ചാണക്യസൂത്രം (കിളിപ്പാട്ട്)/അഞ്ചാം പാദം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • ശാരികമാർമൌലിമാലേ! മനോരമേ!
 • ചാരുശീലേ! കഥാശേഷവും ചൊല്ലുനീ 1
 • ആര്യചാണക്യനതുകാലമെന്തൊന്നു
 • ധീരതകൈക്കൊണ്ടു ചെയ്തതുമോമലെ!? 2
 • മൌര്യനായുള്ള മഹീപതിവീരനും
 • കാര്യങ്ങളെന്തൊന്നു ചെയ്തതെന്നുള്ളതും 3
 • പാലിളന്നീരും മധുവും നുകർന്നുനീ
 • മാലകലും പർചാശുചൊല്ലീടെടൊ! 4
 • ശാരികപ്പൈതലതുകേട്ടനേരത്തു
 • ചാരുതരമായ്പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ 5
 • ആര്യചാണക്യന്റെ നീതിപ്രയോഗവും
 • മൌര്യമഹീപതിതന്നുടെവൃത്തവും 6
 • ശേഷമിനിക്കുരചെയ്‌വതിന്നേറ്റവും
 • വൈഷംയമുണ്ടതു ചൊൽ‌വാനരുതേതും 7
 • ആർക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാതൊന്നിതെങ്കിലും
 • കേൾക്കുന്നതിനുള്ളിലാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ 8
 • ചൊല്ലുവാനേതും മടിക്കുന്നതില്ല ഞാൻ
 • ഉല്ലാസമാർന്നിതു കേൾപ്പിനെല്ലാവരും 9
 • ആര്യനായുള്ള ചണകസുതനൊരു
 • കാര്യമിതുകാലമിങ്ങിനേ ചിന്തിച്ചാൻ 10
 • “മൌര്യനായോടൊരു വ്യാജമുൾക്കൊണ്ടു ഞാൻ
 • വൈരവും ഭാവിച്ചിരിക്കേണമിക്കാലം 11
 • രാക്ഷസാമാത്യൻ കലഹമിതുകേട്ടു
 • രൂക്ഷമായ്ക്കൊണ്ടുവരും പട നിർണ്ണയം 12
 • പുഷ്പപുരിക്കടുത്തീടുന്ന നേരത്തു
 • കെൽ‌പ്പുള്ളമാത്യനേ മ്ലേച്ഛനെക്കൊണ്ടുഞാൻ 13
 • നല്ലനയപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടേറ്റവും
 • കള്ളനാക്കീടുമതില്ലൊരു സംശയം” 14
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചുറച്ചു ചാണക്യനും
 • പൃത്ഥ്വീപതിയുമായുള്ളൊത്തുതങ്ങളിൽ 15
 • ഓരോരൊകാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിടഞ്ഞേറ്റവും
 • വൈരവും ഘോരമായ് വന്നോരനന്തരം 16
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മഹീപാലകനന്നൊരു
 • ചന്ദ്രമഹോത്സവം ഘോഷിച്ചു കല്പിച്ചാൻ 17
 • ചാണക്യനപ്പോളതുകേട്ടു കോപിച്ചു
 • മാനിച്ചതിനെ മുടക്കവും ചെയ്തുതേ 18
 • ആജ്ഞയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്തിയ നേരത്തു
 • വിജ്ഞാനമേറിയ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നൃപൻ 19
 • രോഷം നടിച്ചൊരു ദൂതനെ വിട്ടുടൻ
 • ദോഷരഹിതനായുള്ള ചാണക്യനെ 20
 • രാജസഭയിൽ വരുത്തി വിരവോടു
 • പൂജയുമാദരവോടുചെയ്തേറ്റവും 21
 • ചാണക്യഭൂസുരശ്രേഷ്ഠന്റെ കാലിണ
 • താണുതൊഴുതുനമസ്കരിച്ചീടിനാൻ 22
 • തൻ പദം കുമ്പിട്ട മൌര്യനാം മന്നനെ
 • സംഭ്രമത്തോടെഴുന്നേല്പിച്ചുസാദരം 23
 • “ശൂര! സുകുമാര! മൌര്യമഹീപതെ!
 • വീരനായുള്ള ഭവാനു വിജയങ്ങൾ 24
 • പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുവന്നേറ്റവും
 • ധന്യനായീടുകെ”ന്നാശിയും ചൊല്ലിനാൻ 25
 • ആശീർവ്വചനങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടഥ
 • ദേശികൻ തന്നോടു മൌര്യനും ചൊല്ലിനാൻ 26
 • “നിന്തിരുവുള്ളമെല്ലൊനിരൂപിക്കിൽഞാ-
 • നന്തരമില്ലൊരു ഭൂപനായ് വാണതും 27
 • ശത്രുപ്രയോഗങ്ങൾ നീ‍ങ്ങും പ്രയോഗവും
 • ചിത്രമതില്പരമെന്തഹോ വേണ്ടതും” 28
 • ഇത്ഥമുരചെയ്ത മന്നവൻ തന്നോടു
 • ചിത്തം തെളിഞ്ഞു കൌടില്യനും ചൊല്ലിനാൻ 29
 • “എന്തുമൂലം ഭവാനെന്നെ വരുത്തുവാൻ
 • ചിന്തിതമെന്തെന്നുരചെയ്കവൈകാതെ” 30
 • പാരിടത്തിന്നധിനാഥനാം മന്നനും
 • പാരാതെ കൌടില്യനോടു ചൊല്ലീടിനാൻ 31
 • “ധർമ്മസ്വരൂപനാം മൌര്യനു കേവലം
 • കാണ്മാനപേക്ഷയുണ്ടാകതന്നെവിഭോ” 32
 • ഇത്തരം ചൊന്നൊരു മന്നവൻ തന്നോടു
 • പൃത്ഥ്വീസുരനും ചിരിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 33
 • “പോരുമിപ്രശ്രയം കൊണ്ടുള്ളതൊക്കവേ
 • കാര്യമെന്തൊന്നിഹ ചൊല്ലുക വൈകാതെ 34
 • കാര്യങ്ങളേതുമില്ലാതെ മഹീപതി
 • കാര്യപുരുഷനെയുണ്ടോ വരുത്തുന്നു? 35
 • എന്നതുകൊണ്ടെന്തഭിപ്രായമെന്നുനീ
 • മന്നവന്മാർ മുടിരത്നമേ ചൊല്ലെടോ 36
 • കൌടില്യനിങ്ങിനെ ചൊന്നോരനന്തരം
 • പാടമേറുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നൃപൻ 37
 • കിഞ്ചനവൈരം നടിച്ചു സഭയീന്നു
 • ചഞ്ചലം കൈവിട്ടു ചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ 38
 • “ചന്ദ്രോത്സവം മുടക്കീടുവാനെന്തഹോ
 • നിന്ദയൊമറ്റൊരു കാര്യം നിമിത്തമോ?” 39
 • മന്ദഹാസം പൂണ്ടു വിഷ്ണുഗുപ്തൻ നൃപ-
 • ചന്ദ്രനോടിങ്ങിനെ ചൊന്നാനതുനേരം 40
 • “ഇത്ഥം പരുഷം പറവതിനോ ഭവാൻ
 • സത്വരമെന്നെ വരുത്തുവാൻ കാരണം?” 41
 • “ആര്യനോടുണ്ടോ പരുഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ
 • കാര്യം പറഞ്ഞതേയുള്ളു മഹാമതേ!“ 42
 • “കാര്യമറിയാതെ കല്പിക്കയില്ല ഞാൻ
 • കാര്യം ഭവാനറിവേറെയില്ലേതുമേ 43
 • പാർത്താൽ ഭവാൻ മമ ശിഷ്യനത്രേ ദൃഢ-
 • മോർത്തുപറയേണമെന്നോടിവയെല്ലാം” 44
 • “സത്യമത്രേ ശിഷ്യനല്ലെന്നെനിക്കില്ല
 • ഭൃത്യനല്ലീയെന്നു സംശയമുണ്ടുള്ളിൽ 45
 • കാര്യമറിയാത്തവരൊന്നു ചോദിച്ചാൽ
 • കാര്യമറിഞ്ഞവർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം” 46
 • ചാണക്യനുമതു കേട്ടു ചൊല്ലീടിനാൻ
 • ക്ഷോണിക്കു നാഥനാം മൌര്യനോടിങ്ങിനെ 47
 • “മൂന്നുപ്രകാരമായുള്ള നൃപതികൾ
 • മൂന്നും പറയാം തെളിഞ്ഞു കേട്ടീടുനീ 48
 • സ്വായത്തസിദ്ധികളായും ചിലർ സചി-
 • വായത്തസിദ്ധികളായും ചിലരെടോ 49
 • രണ്ടും സമങ്ങളായും ചിലരിങ്ങിനെ
 • കണ്ടുപോരുന്നു നൃപന്മാരെയൂഴിയിൽ 50
 • മൂന്നുപ്രകാരം പറഞ്ഞതിലിന്നുനീ
 • നിർണ്ണയിക്കിൽ സചിവായത്തസിദ്ധിയാം 51
 • എന്തിനുപിന്നെനീയോരോന്നുകൂടവ-
 • ന്നന്തരാപുക്കു കയർക്കുന്നിതുമെടോ? 52
 • മുറ്റും നൃപതിയായ് വാഴ്കനീയൂഴിയിൽ
 • മറ്റൊന്നുമന്വേണംചെയ്കവേണ്ടെടോ” 53
 • ഇത്തരം കൌടില്യവാക്കുകൾ കേട്ടതി-
 • നുത്തരമൊന്നുമുരിയാടാതെ മൌര്യനും 54
 • രോഷം മുഴുത്തു മുഖവും തിരിച്ചഥ
 • വേഷവുമൊന്നു പകർന്നോരനന്തരം 55
 • മന്ത്രിപ്രവരനയച്ച വൈതാളിക-
 • നന്തരം കൊള്ളാമിതെന്നു കണ്ടന്നേരം 56
 • വന്ദിപ്രവരൻ ‘സ്തനകലശൻ’ ചെന്നു
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാദരാൽ 57
 • വീര്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിനാൻ
 • “മൌര്യമഹീപതിവീര!ജയ!ജയ!! 58
 • ദാതാവുതന്നുടെ വൈഭവമോർക്കുമ്പോൾ
 • ചേതോഹരമെന്നതേ പറഞ്ഞീടാവൂ; 59
 • ഓരോ ജനങ്ങൾ നൃപന്മാരെവന്നുക-
 • ണ്ടോരോതരം സേവ ചെയ്തുകരയേറി 60
 • ക്ഷോണീശനായി ഞാനെന്നഹം ഭാവിച്ചു
 • വീണുപോകുന്നതറികയുമില്ലഹോ!“ 61
 • മത്തഗജത്തിൻ കഴുത്തിൽ കരയേറി
 • ചിത്തമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചേവകൻ 62
 • കുത്തുകള്ളക്കണ്ടൊഴിച്ചുഗജോപരി
 • ചിത്തമിളകാതെതന്നെവസിക്കയും 63
 • ചിത്തത്തിലിത്ഥം വരുമെന്നൊരുമത-
 • മിത്തിരിപോലും വിചാരവുമില്ലല്ലൊ; 64
 • വാരിധിക്കുള്ളിലടങ്ങിയ ഭൂമിക്കു
 • മൌര്യനൊരുത്തനധിപതിയെന്നഹോ 65
 • സത്യലോകത്തോളമുണ്ടൊരു കേളിയും
 • ചിത്രമത്രെപുനരിത്തൊഴിലെത്രയും; 66
 • രാജാവു കല്പിച്ചൊരാജ്ഞ നടത്തുന്ന-
 • താചരിയാതവരില്ല മഹീതലേ; 67
 • സർവാഭരണമലംകരിച്ചാൽനൃപ-
 • നുർവീപതിയാകയില്ലെന്നു നിർണ്ണയം 68
 • ആജ്ഞയ്ക്കൊരന്തരം കൂടാതെ നിത്യവും
 • പ്രാജ്ഞനായുള്ള രാജാവു രാജാവല്ലൊ’ 69
 • ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ കൂടാതെ ഭൂപനാ-
 • യുത്തമഭൂപതെ! നിത്യം ജയജയ!“ 70
 • ഇത്തരമാശീർവചനങ്ങൾ കേട്ടപോ-
 • തുത്തമൻ കൌടില്യനിങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാൻ 71
 • മന്ത്രിപ്രവരനയച്ചുവന്നോനിവ-
 • നന്തരം കൊള്ളാമിതെന്നുകണ്ടിക്കാലം 72
 • കോപപ്രവർദ്ധനം ചെയ്‌വതിനായിവൻ
 • ഭൂപതിതന്നെ സ്തുതിപ്പാനവകാശം 73
 • രാക്ഷസന്റെപ്രയോഗങ്ങള,റിഞ്ഞുഞാൻ
 • സൂക്ഷമെന്നാകിലും പറ്റുകയില്ലഹോ 74
 • ചിത്തത്തിലിത്ഥം നിരൂപിച്ചു ചാണക്യ-
 • നിത്തിരി നേരമിരിക്കും ദശാന്തരെ 75
 • ഉത്തമചിത്തനാം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നിജ-
 • ഭൃത്യനെത്തത്ര വിളിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 76
 • “പട്ടും പുടവയുമാഭരണങ്ങളു-
 • മൊട്ടുമേ വൈകാതെ വൈതാളികന്നുനീ 77
 • കൊണ്ടുവന്നാശു കൊടുത്തയച്ചീടുക
 • കണ്ടിട്ടുമില്ലിവനെപ്പോലെയാരെയും” 78
 • അപ്പോൾ നൃപനോടു ചാണക്യവിപ്രനും
 • കെല്പോടു കോപം നടിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ 79
 • “ഭണ്ഡാരമായുള്ളതെപ്പേരുമിന്നുനീ
 • കണ്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കെന്നു കല്പിച്ചാൽ 80
 • വല്ലാതെവന്നുപോമെന്നറിഞ്ഞീടുക-
 • യെല്ലാം നിനക്കൊത്തവണ്ണംവരാദൃഢം 81
 • സ്ഥാനത്തുവേണം വ്യയങ്ങൾ ചെയ്തീടുവാൻ
 • സ്ഥാനവ്യതിക്രമം സാദ്ധ്യവുമല്ലെടോ” 82
 • മൌര്യനതുകേട്ടു കോപം കലർന്നുള്ളിൽ
 • ആര്യനോടിങ്ങിനെ പാർത്തുചൊല്ലീടിനാൻ 83
 • “ആജ്ഞയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്തുവാനെത്രയും
 • പ്രാജ്ഞനത്രേ ഭവാനില്ലൊരു സംശയം 84
 • ഒന്നുമിനിക്കൊത്ത വണ്ണമല്ലായ്കയാൽ
 • ദണ്ഡം പ്രജകൾക്കുമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാലും” 85
 • ഇത്തരം കേട്ടു ചണകതനൂജനു-
 • മുത്തരം ചൊന്നാൻ പലരുമിരിക്കവെ 86
 • “കേവലമൊത്തവണ്ണം നടന്നീടുകി-
 • ലീവണ്ണമുള്ള ദോഷങ്ങളകപ്പെടും 87
 • ഇച്ചൊന്നതേതും സഹിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ
 • വെച്ചു ഞാനിന്നധികാരമറിഞ്ഞാലും 88
 • നീനിനക്കൊത്തവണ്ണം നടന്നീടുകിൽ
 • നൂനമരികൾക്കു ഭൃത്യനായ് വന്നീടും 89
 • എങ്കിലിനിക്കെന്തു ചേതമതുകൊണ്ടു
 • സങ്കടമെള്ളോളമില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും;” 90
 • “കൌമുദിനാമമായുള്ള മഹോത്സവം
 • ഭൂമിദേവശ്രേഷ്ഠനായ ഭവാനിപ്പോൾ 91
 • എന്തുമൂലം മുടക്കീടുവാനെന്നുള്ള-
 • തന്തരമില്ല പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ” 92
 • വിഷ്ണുഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനോടന്നേരം
 • ഉഷ്ണിച്ചു ചൊന്നാൻ വിനയവും കൂടാതെ; 93
 • “കൌമുദിനാമോത്സവം തുടങ്ങീടുവാൻ
 • കാമിച്ചതെന്തെന്നിനിക്കുമറിയണം” 94
 • “ആജ്ഞക്കുഭംഗം വരുത്തുമെന്നോർത്തുഞാ-
 • നജ്ഞാനിയായിതു കല്പിച്ചതുമിപ്പോൾ” 95
 • “ഞാനുമതുതന്നെ വാഞ്ഛിച്ചതുമെടോ
 • മാനമേറീടുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്തപ്രഭോ! 96
 • ഊഴിയിലുള്ള നൃപന്മാരെ നിന്നുടെ
 • കീഴാക്കിവെച്ചതുമാരെന്നുതോന്നുന്നൂ 97
 • ആരുമറിയാത്തതല്ലെടോനിന്നുടെ
 • ധീരതയേറും പ്രഭുത്വവും പ്രൌഢിയും” 98
 • “അത്ര വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഭവാനുമുണ്ടെങ്കിലോ
 • ഭദ്രഭടാദി പ്രധാനജനത്തെയും 99
 • രാക്ഷസാമാത്യനേയും കളഞ്ഞീടുവാൻ
 • രൂക്ഷമായെന്തപരാധമവർക്കഹോ!“ 100
 • “എങ്കിലോ കേട്ടുകൊൾകെന്നു ചാണക്യനും
 • ശങ്ക കൂടാതെ പറഞ്ഞുതരുവൻ ഞാൻ 101
 • വാരണാദ്ധ്യക്ഷനാം ഭദ്രഭടനശ്വ-
 • കാരകനായ പുരുഷദത്താഖ്യനും 102
 • മദ്യപാനം ചെയ്തു മത്തരായേറ്റവും
 • ഹൃദ്യമാരായുള്ള നാരീജനങ്ങളെ 103
 • കണ്ടേടമെത്തിപ്പിടിപെട്ടു പുൽകയും
 • കണ്ടജനങ്ങളെക്കൊന്നുമുടിക്കയും 104
 • തങ്ങൾക്കു വേണ്ടും പ്രവൃത്തിയും കൈവിട്ടു
 • തിങ്ങിനിറഞ്ഞോരു മാനമദങ്ങളും 105
 • ഈവണ്ണമുള്ള ധിക്കാരങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ
 • ജീവിതം നീക്കി പ്രവൃത്തി വിരോധിച്ചു; 106
 • കോപിച്ചുപോയാരവരുമതുകൊണ്ടു
 • സേവിച്ചിതുചെന്നു പർവ്വതരാജനെ 107
 • രാജഭണ്ഡാരങ്ങൾ വെച്ചുരക്ഷിക്കുന്ന
 • രാജസേനൻ തവ സേവകനാമവൻ 108
 • ഭണ്ഡാരമോഷണം ചെയ്തുതന്നെയവ-
 • നുണ്ടായിതു ധനമെന്നറിഞ്ഞീടുനീ 109
 • എല്ലാവരുമറിഞ്ഞീടുന്നനേരത്തു
 • കള്ളനാം താനെന്നു ശങ്ക മുഴുത്തവൻ 110
 • ഉൾക്കനം വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു പോയുട-
 • നൂക്കനാം മ്ലേച്ഛനെ ചെന്നു സേവിച്ചതും 111
 • പിന്നെ ബലഗുപ്തഡിങ്കാരതന്മാർക്കു
 • മന്നവനീകൊടുത്തീടുന്നജീവിതം 112
 • ലോഭം മുഴുക്കയാൽ പോരായ്കയെന്നിട്ടു
 • ലാഭമിതിലേറ്റമുണ്ടെന്നുകണ്ടവർ 113
 • തിണ്ണം മലയകേതു ക്ഷിതിനാഥനെ
 • ചെന്നുസേവിച്ചാരവർകളും ഭൂപതെ!; 114
 • പിന്നെയും കേൾ ഭാഗുരായണനാമവൻ
 • മുന്നമെ പർവതസേവകനാകയാൽ 115
 • തല്പുത്രനോടൊന്നു ചെന്നു പറഞ്ഞുപോൽ
 • ‘ത്വൽ‌പ്പിതാവെക്കുലചെയ്തതുചാണക്യൻ’ 116
 • ഇത്ഥം പറഞ്ഞു മലയകേതുതന്നെ
 • സത്വരം തന്നിടത്തിന്നയച്ചീടിനാൻ; 117
 • ചന്ദനദാസൻ തുടങ്ങിയുള്ളോർകൾക്കു
 • നിന്ദനിന്നെക്കുറിച്ചുണ്ടായതുമൂലം 118
 • ദണ്ഡമകപ്പെടുമെന്നുഭയപ്പെട്ടു
 • കുണ്ഠനായ് ചെന്നവൻ മ്ലേച്ഛനെ സേവിച്ചാൻ; 119
 • ‘എന്നുടെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചതുമിവൻ’
 • എന്നുനിരൂപിച്ചു പർവതപുത്രനും 120
 • അച്ഛനെ സ്നേഹമുള്ളോനെന്നു കാൺകയാൽ
 • മ്ലേച്ഛാധിപൻ ഭാഗുരായണനെത്തദാ 121
 • മന്ത്രിപ്രവരനാക്കിക്കൊണ്ടനന്തരം
 • സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിതിക്കാലം; 122
 • മാനമേറീടുന്ന ലോഹിതാക്ഷൻ താനും
 • ജ്ഞാനമില്ലാത്തവിജയവർമ്മാവുമായ് 123
 • പുത്രദ്വയത്തെ വെറുപ്പിച്ചതുമൂലം
 • ഉത്തമന്മാരായ ബാലകന്മാരവർ 124
 • വീട്ടിൽ പൊറുതിയില്ലാതെ പുറപ്പെട്ടു
 • കഷ്ടം പരവശപ്പെട്ടു കരഞ്ഞവർ 125
 • സങ്കടമെന്നോടറിയിച്ചതുമൂലം
 • നിൻ കഴൽ കൂപ്പിച്ചു ബാലകന്മാരെ ഞാൻ 126
 • അർത്ഥമേതാനുമവർക്കുകൊടുത്തഥ
 • ചിത്തം തെളിയിച്ചു വെച്ചോരനന്തരം 127
 • ഒട്ടുമതിനെ സഹിയാഞ്ഞവരുടെ
 • ധൃഷ്ടരായുള്ള പിതാക്കളിരുവരും 128
 • കണ്ടുപോൽ ചെന്നുടൻ പർവതരാജനെ
 • പണ്ടിതു ചെയ്യുമാറില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും; 129
 • ഇത്ഥമവർക്കപരാധങ്ങളാകുന്നു
 • ധാത്രീപതെ ധരിച്ചീടുക മാനസെ” 130
 • ഇത്തരമുള്ള ചണകാത്മജോക്തികേ-
 • ട്ടുത്തരം ചൊന്നാനവനോടു മൌര്യനും 131
 • “ഓരോ ജനങ്ങൾക്കപരാധമിങ്ങിനെ
 • ഓരോ തരത്തിലുണ്ടായ് വരും നിർണ്ണയം; 132
 • വീര്യപുരുഷർക്കിതുണ്ടെന്നിരിക്കിലും
 • കാര്യമോർത്താൽ കളയാമൊമഹീസുത! 133
 • വെച്ചുകൊള്ളാതെ കളഞ്ഞതെന്തിങ്ങിനെ
 • പിച്ചയല്ലിച്ചൊന്നതെന്നുധരിച്ചാലും” 134
 • എന്നതുകേട്ടു കൌടില്യനും ചൊല്ലിനാൻ
 • “ഇന്നതുതോന്നീലിനിക്കെടൊ മന്നവ” 135
 • മന്ദഹാസം പൂണ്ടതു നേരമിങ്ങിനെ
 • ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ക്ഷിതിനായകൻ ചൊല്ലിനാൻ; 136
 • “കൌശലമില്ലായ്കയൊനയങ്ങൾക്കിഹ?
 • വാശിപിടിച്ചതൊഴിച്ചുകൂടായ്കയൊ?” 137
 • “നീതിക്കു കൌശലം പോരായ്ക കൊണ്ടല്ല
 • ചാതുര്യമോടതു ചൊല്ലിത്തരുവൻ ഞാൻ 138
 • നാട്ടിൽ പ്രജകൾക്കു രാജാവിനെക്കുറി-
 • ച്ചൊട്ടുമേരാഗമില്ലാതെവരും വിധൌ 139
 • രണ്ടുപ്രകാരം പ്രതിവിധാനമുണ്ടു
 • രണ്ടും പറയാമനുഗ്രഹം നിഗ്രഹം 140
 • ഭദ്രഭടനും പുരുഷദത്താഖ്യനും
 • ക്ഷുദ്രമതികളായീടുകകൊണ്ടെടോ 141
 • സപ്തവ്യസനങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രമത്തരായ്
 • ക്ഷിപ്താധികാരികളായുള്ളവർകളെ 142
 • രണ്ടാമതുമതിന്നാക്കീടുകില്പുന-
 • രുണ്ടാമതിനാലനേകമനർത്ഥങ്ങൾ 143
 • ഹസ്തികുലത്തെയുമശ്വഗണത്തെയും
 • പൃത്ഥ്വീപതെ മുടിച്ചീടുമറികനീ; 144
 • ഏവമനുഗ്രഹമാകുന്നിതുമെടൊ
 • കേവലം ദോഷമല്ലാതെയില്ലേതുമെ 145
 • എങ്കിലൊകേൾക്കമഹീപതെ!പിന്നെയും
 • ‘ഡിങ്കാരതാഖ്യൻ’ ബലഗുപ്തനെന്നിവർ 146
 • എത്രയും ലുബ്ധപ്രകൃതികളാകയാൽ
 • ധാത്രിയെത്തന്നെകൊടുത്തുവെന്നാകിലും 147
 • പ്രീതിവരാതവർക്കെങ്ങിനെ ഭൂപതെ!
 • ചേതസി പാർത്താലനുഗ്രഹം നൽകുന്നു? 148
 • രാജസേനൻ ഭാഗുരായണനും പിന്നെ
 • രാജധനപ്രാണനാശഭയത്തിനാൽ 149
 • ഏറ്റം പരവശപ്പെട്ടവർക്കെങ്ങിനെ
 • മുറ്റുമനുഗ്രഹം നൽകുന്നു സാമ്പ്രതം? 150
 • ലോഹിതാക്ഷാഖ്യൻ വിജയവർമ്മാഖ്യനും
 • സാഹസകാരികളാകകൊണ്ടല്ലയൊ 151
 • പുത്രരോടേറ്റം മറുത്ത, വർക്കെങ്ങിനെ?
 • ധാത്രീശനൽകുന്നതിപ്പോളനുഗ്രഹം; 152
 • രണ്ടുപക്ഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ മുന്നേതി-
 • ലുണ്ടൊ നിരൂപിച്ചു കണ്ടാലവകാശം? 153
 • പിന്നെപ്പറഞ്ഞപക്ഷത്തിന്നുവൈഷംയ-
 • മെണ്ണരുതാതോളമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാലും 154
 • നന്ദരാജ്യം നിനക്കിന്നു ലഭിക്കയാൽ
 • നന്നായിണങ്ങീല നാട്ടിലുള്ളോരെല്ലാം 155
 • എന്നുവരുമ്പോൾ “പ്രധാനജനങ്ങൾക്കു
 • ദണ്ഡമകപ്പെട്ടുപോ”ലെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ 156
 • വിശ്വാസമില്ലാതെയാം പ്രജകൾക്കിഹ
 • വിശ്വൈകവീര! മഹീപതെ! നിർണ്ണയം; 157
 • എന്നതുകൊണ്ടിഹനിഗ്രഹാനുഗ്രഹം
 • മന്നവ! രണ്ടിനും ദോഷമുണ്ടോർക്കനീ 158
 • പർവതപുത്രൻ മലയകേതുപ്രഭു
 • ഗർവ്വിതനായ് നമുക്കുള്ള ജനത്തെയും 159
 • രാക്ഷസാമാത്യനേയുമവന്തന്നുടെ
 • പക്ഷത്തിലാക്കിവെച്ചാദരപൂർവകം 160
 • മ്ലേച്ഛൻ പെരുമ്പടയോടുമൊരുമിച്ചു
 • വാച്ചവിദ്വേഷമകത്തുവർദ്ധിക്കയാൽ 161
 • യുദ്ധത്തിനായൊരുമ്പെട്ടവൻ നമ്മോടു
 • ബദ്ധരോഷത്തോടിരിക്കും ദശാന്തരെ 162
 • ഉത്സവത്തിന്നൊരുമ്പെട്ടതെന്തിന്നുനീ-
 • യുത്സാഹമുണ്ടെങ്കിലൊന്നിഹ വേണ്ടതും 163
 • അസ്ത്രശസ്ത്രാഭ്യാസവും ചെയ്തുനിത്യവും
 • ധാത്രീശ,വെണ്മതിൽ, കോട്ട, കിടങ്ങുകൾ, 164
 • നന്നായുറപ്പിച്ചു ശത്രു വരും വിധൌ
 • നിന്നുകൊൾവാൻ കരുതീടുക മാനസെ; 165
 • എന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ ചന്ദ്രമഹോത്സവം
 • ചന്ദ്രഗുപ്താവനിനാഥ! വിലക്കിനേൻ” 166
 • പാടവമേറുന്ന കൌടില്യഭൂസുരൻ
 • കേടുതീർത്തേവം പറഞ്ഞോരന്തരം 167
 • മൌര്യനായുള്ള നരവരശ്രേഷ്ഠനും
 • ആര്യനോടിങ്ങിനെ പാർത്തുചൊല്ലീടിനാൻ; 168
 • “ബന്ധുവാം നമ്മുടെ പർവ്വതപുത്രനെ
 • എന്തുമൂലം ഭവാൻ ദൂരെക്കളഞ്ഞത്?” 169
 • “എങ്കിലോ കേൾക്ക നീ ചന്ദ്രഗുപ്തപ്രഭൊ!
 • ശങ്കകൂടാതെ പറയാമതുമെടൊ! 170
 • പർവ്വതപുത്രനിവിടെയിരിക്കുമ്പോൾ
 • പൂർവ്വം പ്രതിശ്രുതമായുള്ള രാജ്യത്തിൽ 171
 • പാതിപകുത്തുകൊടുക്കയൊ വേണ്ടതും
 • ചേതസി പാർത്താൽ വധിക്കയൊ വേണ്ടതും 172
 • കൊന്നാലവനുടെ താതനെക്കൊന്നതും
 • നിർണ്ണയം നാമെന്നു ചൊല്ലുമെല്ലാവരും 173
 • നൂനമതിനാൽ കൃതഘ്നരെന്നുള്ളൊരു
 • നാണയം നീളെ നടക്കും നമുക്കെടൊ 174
 • നാടിഹപാതിപകുത്തുകൊടുക്കിലും
 • കേടതിനുണ്ടെന്നറിക ധരാപതെ! 175
 • മാനിയാം പർവ്വതരാജനെക്കൊന്നതിൽ
 • നൂനം കൃതഘ്നത മാത്രം ഫലമെടൊ! 176
 • ഇച്ചൊന്നതൊക്കെ നിരൂപിച്ചു കണ്ടു ഞാൻ
 • മ്ലേച്ചസുതനെക്കളവാനവകാശം,“ 177
 • “മന്ത്രിപ്രവരനാം രാക്ഷസൻ തന്നുടെ
 • അന്തർന്നഗരത്തില്വാഴും ദശാന്തരെ 178
 • എന്തോന്നുകണ്ടിട്ടപേക്ഷിച്ചതുമെന്നു
 • ചിന്തിച്ചുതോന്നീലിനിക്കെ”ന്നുമൌര്യനും; 179
 • “ചൊല്ലാമതും നൃപശ്രേഷ്ഠ, നീ കേളെടൊ!
 • വല്ലായ്മ കാട്ടുന്ന ദുർമ്മന്ത്രി രാക്ഷസൻ 180
 • ഉള്ളിൽ കിടന്നാലവനിഹ നമ്മെയും
 • വല്ലപ്രകാരവും കൊല്ലുമറിഞ്ഞാലും 181
 • ദൂരെയകറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ പുറത്തിരു-
 • ന്നാരാനെയും ചെന്നു സേവിച്ചുകൊണ്ടവൻ 182
 • കാട്ടുന്നതു തടുത്തീടുവാനേതുമെ
 • വാട്ടമില്ലെന്നങ്ങറിക മഹീപതെ!“ 183
 • “എങ്കിലെന്താര്യനുപായം പ്രയോഗിച്ചു
 • സങ്കടം കൂടാതെ രാക്ഷസാമാത്യനെ 184
 • ദൂരെയകറ്റിക്കളഞ്ഞതിതെന്തെന്നു
 • നേരെപറകെ”ന്നു ചൊല്ലിനാൻ മൌര്യനും 185
 • “എന്തറിഞ്ഞൂ ഭവാനേറ്റമുപായങ്ങ-
 • ളന്തരം കൂടാതെ ചെയ്തമാത്യേന്ദ്രനെ 186
 • ഉള്ളിൽ തറച്ചിളകാതെ കിടക്കുന്ന
 • ശല്യം പറിച്ചു കളയുന്നതുപോലെ 187
 • തള്ളിക്കളഞ്ഞതറിഞ്ഞീലയൊഭവാ-
 • നല്ലെന്നു തോന്നുവാനെന്തൊരു വിഭ്രമം!“ 188
 • “അത്രവൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭവാനെന്തു
 • വിക്രമം ചെയ്തു പാടാക്കിവെക്കാത്തതും?” 189
 • “വിക്രമിച്ചാലതിനുണ്ടെടൊ വൈഷമ്യ-
 • മുൾക്കരുത്തേറുന്ന മന്ത്രികുലോത്തമൻ 190
 • പ്രാണൻ കളയുമതല്ലായ്കിൽ നിന്നുടെ
 • ചേണാർന്നവൻ പടകൊന്നു മുടിച്ചീടും 191
 • രണ്ടുപ്രകാരവുമെന്നാകിലുമാകാ
 • കണ്ടുകളഞ്ഞുഞാനെന്നറിഞ്ഞീടുനീ 192
 • ഏറ്റുമരിച്ചുവെന്നാകിലതിനൊരു
 • കുറ്റം ഗുണജ്ഞനല്ലൊ മന്ത്രിസത്തമൻ 193
 • കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാട്ടാനയെപ്പോലെ
 • വീട്ടിൽ വരുത്തുവാൻ യത്നവും ചെയ്കനീ” 194
 • ആര്യൻ പറഞ്ഞാൽ മടക്കുവാനാളല്ല
 • കാര്യമറിയുന്നവർകളിൽ വെച്ചഹൊ 195
 • രാക്ഷസാമാത്യനോടൊത്തവരാരുമി-
 • ലിക്ഷിതിതന്നിലതിനില്ല സംശയം” 196
 • “ഒക്കുമൊക്കുമെടൊ രാക്ഷസാമാത്യന-
 • ങ്ങിക്കാലമെന്തൊന്നതിശയമായതും?” 197
 • “ഏതുമറിഞ്ഞതില്ലെങ്കിൽ ഭവാനു ഞാൻ
 • ഭൂതധാത്രീദേവ! ചൊല്ലിത്തരാമിപ്പോൾ 198
 • നന്ദനൃപതികൾ നിത്യമായ് വാഴുന്ന
 • മന്ദിരമിങ്ങു ലഭിച്ചോരനന്തരം 199
 • തന്നിൽ നിനച്ച കാലം നിജവാസിതം
 • നന്നായിവന്നിതെന്നില്ലാമനസിമെ 200
 • കല്പിതം സാധിപ്പതിനറിയാതെനാം
 • കല്പാന്തവും വസിച്ചീടുക യോഗമൊ? 201
 • വാണാനതുമൂല,മേറപ്രജകൾക്കു
 • കാണാതെയായ്‌വന്നുനമ്മിലനുരാഗം” 202
 • ഭൂസുരനാകിയ ചാണക്യനുമതി-
 • ഭാസുരമായതിനുത്തരം ചൊല്ലിനാൻ 203
 • “രാഗം പ്രജകളിലേറിച്ചമകയു-
 • മേകത്രവാസം വളരെക്കഴിക്കയും 204
 • നന്ദനൃപതിയെക്കൂറുള്ളവർകൾക്കു
 • നിന്ദകൂടാതെവരികയും ഭൂപതെ 205
 • അർത്ഥപുരുഷാരമുണ്ടാകയും നിജ-
 • ബുദ്ധിവിലാസം വിളങ്ങിച്ചമകയും 206
 • കൂറുള്ള ബന്ധുക്കളേറയുണ്ടാകയു-
 • മേറുന്ന ഭക്തി നൃപനിലുണ്ടാകയും 207
 • ഇത്തരമുള്ളതുകൊണ്ടമാത്യൻ പണ്ടു
 • ചിത്തമുറപ്പിച്ചിവിടെ വസിച്ചതും; 208
 • രാക്ഷസാമാത്യനു തന്നുള്ളിലുണ്ടൊന്നു
 • സാക്ഷാൽ കിടന്നു മുറുകുന്നു സന്തതം 209
 • നന്ദനൃപന്മാരെയൊക്കെ വധിപ്പിച്ചു
 • ചന്ദ്രഗുപ്തപ്രഭൊ നിന്നെ ഞാനാദരാൽ 210
 • ഭൂമിക്കു നാഥനായ് വാഴിച്ചതുപോലെ
 • കാമിച്ചിരിക്കുന്നു പർവ്വതപുത്രനെ 211
 • വാഴിപ്പതിനുഭവാനെക്കുലചെയ്തു
 • ഭോഷത്വമേറുന്ന രാക്ഷസൻ കശ്മലൻ 212
 • നന്ദനെക്കൊന്നതും നിന്നെവാഴിച്ചതും
 • പട്ടാംഗചൊല്ലുനീമറ്റാരതായതും 213
 • ദുഷ്ടനാം രാക്ഷസൻ നോക്കിയിരിക്കവെ
 • ധൃഷ്ടനായ് ചെയ്തോരവസ്ഥകളൊന്നുമെ 214
 • ഞാനല്ലയൊചൊല്ലുമത്സരം കൈവിട്ടു
 • മാനം മുഴുത്തൊരു മൌര്യ മഹീപതെ!“ 215
 • “ദൈവമത്രെ നവനന്ദനൃപന്മാരെ
 • ഈവണ്ണമാക്കിച്ചമച്ചതറിഞ്ഞാലും 216
 • ആര്യനെന്നുള്ളോരഹംഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ
 • മൌര്യനെന്നുള്ളതിനിക്കുണ്ടുതോന്നുന്നു” 217
 • “ദൈവം പ്രമാണീകരിക്കുന്നവർകളെ
 • ക്കേവലം മൂഢരെന്നുള്ളതറികനീ” 218
 • “മൂഢരല്ലാതവർ വമ്പു പറയുമൊ
 • പ്രൌഢിയെക്കാട്ടുമൊവിപ്രകുലപതെ!“ 219
 • ഇത്തരം വാക്കുകൾ കേട്ട ചാണക്യനും
 • ചിത്തത്തിലേറ്റം വളർന്നിതുകോപവും 220
 • ധാത്രംവിറച്ചുകണ്ണും ചുവത്തിക്കൊണ്ടു
 • ധാത്രീശനോടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ 221
 • “പോരുമെന്നോടു നീയിത്തരം ചൊന്നതു
 • മേറപ്പറഞ്ഞുപോകദുരാത്മാവെ 222
 • ഭൃത്യനോടെന്നപോലേനീപലതരം
 • ഉത്തരം ചൊന്നതുപോരും ജളപ്രഭോ 223
 • സത്യം വൃഷലനല്ലോനീനിരൂപിക്കി-
 • ലുത്തമനായുള്ള ഭൂസുരൻ ഞാനെടോ 224
 • മന്നവരാം നവനന്ദവധംകൊണ്ടു
 • മന്ദമടങ്ങുന്നമന്യൂദഹനനെ 225
 • ഉജ്വലിപ്പിക്കയാലാശുനിനക്കിന്നു
 • നിശ്ചയം നാശം ഭവിക്കും ജളപ്രഭോ 226
 • എന്നിൽ വലിയവൻ രാക്ഷസനെന്നൊന്നു
 • നിന്നുള്ളിലുണ്ടെങ്കിലേതുമേവൈകാതെ 227
 • വാളിതാവെക്കം കൊടുക്കനീരാക്ഷസ-
 • ന്നാളല്ല ഞാനിത്തരങ്ങൾക്കറിഞ്ഞാലും” 228
 • എന്നുപറഞ്ഞഥവാളുമെറിഞ്ഞാശു
 • തിണ്ണമെഴുന്നേറ്റു ചാണക്യഭൂസുരൻ 229
 • മന്നനോടൊന്നുമെമിണ്ടാതെ നോക്കാതെ
 • തന്നിടം പുക്കിരുന്നിങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാൻ 230
 • “രാക്ഷസനിപ്രയോഗങ്ങളെപ്പേരുമെ
 • സൂക്ഷ്മതരമായറിഞ്ഞവനൊക്കവെ 231
 • ചാണക്യനോടു വിപരീതമാക്കിഞാൻ
 • നൂനമിച്ചന്ദ്രഗുപ്താവനിനാഥനെ 232
 • ഇപ്പോൾ ജയിക്കുന്നതുണ്ടെന്നുറച്ചവൻ
 • കെൽ‌പ്പോടും ചെയ്യും പ്രയോഗങ്ങളൊക്കവെ 233
 • നിഷ്ഫലമായ്‌വരുമെന്നതുമല്ലെടോ
 • തൽ ഫലം നീതാനനുഭവിക്കും ദൃഢം” 234
 • ഇത്തരമോരോന്നു ചിന്തിച്ചു തന്നുടെ
 • പത്തനത്തിങ്കൽ വാണീടിനാൻ വിപ്രനും 235
 • കോപിച്ചുപോയോരു ഭൂദേവനെക്കണ്ടു
 • താപം കലർന്നു ചിന്തിച്ചിതു മൌര്യനും 236
 • “ആര്യനിന്നെന്നോടു കോപിച്ചതുമിഹ
 • കാര്യമായ്ത്തന്നെ വരുന്നതോദൈവമേ! 237
 • കോപിച്ച ഭാവം നിരൂപിച്ചു കാണുമ്പോൾ
 • ഭാവിച്ചതല്ലെന്നു തോന്നുന്നു മാനസേ 238
 • വല്ലായ്മമൌര്യൻ പറഞ്ഞതുകേട്ടിട്ടു
 • വല്ലതും വന്നാൽ പൊറുക്കെന്നതേയുള്ളു” 239
 • ഇത്ഥം നിരൂപിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്തനൊരു
 • ഭൃത്യനോടിങ്ങിനെ പാർത്തുചൊല്ലീടിനാൻ 240
 • “ആര്യചാണക്യനധികാരമൊക്കവെ
 • വൈരവശാൽ വെച്ചുപോയി”തെന്നിങ്ങിനെ 241
 • നാട്ടിൽ പ്രജകളോടൊക്കെപ്പറയണം
 • ഒട്ടുമേവൈകരുതെന്നയച്ചീടിനാൻ 242
 • എല്ലാവരുമറിഞ്ഞാരതുമക്കാല-
 • മെല്ലാടവുമൊരുഘോഷവുംകൊണ്ടുതെ 243
 • “വെച്ചുപോൽ സർവ്വാധികാരം ചണകജൻ
 • സ്വച്ഛനായ്‌വാഴുമാറായിതുമൌര്യനും” 245
 • മൌര്യനും പിന്നെയതുതന്നെ ചിന്തിച്ചു
 • ധൈര്യമുറപ്പിച്ചിരുന്നാനതുകാലം 246
 • ഏതുമരുതിച്ചൊൽ‌വാനിനിക്കെന്നു
 • ചാതുര്യമോടുരചെയ്താൽ കിളിമകൾ 247
 • പാലും മധുവും തെളിഞ്ഞൂനുകർന്നഥ
 • പാൽമൊഴിയാളുമടങ്ങി മരുവിനാൾ 248

അഞ്ചാം പാദം സമാപ്തം.