ഘടകം:Date

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Date/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--[[ 
 
This module is intended for processing of date strings
 
]]
 
local date = {}

-----------------------------------------------
-- Translation data to Malayalam language
-----------------------------------------------
local date_data = require("Module:Date/data");
--[[
ISOyear
 
This function returns year part of date string.
 
Usage:
{{#invoke:Date|ISOyear|s=target_string}}
 
Parameters
  s: The date string 
 
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. 
]]
function date.ISOyear( frame )
  local s = frame.args.s
  
  -- if empty string then return it
  if mw.ustring.len(s) == 0 then
    return s
  end
  
  -- if number then return it
  if tonumber( s ) then
    return mw.ustring.format('%04i', s)
  end
  
  -- otherwise use regular expression match
  s = mw.ustring.match( s, '(-?%d%d?%d?%d?)-' )
  if s then
    return mw.ustring.format('%04i', s)
  else
    return ''
  end
end

--[[
Get the name of an era, based on Wikisource's definition.
This implements the logic of Template:What_era_is
]]
function date.era( year )
	-- Unknown value.
	if year == nil or tonumber( year ) == nil or string.lower( year ) == 'unknown' or year == '?' then
		return 'Unknown era'
	end

	-- Handle numeric years.
	year = tonumber( year )
	if year == nil or year < 601 then
		return date_data.data_config['Ancient']
	elseif year < 1421 then
		return date_data.data_config['Medieval']
	elseif year < 1631 then
		return 'Renaissance'
	elseif year < 1900 then
		return date_data.data_config['Early modern']
	elseif year < ( tonumber( os.date( '%Y' ) ) + 1 ) then
		return date_data.data_config['Modern']
	else
		return 'Future'
	end
end


return date
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഘടകം:Date&oldid=203763" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്