ഓണപ്പൂക്കൾ/അവതാരിക

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

…..I now am bold to say to the swift changing hours;
Pass, pass upon your way, for I grow never old,
Flee to the dark abysm with all your fading flowers,
One rose that none may pluck, within my heart I hold.

Your flying wings may smite, but they can never spill
The cup fulfilled of love, from which my lips are wet;
My heart has far more fire than you can frost to chill
My soul more love than you can make my soul forget.

                                                            Victor Hugo
ഓമനത്തോഴരൊത്തോരോരോ ദിക്കില-
ന്നോണപ്പൂ തേടി ഞാൻ പോയ നാളിൽ,
പിഞ്ചായിരുന്നോരെൻ ചിത്തത്തിൽ, പ്പുഞ്ചിരി
തഞ്ചിച്ച മന്നിന്റെ മഞ്ജിമകൾ
സർവ്വവും മാഞ്ഞുപോയ്, സഞ്ചിതവിജ്ഞാന
ഗർവ്വമുൾച്ചേർന്നൊരെൻ കണ്ണിലിപ്പോൾ!

അന്നരക്കാശെനിക്കില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ
മന്ദസ്മിതാസ്യനായ് നിന്നിരുന്നു.
ഇന്നു ഞാൻ വിജ്വാൻ, തോരുന്നതില്ലെന്റെ
കണ്ണുകൾ!-കഷ്ടമിതെന്തുമാറ്റം!
എങ്കിലുമിന്നാ മധുരസ്മൃതികളിൽ
സങ്കൽപമങ്ങനെ സഞ്ചരിയ്ക്കെ;
സഞ്ചയിയ്ക്കുന്നിതെൻ ചേതന, മേൽക്കുമേൽ
പുഞ്ചിരിക്കൊള്ളുന്നൊരോണപ്പൂക്കൾ!

തേനില്ലിവയിൽ സുഗന്ധമില്ലെങ്കിലും
കാണുവാൻ കൌതുകമുള്ളിവയെ,
ഞാനൊരു മാലയായ്ക്കോർത്തെടുത്തിന്നു മൽ-
പ്രാണനാം ദേവിയ്ക്കു കാഴ്ചവെയ്പൂ!
അത്തളിർച്ചുണ്ടി, ലൊരാനന്ദസുസ്മിതം
തത്തിക്കളിക്കുകിൽ, കൃതാർത്ഥനായ് ഞാൻ! ...


ഇടപ്പള്ളി,
1119 മിഥുനം 8:::::ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

To read my book, the virgin shy
May blush, while Brutus standeth by
But when he’s gone, read through what’s writ
And never stain a cheek for it ! ….
                                                              -Lucius Valerius Martialis

     * * *

- I have but suffered for all nature trees
- Whipped by the winds, wan flowers, the ashan sky,
- Suffered with all my nerves, minutely, I
- Have suffered for my soul’s impurities.

                                                                -Jules La Forgs
കവിതകൾവൻപിച്ച ഫലവൃക്ഷ-
മൊന്നുമി, ല്ലെന്നാലെന്തീ-
ച്ചെമ്പനീർപ്പൂന്തോപ്പെനി-
യ്ക്കേകിയല്ലോ, ഹാ, ദൈവം!! ...

                         -ചങ്ങമ്പുഴ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഓണപ്പൂക്കൾ/അവതാരിക&oldid=36113" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്