കൈവല്യോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൈവല്യോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)


കൈവല്യോപനിഷദ്വേദ്യം കൈവല്യാനന്ദതുന്ദിലം .
കൈവല്യഗിരിജാരാമം സ്വമാത്രം കലയേഽന്വഹം ..

ഓം സഹനാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു . മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഓം അഥാശ്വലായനോ ഭഗവന്തം പരമേഷ്ഠിനമുപസമേത്യോവാച .
അധീഹി ഭഗവൻബ്രഹ്മവിദ്യാം വരിഷ്ഠാം സദാ സദ്ഭിഃ സേവ്യമാനാം നിഗൂഢാം .
യഥാഽചിരാത്സർവപാപം വ്യപോഹ്യ പരാത്പരം പുരുഷം യാതി വിദ്വാൻ .. 1..
തസ്മൈ സ ഹോവാച പിതാമഹശ്ച ശ്രദ്ധാഭക്തിധ്യാനയോഗാദവൈഹി .. 2..
ന കർമണാ ന പ്രജയാ ധനേന ത്യാഗേനൈകേ അമൃതത്വമാനശുഃ .
പരേണ നാകം നിഹിതം ഗുഹായാം വിഭ്രാജതേ യദ്യതയോ വിശന്തി .. 3..
വേദാന്തവിജ്ഞാനസുനിശ്ര്ചിതാർഥാഃ സംന്യാസയോഗാദ്യതയഃ ശുദ്ധസത്ത്വാഃ .
തേ ബ്രഹ്മലോകേഷു പരാന്തകാലേ പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർവേ .. 4..
വിവിക്തദേശേ ച സുഖാസനസ്ഥഃ ശുചിഃ സമഗ്രീവശിരഃശരീരഃ .
അന്ത്യാശ്രമസ്ഥഃ സകലേന്ദ്രിയാണി നിരുധ്യ ഭക്ത്യാ സ്വഗുരും പ്രണമ്യ .. 5..
ഹൃത്പുണ്ഡരീകം വിരജം വിശുദ്ധം വിചിന്ത്യ മധ്യേ വിശദം വിശോകം .
അചിന്ത്യമവ്യക്തമനന്തരൂപം ശിവം പ്രശാന്തമമൃതം ബ്രഹ്മയോനിം .. 6..
തമാദിമധ്യാന്തവിഹീനമേകം വിഭും ചിദാനന്ദമരൂപമദ്ഭുതം .
ഉമാസഹായം പരമേശ്വരം പ്രഭും ത്രിലോചനം നീലകണ്ഠം പ്രശാന്തം .
ധ്യാത്വാ മുനിർഗച്ഛതി ഭൂതയോനിം സമസ്തസാക്ഷിം തമസഃ പരസ്താത് .. 7..
സ ബ്രഹ്മാ സ ശിവഃ സേന്ദ്രഃ സോഽക്ഷരഃ പരമഃ സ്വരാട് .
സ ഏവ വിഷ്ണുഃ സ പ്രാണഃ സ കാലോഽഗ്നിഃ സ ചന്ദ്രമാഃ .. 8..
സ ഏവ സർവം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം സനാതനം .
ജ്ഞാത്വാ തം മൃത്യുമത്യേതി നാന്യഃ പന്ഥാ വിമുക്തയേ .. 9..
സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി .
സമ്പശ്യൻബ്രഹ്മ പരമം യാതി നാന്യേന ഹേതുനാ .. 10..
ആത്മാനമരണിം കൃത്വാ പ്രണവം ചോത്തരാരണിം .
ജ്ഞാനനിർമഥനാഭ്യാസാത്പാപം ദഹതി പണ്ഡിതഃ .. 11..
സ ഏവ മായാപരിമോഹിതാത്മാ ശരീരമാസ്ഥായ കരോതി സർവം .
സ്ത്രിയന്നപാനാദിവിചിത്രഭോഗൈഃ സ ഏവ ജാഗ്രത്പരിതൃപ്തിമേതി .. 12..
സ്വപ്നേ സ ജീവഃ സുഖദുഃഖഭോക്താ സ്വമായയാ കൽപിതജീവലോകേ .
സുഷുപ്തികാലേ സകലേ വിലീനേ തമോഽഭിഭൂതഃ സുഖരൂപമേതി .. 13..
പുനശ്ച ജന്മാന്തരകർമയോഗാത്സ ഏവ ജീവഃ സ്വപിതി പ്രബുദ്ധഃ .
പുരത്രയേ ക്രീഡതി യശ്ച ജീവസ്തതസ്തു ജാതം സകലം വിചിത്രം .
ആധാരമാനന്ദമഖണ്ഡബോധം യസ്മിം ̐ല്ലയം യാതി പുരത്രയം ച .. 14..
ഏതസ്മാജ്ജായതേ പ്രാണോ മനഃ സർവേന്ദ്രിയാണി ച .
ഖം വായുർജ്യോതിരാപശ്ച പൃഥിവീ വിശ്വസ്യ ധാരിണീ .. 15..
യത്പരം ബ്രഹ്മ സർവാത്മാ വിശ്വസ്യായതനം മഹത് .
സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരം നിത്യം സ ത്വമേവ ത്വമേവ തത് .. 16..
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യാദിപ്രപഞ്ചം യത്പ്രകാശതേ .
തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ സർവബന്ധൈഃ പ്രമുച്യതേ .. 17..
ത്രിഷു ധാമസു യദ്ഭോഗ്യം ഭോക്താ ഭോഗശ്ച യദ്ഭവേത് .
തേഭ്യോ വിലക്ഷണഃ സാക്ഷീ ചിന്മാത്രോഽഹം സദാശിവഃ .. 18..
മയ്യേവ സകലം ജാതം മയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം .
മയി സർവം ലയം യാതി തദ്ബ്രഹ്മാദ്വയമസ്മ്യഹം .. 19..
.. പ്രഥമഃ ഖണ്ഡഃ .. 1..

അണോരണീയാനഹമേവ തദ്വന്മഹാനഹം വിശ്വമഹം വിചിത്രം .
പുരാതനോഽഹം പുരുഷോഽഹമീശോ ഹിരണ്മയോഽഹം ശിവരൂപമസ്മി .. 20..
അപാണിപാദോഽഹമചിന്ത്യശക്തിഃ പശ്യാമ്യചക്ഷുഃ സ ശൃണോമ്യകർണഃ .
അഹം വിജാനാമി വിവിക്തരൂപോ ന ചാസ്തി വേത്താ മമ ചിത്സദാഽഹം .. 21
വേദൈരനേകൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം .
ന പുണ്യപാപേ മമ നാസ്തി നാശോ ന ജന്മ ദേഹേന്ദ്രിയബുദ്ധിരസ്തി .. 22..
ന ഭൂമിരാപോ ന ച വഹ്നിരസ്തി ന ചാനിലോ മേഽസ്തി ന ചാംബരം ച .
ഏവം വിദിത്വാ പരമാത്മരൂപം ഗുഹാശയം നിഷ്കലമദ്വിതീയം .. 23
സമസ്തസാക്ഷിം സദസദ്വിഹീനം പ്രയാതി ശുദ്ധം പരമാത്മരൂപം ..
യഃ ശതരൂദ്രിയമധീതേ സോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി സുരാപാനാത്പൂതോ ഭവതി
സ ബ്രഹ്മഹത്യായാഃ പൂതോ ഭവതി സ സുവർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി
സ കൃത്യാകൃത്യാത്പൂതോ ഭവതി തസ്മാദവിമുക്തമാശ്രിതോ
ഭവത്ത്വിത്യാശ്രമീ സർവദാ സകൃദ്വാ ജപേത് ..
അനേന ജ്ഞാനമാപ്നോതി സംസാരാർണവനാശനം . തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം കൈവല്യം
പദമശ്നുതേ കൈവല്യം പദമശ്നുത ഇതി .. 24..
ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..

ഓം സഹനാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു . മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഇത്യഥർവവേദീയാ കൈവല്യോപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കൈവല്യോപനിഷത്ത്&oldid=59319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്