എൻ ദൈവമെ ഇതാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Tune."Nearer my God to Thee"
നിന്നോടെൻ ദൈവമെ ഞാൻ ചേരട്ടെ എന്ന രീതി

എൻ ദൈവമേ ഇതാ
നിൻ സമീപേ;
അങ്ങെന്നെ ചേർപ്പതോ
ക്രൂശായാലും;
എൻ ഗീതം എന്നതോ
എൻ ദൈവമേ ഇതാ
നിൻ സമീപേ.
            1
എൻ യാത്രയിൽ ഇരുൾ
വന്നെന്നാലും
ആശ്വാസം ലോകത്തിൽ
ഇല്ലാഞ്ഞാലും;
എൻ നിദ്രാകാലത്തും
എൻ ദൈവമേ ഇതാ
നിൻ സമീപേ.
            2
നീ വച്ച പങ്കെല്ലാം
കൃപാദാനം
പോകാൻ മാർഗ്ഗം എല്ലാം
കാണിക്കേണം;
മുൻ നിൽക്കും ദൂതർക്കും
എൻ ദൈവമേ ഇതാ
നിൻ സമീപേ.
            3
ആനന്ദം പൂണ്ടു ഞാൻ
മുൻ വന്നാലും
ലോകങ്ങൾക്കങ്ങു ഞാൻ
ചേർന്നെന്നാലും;
അങ്ങെന്നും പാടും ഞാൻ
എൻ ദൈവമേ ഇതാ
നിൻ സമീപേ.

പുറത്തേക്കൂള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എൻ_ദൈവമെ_ഇതാ&oldid=28959" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്