ഘടകം:Plain sister

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Plain sister/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local sites = { 
-- interwiki prefix, parameter,   label and      site id (for Wikidata)
	{ 'w',      'wikipedia',  'Wikipedia article', 'enwiki' },
	{ 'c',      'commons',   'Commons gallery',  'commonswiki' },
	{ 'c:Category', 'commonscat', 'Commons category', 'commonswiki' },
	{ 'q',      'wikiquote',  'quotes',      'enwikiquote' },
	{ 'n',      'wikinews',  'news',       'enwikinews' },
	{ 'wikt',    'wiktionary', 'definition',    'enwiktionary' },
	{ 'b',      'wikibooks',  'textbook',     'enwikibooks' },
	{ 'v',      'wikiversity', 'course',      'enwikiversity' },
	{ 'wikispecies', 'wikispecies', 'taxonomy',     'specieswiki' },
	{ 'voy',     'wikivoyage', 'travel guide',   'enwikivoyage' },
	{ 'd',      'wikidata',  'Wikidata item',   'wikidatawiki' },
	{ 'bibliowiki', 'wikilivres', 'bibliowiki',    '' }, -- wikilivres now bibliowiki
	{ 'bibliowiki', 'bibliowiki', 'bibliowiki',    '' },
	{ 'm',      'meta',    'Meta',       'metawiki' }
}

function p.interprojetPart( frame )
	local frame = frame:getParent()
	local item = mw.wikibase.getEntityObject()
	local links = {}

	for _, site in pairs( sites ) do
		local val = frame.args[site[2]]       -- link provided as input parameter
		if val == '' then
			val = nil;
		end
		if not val and site[4] ~= '' and item then -- fetch it from wikidata
			val = item:getSitelink( site[4] )
			if site[4] == 'wikidatawiki' then
				val = item.id 
			elseif site[4] == 'commonswiki' and val then -- we have link to commons 
				local catFlag = (#val>9 and string.sub(val,1,9) == 'Category:')
				if (site[2]=='commonscat' and catFlag==false) or (site[2]=='commons' and catFlag==true) then
					val = nil -- link is to a wrong namespace so let's nuke it
				elseif (site[2]=='commonscat' and catFlag==true) then
					val = string.sub(val,10) -- trim 'Category:' from the front
				end
			end		
		end
		if not val and site[2] == 'commons' and item then
			local statements = item:getBestStatements('P935' ) -- get commons gallery page from P935 property
			if statements[1] and statements[1].mainsnak.datavalue then
				val = statements[1].mainsnak.datavalue.value 
			end
		end	
		if not val and site[2] == 'commonscat' and item then
			local statements = item:getBestStatements('P373' )  -- get commons category page from P373 property
			if statements[1] and statements[1].mainsnak.datavalue then
				val = statements[1].mainsnak.datavalue.value 
			end
		end		

		if val then
			table.insert( links, '[[' .. site[1] .. ':' .. val .. '|' .. site[3] .. ']]' )
		end
	end

	if #links == 0 then -- links table length is zero
		return ''
	end

	return '<li class="sisitem">'
		.. '<span class="sisicon" style="padding-right:1ex;">[[Image:Wikimedia-logo.svg|frameless|18px|link=Special:sitematrix|alt=Sister Projects.]]</span>'
		.. '[[Special:sitematrix|sister projects]]:&#32;' .. table.concat( links, ',&#32;' )
		.. '.</li>'
end

return p
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഘടകം:Plain_sister&oldid=202158" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്