ഗായത്രിമന്ത്രം/പാർവ്വതി ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
പാർവ്വതി ഗായത്രി


ഓം സുഭഗായൈ വിദ്മഹേ
ഹൈമവത്യൈ ധീമഹി
തന്നോഃ ഗൗരി പ്രചോദയാത്