കർത്തനേ ഈ പകലിലെന്നെ നീ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കർത്തനേ ഈ പകലിലെന്നെ നീ

രചന:പി.വി. തൊമ്മി

1കർത്തനേയീപ്പകലിലെന്നെ നീ
കാവൽ ചെയ്തതതിമോദമായ്
ചേർത്തണച്ചു നിൻ പാദത്തിലായ-
തോർത്തടി പണിയുന്നു ഞാൻ

2പക്ഷികൾ കൂടണഞ്ഞുകൊണ്ടവ
നിർഭയമായ് വസിക്കും പോൽ
പക്ഷമോടെന്റെ രക്ഷകാ തവ
വക്ഷസിൽ അണഞ്ഞീടുന്നേൻ

3ഭൂതലെയുദിച്ചുയർന്ന സൂര്യ
ശോഭ പോയ് മറഞ്ഞീടുന്നു
നീതിസൂര്യനെ മോദമോടക-
താരിൽ നീ ഉദിക്കേണമേ

4കേശാദി പാദം സർവ്വവും ഭരി-
ച്ചീടേണം പരിശുദ്ധനേ
ദാസൻ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൻപ്ര-
കാശത്തിൽ നടന്നീടുവാൻ

5നിദ്രയിൽ നിൻ ചിറകിൻ കീഴെന്നെ
ഭദ്രമായ് മറയ്ക്കേണമേ
രാത്രി മുഴുവൻ ആവിയാലെന്നെ
ശത്രുവിൽ നിന്നും കാക്കുകേ

6രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടക്കയിൽ പ്രാണ-
നാഥനേ! വേദവാക്യങ്ങൾ
ഓർത്തു ധ്യാനിച്ചു മോദമായ് പ്രാർത്ഥി-
 ച്ചീടുവാൻ കൃപ നൽകുകേ-

7പ്രാണനായകനേശുവേ നീയീ
രാത്രിയിൽ എഴുന്നള്ളിയാൽ
ആനന്ദത്തോടെ ദാസനും എതി-
രേൽക്കുവാൻ തുണക്കേണമേ

8ഇന്നു രാത്രിയിൽ എന്റെ ജീവനെ
നീ എടുത്തീടുകിൽ വിഭോ
നിന്നിൽ ഞാൻ നിദ്രകൊണ്ടു വിശ്രമി-
ച്ചീടുവാൻ കൃപനൽകണേ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കർത്തനേ_ഈ_പകലിലെന്നെ_നീ&oldid=90428" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്