കണ്ണശ്ശരാമായണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


ആനന്ദാമൃതസാരം, അരൂപം
അശേഷജഗത്പരിപൂർണ്ണവും ആയേ,
താൻ അന്തവും ആദിയും ഇല്ലാത
ചരാചരഭൂതനിധാന സ്വരൂപം,
മാനം കൊണ്ടറിവാൻ അരുതായ് അരു
മാമറയിന്മുതലായ് ഒരുനാളും
ദീനം വാരാതോരു പരാപര
ദിവാത്മാനം വന്ദിക്കുന്നേൻ ൧

വന്ദിച്ചേൻ ഗണനായകനാകിയ
വാനോർകോനോടു വാണിയെ മനസാ;
ചിന്തിച്ചേൻ ഗുരു ശർവ പദാംബുജ
ചിന്താമണി; പുനരിതിനരുളാലേ,
മന്ദപ്രജ്ഞന്മാർക്കറിവാനായ്
മനുകുലതിലകനുടെ വൃത്താന്തം ഇത്
അന്ധൻ ഞാൻ കേവലം എങ്കിലും ഒട്ട്
ആയ പ്രകാരം ചൊല്ക തുനിഞ്ഞേൻ ൨

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കണ്ണശ്ശരാമായണം&oldid=209006" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്