കിരാതാഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


ധാരാധരശ്യാമളാംഗം
ക്ഷുരികാചാപധാരിണം
കിരാതവപുഷം വന്ദേ
പരമാത്മാനമീശ്വരം

1)താപിഞ്ഛനീലാഭകളേബരായ
പിഞ്ഛാവതംസായ മഹേശ്വരായ
ഭക്തപ്രിയായാമരപൂജിതായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

2)ത്രയീമയായാര്ത്തി വിനാശനായ
ത്രൈലോക്യനാഥായ ദയാപരായ
യോഗീന്ദ്രചിത്താംബുജസംസ്ഥിതായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

3)കല്യാണദായാമലവിഗ്രഹായ
ജ്ഞാനസ്വരൂപായ ഗുണാലയായ
വിഖ്യതവീര്യായ വിശാരദായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

4)സമസ്തലോകോത്ഭവകാരണായ
ഭവാബ്ധിപോതായ ഭയാപഹായ
ഭൂതേശ്വരായാഖിലഭൂതിദായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

5)മഹാനുഭാവായ മഹാഭുജായ
മഹീപരിത്രാണസമുദ്യതായ
ചോരാരിദുഷ്ടഗ്രഹനാശനായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

6)അപാരദുഃഖാര്ണ്ണവനാവികായ
ക്ഷിപ്രപ്രസാദായ വരപ്രദായ
വീരായ നാനാമുനിസേവിതായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

7)ആദ്യന്തഹീനായ നിരാമയായ
സർ‍‍വ്വാത്മനേ കന്മഷനാശനായ
താപത്രയവ്യാധിവിനാശനായ
കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ

8)കോദണ്ഡബാണക്ഷുരികാവിരാജ-
ത്കരായ തേ വൈരിസമുദ്യതായ
ഭക്താര്ത്തിഹന്ത്രേ പരദേവതായ
കിരാതരൂപായ നമഃ ശിവായ

സദാ ത്വദ്ഭക്തിമാനന്ദം
കീര്ത്തിം വിത്തമരോഗതാം
കിരാതരൂപ ഭഗവൻ
ദേഹി മേ പരദേവതേ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കിരാതാഷ്ടകം&oldid=204935" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്