ഗായത്രിമന്ത്രം/ശനിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ശനിഗായത്രി


ഓം സൂര്യപുത്രായ വിദ്മഹേ
ശനൈശ്വരായ ധീമഹി
തന്നോഃ മന്ദഃ പ്രചോദയാത്