ഗായത്രിമന്ത്രം/ശാസ്തൃഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ശാസ്തൃഗായത്രി


ഓം രേവന്തായ വിദ്മഹേ
മഹാശാസ്ത്രേയ ധീമഹി
തന്നഃ ശാസ്താ പ്രചോദയാത്