കഴിഞ്ഞ വത്സരം കരുണയോടെന്നെ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കഴിഞ്ഞ വത്സരം കരുണയോടെന്നെ പരിപാലിച്ചയെൻ ദേവാ പുതുവത്സരാരംഭം പുതുകൃപ നൽകി പുതുക്കണെയെന്നെ

കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ കരുണയോടെന്നെ പരിപാലിച്ചയെൻ ദേവാ പുതുമാസാരംഭം പുതുകൃപ നൽകി പുതുക്കണെയെന്നെ

കഴിഞ്ഞൊരാഴ്ചയിൽ കരുണയോടെന്നെ പരിപാലിച്ചയെൻ ദേവാ പുതുയാഴ്ചയാരംഭം പുതുകൃപ നൽകി പുതുക്കണെയെന്നെ

കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കരുണയോടെന്നെ പരിപാലിച്ചയെൻ ദേവാ പുതുദിനാരംഭം പുതുകൃപ നൽകി പുതുക്കണെയെന്നെ

കഴിഞ്ഞ നിമിഷം കരുണയോടെന്നെ പരിപാലിച്ചയെൻ ദേവാ പുതുനിമിഷത്തിൽ പുതുകൃപ നൽകി പുതുക്കണെയെന്നെ