ഘടകം:HtmlBuilder

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:HtmlBuilder/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--------------------------------------------------------------------------------
--                 WARNING!                 --
-- This module is deprecated and will be removed at some point. Please use  --
-- Scribunto's built-in mw.html instead.                   --
--------------------------------------------------------------------------------

-- Module for building complex HTML (e.g. infoboxes, navboxes) using a fluent interface.

local HtmlBuilder = {}

local metatable = {}

metatable.__index = function(t, key)
  local ret = rawget(t, key)
  if ret then
    return ret
  end

  ret = metatable[key]
  if type(ret) == 'function' then
    return function(...)
      return ret(t, ...)
    end
  else
    return ret
  end
end

metatable.__tostring = function(t)
  local ret = {}
  t._build(ret)
  return table.concat(ret)
end

metatable._build = function(t, ret)
  if t.tagName then
    table.insert(ret, '<' .. t.tagName)
    for i, attr in ipairs(t.attributes) do
      table.insert(ret, ' ' .. attr.name .. '="' .. attr.val .. '"')
    end
    if #t.styles > 0 then
      table.insert(ret, ' style="')
      for i, prop in ipairs(t.styles) do
        if type(prop) == 'string' then -- added with cssText()
          table.insert(ret, prop .. ';')
        else -- added with css()
          table.insert(ret, prop.name .. ':' .. prop.val .. ';')
        end
      end
      table.insert(ret, '"')
    end
    if t.selfClosing then
      table.insert(ret, ' /')
    end
    table.insert(ret, '>')
  end
  for i, node in ipairs(t.nodes) do
    if node then
      if type(node) == 'table' then
        node._build(ret)
      else
        table.insert(ret, tostring(node))
      end
    end
  end
  if t.tagName and not t.unclosed and not t.selfClosing then
    table.insert(ret, '</' .. t.tagName .. '>')
  end
end

metatable.node = function(t, builder)
  if builder then
    table.insert(t.nodes, builder)
  end
  return t
end

metatable.wikitext = function(t, ...)
  local vals = {...}
  for i = 1, #vals do
    if vals[i] then
      table.insert(t.nodes, vals[i])
    end
  end
  return t
end

metatable.newline = function(t)
  table.insert(t.nodes, '\n')
  return t
end

metatable.tag = function(t, tagName, args)
  args = args or {}
  args.parent = t
  local builder = HtmlBuilder.create(tagName, args)
  table.insert(t.nodes, builder)
  return builder
end

local function getAttr(t, name)
  for i, attr in ipairs(t.attributes) do
    if attr.name == name then
      return attr
    end
  end
end

metatable.attr = function(t, name, val)
  if type(val) == 'string' or type(val) == 'number' then
    -- if caller sets the style attribute explicitly, then replace all styles previously added with css() and cssText()
    if name == 'style' then
      t.styles = {val}
      return t
    end

    local attr = getAttr(t, name)
    if attr then
      attr.val = val
    else
      table.insert(t.attributes, {name = name, val = val})
    end
  end

  return t
end

metatable.addClass = function(t, class)
  if class then
    local attr = getAttr(t, 'class')
    if attr then
      attr.val = attr.val .. ' ' .. class
    else
      t.attr('class', class)
    end
  end

  return t
end

metatable.css = function(t, name, val)
  if type(val) == 'string' or type(val) == 'number' then
    for i, prop in ipairs(t.styles) do
      if prop.name == name then
        prop.val = val
        return t
      end
    end

    table.insert(t.styles, {name = name, val = val})
  end

  return t
end

metatable.cssText = function(t, css)
  if css then
    table.insert(t.styles, css)
  end
  return t
end

metatable.done = function(t)
  return t.parent or t
end

metatable.allDone = function(t)
  while t.parent do
    t = t.parent
  end
  return t
end

function HtmlBuilder.create(tagName, args)
  args = args or {}
  local builder = {}
  setmetatable(builder, metatable)
  builder.nodes = {}
  builder.attributes = {}
  builder.styles = {}
  builder.tagName = tagName
  builder.parent = args.parent
  builder.unclosed = args.unclosed or false
  builder.selfClosing = args.selfClosing or false
  return builder
end

return HtmlBuilder
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഘടകം:HtmlBuilder&oldid=202164" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്