ഗായത്രിമന്ത്രം/ശങ്കരനാരായണഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ശങ്കരനാരായണഗായത്രി


ഓം ശങ്കരനാരായണായ വിദ്മഹേ
നാരായണായ ധീമഹി
തന്നഃ പുരുഷഃ പ്രചോദയാത്