ഗായത്രിമന്ത്രം/സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി


ഓം സനൽകുമാരായ വിദ്മഹേ
ഷഡാനനായ ധീമഹി
തന്നഃ സ്കന്ദ പ്രചോദയാത്