ഗായത്രിമന്ത്രം/വിഷ്ണുഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
വിഷ്ണുഗായത്രി


ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ
വാസുദേവായ ധീമഹി
തന്നോഃ വിഷ്ണു പ്രചോദയാത്