശനെ
 • യരിപുരത്തുങ്കല്പുനരുണ്ടൊകണ്ടു?” 78
 • അതുകേട്ടു കരഭകനും ചൊല്ലിനാൻ
 • “മതിമാനാമവനേയും കണ്ടേനഹം” 79
 • മലയകേതുവുമതുകേട്ടുമോദം
 • കലർന്നു ഭാഗുരായണനോടുചൊന്നാൻ 80
 • “അറികനീപുഷ്പപുരവൃത്താന്തങ്ങ-
 • ളറിയിക്കുന്നതുമൊരുവൻ മന്ത്രിയെ 81
 • രഹസ്യമായൊരു വചനം ചൊല്ലുമ്പോൾ
 • ബഹുത്വവുമാക്കിടരുതല്ലൊ പാർത്താൽ 82
 • ഇറപാർത്തു കേട്ടാലറിയാമെന്തെല്ലാ-
 • മ്മറവുകളെന്നു ധരിക്കെടൊ സഖെ” 83
 • “പരമാർത്ഥം തന്നെ പറഞ്ഞതു ഭവാ-
 • നറിയാമൊക്കെ” യെന്നവനും ചൊല്ലിനാൻ 84
 • അതിവിദഗ്ദ്ധനാം കരഭകൻ തന്നോ-
 • ടതുനേരം മന്ത്രിപ്രവരനും ചൊന്നാൻ 85
 • “മനക്കരുത്തേറും കരഭകയിപ്പോൾ
 • നിനച്ചു കാരിയം ഫലിച്ചിതൊ പാർത്താൽ?” 86
 • “ഫലിച്ചിതേറ്റവും തവനയത്തിനൊ
 • വലിപ്പമുണ്ടെന്നു ധരിക്ക മാനസെ” 87
 • അതുകേട്ടുപറുവതകപുത്രനും
 • അതിഗുണമുള്ള സഖിയോടോതിനാൻ 88
 • “നിനച്ച കാര്യമെന്നിതാ പറയുന്നൂ
 • ഇനിക്കതെന്തെന്നു തിരിയുന്നില്ലെടോ” 89
 • “നൃപതികൾ ചൂടും മകുടരത്നമേ
 • കപടമന്ത്രികൾ ചരിതമെങ്ങിനെ 90
 • അറിയുന്നു പുനരിനിയും പാർക്കുമ്പോ-
 • ളറിയാം പക്ഷെ”യെന്നുരചെയ്തീടിനാൻ 91
 • അകത്തിരുന്നപ്പോളമാത്യരാക്ഷസൻ
 • അകക്കുരുന്നേറ്റം തെളിഞ്ഞുചൊല്ലിനാൻ 92
 • “പറെകെവിസ്തരിച്ചഖിലവുമെടൊ”
 • “പറയാമെങ്കി” ലെന്നവനും ചൊല്ലിനാൻ 93
 • “തവനിയോഗത്താലഗതിവേഷം പൂ-
 • ണ്ടിവിടുന്നു പുഷ്പപുരിക്കു ചെന്നു ഞാൻ 94
 • സ്തനകലശനോടഖിലവും തവ
 • മനസിചിന്തിതമുരചെയ്തീടിനേൻ 95
 • ചണകപുത്രനോടവനീശൻ മൌര്യൻ
 • പിണങ്ങുന്നേരമപ്പഴുതറിഞ്ഞുനീ 96
 • ധരണീശൻ തന്നെ സ്തുതിക്കണമെന്നു
 • പറഞ്ഞുമന്ത്രിയെന്നുരചെയ്തീടിനേൻ 97
 • അതിനേതുമൊരു കുറവിനിക്കില്ലെ-
 • ന്നതിവിദഗ്ദ്ധനാമവനും ചൊല്ലിനാൻ 98
 • അനന്തരം മൌര്യൻ പ്രജകടെയെല്ലാ
 • മ്മനം കേട്ടു നന്ദനിധനചിന്തയാ 99
 • നിരുത്സാഹേന കണ്ടവർക്കു സന്തോഷം
 • വരുത്തേണമെന്നു നിനച്ചു കണ്ടുള്ളിൽ 100
 • പുരങ്ങളൊക്കവെയലംകരിപ്പിച്ചി-
 • ട്ടൊരു ചന്ദ്രോത്സവം തെളിഞ്ഞു കല്പിച്ചാൻ 101
 • അതിനാലാനന്ദം കലർന്നു ലോകർക്കും
 • അതിനൊരുദ്യോഗം വളർന്നനന്തരം” 102
 • അതുകേട്ടുകണ്ണിലുറന്നവെള്ളമോ-
 • ടധികം താപേന പറഞ്ഞുരാക്ഷസൻ 103
 • “മമനൃപൻ നന്ദൻ ധരണിക്കിന്നൊരു
 • കുമുദബാന്ധവന്മദനസന്നിഭൻ 104
 • ഗുണഗണങ്ങൾക്കു സതതം വാഴുവാൻ
 • മണികലശനാം നൃപനെക്കൂടാതെ 105
 • നിറക്കുമോ ചന്ദ്രമഹോത്സവമിപ്പോൾ
 • മറക്കുമോ മമ നൃപനെ ഞാനഹോ” 106
 • പലതരമിത്ഥം പറഞ്ഞമാത്യനു-
 • മലറിവീണിതു പെരുത്ത ദുഃഖത്താൽ 107
 • കരഭകൻ താനും ശകടനും കൂടി
 • പരവശം കണ്ടു പിടിച്ചമാത്യനെ 108
 • നിവർത്തിനാൻ വെള്ളം തളിച്ചു താപത്തിൻ
 • നിവൃത്തിയുമൊട്ടു വരുത്തിനാരഹോ 109
 • കരഭകനോടു പുനരമാത്യനും
 • “പറകശേഷ”മെന്നുരചെയ്തീടിനാൻ 110
 • അതുകേട്ടുചൊന്നാനവനു”മെങ്കിലൊ
 • ചതിയേറീടുന്ന ചണകനന്ദനൻ 111
 • മുടക്കിനാൻ ചന്ദ്രമഹോത്സവം പിന്നെ
 • കടുപ്പമെങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൂടുന്നു?” 112
 • അതുകേട്ടു മൌര്യൻ ചണകപുത്രനോ-
 • ടതികുപിതനായുരചെയ്യുന്നേരം 113
 • സ്തനകലശനപ്പൊഴുതു മൌര്യന്റെ
 • ഗുണഗണം വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചുസാദരം 114
 • നൃപനാജ്ഞാഭംഗം സഹിച്ചുകൂടാതെ
 • കപടബുദ്ധിയാം ചണകപുത്രനെ 115
 • അധികാരത്തിങ്കെന്നൊഴിപ്പിച്ചാൻ തവ
 • മതിഗുണങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുതന്നെ” 116
 • പറഞ്ഞ ചാരന്റെ വചനം കേട്ടഥ
 • നിറഞ്ഞൊരാനന്ദം വഴിഞ്ഞ രാക്ഷസൻ 117
 • പറഞ്ഞാ”നെന്നുടെ സ്തനകലശന്റെ
 • വിരുതുകളത്രെ ഫലിച്ചതുമിപ്പോൾ 118
 • പെരികനന്നെല്ലോസ്തനകലശന്റെ
 • വിരഞ്ഞഭേദത്തെ മുളപ്പിച്ച വാറും 119
 • ശിശുക്കളും നിജകളികളിൽച്ചെന്നാൽ
 • നശിപ്പിച്ചാലതു സഹിക്കയില്ലവർ 120
 • നരവരനുണ്ടൊ പുനരാജ്ഞാഭംഗം
 • പൊറുത്തുപാർക്കുന്നു മനസി സന്തതം” 121
 • പലതരമവർ പറഞ്ഞതുകേട്ടു
 • മലയകേതുവുമുരചെയ്തീടിനാൻ 122
 • “ഗുണജ്ഞ ഭാഗുരായണ! നീ കേട്ടില്ലേ
 • ഗുണപ്രശംസചെയ്തമാത്യന്റെ മൌര്യൻ 123
 • ചണകപുത്രനെയൊഴിച്ചതോർക്കുമ്പോൾ
 • ഇണക്കമുണ്ടെന്നു ധരിക്കെടോ സഖേ” 124
 • “ഗുണപ്രശംസകൊണ്ടറിയണമെന്നും
 • ചണകപുത്രനെയൊഴിച്ചതോർക്കുമ്പോൾ 125
 • ഇതില്പരമെന്തൊന്നറിവതിനെന്നു”
 • മതിമാൻ ഭാഗുരായണനും ചൊല്ലിനാൻ 126
 • പുനരപികരഭകനോടുമന്ത്രി
 • വിനയമുൾക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞാനിങ്ങിനെ 127
 • “നരപതി ചാണക്യനോടു കോപിപ്പാൻ
 • നിറമേറും ചന്ദ്രമഹോത്സവത്തിന്റെ 128
 • മുടക്കം ചെയ്തതിലൊടുങ്ങിയൊമറ്റും
 • കടുപ്പമേതാനുമിനിയും കേട്ടിതൊ?” 129
 • അതുകേട്ടുചൊന്നാൻ മലയകേതുവും
 • മതിമാനായുള്ള സചിവനോടേവം 130
 • “നരവരൻ കോപിച്ചതിൻ മൂലം തിര-
 • ഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടെന്തൊരു ഫലം മന്ത്രിക്കിപ്പോൾ?” 131
 • “ഫലമതിനെന്തെന്നുരചെയ്യാ”മെന്നു
 • മലയകേതുവോടുരചെയ്തീടിനാൻ, 132
 • “മതിമാനായുള്ള ചണകനന്ദന-
 • നിതുകാലമൊരു ഫലവും കൂടാതെ 133
 • നൃപനെ കോപിപ്പിക്കയുമില്ലപാർത്താ-
 • ലുപകാരം ചെയ്താൽ മറക്കുമൊ മൌര്യൻ 134
 • അതുകൊണ്ടല്ലയൊഗുരുവിനെനിന്ന-
 • ങ്ങധികാരത്തിങ്കന്നൊഴിച്ചതുമിപ്പോൾ 135
 • പലപ്രകാരവും നിരൂപിച്ചുകണ്ടാൽ
 • നിലവിട്ടുവൈരം മുഴുത്തീടുമത്രേ 136
 • അകന്നിരിക്കയില്ലിവർക്കിനിയെന്ന-
 • തകമേ ചിന്തിച്ചു പറവാൻ കാരണം 137
 • കരഭകൻ മന്ത്രിപ്രവരനോടപ്പോൾ
 • ചിരിച്ചു ചൊല്ലിനാനിനിയുമുണ്ടെടോ 138
 • മലയകേതുവാം നരപതിയേയും
 • പലഗുണമുള്ള ഭവാനേയും പിന്നെ 139
 • കളഞ്ഞതേതുമെ തെളിഞ്ഞീലാമൌര്യ-
 • നിളക്കമുണ്ടതിലറിക സാമ്പ്രതം” 140
 • അതുകേട്ടുമന്ത്രിപ്രവരനും തെളി-
 • ഞ്ഞതിസ്നേഹമുള്ള ശകടനോടപ്പോൾ 141
 • ഉരചെയ്തീടിനാ” നിനി മൌര്യനെന്റെ
 • കരത്തിലായിതെന്നറികെടൊസഖേ! 142
 • ഇനിച്ചന്ദനദാസനും സുഖം വന്നു
 • നിനക്കും നിന്നുടെ ഗൃഹജനത്തിനും 143
 • സുഖം വന്നു സഖേ പുനരിതുകാലം
 • സുഖം വന്നു ബന്ധുജനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം” 144
 • മലയകേതുവുമതുകേട്ടന്നേരം
 • ചലഹൃദയനായ് സചിവനോടേവം 145
 • പറഞ്ഞിതു” മൌര്യൻ കരത്തിൽ വന്നിതെ-
 • ന്നുരചെയ്യുന്നതിന്നഭിപ്രായമിപ്പോൾ 146
 • കരുത്തേറും മന്ത്രിപ്രവരനെന്തഹോ
 • നിരക്കുമോമൌര്യസുതനോടിക്കാലം?” 147
 • ചിരിച്ചുഭാഗുരായണനുമന്നേരം
 • കരുത്തനാം മ്ലേച്ഛസുതനോടു ചൊന്നാൻ 148
 • “നൃപശിഖാമണേയതിനുമറ്റെന്തു
 • കപടം കാട്ടുന്നു ചണകനന്ദനൻ? 149
 • വെടിഞ്ഞമാത്യനാം നൃപതിവീരനോ-
 • ടുടമതേടുവാനഭിപ്രായമെടോ” 150
 • ഗുരുസമനായോരമാത്യനന്നേരം
 • കരഭകനോടു പറഞ്ഞുപിന്നെയും 151
 • “അധികാരംവെച്ച ചണകജൻ വടു-
 • വിതുകാലം കുത്ര വസിക്കുന്നു ചൊൽ നീ?” 152
 • അവനതുകേട്ടു പറഞ്ഞു”ചാണക്യ-
 • നവിടന്നെങ്ങുമേഗമിച്ചതില്ലല്ലോ 153
 • അടവിയിൽ പുക്കു തപസ്സുചെയ്‌വതി-
 • നടുത്തുയാത്രയെന്നതുകേട്ടേനഹം” 154
 • മുഖപ്രസാദവും കുറഞ്ഞുരാക്ഷസ-
 • നകമേ ചിന്തിച്ചു ശകടനോടപ്പോൾ 155
 • പറഞ്ഞിതു”തമ്മിലിടഞ്ഞു ചാണക്യൻ
 • നിറഞ്ഞകോപത്തോടധികാരംവെച്ചു 156
 • പുറപ്പെട്ടു പോകാഞ്ഞതും പ്രതിജ്ഞയെ
 • വിരവോടു ചെയ്യാഞ്ഞതും നിരൂപിച്ചാൽ 157
 • ശകടദാസ! കേളതിനുചേർച്ചയി-
 • ല്ലകമേ ചിന്തിച്ചാൽ വികല്പമുണ്ടെടോ 158
 • നരവരന്മാർക്കു മകുടമായുള്ള
 • നിറമെഴും മമ നൃപതിനന്ദന്റെ 159
 • ദ്രുതമഗ്രാസനം പിഴുകിപ്പോന്നതും
 • മതിയിലൊട്ടുമേ സഹിയാഞ്ഞോരിവൻ 160
 • വൃഷലിപുത്രനെ നിജബലം കൊണ്ടു
 • വസുമതിക്കധിപതിയാക്കീടിനാൻ 161
 • അഹമ്മതികൊണ്ടുള്ളവന്റെ ധിക്കാരം
 • സഹിച്ചവിടെത്താനിരുന്നതെങ്ങിനെ?” 162
 • പലവിധമേവം പറഞ്ഞവാക്കുകൾ
 • മലയകേതുകേട്ടരികിൽ വാണീടും 163
 • പ്രിയസചിവനോടുരചെയ്തീടിനാൻ
 • “പ്രിയസഖെ! ഭവാനിതു ധരിച്ചീലെ 164
 • ചണകനന്ദനൻ പ്രതിജ്ഞചെയ്തിട്ടും
 • വനം ഗമിച്ചിട്ടുമമാത്യനിക്കാലം 165
 • ഒരുഫലമെന്തെന്നറിഞ്ഞതില്ലെ”ന്നു
 • പറഞ്ഞ ഭൂപനോടുരചെയ്താനവൻ 166
 • “അതുപറവാനൊ വിഷമം ഭൂപതേ?
 • മതിമാൻ ചാണക്യനകന്നീടും തോറും 167
 • തനിക്കു മൌര്യനോടടത്തുകൊള്ളുവാ-
 • ന്മനക്കുരുന്നതിലുറച്ചുപാർക്കുന്നു” 168
 • അഥശകടദാസനുമമാത്യനോ-
 • ടതിപ്രമോദേന പറഞ്ഞാനിങ്ങിനെ 169
 • “വികല്പമില്ലിതിനിഹനിരൂപിച്ചാ-
 • ലകല്പമൌര്യനോടിതുകാലം പാർത്താൽ 170
 • ചണകപുത്രനുപെരികെയുണ്ടെന്നു
 • മനസിതോന്നുന്നതിനിയ്ക്കറിഞ്ഞാലും 171
 • “അതിനവകാശം പെരികെയുണ്ടല്ലോ
 • മതിയിൽ മറ്റൊന്നു നിനയ്ക്കയും വേണ്ട 172
 • അഖിലഭൂപതികുലമിതുകാലം
 • പകലിരവുവന്നടിപണിയുന്ന 173
 • ധരണിക്കിന്നൊരു തൊടുകുറിയാകും
 • നരപതികളിലധിപതിമൌര്യൻ 174
 • പൊറുക്കുമോ ഭംഗം വരുത്തുന്നാജ്ഞക്കും
 • ഉറയ്ക്കുമോ ചാണക്യനുമതുചെയ്താൽ 175
 • കുടിലനാം ചണകജവടുവിനെ
 • കുടുമകോപിച്ചാൽ പെരുതെന്നാകിലും 176
 • പ്രതിജ്ഞചെയ്കയില്ലിനിമുന്നമവ-
 • നതിപ്രയത്നംചെയ്തൊരുവണ്ണമതും 177
 • വിധിബലംകൊണ്ടു കടന്നാനക്കാലം
 • അതുപോലെദൈവം തുണയ്ക്കുമോസദാ 178
 • കനത്തോരർത്ഥമുണ്ടതിനുനാശത്തെ
 • നിനച്ചുശങ്കയും വളരെയുണ്ടല്ലോ” 179
 • “പറഞ്ഞതൊക്കു”മെന്നുരചെയ്തന്നേരം
 • കരഭകൻ തനിക്കമാത്യരാക്ഷസൻ 180
 • തരിവളനല്ലപുടവപട്ടുകൾ
 • പരിചൊടു കൊടുത്തിതു സന്തോഷത്താൽ 181
 • വിദഗ്ദ്ധനായ ഭാഗുരായണനപ്പോ-
 • ളതിഭ്രമമുള്ള നൃപനോടു ചൊന്നാൻ 182
 • “ചതിക്കും നമ്മെ രാക്ഷസനെന്നുള്ളൊരു
 • മതിഭ്രമമെങ്ങും പുറത്തുകാട്ടാതെ 183
 • പരുഷമായ് മന്ത്രിപ്രവരനോടൊന്നും
 • പറയാതെ ഭവാനടങ്ങിപ്പാർക്കണം 184
 • പരമാർത്ഥം നമുക്കറിയാം പക്ഷെയെ”-
 • ന്നുറപ്പിച്ചീടിനാനവനും മ്ലേച്ഛനെ 185
 • പരമാനദം പൂണ്ടഥകരഭകൻ
 • പറഞ്ഞുയാത്രയുമമാത്യനോടപ്പോൾ 186
 • തുറന്നുവാതിലുമകത്തുനിന്നവ-
 • നിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടുതൊഴുതുമന്നനെ 187
 • ഉടനെ ഭാഗുരായണനോടും കൂടെ
 • കടന്നു പർവ്വതേശ്വരതനുജനും 188
 • അഴകേറും നൃപകുമാരനെക്കണ്ടി-
 • ട്ടെഴുന്നീറ്റുനിന്നാനമാത്യരാക്ഷസൻ 189
 • പരിതോഷം പൂണ്ടു പരിയങ്കംവെച്ചി-
 • “ട്ടിരുന്നരുളുകെ”ന്നുരചെയ്തീടിനാൻ 190
 • മലയകേതുവുമിരുന്നുചൊല്ലിനാൻ
 • “തലനോവിനൊട്ടുശമനംവന്നിതൊ? 191
 • വശക്കേടെന്നുകേട്ടുഴറിവന്നുഞാൻ
 • വസിക്കണം ഭവാനരുതല്ലോനില്പാൻ 192
 • അതുകേട്ടുതാനുമിരുന്നുചൊല്ലിനാ-
 • നിതുകാലം ശത്രുവധം ചെയ്തു ഭവാൻ 193
 • ശിരസിപട്ടം കെട്ടുകയൊഴിഞ്ഞെന്റെ
 • ശിരസിവേദനശമിക്കയില്ലേതും 194
 • “മതിമാനാകിയ ഭവാൻ നിരൂപിച്ചാ-
 • ലതിനെളുതെ”ന്നുപറഞ്ഞുഭൂപനും 195
 • “അരികളോടു പോരിനുവട്ടം കൂട്ടി
 • പെരികെക്കാലമുണ്ടിവിടെപ്പാർക്കുന്നു 196
 • ഒരുപഴുതുകണ്ടടുക്കാമെന്നതോ-
 • ർത്തിരുന്നതൊട്ടുമേപിഴച്ചതില്ലല്ലൊ 197
 • ഇനിവൈകാതെനാം പുറപ്പെടുകെ”ന്നു
 • മനം തെളിഞ്ഞു ചൊല്ലിനാനമാത്യനും 198
 • “അരികളോടു പോരിനു ഭവാനിപ്പോൾ
 • പരിചോടെന്തൊരു പഴുതുകണ്ടതും” 199
 • “അതുപരമാർത്ഥം പറയാമെങ്കിൽഞാ-
 • നതികുടിലനാം ചണകനന്ദനൻ 200
 • ഒരു ചാന്ദ്രോത്സവം മുടക്കം ചെയ്കയാൽ
 • നരപതികോപിച്ചധിക്ഷേപിച്ചുപോൽ 201
 • അതിനുമൌര്യനോടിടഞ്ഞുചാണക്യ-
 • നധികാരം വെച്ചങ്ങടങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു” 202
 • “സചിവനോടിടഞ്ഞതുകൊണ്ടേതുമി-
 • ല്ലുചിതമല്ലതെ”ന്നുരചെയ്താൻ മ്ലേച്ഛൻ 203
 • “നരപതേ മൌര്യനൊഴിഞ്ഞുമറ്റുള്ള
 • നരവരന്മാർക്കു സചിവവിപ്രിയം 204
 • വരികിലേതുമില്ലതുപോലെപാർത്താൽ
 • വരികയില്ലെന്നറികഭൂപതേ!“ 205
 • നിരൂപിച്ചാലിഹവിശേഷിച്ചുമൌര്യ-
 • നൊരു ചേതമില്ലെന്നിനിക്കുതോന്നുന്നു 206
 • അറികതിനുകാരണമെന്തെന്നിഹ
 • പറയ” ചന്ദ്രഗുപ്തനാം നൃപനുടെ 207
 • പ്രകൃതികൾക്കിഹ ചണകപുത്രന്റെ
 • പ്രകൃതിദോഷത്താലനുരാഗമിപ്പോൾ 208
 • കുറഞ്ഞുപോകുന്നു പുനരവനിപ്പോൾ
 • നിരാകൃതനായിനരവരൻ തന്നാൽ 209
 • അതുകൊണ്ടുസുഖിച്ചിതുകാലംനര-
 • പതിയെസ്നേഹമീപ്രജകൾക്കേറീടും” 210
 • മലയകേതുതൻ വചനം കേട്ടഥ
 • കുലമന്ത്രിതാനും പറഞ്ഞാനിങ്ങിനെ 211
 • “അതുവരികയില്ലിതുനിരൂപിച്ചാൽ
 • ഇതുകാലം നാട്ടിൽ പ്രജകളൊക്കവെ 212
 • മറുത്തുരണ്ടല്ലൊവിധമറിഞ്ഞാലും
 • മരിച്ച നന്ദനെക്കുറിച്ചനുരാഗം 213
 • ചിലർക്കുപിന്നെമൌര്യനെത്തന്നെപാർത്താൽ
 • ചിലരവർക്കിന്നു ചണകപുത്രന്റെ 214
 • ചരിതദോഷംകൊണ്ടനുരാഗക്ഷയം
 • നിനയ്ക്കുമെന്നുള്ളതിനിയ്ക്കുതോന്നീല 215
 • നവനന്ദാനുരാഗികൾക്കുമൌര്യനോ-
 • ടിവനല്ലോനരവരന്മാരെയെല്ലാം 216
 • കൊലചെയ്യിച്ചതെന്നകത്തുവിദ്വേഷം
 • വളരെയുണ്ടതു മറച്ചവർകളും 217
 • ഒരുത്തരില്ലല്ലോ പരിപാലിപ്പാനെ-
 • ന്നുറച്ചു മൌര്യനെ ഗ്രഹിച്ചു പാർക്കുന്നു 218
 • അരിവധം ചെയ്‌വാനൊരുമ്പെട്ടേകനെ
 • പരിചോടു കാണുമളവിലാകവെ 219
 • മറുത്തുമൌര്യനെ ത്യജിച്ചവനെക്ക-
 • ണ്ടിരിക്കുമാശ്രയിച്ചറിക ഭൂപതേ! 220
 • അവസ്ഥയീവണ്ണമിരിക്കുന്നുതവ-
 • കരുത്തുണ്ടെന്നാകിൽ കഴിവുണ്ടാക്കുവൻ” 221
 • ഉരത്തമാത്യന്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ
 • ചിരിച്ചുപർവ്വതതനയനുംചൊന്നൻ 222
 • “കലഹകാരണമൊരുമഹോത്സവം
 • വിലക്കം ചെയ്തതില്പരമുണ്ടൊ?” 223
 • “പലവിധമുണ്ടെന്നിരിക്കിലുമിപ്പോൾ
 • കലഹത്തിനുകാരണമതുതന്നെ” 224
 • “കലഹത്തിന്നുകാരണമിതെങ്കിലും
 • പലവിധമുണ്ടെന്നിരിക്കിലും മൌര്യൻ 225
 • ചണകജൻ തന്നെ ത്യജിച്ചുവെന്നാകി-
 • ലിനിയൊരുവനെസ്സചിവനാക്കീ‍ടും, 226
 • സചിവനില്ലെന്നു വരികിലുമവൻ
 • നിജനയംകൊണ്ടുസമസ്തകാര്യങ്ങൾ 227
 • പ്രയത്നം കൂടാതെ തനിയ്ക്കും സാധിപ്പാൻ
 • നയജ്ഞൻ മൌര്യനെന്നറികമാനസേ” 228
 • “തനിക്കുതാൻപോന്നനരവരന്മാർക്കേ
 • നിനച്ച കാര്യങ്ങൾ തനിക്കു സാധിപ്പു 229
 • സചിവായത്തനായ്മരുവീടും മൌര്യൻ
 • സചിവനോടുവേർപിരിഞ്ഞതാകിലൊ 230
 • പൊടികണ്ണനൊരുതുണയുംകൂടാതെ
 • കൊടുങ്കാട്ടിൽ കിടന്നുഴലും പോലെയും 231
 • സ്തനന്ധരായചെറുപിള്ളേർതന്റെ
 • ജനനിചത്താലുള്ളവസ്ഥപോലെയും 232
 • വരികയെന്നിമറ്റൊരുവസ്തുവില്ലെ-
 • ന്നറികഭൂമിപാലകശിഖാമണേ” 233
 • “ഗുണജ്ഞനാം ഭവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കവെ
 • നിനച്ചുകാണുമ്പോൾ പരമാർത്ഥം തന്നെ 234
 • ചണകപുത്രനെപ്പിരിഞ്ഞവനോടു
 • രണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ജയം വരുമല്ലൊ” 235
 • “അതിനേതുമൊരു വികല്പമില്ലെടോ
 • ക്ഷിതിപതികുലമകുടരത്നമേ! 236
 • പലവസ്തുകൊണ്ടും നിരൂപിച്ചുകണ്ടാൽ
 • ബലം ഭവാനേറും രിപുവിനേക്കായിൽ 237
 • കരുത്തുള്ള പടജ്ജനമുണ്ടാകയും
 • ഭരിപ്പതിന്നാളങ്ങൊരുത്തനാകയും 238
 • പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ളവർകളിൽ ചിലർ
 • ഇതുകാലം മറുത്തിഹവരികയും 239
 • ചണകനന്ദനനധികാരം വെച്ചു,
 • പിണങ്ങിമൌര്യനോടകന്നിരിക്കയും 240
 • നവനൃപതിത്വമരിക്കുണ്ടാകയും
 • നവനന്ദന്മാരാം നരവരന്മാരെ 241
 • പെരുത്തൊരുരാഗം പ്രജകൾക്കപ്പുരെ
 • മറക്കാതെതന്നെകിടക്കയുമെടോ 242
 • ഇവയെല്ലാമേവം വരിക കൊണ്ടിപ്പോൾ
 • തവജയം കരതലഗതമല്ലൊ” 243
 • മലയകേതുവുമതുകേട്ടുചൊന്നാൻ
 • “കലഹത്തിന്നുനല്ലവസരമിപ്പോൾ 244
 • പടപുറപ്പെടുവതിനൊരുദിനം
 • ഉടനേ കല്പിച്ചു പുറപ്പെടുക നാം 245
 • അടുത്തിതസ്തമിപ്പതിനുസൂര്യനും
 • അടുത്തനാളെ”ന്നുപറഞ്ഞുയാത്രയും 246
 • നടന്നു ഭാഗുരായണനും താനുമാ-
 • യുടനേ ചെന്നു തൻ പുരി പുക്കീടിനാൻ; 247
 • ഗിരിനൃപസുതൻ ഗമിച്ചനന്തരം
 • ഒരുപുരുഷനെ വിളിച്ചു രാക്ഷസൻ 248
 • ഉരചെയ്തീടിനാൻ” ക്ഷപണകൻ തന്നെ
 • വിരവിൽകൂട്ടിക്കൊണ്ടിഹവരികനീ” 249
 • വിരിയേച്ചെന്നവൻ ക്ഷപണകൻ തന്നോ-
 • ടുരചെയ്തീടിനാ”നമാത്യരാക്ഷസൻ 250
 • പറഞ്ഞുവന്നു ഞാൻ ഭവാനേയുംകൊണ്ടു
 • വിരിഞ്ഞുചെല്ലുവാൻ, പുറപ്പെടുകെടോ” 251
 • ക്ഷപണകൻ താനുമിതുകേട്ടനേരം
 • കപടമുദ്രയും ധരിച്ചുഴറ്റോടെ 252
 • പുറപ്പെട്ടുമന്ത്രിപ്രവരൻ വാഴുന്ന
 • പുരം പുക്കീടിനാൻ കപടയോഗീശൻ 253
 • പരമബന്ധുവാമവനെക്കണ്ടഥ
 • പരമാനന്ദം പൂണ്ടമാത്യരാക്ഷസൻ 254
 • “ഇരുന്നാലു”മെന്നു പറഞ്ഞവനോടു
 • പറഞ്ഞാനിങ്ങിനെ ചിരിച്ചു മെല്ലവേ 255
 • “രണത്തിനുപുറപ്പെടുവതിനൊരു
 • ദിനത്തെ നീയിപ്പോൾ വിധിക്കയും വേണം” 256
 • ചിരിച്ചതുകേട്ടങ്ങിരുന്നവൻ താനും
 • നിരത്തിനാൻ പരലെടുത്തു മെല്ലവെ 257
 • കുറഞ്ഞൊരുനേരം മനസി ചിന്തിച്ചു
 • പറഞ്ഞിതു മന്ത്രിപ്രവരനോടവൻ 258
 • “ഗുണനിധെ!നന്നായ് നിരൂപിച്ചേനഹം
 • ദിനമടുത്തനാൾ ശുഭതരമെല്ലൊ 259
 • തിരിഞ്ഞുപഞ്ചമപദത്തിനുതന്നെ
 • നിറമുള്ളതിഥിതുടങ്ങുംവാവല്ലൊ 260
 • അനിഴമാകുന്നതറികനക്ഷത്രം
 • ധനുവല്ലൊരാശിപുറപ്പെടുവാനും 261
 • ബൃഹസ്പതിവാരമതുതന്നെപ്പാർത്താൽ
 • മഹത്വമേറുമദ്ദിനത്തിനേറ്റവും 262
 • അറികലഗ്നത്തിൽ ബുധനാകുന്നതും
 • പരമതെകേതുവുദിച്ചുമാകുന്നു 263
 • വടക്കുനിന്നുദക്ഷിണദിശിപോവാൻ
 • പടക്കെന്നുവന്നാൽ ശശിബലം വേണം 264
 • ശുഭമാം ശൂലയോഗവുമുണ്ടായ്‌വരും
 • അഭിമതം നൽകും ഗുരുസൌരാഖ്യവും 265
 • അരികളോടു പോരിനു പോകുന്നേരം
 • ഗുരുസൌരിയോഗം പെരികെ നന്നല്ലൊ 266
 • അതുനിരൂപിച്ചാലടുത്തനാൾ തന്നെ
 • കുതുകമുൾക്കൊണ്ടു പുറപ്പെടുന്നാകിൽ 267
 • ജയം കരതലാമലകമായ്‌വരും
 • ഭയം പ്രതിയോഗിക്കതുപോലെതന്നെ” 268
 • ക്ഷപണകനേവം പറഞ്ഞതുനേരം
 • കപടം കൈവിട്ടു പറഞ്ഞുരാക്ഷസൻ 269
 • “മതിഭ്രമംകൊണ്ടൊപറഞ്ഞു?വാവുന്നാൾ
 • പിതൃക്രിയയൊഴിഞ്ഞൊരുവസ്തുവില്ല 270
 • പടയ്ക്കുവാവുന്നാൾ പുറപ്പെടുകെന്നു
 • കടുപ്പത്തിലെന്തു പറയുന്നതിപ്പോൾ? 271
 • ഇനിക്കിതെന്തെന്നു തിരിഞ്ഞീലമറ്റു
 • ഗണിതക്കാരോടും നിരൂപിച്ചാലും നീ” 272
 • അതുപറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷപണകൻ താനും
 • അതികോപം കലർന്നുരചെയ്തീടിനാൻ 273
 • “ഒരുത്തരോടും ഞാൻ നിരൂപിക്കേണ്ടതി-
 • ല്ലൊരിക്കലുമെന്നങ്ങറിഞ്ഞുകൊണ്ടാലും 274
 • ഇനിക്കുള്ള പക്ഷം ത്യജിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ
 • നിനെക്കുമോപിന്നെപരനുടെ പക്ഷം? 275
 • പലരോടും ചെന്നു നിരൂപിപ്പാനിപ്പോ-
 • ളിളകേണ്ടാഭവാനതിനാളല്ലഞാൻ 276
 • കുറവുകണ്ടതുമിനിമതിപോരും
 • വിരവോടിക്കാലമിതാപോകുന്നു ഞാൻ.” 277
 • കുപിതനായേറ്റം പരുഷം ചൊല്ലുന്ന
 • ക്ഷപണകനോടു പറഞ്ഞു രാക്ഷസൻ 278
 • “അലമലം നിന്റെ പരുഷവാക്കുകൾ
 • കലഹിച്ചാലെന്തു ഫലം നിരൂപിച്ചാൽ?” 279
 • “കലഹിച്ചീല ഞാനമാത്യനോടേതും
 • ഫലമിനികെന്തു കലഹിച്ചാലഹൊ!“ 280
 • പരുഷമിങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകോപിച്ചു
 • വിരവോടുപോയാൻ ക്ഷപണകൻ താനും 281
 • പെരികെകോപിക്കും ക്ഷപണജാതികൾ
 • വരുമിനിയുമെന്നുറച്ചു രാക്ഷസൻ 282
 • ഖരകിരണൻ പോയ് മറഞ്ഞനന്തരം
 • പുരം പരം പുക്കു സുഖിച്ചുമേവിനാൻ 283
 • എളുതല്ലേതുമിന്നിനിക്കുചൊൽ‌വാനൊ
 • കിളിമകൾ താനും പറഞ്ഞുമെല്ലവെ 284
 • ഫലമധുഗുളകദളിപക്വങ്ങൾ
 • പലതരം ഭുജിച്ചിരുന്നാളക്കാലം 285


ഇതി മുദ്രാരക്ഷസചരിതം ആറാം പാദം

സമാപ്തം