ഗംഗാസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗംഗാസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ദേവി സുരേശ്വരി ഭഗവതി ഗംഗേ ത്രിഭുവനതാരിണി തരല തരംഗേ
ശങ്കര മൗലിവിഹാരിണി വിമലേ മമ മതി രാസ്താം തവ പദ കമലേ        1

 


ഭാഗിരഥി സുഖദായിനി മാതഃ തവ ജലമഹിമാ നിഗമേ ഖ്യാതഃ
നാഹം ജാനേ തവ മഹിമാനം പാഹി കൃപാമയി മാമജ്നാനം        2

 


ഹരി പദ പാദ്യ തരംഗിണി ഗംഗേ ഹിമവിധുമുക്താധവലതരംഗേ
ദൂരീകുരു മമ ദുഷ്കൃതി ഭാരം കുരു കൃപയാ ഭവ സാഗര പാരം        3

 


തവ ജലമമലം യേന നിപീതം പരമപദം ഖലു തേന ഗൃഹീതം
മാതർഗംഗേ ത്വയി യോ ഭക്തഃ കില തം ദ്രഷ്ടും ന യമഃ ശക്തഃ        4

 


പതിതോദ്ധാരിണി ജാഹ്നവി ഗംഗേ ഖണ്ഡിത ഗിരിവരമണ്ഡിത ഭംഗേ
ഭീഷ്മ ജനനി ഹേ മുനിവരകന്യേ പതിതനിവാരിണി ത്രിഭുവന ധന്യേ        5

 


കൽപലതാമിവ ഫലദാം ലോകേ പ്രണമതി യസ്ത്വാം ന പതതി ശോകേ
പാരാവാരവിഹാരിണി ഗംഗേ വിമുഖയുവതി കൃതതരലാപാംഗേ        6

 


തവ ചേന്മാതഃ സ്രോതഃ സ്നാതഃ പുനരപി ജഠരേ സോപി ന ജാതഃ
നരകനിവാരിണി ജാഹ്നവി ഗംഗേ കലുഷവിനാശിനി മഹിമോത്തുംഗേ        7

 


പുനരസദംഗേ പുണ്യതരംഗേ ജയ ജയ ജാഹ്നവി കരുണാപാംഗേ
ഇന്ദ്രമുകുടമണിരാജിതചരണേ സുഖദേ ശുഭദേ ഭൃത്യശരണ്യേ        8

 


രോഗം ശോകം താപം പാപം ഹര മേ ഭഗവതി കുമതി കലാപം
ത്രിഭുവനസാരേ വസുധാഹാരേ ത്വമസി ഗതിർമമ ഖലു സംസാരേ        9

 


അലകാനന്ദേ പരമാനന്ദേ കുരു കരുണാമയി കാതരവന്ദ്യേ
തവ തട നികടേ യസ്യ നിവാസഃ ഖലു വൈകുണ്ഠേ തസ്യ നിവാസഃ        10

 


വരമിഹ മീരേ കമഠോ മീനഃ കിം വാ തീരേ ശരടഃ ക്ഷീണഃ
അഥവാ ശ്വപചോ മലിനോ ദീനഃ തവ ന ഹി ദൂരേ നൃപതികുലീനഃ        11

 


ഭോ ഭുവനേശ്വരി പുണ്യേ ധന്യേ ദേവി ദ്രവമയി മുനിവരകന്യേ
ഗംഗാസ്തവമിമമമലം നിത്യം പഠതി നരോ യഃ സ ജയതി സത്യം        12

 


യേഷാം ഹൃദയേ ഗംഗാ ഭക്തിഃ തേഷാം ഭവതി സദാ സുഖമുക്തിഃ
മധുരാകന്താ പംഝടികാഭിഃ പരമാനന്ദകലിത ലലിതാഭിഃ        13

 


ഗംഗാസ്തോത്രമിദം ഭവസാരം വാഞ്ഛിതഫലദം വിമലം സാരം
ശങ്കരസേവക ശങ്കര രചിതം പഠതി സുഖീഃ തവ ഇതി ച സമാപ്തം        14

 


ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ഗംഗാസ്തോത്രം സമ്പൂർണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗംഗാസ്തോത്രം&oldid=58359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്