ക്ഷീരസാഗര ശയനാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ക്ഷീരസാഗര ശയനാ (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി

ക്ഷീരസാഗര ശയനാ ആ നനു
ചിന്തല ബെട്ട വാലേനാ രാമാ
ക്ഷീരസാഗര ശയനാ

വാരണ രാജുനു ബ്രോവനു വേഗമേ
വാചിനദി വിന്നാനുരാ രാമാ
ക്ഷീരസാഗര ശയനാ

നാരിമണികി ജീര ലിചീനദി നാദേ നേ വിന്നാനുര ആ രാമാ
ധീരൂഡൗ രാമദാസുനി ബന്ധമു ദീർചിനദി വിന്നാനുരാ രാമാ
നീരജാക്ഷികൈ നീരദി ദാദിന ആ ആ

നീ കീർത്തിനി വിന്നാനുരാ രാമാ
താരകനാമ ത്യാഗരാജാനുത
ദയതോ നേലുകോരാ രാമാ

ക്ഷീരസാഗര ശയനാ ആ നനു
ചിന്തല ബെട്ട വാലേനാ രാമാ
ക്ഷീരസാഗര ശയനാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ക്ഷീരസാഗര_ശയനാ&oldid=87387" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്