കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

   ശ്രീഃ
കല്യാണവൃഷ്ടിഭിരിവാമൃതപൂരിതാഭി-
ർലക്ഷ്മീസ്വയംവരണമംഗലദീപികാഭിഃ
സേവാഭിരംബ തവ പാദസരോജമൂലേ
നാകാരി കിം മനസി ഭാഗ്യവതാം ജനാനാം 1
ഏതാവദേവ ജനനി സ്പൃഹണീയമാസ്തേ
ത്വദ്വന്ദനേഷു സലിലസ്ഥഗിതേ ച നേത്രേ
സാംനിധ്യമുദ്യദരുണായുതസോദരസ്യ
ത്വദ്വിഗ്രഹസ്യ പരയാ സുധയാപ്ലുതസ്യ 2
ഈശത്വനാമകലുഷാഃ കതി വാ ന സന്തി
ബ്രഹ്മാദയഃ പ്രതിഭവം പ്രലയാഭിഭൂതാഃ
ഏകഃ സ ഏവ ജനനി സ്ഥിരസിദ്ധിരാസ്തേ
യഃ പാദയോസ്തവ സകൃത്പ്രണതിം കരോതി 3
ലബ്ധ്വാ സകൃത്ത്രിപുരസുന്ദരി താവകീനം
കാരുണ്യകന്ദലിതകാന്തിഭരം കടാക്ഷം
കന്ദർപകോടിസുഭഗാസ്ത്വയി ഭക്തിഭാജഃ
സംമോഹയന്തി തരുണീർഭുവനത്രയേƒപി 4
ഹ്രീങ്കാരമേവ തവ നാമ ഗൃണന്തി വേദാ
മാതസ്ത്രികോണനിലയേ ത്രിപുരേ ത്രിനേത്രേ
ത്വത്സംസ്മൃതൗ യമഭടാഭിഭവം വിഹായ
ദിവ്യന്തി നന്ദനവനേ സഹ ലോകപാലൈഃ 5
ഹന്തുഃ പുരാമധിഗലം പരിപീയമാനഃ
ക്രൂരഃ കഥം ന ഭവിതാ ഗരലസ്യ വേഗഃ
നാശ്വാസനായ യദി മാതരിദം തവാർധം
ദേഹസ്യ ശശ്വദമൃതാപ്ലുതശീതലസ്യ 6
സർവജ്ഞതാം സദസി വാക്പടുതാം പ്രസൂതേ
ദേവി ത്വദംഘ്രിസരസീരുഹയോഃ പ്രണാമഃ
കിം ച സ്ഫുരന്മകുടമുജ്ജ്വലമാതപത്രം
ദ്വേ ചാമരേ ച മഹതീം വസുധാം ദദാതി 7
കൽപദ്രുമൈരഭിമതപ്രതിപാദനേഷു
കാരുണ്യവാരിധിഭിരംബ ഭവാത്കടാക്ഷൈഃ
ആലോകയ ത്രിപുരസുന്ദരി മാമനാഥം
ത്വയ്യേവ ഭക്തിഭരിതം ത്വയി ബദ്ധതൃഷ്ണം 8
ഹന്തേതരേഷ്വപി മനാംസി നിധായ ചാന്യേ
ഭക്തിം വഹന്തി കില പാമരദൈവതേഷു
ത്വാമേവ ദേവി മനസാ സമനുസ്മരാമി
ത്വാമേവ നൗമി ശരണം ജനനി ത്വമേവ 9
ലക്ഷ്യേഷു സത്സ്വപി കടാക്ഷനിരീക്ഷണാനാ-
മാലോകയ ത്രിപുരസുന്ദരി മാം കദാചിത്
നൂനം മയാ തു സദൃശഃ കരുണൈകപാത്രം
ജാതോ ജനിഷ്യതി ജനോ ന ച ജായതേ വാ 10
ഹ്രീംഹ്രീമിതി പ്രതിദിനം ജപതാം തവാഖ്യാം
കിം നാമ ദുർലഭമിഹ ത്രിപുരാധിവാസേ
മാലാകിരീടമദവാരണമാനനീയാ
താൻസേവതേ വസുമതീ സ്വയമേവ ലക്ഷ്മീഃ 11
സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയനന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യദാനനിരതാനി സരോരുഹാക്ഷി
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തു നാന്യം 12
കൽപോപസംഹൃതിഷു കൽപിതതാണ്ഡവസ്യ
ദേവസ്യ ഖണ്ഡപരശോഃ പരഭൈരവസ്യ
പാശാങ്കുശൈക്ഷവശരാസനപുഷ്പബാണാ
സാ സാക്ഷിണീ വിജയതേ തവ മൂർതിരേകാ 13
ലഗ്നം സദാ ഭവതു മാതരിദം തവാർധം
തേജഃ പരം ബഹുലകുങ്കുമപങ്കശോണം
ഭാസ്വത്കിരീടമമൃതാംശുകലാവതംസം
മധ്യേ ത്രികോണനിലയം പരമാമൃതാർദ്രം 14
ഹ്രീങ്കാരമേവ തവ നാമ തദേവ രൂപം
ത്വന്നാമ ദുർലഭമിഹ ത്രിപുരേ ഗൃണന്തി
ത്വത്തേജസാ പരിണതം വിയദാദിഭൂതം
സൗഖ്യം തനോതി സരസീരുഹസംഭവാദേഃ 15
ഹ്രീങ്കാരത്രയസമ്പുടേന മഹതാ മന്ത്രേണ സന്ദീപിതം
സ്തോത്രം യഃ പ്രതിവാസരം തവ പുരോ മാതർജപേന്മന്ത്രവിത്
തസ്യ ക്ഷോണിഭുജോ ഭവന്തി വശ്ഗാ ലക്ഷ്മീശ്ചിരസ്ഥായിനീ
വാണീ നിർമലസൂക്തിഭാരഭാരിതാ ജാഗർതി ദീർഘം വയഃ 16

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം&oldid=58448" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്