കേൾക്ക കേൾ ഒർ കാഹളം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

 
കേൾക്ക കേൾക്ക കാഹളം, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം
ദൈവത്തിൻ വിളംബരം, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം
നാശമാകുമേവർക്കും ഭാഗ്യ യോവേൽ വത്സരം
ഘോഷിപ്പിൻ എല്ലാടവും, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ചൊല്ലുവിൻ കാരാഗൃഹേ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
കേൾക്കുവിൻ ഹേ ബദ്ധരേ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
ക്രൂശിന്മീതെ കാണുവിൻ നിത്യമാം ഉദ്ധാരണം
യേശുവോട്‌ വാങ്ങീടുവിൻ , "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"

ദുഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിപ്പാൻ,"മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
ശിഷ്ടരാക്കി തീർക്കുവാൻ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
ദൈവ സ്നേഹം കാണുവിൻ വാഴ്ത്തുവിൻ തൻ കാരുണ്ണ്യം
നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"

പാപ ഭാരം മാറ്റുവാൻ , "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
മായ സേവ തീരുവാൻ , "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
ഹാ! സൌഭാഗ്യ വാർത്തയെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കും
ഇത്ര വലിയ രക്ഷയേ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"

സ്വർഗ്ഗം സാക്ഷിപുത്രനിൽ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
തർക്കം വേണ്ട ഭൂമിയിൽ,"മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
വിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയാൽ ഉണ്ട് പൂർണ്ണ നിശ്ചയം
പ്രാപിക്കാം വിശ്വാസത്താൽ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"

പർവ്വതങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
ആഴങ്ങൾ മുഴങ്ങട്ടെ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"
ദൈവം കേട്ടു ചൊല്ലട്ടെ യേശു നാഥാ വന്ദനം
സൃഷ്ടിയെല്ലാം പാടട്ടെ, "മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം"

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

http://www.hymntime.com/tch/htm/j/e/s/jesussav.htm

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കേൾക്ക_കേൾ_ഒർ_കാഹളം&oldid=28992" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്