ഓംകാരം ബിന്ദു സം‌യുക്തം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഓംകാരം ബിന്ദു സം‌യുക്തം
നിത്യം ധ്യായതി യോഗിനഃ
കാമദം മോക്ഷദം ചൈവ
ഓംകാരായ നമോ നമഃ

മന്തി ഋഷയോ ദേവാഃ
നമന്തപ്സരസാം ഗണാം
നരാ നമന്തി ദേവേശം
നകാരായ നമോ നമഃ

ഹാദേവം മഹാത്മാനാം
മഹാധ്യാനം പരായണം
മഹാപാപഹരം ദേവം
മകാരായ നമോ നമഃ

ശിവം ശാന്തം ജഗന്നാഥം
ലോകാനുഗ്രഹകാരകം
ശിവമേകപദം നിത്യം
ശികാരായ നമോ നമഃ

വാഹനം വൃഷഭോ യസ്യ
വാസുകിഃ കണ്ഠഭൂഷണം
വാമോ-ശക്തിധരം ദേവം
വകാരായ നമോ നമഃ

ത്ര യത്ര സ്ഥിതോ ദേവാം
സർവവ്യാപി മഹേശ്വരാം
യോ ഗുരുഃ സർവദേവാനാം
യകാരായ നമോ നമഃ