ഗായത്രിമന്ത്രം/രാഹുഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
രാഹുഗായത്രി


ഓം നീലവർണ്ണായ വിദ്മഹേ
സംഹികേയായ ധീമഹി
തന്നോഃ രാഹുഃ പ്രചോദയാത്