ഘടകം:No globals

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:No globals/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local mt = getmetatable(_G) or {}
function mt.__index (t, k)
	if k ~= 'arg' then
		error('Tried to read nil global ' .. tostring(k), 2)
	end
	return nil
end
function mt.__newindex(t, k, v)
	if k ~= 'arg' then
		error('Tried to write global ' .. tostring(k), 2)
	end
	rawset(t, k, v)
end
setmetatable(_G, mt)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഘടകം:No_globals&oldid=148618" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്