ഘടകം:Navbox

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Navbox/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--
-- This module implements {{Navbox}}
--

local p = {}

local navbar = require('Module:Navbar')._navbar
local getArgs -- lazily initialized

local args
local tableRowAdded = false
local border
local listnums = {}

local function trim(s)
	return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

local function addNewline(s)
	if s:match('^[*:;#]') or s:match('^{|') then
		return '\n' .. s ..'\n'
	else
		return s
	end
end

local function addTableRow(tbl)
	-- If any other rows have already been added, then we add a 2px gutter row.
	if tableRowAdded then
		tbl
			:tag('tr')
				:css('height', '2px')
				:tag('td')
					:attr('colspan',2)
	end

	tableRowAdded = true

	return tbl:tag('tr')
end

local function renderNavBar(titleCell)
	-- Depending on the presence of the navbar and/or show/hide link, we may need to add a spacer div on the left
	-- or right to keep the title centered.
	local spacerSide = nil

	if args.navbar == 'off' then
		-- No navbar, and client wants no spacer, i.e. wants the title to be shifted to the left. If there's
		-- also no show/hide link, then we need a spacer on the right to achieve the left shift.
		if args.state == 'plain' then spacerSide = 'right' end
	elseif args.navbar == 'plain' or (not args.name and mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle():gsub('/sandbox$', '') == 'Template:Navbox') then
		-- No navbar. Need a spacer on the left to balance out the width of the show/hide link.
		if args.state ~= 'plain' then spacerSide = 'left' end
	else
		-- Will render navbar (or error message). If there's no show/hide link, need a spacer on the right
		-- to balance out the width of the navbar.
		if args.state == 'plain' then spacerSide = 'right' end

		titleCell:wikitext(navbar{
			args.name,
			mini = 1,
			fontstyle = (args.basestyle or '') .. ';' .. (args.titlestyle or '') ..  ';background:none transparent;border:none;'
		})
	end

	-- Render the spacer div.
	if spacerSide then
		titleCell
			:tag('span')
				:css('float', spacerSide)
				:css('width', '6em')
				:wikitext(' ')
	end
end

--
--   Title row
--
local function renderTitleRow(tbl)
	if not args.title then return end

	local titleRow = addTableRow(tbl)

	if args.titlegroup then
		titleRow
			:tag('th')
				:attr('scope', 'row')
				:addClass('navbox-group')
				:addClass(args.titlegroupclass)
				:cssText(args.basestyle)
				:cssText(args.groupstyle)
				:cssText(args.titlegroupstyle)
				:wikitext(args.titlegroup)
	end

	local titleCell = titleRow:tag('th'):attr('scope', 'col')

	if args.titlegroup then
		titleCell
			:css('border-left', '2px solid #fdfdfd')
			:css('width', '100%')
	end

	local titleColspan = 2
	if args.imageleft then titleColspan = titleColspan + 1 end
	if args.image then titleColspan = titleColspan + 1 end
	if args.titlegroup then titleColspan = titleColspan - 1 end

	titleCell
		:cssText(args.basestyle)
		:cssText(args.titlestyle)
		:addClass('navbox-title')
		:attr('colspan', titleColspan)

	renderNavBar(titleCell)

	titleCell
		 :tag('div')
			 :addClass(args.titleclass)
			 :css('font-size', '110%')
			 :wikitext(addNewline(args.title))
end

--
--   Above/Below rows
--

local function getAboveBelowColspan()
	local ret = 2
	if args.imageleft then ret = ret + 1 end
	if args.image then ret = ret + 1 end
	return ret
end

local function renderAboveRow(tbl)
	if not args.above then return end

	addTableRow(tbl)
		:tag('td')
			:addClass('navbox-abovebelow')
			:addClass(args.aboveclass)
			:cssText(args.basestyle)
			:cssText(args.abovestyle)
			:attr('colspan', getAboveBelowColspan())
			:tag('div')
				:wikitext(addNewline(args.above))
end

local function renderBelowRow(tbl)
	if not args.below then return end

	addTableRow(tbl)
		:tag('td')
			:addClass('navbox-abovebelow')
			:addClass(args.belowclass)
			:cssText(args.basestyle)
			:cssText(args.belowstyle)
			:attr('colspan', getAboveBelowColspan())
			:tag('div')
				:wikitext(addNewline(args.below))
end

--
--   List rows
--
local function renderListRow(tbl, listnum)
	local row = addTableRow(tbl)

	if listnum == 1 and args.imageleft then
		row
			:tag('td')
				:addClass('navbox-image')
				:addClass(args.imageclass)
				:css('width', '0%')
				:css('padding', '0px 2px 0px 0px')
				:cssText(args.imageleftstyle)
				:attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
				:tag('div')
					:wikitext(addNewline(args.imageleft))
	end

	if args['group' .. listnum] then
		local groupCell = row:tag('th')

		groupCell
			:attr('scope', 'row')
			:addClass('navbox-group')
			:addClass(args.groupclass)
			:cssText(args.basestyle)

		if args.groupwidth then
			groupCell:css('width', args.groupwidth)
		end

		groupCell
			:cssText(args.groupstyle)
			:cssText(args['group' .. listnum .. 'style'])
			:wikitext(args['group' .. listnum])
	end

	local listCell = row:tag('td')

	if args['group' .. listnum] then
		listCell
			:css('text-align', 'left')
			:css('border-left-width', '2px')
			:css('border-left-style', 'solid')
	else
		listCell:attr('colspan', 2)
	end

	if not args.groupwidth then
		listCell:css('width', '100%')
	end

	local isOdd = (listnum % 2) == 1
	local rowstyle = args.evenstyle
	if isOdd then rowstyle = args.oddstyle end

	local evenOdd
	if args.evenodd == 'swap' then
		if isOdd then evenOdd = 'even' else evenOdd = 'odd' end
	else
		if isOdd then evenOdd = args.evenodd or 'odd' else evenOdd = args.evenodd or 'even' end
	end

	listCell
		:css('padding', '0px')
		:cssText(args.liststyle)
		:cssText(rowstyle)
		:cssText(args['list' .. listnum .. 'style'])
		:addClass('navbox-list')
		:addClass('navbox-' .. evenOdd)
		:addClass(args.listclass)
		:tag('div')
			:css('padding', (listnum == 1 and args.list1padding) or args.listpadding or '0.00em 0.25em')
			:wikitext(addNewline(args['list' .. listnum]))

	if listnum == 1 and args.image then
		row
			:tag('td')
				:addClass('navbox-image')
				:addClass(args.imageclass)
				:css('width', '0%')
				:css('padding', '0px 0px 0px 2px')
				:cssText(args.imagestyle)
				:attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
				:tag('div')
					:wikitext(addNewline(args.image))
	end
end


--
--   Tracking categories
--

local function needsHorizontalLists()
	if border == 'child' or border == 'subgroup'  or args.tracking == 'no' then return false end

	local listClasses = {'plainlist', 'hlist', 'hlist hnum', 'hlist hwrap', 'hlist vcard', 'vcard hlist', 'hlist vevent'}
	for i, cls in ipairs(listClasses) do
		if args.listclass == cls or args.bodyclass == cls then
			return false
		end
	end

	return true
end

local function hasBackgroundColors()
	return mw.ustring.match(args.titlestyle or '','background') or mw.ustring.match(args.groupstyle or '','background') or mw.ustring.match(args.basestyle or '','background')
end

local function getTrackingCategories()
	local cats = {}
	if needsHorizontalLists() then table.insert(cats, 'Navigational boxes without horizontal lists') end
	if hasBackgroundColors() then table.insert(cats, 'Navboxes using background colours') end
	return cats
end

local function renderTrackingCategories(builder)
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	if title.namespace ~= 10 then return end -- not in template space
	local subpage = title.subpageText
	if subpage == 'doc' or subpage == 'sandbox' or subpage == 'testcases' then return end

	for i, cat in ipairs(getTrackingCategories()) do
		builder:wikitext('[[Category:' .. cat .. ']]')
	end
end

--
--   Main navbox tables
--
local function renderMainTable()
	local tbl = mw.html.create('table')
--		:attr('cellspacing', 0)
		:addClass('nowraplinks')
		:addClass(args.bodyclass)

	if args.title and (args.state ~= 'plain' and args.state ~= 'off') then
		tbl
			:addClass('mw-collapsible')
			-- mw-collapsible doesn't have an "autocollapse" feature, so fall back on collapsed by default for now
			:addClass(args.state and 'mw-' .. args.state or 'mw-collapsed')
	end

	tbl:css('border-spacing', 0)
	if border == 'subgroup' or border == 'child' or border == 'none' then
		tbl
			:addClass('navbox-subgroup')
			:cssText(args.bodystyle)
			:cssText(args.style)
	else -- regular navbox - bodystyle and style will be applied to the wrapper table
		tbl
			:addClass('navbox-inner')
			:css('background', 'transparent')
			:css('color', 'inherit')
	end
	tbl:cssText(args.innerstyle)

	renderTitleRow(tbl)
	renderAboveRow(tbl)
	for i, listnum in ipairs(listnums) do
		renderListRow(tbl, listnum)
	end
	renderBelowRow(tbl)

	return tbl
end

function p._navbox(navboxArgs)
	args = navboxArgs

	for k, v in pairs(args) do
		local listnum = ('' .. k):match('^list(%d+)$')
		if listnum then table.insert(listnums, tonumber(listnum)) end
	end
	table.sort(listnums)

	border = trim(args.border or args[1] or '')

	-- render the main body of the navbox
	local tbl = renderMainTable()

	-- render the appropriate wrapper around the navbox, depending on the border param
	local res = mw.html.create()
	if border == 'none' then
		res:node(tbl)
	elseif border == 'subgroup' or border == 'child' then
		-- We assume that this navbox is being rendered in a list cell of a parent navbox, and is
		-- therefore inside a div with padding:0em 0.25em. We start with a </div> to avoid the
		-- padding being applied, and at the end add a <div> to balance out the parent's </div>
		res
			:wikitext('</div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
			:node(tbl)
			:wikitext('<div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
	else
		res
			:tag('table')
--				:attr('cellspacing', 0)
				:addClass('navbox')
				:addClass(args.wrapclass)
				:css('border-spacing', 0)
				:cssText(args.bodystyle)
				:cssText(args.style)
				:tag('tr')
					:tag('td')
						:css('padding', '2px')
						:node(tbl)
	end

	renderTrackingCategories(res)

	return tostring(res)
end

function p.navbox(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	args = getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Navbox'})

	-- Read the arguments in the order they'll be output in, to make references number in the right order.
	local _
	_ = args.title
	_ = args.above
	for i = 1, 20 do
		_ = args["group" .. tostring(i)]
		_ = args["list" .. tostring(i)]
	end
	_ = args.below

	return p._navbox(args)
end

return p
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഘടകം:Navbox&oldid=202170" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്