ഗായത്രിമന്ത്രം/ലളിതാ ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ലളിതാ ഗായത്രി


ഓം കകാരരൂപായ വിദ്മഹേ
ലകാരരൂപായ ധീമഹി
തന്നോ ലളിതാ പ്രചോദയാത്