എൻ പ്രിയ രക്ഷകനെ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

     ശങ്കരാഭരണം- മുറിയടന്ത
           പല്ലവി
എൻപ്രിയരക്ഷകനേ നിന്റെ സ്നേഹം
ഏറ്റവും അത്ഭുതമേ
        അനുപല്ലവി
എൻപാപത്തിൽ നിന്നു എന്നെ മോചിപ്പാനായ്
അൻപേറുന്നോനേ നീ സ്വർഭാഗ്യത്തെ വിട്ടു-
         ചരണങ്ങൾ
1.മാ പരിശുദ്ധനായ ഈശന്റെ പ്ര-
   മാണങ്ങൾ ലംഘിക്കയാൽ
   ശാപപാത്രമാമിപ്പാപിക്കു ദൈവത്തിൻ
   കോപാഗ്നിയിൽ നിന്നു മോചനമേകിയ

2.ദാസന്റെ വേഷത്തെ നീ പൂണ്ടീലോകെ
   വാസം ചെയ്തെന്റെ പേർക്കായ്
   ദേഹത്തിൻ ക്ഷീണത ദാരിദ്ര്യത്തിൻ ദുഃഖം
   ദായം വിശപ്പും സഹിച്ചു എനിക്കായ്-

3.ദൈവത്തിൻ നൽഹിതത്തെ എന്നേരവും
   ചെയ്യേണ്ടതിൻ വിധത്തെ
   തൻ വിശുദ്ധമുള്ള ജീവിതം മൂലമായ്
  ഏവർക്കും കാണിച്ച സർവ്വകൃപാലുവാം-

4.നന്ദികേടും ദ്രോഹവും എന്നിൽ നാഥാ
   എണ്ണമില്ലാതുണ്ടഹോ
   ഇന്നിലത്തിൽ ഞാൻ പിറന്ന നേരം
   നിന്നെ കോപിപ്പിച്ചേൻ ഇന്നോളം എന്നിട്ടും-

5.ക്രൂരന്മാർ കൈകളിൽ നീ അകപ്പെട്ടു
   പാരം കഷ്ടപ്പെട്ടഹോ
   ക്രൂരവേദനയാൽ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി നിന്റെ
   ചോരയാലെന്നെയുദ്ധാരണം ചെയ്തോരു-

6.ദൈവവും മനുഷ്യരും നിന്നെ മുറ്റും
   കൈവിട്ട നേരത്തിലും
  പാവപ്പെട്ട എന്നാത്മാവിനെ ലേശം നീ
  കൈവെടിഞ്ഞില്ലയെൻ ജീവന്റെ നാഥനാം-

7.പാരമയോഗ്യനെന്നെ നീ സ്നേഹിപ്പാൻ
  കാരണമെന്തു നാഥാ?
  കാരുണ്യവാനെ നീ ഈവണ്ണം സ്നേഹിപ്പാൻ
  കാരണം നിൻ മാ വാത്സല്ല്യ വിശേഷമെ

8.എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ നിന്മേൽ നാഥാ
  വന്ന കഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ
  നന്നായോർത്തു നിന്നെ പൂർണ്ണമായ് സ്നേഹിപ്പാൻ
  പൊന്നു രക്ഷകനേ തന്നീടേണം കൃപ-

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എൻ_പ്രിയ_രക്ഷകനെ&oldid=28915" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്