ഗായത്രിമന്ത്രം/സരസ്വതി ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
സരസ്വതി ഗായത്രി


ഓം മഹാവാണി ച വിദ്മഹേ
ബ്രഹ്മപത്നീ ച ധീമഹി
തന്നോ സരസ്വതി പ്രചോദയാത്